Prace dyplomowe z dziedziny: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Realizacja funkcji rodzinnych w rodzinach zastępczych spokrewnionych

Wstęp
Rozdział I. Skala dysfunkcjonalności rodziny w Polsce w literaturze
1.1. Pojęcie rodziny dysfunkcjonalnej
1.2. Dysfunkcjonalność rodziny jako przyczyna patologii społecznych
1.3. Przemiany w rodzinie
Rozdział II. Definicja rodzin zastępczych
2.1. Formy i skala
2.2. Ustawodawstwo
2.3. Statystyka
2.4. Skala rodzin zastępczych spokrewnionych
2.5. Polityka państwa wobec kwestii pieczy zastępczej. Rola organizacji pozarządowych
Rozdział III. Podstawy funkcjonowania rodzin zastępczych
3.1. Stan prawny i praktyka sądowa w zakresie ustanawiania rodzin zastępczych
3.2. Zabezpieczenie i sposoby finansowania rodzin zastępczych
3.3. Problemy opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych
Rozdział IV. Rola rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do życia w społeczeństwie
4.1. Poziom zaspokajania elementarnych potrzeb dziecka przez rodzinę zastępczą
4.2. Zaspokajanie potrzeb socjalno – materialnych dziecka
4.3. Poziom przygotowania dziecka do życia w społeczeństwie
Zakończenie
Bibliografia

Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych. Organizacja grupy wsparcia dla bezrobotnych absolwentów szkół wyższych

Wstęp
Rozdział I. Bezrobocie jako problem społeczny
1.1. Pojęcie i rodzaje bezrobocia
1.2. Przyczyny bezrobocia
1.3. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia
1.4. Bezrobocie wśród młodzieży
Rozdział II. Fazy i sposoby przeciwdziałania bezrobocia
2.1. Uwzględnienie ustawy o bezrobociu
2.2. Sfery oddziaływania polityki społecznej
2.3. Zasady i formy przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego skutków według ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
2.4. Sposoby walki z bezrobociem
Rozdział III. Projekt socjalny – bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, założenia teoretyczne
3.1. Uzasadnienie projektu
3.2. Cel i zakres projektu
3.3. Metoda pracy z grupą
Zakończenie
Bibliografia

Przemoc wśród uczniów szkół ponadpodstawowych

Wstęp 3
Rozdział 1. Przemoc w literaturze pedagogicznej i psychologicznej 5
1.1. Pojęcie przemocy i agresji 5
1.2. Rodzaje przemocy szkolnej 9
1.3. Uwarunkowania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży 12
1.4. Źródła przemocy w szkole 14
1.5. Przemoc jako problem współczesnej szkoły 19
Rozdział 2. Środowisko szkolne – możliwość występowania przemocy 22
2.1. Charakterystyka współczesnej szkoły 22
2.2. Klasa szkolna jako grupa społeczna 23
2.3. Charakterystyka młodzieży w aspekcie psychologicznym 24
2.4. Występowanie przemocy na terenie klasy szkolnej i szkoły 25
2.5. Możliwość zapobiegania przemocy na terenie klasy szkolnej i szkoły 26
2.6. Badania pedagogiczne nad przemocą w szkole i klasie szkolnej 28
Rozdział 3. Metody badań własnych 31
3.1. Przedmiot i cel badań 31
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 31
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 35
3.4. Teren i organizacja badań 37
3.5. Charakterystyka próby badawczej 39
Rozdział 4. Analiza wyników badań własnych 42
4.1. Objawy przemocy 42
4.2. Miejsca przejawów przemocy 59
4.3. Główni agresorzy szkolni 61
4.4. „Osoby zaufane” 63
4.5. Wnioski z badań 64
Zakończenie 67
Bibliografia 70
Spis tabel 73
Aneks 75

