Prace dyplomowe z dziedziny: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Niedostosowanie społeczne wśród młodzieży szkolnej

Wstęp 2
Rozdział I. Problematyka niedostosowania społecznego młodzieży w świetle literatury przedmiotu 4
1.1. Pojęcie niedostosowania społecznego 4
1.2. Rodzaje niedostosowania społecznego 12
1.3. Przyczyny niedostosowania 17
Rozdział II. Metodologiczne podstawy pracy 23
2.1. Cel i przedmiot badań 23
2.2. Problematyka i hipotezy badawcze 28
2.3. Zastosowanie metody, techniki i narzędzia badawcze 31
Rozdział III. Analiza wyników badań własnych 41
3.1. Prezentacja wyników 41
3.2. Wnioski 59
Zakończenie 63
Bibliografia 66
Spis rysunków i wykresów 68
Spis tabel 70
Załącznik nr 1 72

Nauczanie na odległość jako uzupełnienie warsztatu dydaktycznego nauczyciela

Wstęp

Rozdział I. E-learning – model nauczania nowej ery
1.1. Geneza nauczania na odległość
1.2. Szkolenia Online
1.3. Strategie kształcenia
1.4. Tworzenie modułów kursów
1.5. Ocena kształcenia na odległość jako uzupełnienia warsztatu dydaktycznego nauczyciela

Rozdział II. Internet w dydaktyce fizyki
2.1. Internet na zajęciach w szkole
2.2. Przykłady wykorzystania Internetu w dydaktyce fizyki
2.3. „Explorer Science”
4.3.1. „Przygoda z cząstkami”
4.3.2. Opis przedstawionego materiału

Rozdział III. Scenariusz lekcji fizyki dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego
3.1. Dyspozycje ogólne
3.1.1. Temat lekcji
3.1.2. Zagadnienia fizyczne
3.1.3. Cele lekcji
3.1.4. Metody nauczania
3.1.5. Forma pracy
3.1.6. Środki dydaktyczne
3.2. Przebieg lekcji
3.3. Ocena przebiegu lekcji
3.4. Nauczanie na odległość jako uzupełnienie warsztatu dydaktycznego nauczyciela fizyki
3.4.1. Pozytywne strony nauczania na odległość
3.4.2. Negatywne strony nauczani na odległość
3.4.3. Wnioski końcowe

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Wychowanie w starożytnej Sparcie

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SPARTA- MIASTO SŁAWNYCH MĘŻÓW 7
1. DZIEJE MIASTA 7
2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, KULTURA SPARTY 10
3. RYS HISTORYCZNY 11
4. LIKURG-MITYCZNY PRAWODAWCA SPARTY 14
5. INNI SPARTAŃSCY MĘŻOWIE 16
6. STAROŻYTNA FILOZOFIA I JEJ PRZEDSTAWICIELE W SPARCIE (I GRECJI) 19

ROZDZIAŁ II. RÓŻNE KONCEPCJE WYCHOWANIA 27
1. POJĘCIE WYCHOWANIA 27
2. WYCHOWANIE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW 29
3. IDEAŁ WYCHOWANIA SWOBODNEGO 35
4. WYCHOWANIE W DYSCYPLINIE SPARTAŃSKIEJ 39
5. WYCHOWANIE MORALNE A PROBLEM KARNOŚCI I WOLNOŚCI 42

ROZDZIAŁ III. WYCHOWANIE W STAROŻYTNOŚCI 49
1. WYCHOWANIE SPARTAŃSKIE 49
2. ISTOTA WYCHOWANIA DLA PAŃSTWA 55
3. WYCHOWANIE ATEŃSKIE A SPARTAŃSKIE-PORÓWNANIE 56
4. WYCHOWANIE WG PLATONA 61

ROZDZIAŁ IV. WYCHOWANIE W SPARCIE A WZORCE WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI 71
1. OLIGARCHIA, TYRANIA, DEMOKRACJA- WYJAŚNIENIE POJĘĆ 71
2. RZYM, STAROŻYTNE WYCHOWANIE ZBIOROWE W RODZINIE I SZKOLE 75
3. STAROŻYTNE WYCHOWANIE INDYWIDUALNE, ROZPAD WYCHOWANIA ANTYCZNEGO 79
4. OCENA METOD SPARTAŃSKIEGO WYCHOWANIA W KONTEKŚCIE NAUKI NOWOŻYTNEJ 81

ZAKOŃCZENIE 87

BIBLIOGRAFIA 89

SPIS RYSUNKÓW 93

Mity na temat małżeństwa w ocenie studentów pedagogiki

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Współczesne małżeństwo w świetle literatury społecznej 3
1.1. Terminy stosowane w pracy 3
1.2. Przemiany we współczesnej rodzinie 13
1.3. Kategorie rodzin i ich funkcje 16
1.4. Stereotypowe myślenie jako czynnik niszczący związki między ludźmi 19
Rozdział II. Koncepcja badań własnych 24
2.1. Przedmiot diagnozowany 24
2.2. Cele i problemy badawcze 25
2.3. Metoda, technika i narzędzia badawcze 34
2.4. Teren badań, dobór grób i przypadków do badań 39
2.5. Organizacja badań 41

Kształtowanie postawy moralnej dziecka przedszkolnego

Wstęp 3

Rozdział I Postawa moralna dziecka przedszkolnego 5
1.1 Definicje postaw 5
1.2 Etapy kształtowania postaw 12
1.3 Czynniki wpływające na postawę moralna dziecka 18

