Prace dyplomowe z kierunku: Rolnictwo

prace dyplomowe z rolnictwa

Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej

Wstęp 3
Rozdział I. Wsparcie rozwoju wsi jako wynik negocjacji akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej 6
1.1. Skutki finansowe 6
1.2. System uproszczony dopłat bezpośrednich 9
1.3. Poprawa warunków konkurencji 15
1.4. Limity produkcyjne, wielkości referencyjne 16
1.5. Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacji rolnictwa 19
1.5.1. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 19
1.5.2. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 22
1.5.3. Pomoc państwa 26
Rozdział II. Funkcjonowanie rynków produktów rolnych w Polsce po akcesji do UE 28
2.1. System uproszczony dopłat bezpośrednich 28
2.2. Zmiany w zakresie ceł i substydiów eksportowych w obrocie produktami rolnymi po akcesji 31
2.2.1. Produkty roślinne 40
2.2.2. Produkty zwierzęce 41
Rozdział III. Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacji rolnictwa 45
3.1. SAPARD 45
3.2. ISPA 47
3.3. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 49
3.3.1. Instrumenty towarzyszące Wspólnej Polityki Rolnej 53
3.3.2. Instrumenty zapisane w Traktacie Akcesyjnym 57
Rozdział IV. Dostosowanie polskiego rolnictwa do standardów Unii Europejskiej 67
4.1. Dostosowania na poziomie gospodarstw rolnych 67
4.1.1. Dostosowania do wymogów UE w gospodarstwach produkcyjnych żywca rzeźnego 67
4.1.2. Warunki dostosowujące produkcję mleka w gospodarstwie do wymagań przepisów UE 69
4.1.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 72
4.2. Dostosowania instytucjonalne i systemowe Agencja płatnicze w Polsce 75
4.2.1. System IACS w Polsce 75
4.2.2. Zintegrowany System Informacji Rolniczej 78
4.2.3. Sieć danych Rachunkowości Gospodarstw Rolnych 78
Rozdział V. Ocena skutków działań przed i poakcesyjnych dla przykładowego gospodarstwa rolnego 81
5.1. Założenia przyjęte przez SAEPR / FAPA przy wyliczaniu powierzchniowych stawek dopłat podstawowej i dodatkowych 81
5.2. Ocena wynegocjowanych warunków akcesji Polski do Unii Europejskiej 84
5.3. Ocena działań dostosowawczych do standardów Unii Europejskiej 90
5.4. Ocena skutków członkostwa polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej 93
Zakończenie 102
Bibliografia 107
Spis tabel, rysunków i schematów 110

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich jako szansa na aktywizację wsi

WSTĘP 4

1. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA 5
1.2.1.1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 16
1.2.1.2. Gospodarka odpadami stałymi. 16
1.2.1.3. Telefonizacja. 17
1.2.1.4. Źródła energii. 17
1.2.1.5. Drogi lokalne. 17
1.2.2.1. Działania na rzecz poprawy stanu oświaty na wsi. 18
1.2.2.2. Aktywizacja lokalnych środowisk będzie przejawiać się poprzez: 19
1.2.2.3. Działania na rzecz poprawy ochrony zdrowia ludności na obszarach wiejskich. 19
1.2.2.4. Reforma ubezpieczenia społecznego rolników. 19
1.3.1. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw. 21
1.3.2. Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych – instrumenty. 21
1.3.3. Wzmocnienie roli rolników na rynku produktów rolnych 23
1.3.3.1. Wspieranie grup producentów rolnych oraz usług doradczych, finansowych i zarządczych na rzecz rolników. 23
1.3.3.2. Odbudowa i rozwój spółdzielczości rolniczej. 23
1.3.3.3. Wspieranie infrastruktury rynku rolnego. 24
1.3.3.4. Wspieranie systemów zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji rynkowej. 24
1.3.3.5. Wspieranie organizacji zajmujących się promocją produktów rolno-spożywczych. 25
1.3.4. Wdrażanie postępu biologicznego. 25
1.4.1. Wspieranie inwestycji służących ochronie środowiska 27
Działania na rzecz poprawy jakości wód. 27
Działania na rzecz ochrony zasobów glebowych. 28
Działania na rzecz małej retencji wodnej. 28
Działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego wsi. 28
1.4.2. Dotacje celowe dla rolników stosujących metody produkcji rolniczej służące ochronie środowiska. 28
1.4.3. Dotacje dla rolników zalesiających grunty rolne. 29
1.4.4. Dofinansowanie działalności szkoleniowej i pokazowej. 30
1.4.5. Ochrona i promocja twórczości ludowej – sztuki i rękodzieła ludowego oraz folkloru i obrzędów kultywowanych w danym regionie kraju. 30

