Funkcjonowanie dziecka autystycznego w grupie przedszkolnej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. WIEK PRZEDSZKOLNY – ROZWÓJ I POTENCJAŁ DZIECKA 4
1.1. Wiek przedszkolny jako okres przejściowy 4
1.2. Poznawanie świata przez przedszkolaków 6
1.3. Działanie spontaniczne i reaktywne dziecka 8
1.4. Rozwój społeczny, poznawczy, emocjonalny dziecka 11
1.5. Najważniejsze zmiany rozwojowe przedszkolaka 24

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH 30
2.1. Charakterystyka badań pedagogicznych 30
2.2. Cel i przedmiot badań 42
2.3. Problemy i hipotezy badawcze 43
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 46
2.5. Organizacja badań 49

ROZDZIAŁ III. DZIECKO AUTYSTYCZNE W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ 50
4.1. Wyniki badań 50
4.2. Wskazania i propozycje w odpowiedzi na wyniki badań 57
4.3. Podsumowanie i wnioski 58

ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS TABEL 64
SPIS RYSUNKÓW 65

WSTĘP

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które ujawnia się najczęściej w ciągu pierwszych trzech lat życia jako wynik neurologicznego zaburzenia, oddziałującego na funkcje pracy mózgu.
Autyzm tudzież jego pochodne, jak mówi statystyka, występują raz na 500 osób i ma miejsce cztery razy częściej u chłopców niżeli dziewczynek. Stopa życiowa, dochody, czy wykształcenie rodziny nie mają absolutnie żadnego wpływu na występowanie autyzmu.

Autyzm wpływa na rozwój mózgu w sferach rozumowania, socjalnych kontaktów tudzież porozumiewania się. Dzieci oraz dorośli z autyzmem mają przeważnie w grupie kłopoty z komunikacją a także wspólnych czynnościach. Zaburzenia te utrudniają im porozumienie z innymi i modyfikują stosunek do zewnętrznego świata. Chorzy wykonywać mogą te same ruchy ciała (np. machanie ręką, kołysanie się), nietypowe reakcje względem ludzi, bądź przywiązanie do przedmiotów, czy sprzeciwianie się jakimkolwiek zmianom w rutynie. W niektórych przypadkach występować może agresja i/lub samookaleczanie się.

Autyzm jest najczęściej spotykanym (trzecim) upośledzeniem rozwojowym – częstszym niżeli zespół Down’a. Jednakowoż większość społeczeństwa, w tym wielu pracowników służby zdrowia, naukowców, wciąż nie rozumie jak autyzm oddziałuje na chore osoby tudzież jaki jest najdoskonalszy sposób pracy z osobami borykającymi się z autyzmem.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty funkcjonowania dziecka autystycznego w grupie przedszkolnej. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to wiek przedszkolny – rozwój i potencjał dziecka: wiek przedszkolny jako okres przejściowy, poznawanie świata przez przedszkolaków, działanie spontaniczne i reaktywne dziecka, rozwój społeczny, poznawczy, emocjonalny dziecka, najważniejsze zmiany rozwojowe przedszkolaka.

Rozdział drugi to metodologia badań własnych: ogólna charakterystyka badań pedagogicznych, problem, hipotezy, cel i przedmiot badań, metody i techniki badawcze, organizacja badań.

Rozdział trzeci to dziecko autystyczne w grupie przedszkolnej: wyniki badań, wskazania i propozycje w odpowiedzi na wyniki badań, podsumowanie i wnioski.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i badania własne.