Partnerzy szkoły w środowisku

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I.
TEORETYCZNE PODSTAWY PROBLEMU 5
1. Analiza pojęć 5
2. Funkcje szkoły 8
3. Przemiany we współczesnej szkole 11
4. Funkcje rodziny 16
ROZDZIAŁ II.
BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI 20
1. Przemiany we współczesnej rodzinie 20
2. Potrzeba współpracy szkoły z rodziną 25
3. Formy i modele współpracy 30
4. Wspólne cele i wzajemne zobowiązania 36
ROZDZIAŁ III.
WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI 41
1. Polskie realia 41
2. Propozycja kierunku zmian 49
ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 54

Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające pojęcia miarowe u dzieci

WSTĘP 2
1. METODOLOGICZNE PODSTAWY WŁASNYCH PRÓB BADAWCZYCH 5
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu 5
1.2. Przedmiot i cele pracy 6
1.3. Hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki 7
1.4. Etapy badań i stosowane metody 8
2. PSYCHOLOGICZNE PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU MYŚLENIA DZIECKA W ŚWIETLE TEORII J. PIAGETA 10
2.1. Elementy teorii J. Piageta 10
2.2. Rozwój matematyczny u dzieci w wieku przedszkolnym 18
2.3. Początki rozwoju pojęcia długości 31
3. PRZEBIEG I WYNIKI WŁASNYCH PRÓB BADAWCZYCH 34
3.1. Charakterystyka terenu badań 34
3.2. Opis gier i zabaw dydaktycznych wykorzystanych podczas badania 37
3.3. Analiza wyników 46
3.4. Uwagi i wnioski 52
4. ZAKOŃCZENIE 54
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL 59
ANEKS 60
ARKUSZ OBSERWACJI 61

Wpływ edukacyjnych programów telewizyjnych na zachowanie dziecka w wieku przedszkolnym

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym 5
1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 5
2. Formy działalności dziecka w wieku przedszkolnym 16
3. Model dziecka dojrzałego do podjęcia nauki w szkole 21
4. Rodzaje zabaw dziecka w wieku przedszkolnym 26
5. Rola telewizyjnych programów edukacyjnych w życiu dziecka 30
Rozdział II. Metodologia badań własnych 37
1. Przedmiot i cel badań 37
2. Problemy i hipotezy badawcze 37
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 39
4. Charakterystyka badanej grupy i terenu badań 41
Rozdział III. Analiza wyników badań własnych 45
1. Charakterystyka edukacyjnych programów telewizyjnych oglądanych przez dzieci 45
2. Rola rodziców w organizowaniu spędzaniu wolnego czasu przez dziecko 54
3. Wpływ oglądanych programów edukacyjnych na rodzaj zabaw podejmowanych przez dziecko 60
Zakończenie 64
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Spis rysunków 71
Aneks 72

Edukacja międzykulturowa

Wstęp 3
Rozdział 1. Edukacja międzykulturowa – zadania i idea 5
1.1. Cele edukacji międzykulturowej 5
1.2. Procesy kreowania tożsamości kulturowej 11
1.3. Globalizacja a edukacja 20
Rozdział 2. Charakterystyka polityki edukacyjnej w UE 2
2.1. Prawodawstwo Unii Europejskiej w sprawie edukacji 2
2.2. Integracja europejska a polityka edukacyjna 10
2.3. Polityka edukacyjna w krajach Europy na tle działań Rady Europy, OECD, UNESCO. 18
Rozdział 3. System edukacji w Unii Europejskiej 2
3.1. Charakterystyka systemów edukacji w wybranych krajach 2
3.2. Zasady finansowania szkolnictwa w krajach UE 14
3.3. Wspólne zamierzenia 18
Rozdział 4. Edukacja międzykulturowa w praktyce zjednoczonej Europy 2
4.1. Edukacja w procesie kształtowania się świadomości narodowej 2
4.2. Polityka państw wobec mniejszości narodowych i w regionach przygranicznych 10
4.3. Tożsamość kulturowa w kontekście integracji europejskiej 17
Zakończenie 23
Bibliografia 26
Spis tabel 31