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENACH WIEJSKICH 35
2.1. Wieloźródłowość dochodów ludności wsi 36
2.2. Wykształcenie ludności wiejskiej 40
2.3. Rynek pracy 43
2.4. Nieformalna aktywność ekonomiczna 48
2.5. Świadczenie usług przez wiejskie gospodarstwo domowe 53
2.6. Konieczność zróżnicowania dochodów na wsi 58

3. NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI ROZWOJU LOKALNEGO 44
3.1. Aktywność społeczna  44
3.2. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich  45
3.3. Wzrost eksportu żywności szansą rozwoju rolnictwa  50
3.4. Źródło finansowania działalności pozarolniczej   52
3.5. Motywacje i przykłady przedsięwzięć pozarolniczych  55

4. WSPARCIE ROZWOJU WSI I RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA 62
4.1. Środki przedakcesyjne – Program SAPARD 63
4.2. Plan rozwoju obszarów wiejskich 71
4.2.1. Instrumenty towarzyszące Wspólnej Polityki Rolnej 72
4.2.2. Instrumenty zapisane w Traktacie Akcesyjnym 78
4.3. Sektorowy Program Operacyjny – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 71

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 78
LITERATURA 92
SPIS RYSUNKÓW I TABLIC 95

Ubezpieczenia społeczne rolników w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Wstęp    2
Rozdział I. Geneza i powstanie systemu ubezpieczeń społecznych    4
1. Świadczenia dla rolników przed rokiem 1978    4
1.2. System ubezpieczeń społecznych w latach 1979 – 1990    9
1.3. Ubezpieczenia społeczne w okresie transformacji    14
Rozdział II. Funkcjonowanie KRUS w Polsce    20
2.1 Informacje ogólne    20
2.2. Regulacje prawne działalności KRUS    26
2.3 Struktura organizacyjna i przedmiot działalności KRUS    34
Rozdział III. Ubezpieczenie społeczne rolników w krajach Unii Europejskiej    40
3.1 Europejski model ubezpieczeń społecznych rolników    43
3.2. Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych rolników w krajach unijnych    47
3.3. Ubezpieczenia społeczne rolników na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej    50
Rozdział IV. Analiza obecnego systemu ubezpieczeń – próby reform    56
4.1 Wady i zalety systemu ubezpieczeń    56
4.2. Potrzeby i próby reformowania KRUS    56
Zakończenie    61
Bibliografia    63

