Prace dyplomowe z dziedziny: Rolnictwo

prace dyplomowe z rolnictwa

Polskie rolnictwo w procesie integracji z UE

Wykaz skrótów użytych w pracy 5
Wstęp 7
ROZDZIAŁ I.  ISTOTA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. 10
1.1. Geneza Wspólnej Polityki Rolnej. 10
1.2. Cele, zasady i instrumenty Wspólnej Polityki  Rolnej. 11
1.3. Reformy Wspólnej Polityki Rolnej w latach 90. 15
1.4. Ocena reform z lat 90-tych i aktualny kształt WPR 26
ROZDZIAŁ II. KIERUNKI DOSTOSOWAŃ POLSKIEGO ROLNICTWA DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ 31
2.1. Rolnictwo polskie w okresie transformacji. 31
2.2. Początki dostosowań rolnictwa polskiego i Unii Europejskiej 35
2.2.1. Przygotowanie i wdrożenie spójnego programu polityki rozwoju wsi i rolnictwa wkomponowanego w program polityki strukturalnej państwa 38
2.2.2. Ustanowienie na przyszłych zewnętrznych granicach Unii Europejskiej ochrony fitosanitarnej i weterynaryjnej spełniającej standardy unijne 40
2.2.3. Dostosowanie gospodarki mleczarskiej i mięsnej do standardów Unii Europejskiej 41
2.3. Problemy i zadania polskiego rolnictwa w dostosowaniach do UE 41
2.4. Kierunki przemian strukturalnych polskiego rolnictwa 47
ROZDZIAŁ III. POMOC ZAGRANICZNA 52
3.1. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej. 52
3.2. Polityka strukturalna. 55
3.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 57
3.2.2. Europejski Fundusz Socjalny 58
3.2.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 58
3.2.4. Jednolity Instrument Finansowania Rybołówstwa 59
3.3. Fundusz spójności 59
3.4. Fundusze przedakcesyjne 61
3.4.1. SAPARD 63
3.4.2. PHARE 69
3.4.3. ISPA 72
3.4.4. PAOW 76
3.4.5. Inne programy 79
ROZDZIAŁ IV. SZANSE POLSKIEGO ROLNICTWA WYNIKAJĄCE Z WSTĄPIENIA DO UNII EUROPEJSKIEJ 82
4.1. Stan polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej 82
4.2. Szanse i zagrożenia wynikające dla Polski ze wstąpienia do Unii Europejskiej 91
4.3. Strategia rozwoju polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich 94
4.4. Postawy rolników wobec integracji z Unią Europejską 100
Zakończenie 105
Bibliografia 108
Spis tabel 112

Analiza sytuacji konkurencyjnej sektora mleczarskiego oraz strategie jego restrukturyzacji

I. Analiza sytuacji konkurencyjnej sektora mleczarskiego.

1. Charakterystyka sektora

1.1. Warunki podstawowe
1.2. Natura produktu
1.3. Baza surowcowa
1.4. Przetwórstwo mleka
1.5. Produkcja i spożycie artykułów mleczarskich
1.6. Obroty handlu zagranicznego artykułami mleczarskimi
1.7. Koncentracja produkcji i przetwórstwa mleka
w sektorze
1.8. Rozmiary rynku
1.9. Sytuacja ekonomiczna sektora
1.10 Elastyczność cenowa i dochodowa

2.Struktury rynkowe i charakterystyka przedsiębiorstw

2.1. Podstawowe typy struktur rynkowych
2.2. Charakterystyka przedsiębiorstw
2.3. Uwarunkowania prawne funkcjonowania przedsiębiorstw
w sektorze
2.4. Status prawny
2.5. Lokalizacja przedsiębiorstw

3. Analiza sytuacji konkurencyjnej sektora mleczarskiego przy
zastosowaniu modelu Portera

3.1.Kondycja finansowa przedsiębiorstw mleczarskich w latach 1994-1998
3.2.  Analiza pięciu sił dla przemysłu mleczarskiego
3.2.1. Siła przetargowa dostawców
3.2.2. Stopień rywalizacji w sektorze
3.2.3. Zagrożenie ze strony substytutów
3.2.4. Zagrożenie ze strony nowych
konkurentów
3.2.5. Siła przetargowa nabywców
3.3. Podsumowanie i wnioski

II. Strategie restrukturyzacji

1. Wstęp

2. Skorygowany Program Restrukturyzacji Sektora
Mleczarskiego

2.1. Ogólne cele programu
2.2. Cele szczególne
2.3. Zakres realizacji programu
2.4. Instytucje odpowiedzialne
2.5. Spodziewane efekty programu
2.6. Koszty

3. ?Strategia Rozwoju Polskiego Mleczarstwa? przyjęta przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ? listopad 1999