Rozdział II Rola przedszkola w rozwoju i wychowaniu dziecka 25
2.1 Program wychowawczy przedszkola 25
2.2 Rola nauczyciela w kształtowaniu postawy moralnej dziecka 31
2.3 Współpraca przedszkola z domem rodzinnym 34

Rozdział III Projekt zajęć związanych z kształtowaniem postawy moralnej 40
3.1. Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej 40
3.1.1. Istota organizacji i planowania 40
3.1.2. Warunki skutecznego planowania 42
3.1.3. Skuteczność procesu dydaktycznego 44
3.1.4. Konspekt zajęć 46
3.2. Wybrane metody edukacji przedszkolnej 55
3.2.1. Metody oparte na słowie 55
3.2.2. Metody problemowe 57
3.2.3. Metody praktyczne 61
3.4. Projekt zajęć przedszkolnych 63

Zakończenie 76

Bibliografia 78

Spis tabel 81

Kształcenie i dokształcanie w Centrach Kształcenia Ustawicznego

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W ŚWIETLE LITERATURY
1.1. Istota edukacji ustawicznej
1.2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody i techniki badań
2.4. Organizacja i teren badań
2.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ III. ISTOTA KSZTAŁCENIA I DOKSZTAŁCANIA W CENTRACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Analiza wyników badań
3.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

ANEKS

Postawy dzieci wobec reklamy

praca licencjacka 70 stron

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

Reklama jako narzędzie marketingu.

1. Charakterystyka elementów marketingu mix.

2. Instrumenty systemu komunikacji marketingowej (promocja mix) i ich związek z reklamą.

3. Pojęcie i rodzaje reklamy.

4. Istota reklamy.

5. Media reklamy

5.1. Telewizja

5.2. Prasa

5.3. Reklama zewnętrzna

5.4. Internet

ROZDZIAŁ II

Mechanizm działania przekazu reklamowego

1. Warunki uświadamiania potrzeb przez reklamę.

2. Modele psychologiczne oddziaływania reklamy.

3. Techniki zwiększające zauważalność reklam.

4. Emocje w reklamie.

ROZDZIAŁ III

Odbiór reklamy w opinii dzieci Szkoły Podstawowej.

1. Analiza wyników ankiety

1.1. Charakterystyka zbiorowości

1.2. Kreowanie wizerunku za pomocą zmysłów

1.3. Ocena skuteczności oddziaływania reklamy na decyzje rynkowe 2. Zauważalność i uciążliwość reklamy przez dzieci.

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Załączniki:

Ankieta

Spis wykresów

Spis rysunków

Edukacja regionalna w praktyce szkoły X

Wstęp 3
Rozdział I. Podstawowe pojęcia badawcze 6
1.1. Edukacja regionalna 6
1.2. Dziedzictwo kulturowe 6
1.3. Kultura 7
1.4. Tożsamość kulturowa 8
1.5. Kultura narodowa 8
1.6. Regionalizm 9
Rozdział II. Uwarunkowania społeczne i prawne edukacji regionalnej 11
2.1. Wychowawcze aspekty dziedzictwa kulturowego 11
2.2. Poszukiwanie wartości w tekście literackim i źródłowym 15
2.3. Poszanowanie własnego dziedzictwa drogą do poszanowania innych kultur 18
2.4. Integralność narodowa edukacji regionalnej 22
2.5. Prawo do własnego dziedzictwa kulturowego 23
2.6. Karta Regionalizmu Polskiego 26
Rozdział III. Edukacja regionalna w programie wychowawczym szkoły 30
3.1. Edukacja regionalna a edukacja europejska 30
3.2. Kilka uwag o podstawie programowej 35
3.3. Jak tworzyć program 37
3.4. Wskazówki metodyczne i organizacyjne 48
Zakończenie 53
Bibliografia 56

Funkcjonowanie dzieci trzyletnich w przedszkolu

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ DZIECKA 3-LETNIEGO 3
1.1. Definicja rozwoju 3
1.2. Czynniki warunkujące rozwój dziecka 3-letniego 7
1.2.1. Czynniki biologiczne 7
1.2.2. Czynniki środowiskowe 9
1.2.3. Czynniki pedagogiczne 12
1.3. Sfery rozwoju dziecka 17
1.3.1. Rozwój emocjonalny 17
1.3.2. Rozwój poznawczy, umysłowy 20
1.3.3. Rozwój społeczny 21
1.3.4. Rozwój ruchowy 22
ROZDZIAŁ 2. ADAPTACJA DZIECKA 3-LETNIEGO DO PRZEDSZKOLA 24
2.1. Pojęcie adaptacji 24
2.2. Czynniki warunkujące adaptację dziecka do przedszkola 28
2.3. Trudności w adaptacji dziecka do przedszkola 34
ROZDZIAŁ 3. WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI JAKO FORMA ADAPTACJI DZIECKA 42
3.1. Rola współpracy rodziców z nauczycielami 42
3.2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami 44
3.3. Czas wolny poświęcany dzieciom 52
ROZDZIAŁ 4. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 60
4.1. Uzasadnienie wyboru tematu 60
4.2. Cele i przedmiot badań 61
4.3. Problemy badawcze 63
4.4. Hipotezy robocze, zmienne i wskaźniki 65
4.5. Metody, techniki i narzędzia badań 68
4.6. Próba badawcza 70
4.7. Teren i organizacja badań 72
ZAKOŃCZENIE 75
BIBLIOGRAFIA 76
ZAŁĄCZNIK 79