System zarządzania bezpieczeństwem żywności na podstawie systemu HACCP

1. WSTĘP 3
2.  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 4
2.1. Uwarunkowania prawne w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 4
2.2. Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej 6
2.2.1. Lokalizacja i otoczenie zakładu 7
2.2.2. Budynki produkcyjne 8
2.2.3. Maszyny i urządzenia  10
2.2.4. Procesy mycia i dezynfekcji  11
2.2.5. Zaopatrzenie w wodę 12
2.2.6. Kontrola odpadów  12
2.2.7. Zabezpieczenie przed szkodnikami  13
2.2.8. Szkolenie personelu  14
2.2.9. Higiena i stan zdrowia personelu 14
2.2.10. Dokumentacja i zapisy  15
2.3.System HACCP jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 17
2.4. Zasady systemu HACCP i etapy jego wdrażania 19
2.4.1. Działania związane z wdrażaniem zasada systemu HACCP 23
2.4.2. Analiza zagrożeń  24
2.4.3. Określenie Krytycznych Punktów Kontroli 27
2.4.4. Ustalenie limitów krytycznych 29
2.4.5.Ustalenia systemu monitorowania każdego CCP 30
2.4.6. Ustalenie działań korygujących  31
2.4.7. Opracowanie procedur weryfikacji 31
2.4.8. Prowadzenie dokumentacji i zapisów 32
3. KORZYŚCI ZE STOSOWANIA SYSTEMU HACCP 35
4. METODYKA 37
5. PODSUMOWANIE  40
6. LITERATURA  43

Integracja z UE – szanse, wyzwania i zagrożenia dla polskiego rolnictwa

Wstęp 2
Rozdział 1. Wspólna Polityka Rolna ? historia i ewolucja. 4
1.1. Początki Wspólnej Polityki Rolnej ? cele i instrumenty. 4
1.2. Reformy Wspólnej Polityki Rolnej. 9
Rozdział 2. Rolnictwo Polskie na tle Rolnictwa Unii Europejskiej 25
2.1. Polska Polityka Rolna 25
2.2. Struktura gospodarstw rolnych 39
2.3. Konkurencyjność Polskiego Rolnictwa 48
Rozdział 3. Stanowiska negocjacyjne 54
3.1. Propozycje Komisji Europejskiej dla krajów kandydackich 54
3.2. Polskie Stanowisko Negocjacyjne 66
Rozdział 4. Skutki integracji z UE dla Sektora Rolnego w Polsce 79
4.1. Pomoc przedakcesyjna 79
4.2. Korzyści z integracji 82
4.3. Koszty wdrożenia WPR 87
Zakończenie 100
Bibliografia 102
Spis tabel i rysunków 107

Rola agrobiznesu w życiu gospodarczym

Wstęp 3

Rozdział I. ROLA AGROBIZNESU W ŻYCIU GOSPODARCZYM 5
1. Agrobiznes jako podsystem gospodarki narodowej 5
2. Charakterystyka podsystemów agrobiznesu 10
2.1 Rolnictwo jako podsystem agrobiznesu 12
2.2 Gałęzie przemysłu pracujące dla rolnictwa 14
2.3 Przemysły produkujące środki produkcji dla przemysłu spożywczego 15
2.4 Skup produktów rolnych i ich magazynowanie 15
2.5 Leśnictwo i łowiectwo 16
2.6 Rybołówstwo i rybactwo śródlądowe 17
2.7 Przetwórstwo pierwotne surowców rolniczych oraz przemysł rolno ? spożywczy 18
2.8 Handel żywnością 19
2.9 Usługi 20
2.10 Agroturystyka 21
3. Podmioty gospodarcze w systemie agrobiznesu 22

Rozdział II. PROCESY INTEGRACYJNE W AGROBIZNESIE 29
1. Formy integracji w systemie agrobiznesu 29
2. Integracja międzynarodowa. Charakterystyka Unii Europejskiej i jej Wspólnej Polityki Rolnej 37
3. Integracja Polski z Unią Europejską. Szanse i zagrożenia w dziedzinie agrobiznesu 42

Rozdział III. ZAKRES DZIAŁANIA I ROLA ORGANIZACJI ZINTEGROWANYCH W AGROBIZNESIE 46
1. Ekonomiczne aspekty tworzenia organizacji zintegrowanych w rolnictwie 46
2. Prawno – organizacyjne możliwości tworzenia organizacji     producenckich w Polsce 52
3. Funkcjonowanie grup producenckich 60