3.1. Główne cele strategiczne
3.2. Cele szczegółowe strategii
3.3. Spodziewane efekty realizacji strategii
3.4. Kryteria uprawniające do przyznawania preferencji za pośrednictwem AriMR oraz środków pomocowych i przedakcesyjnych
3.5. Koszty

4. Ustawa o rynku mleka i przetworów mlecznych

4.1. Komisja Porozumiewawcza ds. Mleka i Przetworów
Mlecznych
4.2. Fundusz Promocji Mleczarstwa
4.3. Dopłaty bezpośrednie
4.4. Wsparcie dla rynku przetworów mlecznych
4.5. Wnioski

5. Strategie liderów sektora mleczarskiego

5.1. Charakterystyka przedsiębiorstw w sektorze i ich
sytuacja ekonomiczna
5.2. Strategie konkurencji przodujących przedsiębiorstw mleczarskich

6. Podsumowanie i wnioski

III. Literatura

Zobowiązania publiczne w rolnictwie

ROZDZIAŁ I.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPODATKOWANIA ROLNICTWA 2
1. POJĘCIE PODATKU 2
2. POJĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO 8
3. POWSTANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE 10
4. ZASADY OGÓLNE OPODATKOWANIA GOSPODARSTW I ROLNICTWA 15
5. SYSTEM PODATKOWY W ROLNICTWIE POLSKIM W UJĘCIU HISTORYCZNYM 18

ROZDZIAŁ II.
ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE W POLSKIM ROLNICTWIE 26
1. PODATEK ROLNY OD GRUNTÓW 26
2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 34
3. PODATEK LEŚNY 37
4. PODATEK DOCHODOWY 39
5. PODATEK VAT 41
6. INNE OBCIĄŻENIA 44
6.1. Podatek od spadków i darowizn 44
6.2. Podatek od posiadania psów 46
6.3. Opłaty lokalne 47
6.4. Podatek od środków transportowych 47

ROZDZIAŁ III.
PROBLEMY OPODATKOWANIA ROLNICTWA W TRAKCIE ZMIAN DOSTOSOWUJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ 49
1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) W ROLNICTWIE 49
1.1. ROZLICZANIE VAT NA ZASADACH OGÓLNYCH I RYCZAŁTU 51
1. 2. KTO I OD CZEGO PŁACI VAT W ROLNICTWIE 54
1. 3. W JAKI SPOSÓB ROLNIK MOŻE ZREZYGNOWAĆ ZE STATUSU ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO 57
1. 4. ZWROT ZRYCZAŁTOWANY 59
1. 5. ROLNIK RYCZAŁTOWY JAKO EKSPORTER 62
1. 6. ZRYCZAŁTOWANY ZWROT VAT JAKO PRZYCHÓD 63
1. 7. KONTRAKTACJA PRODUKTÓW ROLNYCH 66
1. 8. WYMÓG PROWADZENIA EWIDENCJI WARUNKIEM REZYGNACJI ZE ZWOLNIENIA 68
1. 9. NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REZYGNACJĘ ZE ZWOLNIENIA 69
1. 10. DEKLARACJE MIESIĘCZNE LUB KWARTALNE 71
1. 11. KTO JEST OBJĘTY PODATKIEM VAT W GOSPODARSTWIE ROLNYM 73
1. 12. USTALANIE LIMITU 80 000 ZŁ 74
1. 13. WPROWADZENIE DOCELOWO STAWKI VAT WYNOSZĄCEJ 7 %  I 22 % NA NIEPRZETWORZONE PRODUKTY ROLNE 76
2. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 77
2.1. PROWADZENIE KSIĘGI PRZEZ ROLNIKÓW 79
2.2. UPROSZCZONE ZASADY PROWADZENIA KSIĘGI 80
2.3. POZOSTAŁE ZMIANY 81
3. REFORMA SYSTEMU OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI 83
3.1. PRZESŁANKI REFORMY SYSTEMU OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI 83
3.2. GŁÓWNE KIERUNKI REFORMY SYSTEMU OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI 88
3.3. RENTA ZA ZRZECZENIE SIĘ GOSPODARSTWA 93
4. SYSTEM PODATKOWY W UNII EUROPEJSKIEJ 95
4.1. PODATKI W NIEMCZECH 96
4.2. VAT W UNII EUROPEJSKIEJ 98
4.3. VAT W WIELKIEJ BRYTANII 99
4.4. PODATKI W POLSCE 100
4.5. PROGRAMY POMOCOWE DLA POLSKIEGO ROLNICTWA 103
ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 108