Edukacja medialna nauczyciela

Wstęp 4
Rozdział 1. Edukacja w społeczeństwie informacyjnym 6
1.1. Determinanty społeczeństwa informacyjnego 6
1.2. Społeczeństwo informacyjne jako wyzwanie cywilizacyjne 12
1.3. Charakterystyka multimedialnych technologii informacyjnych w edukacji 18
Rozdział 2. Multimedia i technologia informatyczna w społeczeństwie informacyjnym 28
2.1. Istota multimediów 28
2.2. Rola multimediów w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczyciela 38
2.3. Konsekwencje pedagogiczne a korzyści edukacyjne ze stosowania multimediów 42
Rozdział 3. Multimedia w pracy nauczyciela 48
3.1. Wykorzystanie Internetu przez nauczyciela 48
3.2. Sieci komputerowe w edukacji 51
3.2.1. Poczta elektroniczna 53
3.2.2. WWW (World Wide Web) 55
3.2.3. Usługa FTP (File Transfer Protocol) 58
3.2.4. IRC (Internet Relay Chat) 59
3.2.5. Telnet 60
3.3. Stosowanie multimediów w edukacji 61
Rozdział 4. Metodologia badań własnych 68
4.1. Przedmiot i cel badań 68
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 69
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 70
4.4. Teren i organizacja badań 71
4.5. Charakterystyka próby badawczej 73
Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych 76
5.1. Ocena kwalifikacji nauczycieli w aspekcie korzystania z multimediów 76
5.2. Charakterystyka sprzętu multimedialnego 82
5.3. Częstotliwość i okoliczności korzystania z multimediów 84
5.4. Uzasadnienie stosowania multimediów we współczesnej edukacji 87
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 96
Aneks 97

Sytuacja rodzinna wychowanków Państwowego Domu Dziecka

Wstęp 3
Rozdział 1. Rodzina jako środowisko wychowawcze 5
1.1. Pojęcie rodziny 5
1.2. Typy rodzin 6
1.3. Funkcje i zadania rodziny 7
1.4. Przemiany zachodzące we współczesnej rodzinie 15
Rozdział 2. Dom dziecka jako tymczasowy „zastępca” rodziny 20
2.1. Definicja i tradycja domów dziecka 20
2.2. Rola wychowawcy w domu dziecka 27
Rozdział 3. Metodologia badań własnych 34
3.1. Przedmiot i cel badań 34
3.2. Problemy badawcze 34
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 37
3.4. Teren i organizacja badań 40
Rozdział 4. Analiza sytuacji rodzinnej wychowanków Państwowego Domu Dziecka 42
4.1. Charakterystyka badanej populacji 42
4.2. Analiza wyników badań 44
4.3. Wnioski z badań 49
Zakończenie 52
Bibliografia 55
Spis tabel 57

Telewizja i jej wpływ na dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp 2
Rozdział I. Telewizja, jako medium 21 wieku 3
1.1. Funkcje wychowawcze telewizji 6
1.2. Funkcja rozrywkowa, odpoczynkowa telewizji w życiu dziecka 11
1.3. Telewizja zagrażająca i utrudniająca wychowanie proces wychowania dziecka w rodzinie 16
Rozdział II. Telewizja w życiu współczesnego dziecka 21
2.1. Dziecko w telewizji 29
2.2. Reklama telewizyjna, jako źródło doświadczeń współczesnego dziecka 31
2.3. Co dzieci oglądają w telewizji, jakie programy, jakie bajki czy są edukacyjne przedstawiają dobro czy zło 36
Rozdział III. Metodologia badań własnych 39
3.1. Cel badań 39
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 40
3.3. Zmienne i wskaźniki 42
3.4. Metody, techniki i narzędzia badań 44
3.5. Charakterystyka grupy badawczej 45
Rozdział IV. Analiza wyników badań 47
4.1. Najchętniej oglądane przez dzieci programy telewizyjne 47
4.2. Wpływ telewizji na rozwój dzieci 49
4.3. Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnym skutkom wpływu telewizji 52
Zakończenie 58
Bibliografia 62
Aneks – Ankieta 64