Posumowanie 68
Bibliografia 69
Spis rysunków i tabel 72

Polskie rolnictwo w procesie integracji z UE

Wykaz skrótów użytych w pracy 5
Wstęp 7
ROZDZIAŁ I.  ISTOTA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. 10
1.1. Geneza Wspólnej Polityki Rolnej. 10
1.2. Cele, zasady i instrumenty Wspólnej Polityki  Rolnej. 11
1.3. Reformy Wspólnej Polityki Rolnej w latach 90. 15
1.4. Ocena reform z lat 90-tych i aktualny kształt WPR 26
ROZDZIAŁ II. KIERUNKI DOSTOSOWAŃ POLSKIEGO ROLNICTWA DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ 31
2.1. Rolnictwo polskie w okresie transformacji. 31
2.2. Początki dostosowań rolnictwa polskiego i Unii Europejskiej 35
2.2.1. Przygotowanie i wdrożenie spójnego programu polityki rozwoju wsi i rolnictwa wkomponowanego w program polityki strukturalnej państwa 38
2.2.2. Ustanowienie na przyszłych zewnętrznych granicach Unii Europejskiej ochrony fitosanitarnej i weterynaryjnej spełniającej standardy unijne 40
2.2.3. Dostosowanie gospodarki mleczarskiej i mięsnej do standardów Unii Europejskiej 41
2.3. Problemy i zadania polskiego rolnictwa w dostosowaniach do UE 41
2.4. Kierunki przemian strukturalnych polskiego rolnictwa 47
ROZDZIAŁ III. POMOC ZAGRANICZNA 52
3.1. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej. 52
3.2. Polityka strukturalna. 55
3.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 57
3.2.2. Europejski Fundusz Socjalny 58
3.2.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 58
3.2.4. Jednolity Instrument Finansowania Rybołówstwa 59
3.3. Fundusz spójności 59
3.4. Fundusze przedakcesyjne 61
3.4.1. SAPARD 63
3.4.2. PHARE 69
3.4.3. ISPA 72
3.4.4. PAOW 76
3.4.5. Inne programy 79
ROZDZIAŁ IV. SZANSE POLSKIEGO ROLNICTWA WYNIKAJĄCE Z WSTĄPIENIA DO UNII EUROPEJSKIEJ 82
4.1. Stan polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej 82
4.2. Szanse i zagrożenia wynikające dla Polski ze wstąpienia do Unii Europejskiej 91
4.3. Strategia rozwoju polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich 94
4.4. Postawy rolników wobec integracji z Unią Europejską 100
Zakończenie 105
Bibliografia 108
Spis tabel 112

Analiza sytuacji konkurencyjnej sektora mleczarskiego oraz strategie jego restrukturyzacji

I. Analiza sytuacji konkurencyjnej sektora mleczarskiego.

1. Charakterystyka sektora

1.1. Warunki podstawowe
1.2. Natura produktu
1.3. Baza surowcowa
1.4. Przetwórstwo mleka
1.5. Produkcja i spożycie artykułów mleczarskich
1.6. Obroty handlu zagranicznego artykułami mleczarskimi
1.7. Koncentracja produkcji i przetwórstwa mleka
w sektorze
1.8. Rozmiary rynku
1.9. Sytuacja ekonomiczna sektora
1.10 Elastyczność cenowa i dochodowa

2.Struktury rynkowe i charakterystyka przedsiębiorstw

2.1. Podstawowe typy struktur rynkowych
2.2. Charakterystyka przedsiębiorstw
2.3. Uwarunkowania prawne funkcjonowania przedsiębiorstw
w sektorze
2.4. Status prawny
2.5. Lokalizacja przedsiębiorstw