Rola funduszy pomocowych w aktywizacji rolnictwa

Wstęp 2
Rozdział I Polskie Rolnictwo – stan obecny i prowadzone działania 5
1.1. Sytuacja demograficzna 5
1.2. Bezrobocie 7
1.3. Zatrudnienie 9
1.4. Przedsiębiorczość 11
1.5. Rolnictwo 12
1.6. Zróżnicowanie regionalne obszarów wiejskich 15
1.7. Obszary wiejskie 17
Rozdział II. Rolnictwo i obszary wiejskie w państwach UE 22
2.1. Sytuacja polskiego rolnictwa na tle krajów europejskich 22
2.1.1. Cechy charakterystyczne polskiego rolnictwa 23
2.1.2. Pozytywne i negatywne zjawiska w polskim rolnictwie w okresie negocjowania warunków wstąpienia do Unii Europejskiej 25
2.2. Polskie rolnictwo na tle Unii Europejskiej 29
2.3. Skutki integracji dla polskiego rolnictwa 31
2.4. Wspólna polityka rolna w krajach UE. 36
2.4.1. Podstawowe cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 36
2.4.2. Finansowanie wspólnej polityki rolnej 41
2.4.3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej 42
2.4.4. Agenda 2000 – Reforma Wspólnej Polityki Rolnej 46
Rozdział III. Europejskie programy pomocowe. 49
3.1. Definicja pomocy zagranicznej. 49
3.1.1. Motywy dawcy pomocy. 50
3.2. Klasyfikacja pomocy zagranicznej 52
3.3. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej. 55
3.4. Polityka strukturalna. 58
3.4.1.Zasady polityki strukturalnej. 60
3.5. Fundusze strukturalne. 60
3.5.1. Historia funduszy strukturalnych. 61
3.5.2. Zadania funduszy strukturalnych. 62
3.6. Fundusz spójności. 63
3.6.1. Historia powstania Funduszu Spójności. 64
3.6.2. Funkcjonowanie Funduszu Spójności. 64
3.7. Fundusze przedakcesyjne. 65
3.7.1. SAPARD 66
7.2. PHARE 75
7.3. ISPA 77
7.4. PAOW 79
7.5. Inne programy 88
Rozdział IV. Rola funduszy pomocowych w aktywizacji obszarów wiejskich i rolnictwa. 91
Zakończenie 112
Spis literatury 114

Polskie rolnictwo w procesie integracji z Unia Europejska

Wstęp 1
Rozdział 1. Integracja gospodarki polskiej z rynkiem europejskim. 3
1.1. Standardy jakościowe obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. 4
1.2. Program zmian restrukturyzacyjnych wsi. 7
1.2.1. Przygotowanie i wdrożenie spójnego programu polityki rozwoju wsi i rolnictwa wkomponowanego w program polityki strukturalnej państwa. 8
1.2.2. Ustanowienie na przyszłych zewnętrznych granicach Unii Europejskiej ochrony fitosanitarnej i weterynaryjnej spełniającej standardy unijne. 9
1.2.3. Dostosowanie gospodarki mleczarskiej i mięsnej do standardów Unii Europejskiej. 10
1.3. Strategie rozwoju rolnictwa  z przemysłem przetwórczym 11
1.4. Dzierżawa ziemi i jej rola w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. 13
1.4.1. Zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. 15
1.4.2. Rola dzierżaw w użytkowaniu gruntów w krajach UE i w Polsce. 17
Rozdział 2. Problemy ekologiczne związane z restrukturyzacją i prywatyzacją rolnictwa w Polsce. 20
2.1. Działania na rzecz ochrony środowiska. 21
2.2. Ochrona przyrody a proces restrukturyzacji rolnictwa. 22
2.3. Wybrane przykłady ochrony środowiska naturalnego w krajach Unii Europejskiej. 23
2.4. Polityka ekologiczna rozwoju polskiego rolnictwa. 24
2.5. Dokumenty prawne wspierające inwestycje służące ochronie środowiska. 25
Rozdział 3. Europejskie programy pomocowe. 28
3.1. Definicja pomocy zagranicznej. 28
3.1.1. Motywy dawcy pomocy. 29
3.1.2. Motywy biorcy pomocy. 30
3.2. Klasyfikacja pomocy zagranicznej 31
3.3. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej. 35
3.4. Polityka strukturalna. 39
3.5. Fundusze strukturalne. 41
3.5.1. Historia funduszy strukturalnych. 42
3.5.2. Zadania funduszy strukturalnych. 43
3.6. Fundusz spójności. 44
3.6.1. Historia powstania Funduszu Spójności. 45
3.6.2. Funkcjonowanie Funduszu Spójności. 45
3.7. Fundusze przedakcesyjne. 46
3.7.1. SAPARD 47
3.7.2. PHARE 58
3.7.3. ISPA 61
3.7.4. PAOW 63
3.7.5. Inne programy 72
Rozdział 4. Rola funduszy pomocowych w aktywizacji obszarów wiejskich i rolnictwa. 76
Zakończenie 99
Bibliografia 101