Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa

Wstęp 2

Rozdział I. Mieszkanie jako dobro konsumpcyjne i inwestycyjne 4
1.1. Pojęcie i funkcje mieszkania 4
1.2. Standardy mieszkaniowe 11
1.3. Popyt na mieszkania a potrzeby mieszkaniowe 21
1.4. Elementy polityki mieszkaniowej państwa 29
1.5. Stan i przyrost zasobów mieszkaniowych w kraju 35

Rozdział II. Sytuacja mieszkaniowa w Krakowie 43
2.1. Ogólna charakterystyka miasta 43
2.2. Charakterystyka demograficzna miasta 45
2.3. Stan i struktura zasobów mieszkaniowych 48
2.4. Przyrost zasobów mieszkaniowych 52
2.5. Strategia rozwoju miasta a mieszkalnictwo 56
2.6. Gmina Kraków jako właściciel i zarządzający zasobami mieszkaniowymi 63

Rozdział III. Elementy polityki mieszkaniowej miasta 66
3.1. Polityka czynszowa 66
3.2. Polityka remontowa 68
3.3. Pomoc mieszkaniowa 69
3.4. Przynależność zasobu 75
3.5. Przyszłość mieszkaniowa 77
3.6. Wydatki na mieszkanie 79
3.7. Mieszkalnictwo w planach zagospodarowania przestrzennego 80

Rozdział IV. Ocena prognozy w zakresie polityki mieszkaniowej 82
4.1. Źródła długoterminowych zmian w gospodarce 82
4.2. Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych a potrzeby mieszkaniowe 85
4.3. Podsumowanie i wnioski 95

Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis tabel 100
Spis rysunków 101

Wstęp

Początki lat dziewięćdziesiątych przyniosły istotne zmiany w systemie ekonomicznym w Polsce. Przechodzenie od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej wywołało konsekwencje w wielu dziedzinach, m.in. doprowadziło do rozwoju rynku nieruchomości.

Pomimo że polski rynek nieruchomości należy do rynków mało dojrzałych, jego rozwój przyczynił się do powstania nowych zjawisk w naszej rzeczywistości gospodarczej – nieruchomość stała się obiektem rynkowym, wystąpiły dążenia do postrzegania jej m.in. jako obiektu inwestowania czy obiektu przynoszącego dochód. Powstanie rynku spowodowało zapotrzebowanie na usługi pośredników, rzeczoznawców, deweloperów, doradców i zarządców. Wszyscy poszukują wsparcia teoretycznego, porządkującego problematykę nieruchomości w nowych warunkach ekonomicznych.

Ponad 2/3 majątku narodowego stanowią nieruchomości (bez części gruntów i prawa ich wieczystego użytkowania). Zatem nie ma przesady w stwierdzeniu, że rynek nieruchomości to ważny segment gospodarki rynkowej. Tym bardziej, że trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie gospodarki, czy szerzej – społeczeństwa, nieposiadającego odpowiednich nieruchomości, zwłaszcza zabudowanych, bez których realizacja wielu funkcji gospodarczych i społecznych jest niemożliwa. Rynek nieruchomości podlega: ograniczeniom i specyficznym regulacjom wynikającym z charakterystycznych cech nieruchomości, a zwłaszcza z ich trwałej lokalizacji, prawom ekonomicznym odnoszącym się do funkcjonowania rynku w gospodarce towarowo-pieniężnej w ogóle.

Z tego powodu autorzy zajmujący się tą problematyką uważają zazwyczaj, że rynek nieruchomości jest bardziej skomplikowany niż rynki pozostałych dóbr i usług. Nie wnikając, czy jest to w pełni słuszne (rynek każdego dobra ma swoją specyfikę), trzeba jednak podkreślić, że charakterystyczne cechy nieruchomości mają wyraźny wpływ na sposób funkcjonowania tego rynku.

Potocznie, kiedy używamy sformułowania nieruchomość mamy najczęściej na myśli budynek, ale nieruchomość to także grunt bez naniesień. Niezależnie jednak od tego, czy mówimy o nieruchomości zabudowanej, czy niezabudowanej – jest ona nieprzenaszalna. W przeciwieństwie do innych towarów, które mogą być przemieszczane z jednego rynku geograficznego na inny, rynek nieruchomości dotyczy dobra zlokalizowanego w stałym punkcie przestrzeni. Oznacza to, że w przeciwieństwie do innych towarów i usług (zarówno konsumpcyjnych, jak i inwestycyjnych), to nie towar jest dostarczany klientowi, ale klient musi dotrzeć do towaru, jakim jest nieruchomość.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty elementów polityki mieszkaniowej miasta Krakowa. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to mieszkanie jako dobro konsumpcyjne i inwestycyjne: pojęcie i funkcje mieszkania, standardy mieszkaniowe, popyt na mieszkania a potrzeby mieszkaniowe, elementy polityki mieszkaniowej państwa, stan i przyrost zasobów mieszkaniowych w kraju.

Rozdział drugi to sytuacja mieszkaniowa w Krakowie: ogólna charakterystyka miasta, charakterystyka demograficzna miasta, stan i struktura zasobów mieszkaniowych, przyrost zasobów mieszkaniowych, strategia rozwoju miasta a mieszkalnictwo, Gmina Kraków jako właściciel i zarządzający zasobami mieszkaniowymi.

Rozdział trzeci to elementy polityki mieszkaniowej miasta: polityka czynszowa, polityka remontowa, pomoc mieszkaniowa, przynależność zasobu, przyszłość mieszkaniowa, wydatki na mieszkanie, mieszkalnictwo w planach zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział czwarty to ocena prognozy w zakresie polityki mieszkaniowej: źródła długoterminowych zmian w gospodarce, polski rynek nieruchomości mieszkaniowych a potrzeby mieszkaniowe, podsumowanie i wnioski.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i analizy własne.