3. Analiza sytuacji konkurencyjnej sektora mleczarskiego przy
zastosowaniu modelu Portera

3.1.Kondycja finansowa przedsiębiorstw mleczarskich w latach 1994-1998
3.2.  Analiza pięciu sił dla przemysłu mleczarskiego
3.2.1. Siła przetargowa dostawców
3.2.2. Stopień rywalizacji w sektorze
3.2.3. Zagrożenie ze strony substytutów
3.2.4. Zagrożenie ze strony nowych
konkurentów
3.2.5. Siła przetargowa nabywców
3.3. Podsumowanie i wnioski

II. Strategie restrukturyzacji

1. Wstęp

2. Skorygowany Program Restrukturyzacji Sektora
Mleczarskiego

2.1. Ogólne cele programu
2.2. Cele szczególne
2.3. Zakres realizacji programu
2.4. Instytucje odpowiedzialne
2.5. Spodziewane efekty programu
2.6. Koszty

3. ?Strategia Rozwoju Polskiego Mleczarstwa? przyjęta przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ? listopad 1999

3.1. Główne cele strategiczne
3.2. Cele szczegółowe strategii
3.3. Spodziewane efekty realizacji strategii
3.4. Kryteria uprawniające do przyznawania preferencji za pośrednictwem AriMR oraz środków pomocowych i przedakcesyjnych
3.5. Koszty

4. Ustawa o rynku mleka i przetworów mlecznych

4.1. Komisja Porozumiewawcza ds. Mleka i Przetworów
Mlecznych
4.2. Fundusz Promocji Mleczarstwa
4.3. Dopłaty bezpośrednie
4.4. Wsparcie dla rynku przetworów mlecznych
4.5. Wnioski

5. Strategie liderów sektora mleczarskiego

5.1. Charakterystyka przedsiębiorstw w sektorze i ich
sytuacja ekonomiczna
5.2. Strategie konkurencji przodujących przedsiębiorstw mleczarskich

6. Podsumowanie i wnioski

III. Literatura

Zobowiązania publiczne w rolnictwie

ROZDZIAŁ I.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPODATKOWANIA ROLNICTWA 2
1. POJĘCIE PODATKU 2
2. POJĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO 8
3. POWSTANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE 10
4. ZASADY OGÓLNE OPODATKOWANIA GOSPODARSTW I ROLNICTWA 15
5. SYSTEM PODATKOWY W ROLNICTWIE POLSKIM W UJĘCIU HISTORYCZNYM 18

ROZDZIAŁ II.
ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE W POLSKIM ROLNICTWIE 26
1. PODATEK ROLNY OD GRUNTÓW 26
2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 34
3. PODATEK LEŚNY 37
4. PODATEK DOCHODOWY 39
5. PODATEK VAT 41
6. INNE OBCIĄŻENIA 44
6.1. Podatek od spadków i darowizn 44
6.2. Podatek od posiadania psów 46
6.3. Opłaty lokalne 47
6.4. Podatek od środków transportowych 47

