Rolnictwo polskie w aspekcie integracji z Unia Europejską

Wstęp 2
Rozdział 1 Charakterystyka polskiego sektora rolniczego 3
1.1. Miejsce i rola sektora rolnego w gospodarce narodowej 3
1.2. Rolnictwo a środowisko 9
1.3. Infrastruktura społeczna rolnictwa polskiego 14
1.4. Infrastruktura techniczna polskiego rolnictwa 18
Rozdział 2 Problemy i możliwości rozwoju polskiego rolnictwa 22
2.1. Problemy rozwoju polskiego rolnictwa 22
2.2. Możliwości rozwoju polskiego rolnictwa 28
2.3. Bezpieczeństwo i jakość produktów rolnych 33
2.4. Pomoc państwa dla sektora rolnictwa 36
Rozdział 3 Polskie rolnictwo w aspekcie integracji z Unią Europejska 40
3.1. Działania w zakresie restrukturyzacji rolnictwa w okresie przedakcesyjnym 40
3.2. Inne elementy wsparcia dla rolnictwa w okresie przedakcesyjnym 48
3.3. Pomoc Unii Europejskiej w ramach programów przedakcesyjnych 49
3.4. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 55
Zakończenie 60
Bibliografia 61
Spis tabel i wykresów 63