ROZDZIAŁ III.
PROBLEMY OPODATKOWANIA ROLNICTWA W TRAKCIE ZMIAN DOSTOSOWUJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ 49
1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) W ROLNICTWIE 49
1.1. ROZLICZANIE VAT NA ZASADACH OGÓLNYCH I RYCZAŁTU 51
1. 2. KTO I OD CZEGO PŁACI VAT W ROLNICTWIE 54
1. 3. W JAKI SPOSÓB ROLNIK MOŻE ZREZYGNOWAĆ ZE STATUSU ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO 57
1. 4. ZWROT ZRYCZAŁTOWANY 59
1. 5. ROLNIK RYCZAŁTOWY JAKO EKSPORTER 62
1. 6. ZRYCZAŁTOWANY ZWROT VAT JAKO PRZYCHÓD 63
1. 7. KONTRAKTACJA PRODUKTÓW ROLNYCH 66
1. 8. WYMÓG PROWADZENIA EWIDENCJI WARUNKIEM REZYGNACJI ZE ZWOLNIENIA 68
1. 9. NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REZYGNACJĘ ZE ZWOLNIENIA 69
1. 10. DEKLARACJE MIESIĘCZNE LUB KWARTALNE 71
1. 11. KTO JEST OBJĘTY PODATKIEM VAT W GOSPODARSTWIE ROLNYM 73
1. 12. USTALANIE LIMITU 80 000 ZŁ 74
1. 13. WPROWADZENIE DOCELOWO STAWKI VAT WYNOSZĄCEJ 7 %  I 22 % NA NIEPRZETWORZONE PRODUKTY ROLNE 76
2. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 77
2.1. PROWADZENIE KSIĘGI PRZEZ ROLNIKÓW 79
2.2. UPROSZCZONE ZASADY PROWADZENIA KSIĘGI 80
2.3. POZOSTAŁE ZMIANY 81
3. REFORMA SYSTEMU OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI 83
3.1. PRZESŁANKI REFORMY SYSTEMU OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI 83
3.2. GŁÓWNE KIERUNKI REFORMY SYSTEMU OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI 88
3.3. RENTA ZA ZRZECZENIE SIĘ GOSPODARSTWA 93
4. SYSTEM PODATKOWY W UNII EUROPEJSKIEJ 95
4.1. PODATKI W NIEMCZECH 96
4.2. VAT W UNII EUROPEJSKIEJ 98
4.3. VAT W WIELKIEJ BRYTANII 99
4.4. PODATKI W POLSCE 100
4.5. PROGRAMY POMOCOWE DLA POLSKIEGO ROLNICTWA 103
ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 108

Rola funduszy pomocowych w aktywizacji rolnictwa

Wstęp 2
Rozdział I Polskie Rolnictwo – stan obecny i prowadzone działania 5
1.1. Sytuacja demograficzna 5
1.2. Bezrobocie 7
1.3. Zatrudnienie 9
1.4. Przedsiębiorczość 11
1.5. Rolnictwo 12
1.6. Zróżnicowanie regionalne obszarów wiejskich 15
1.7. Obszary wiejskie 17
Rozdział II. Rolnictwo i obszary wiejskie w państwach UE 22
2.1. Sytuacja polskiego rolnictwa na tle krajów europejskich 22
2.1.1. Cechy charakterystyczne polskiego rolnictwa 23
2.1.2. Pozytywne i negatywne zjawiska w polskim rolnictwie w okresie negocjowania warunków wstąpienia do Unii Europejskiej 25
2.2. Polskie rolnictwo na tle Unii Europejskiej 29
2.3. Skutki integracji dla polskiego rolnictwa 31
2.4. Wspólna polityka rolna w krajach UE. 36
2.4.1. Podstawowe cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 36
2.4.2. Finansowanie wspólnej polityki rolnej 41
2.4.3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej 42
2.4.4. Agenda 2000 – Reforma Wspólnej Polityki Rolnej 46
Rozdział III. Europejskie programy pomocowe. 49
3.1. Definicja pomocy zagranicznej. 49
3.1.1. Motywy dawcy pomocy. 50
3.2. Klasyfikacja pomocy zagranicznej 52
3.3. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej. 55
3.4. Polityka strukturalna. 58
3.4.1.Zasady polityki strukturalnej. 60
3.5. Fundusze strukturalne. 60
3.5.1. Historia funduszy strukturalnych. 61
3.5.2. Zadania funduszy strukturalnych. 62
3.6. Fundusz spójności. 63
3.6.1. Historia powstania Funduszu Spójności. 64
3.6.2. Funkcjonowanie Funduszu Spójności. 64
3.7. Fundusze przedakcesyjne. 65
3.7.1. SAPARD 66
7.2. PHARE 75
7.3. ISPA 77
7.4. PAOW 79
7.5. Inne programy 88
Rozdział IV. Rola funduszy pomocowych w aktywizacji obszarów wiejskich i rolnictwa. 91
Zakończenie 112
Spis literatury 114