Prace dyplomowe z dziedziny: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Edukacja medialna nauczyciela

Wstęp 4
Rozdział 1. Edukacja w społeczeństwie informacyjnym 6
1.1. Determinanty społeczeństwa informacyjnego 6
1.2. Społeczeństwo informacyjne jako wyzwanie cywilizacyjne 12
1.3. Charakterystyka multimedialnych technologii informacyjnych w edukacji 18
Rozdział 2. Multimedia i technologia informatyczna w społeczeństwie informacyjnym 28
2.1. Istota multimediów 28
2.2. Rola multimediów w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczyciela 38
2.3. Konsekwencje pedagogiczne a korzyści edukacyjne ze stosowania multimediów 42
Rozdział 3. Multimedia w pracy nauczyciela 48
3.1. Wykorzystanie Internetu przez nauczyciela 48
3.2. Sieci komputerowe w edukacji 51
3.2.1. Poczta elektroniczna 53
3.2.2. WWW (World Wide Web) 55
3.2.3. Usługa FTP (File Transfer Protocol) 58
3.2.4. IRC (Internet Relay Chat) 59
3.2.5. Telnet 60
3.3. Stosowanie multimediów w edukacji 61
Rozdział 4. Metodologia badań własnych 68
4.1. Przedmiot i cel badań 68
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 69
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 70
4.4. Teren i organizacja badań 71
4.5. Charakterystyka próby badawczej 73
Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych 76
5.1. Ocena kwalifikacji nauczycieli w aspekcie korzystania z multimediów 76
5.2. Charakterystyka sprzętu multimedialnego 82
5.3. Częstotliwość i okoliczności korzystania z multimediów 84
5.4. Uzasadnienie stosowania multimediów we współczesnej edukacji 87
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 96
Aneks 97

Sytuacja rodzinna wychowanków Państwowego Domu Dziecka

Wstęp 3
Rozdział 1. Rodzina jako środowisko wychowawcze 5
1.1. Pojęcie rodziny 5
1.2. Typy rodzin 6
1.3. Funkcje i zadania rodziny 7
1.4. Przemiany zachodzące we współczesnej rodzinie 15
Rozdział 2. Dom dziecka jako tymczasowy „zastępca” rodziny 20
2.1. Definicja i tradycja domów dziecka 20
2.2. Rola wychowawcy w domu dziecka 27
Rozdział 3. Metodologia badań własnych 34
3.1. Przedmiot i cel badań 34
3.2. Problemy badawcze 34
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 37
3.4. Teren i organizacja badań 40
Rozdział 4. Analiza sytuacji rodzinnej wychowanków Państwowego Domu Dziecka 42
4.1. Charakterystyka badanej populacji 42
4.2. Analiza wyników badań 44
4.3. Wnioski z badań 49
Zakończenie 52
Bibliografia 55
Spis tabel 57

Telewizja i jej wpływ na dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp 2
Rozdział I. Telewizja, jako medium 21 wieku 3
1.1. Funkcje wychowawcze telewizji 6
1.2. Funkcja rozrywkowa, odpoczynkowa telewizji w życiu dziecka 11
1.3. Telewizja zagrażająca i utrudniająca wychowanie proces wychowania dziecka w rodzinie 16
Rozdział II. Telewizja w życiu współczesnego dziecka 21
2.1. Dziecko w telewizji 29
2.2. Reklama telewizyjna, jako źródło doświadczeń współczesnego dziecka 31
2.3. Co dzieci oglądają w telewizji, jakie programy, jakie bajki czy są edukacyjne przedstawiają dobro czy zło 36
Rozdział III. Metodologia badań własnych 39
3.1. Cel badań 39
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 40
3.3. Zmienne i wskaźniki 42
3.4. Metody, techniki i narzędzia badań 44
3.5. Charakterystyka grupy badawczej 45
Rozdział IV. Analiza wyników badań 47
4.1. Najchętniej oglądane przez dzieci programy telewizyjne 47
4.2. Wpływ telewizji na rozwój dzieci 49
4.3. Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnym skutkom wpływu telewizji 52
Zakończenie 58
Bibliografia 62
Aneks – Ankieta 64

Agresja wśród rodzeństwa

Wstęp

Rozdział I. Agresja – zagadnienia podstawowe
1. Pojęcie agresji i przemocy
2. Koncepcje agresji w literaturze
3. Analiza przyczyn agresji
4. Przemoc w rodzinie jako problem społeczny
5. Przemoc pomiędzy rodzeństwem

Rozdział II. Metodologia badań własnych
1. Cel i przedmiot badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Teren i organizacja badań
5. Charakterystyka próby badawczej

Rozdział III. Agresja i przemoc wśród rodzeństwa – analiza wyników badań własnych
1. Rodzaje przejawów agresji
2. Miejsca przejawów agresji
3. Okoliczności przejawów agresji
4. Czynniki powodujące agresję
5. Podsumowanie, dyskusja wyników

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Aneks

Współpraca szkoły z rodziną

Wstęp 2
Rozdział 1. Współpraca szkoły z rodziną 4
1.1. Analiza pojęć partnerstwo, współdziałanie, współpraca, współuczestnictwo 4
1.2. Funkcje rodziny 5
1.3. Przemiany we współczesnej rodzinie 10
1.4. Rola szkoły w środowisku 15
1.5. Funkcje szkoły 17
1.6. Przemiany współczesnej szkoły 28
1.7. Modele współpracy 32
1.8. Formy współpracy szkoły z rodziną 35
Rozdział 2. Metodologia badań własnych 40
2.1. Przedmiot i cele badań 40
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 41
2.3. Zmienne i wskaźniki 42
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 43
2.5. Charakterystyka próby badawczej 47
2.6. Organizacja i przebieg badań 51
2.7. Charakterystyka terenu badań 52
Rozdział 3. Współpraca szkoły z rodziną – analiza wyników badań 54
3.1. Analiza wyników 54
3.2. Wnioski i uwagi 68
Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel 75
Aneks 76

Wpływ edukacji ekologicznej na postawy prospołeczne uczniów

Wstęp 3

Rozdział 1. Problematyka ekologii w świetle literatury 5
1.1. Istota i znaczenie edukacji ekologicznej 5
1.2. Cele i zadania edukacji ekologicznej 11
1.3. Edukacja ekologiczna w szkole 16
1.4. Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej i gimnazjalnej 22
1.5. Edukacja ekologiczna w szkole wyższej 26
1.6. Wychowanie w rodzinie a postawy proekologiczne młodzieży 29
1.7. Środki masowego przekazu a świadomość ekologiczna 32

Rozdział 2. Metodologia badań własnych 34
2.1. Przedmiot i cel badań 34
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 34
2.3. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych 38
2.4. Charakterystyka badanej populacji 40
2.5. Teren badań 45

Rozdział III. Problematyka ekologii w świetle badań własnych 47
3.1. Interpretacja wyników badań 47
3.1.1. Poziom świadomości młodzieży na temat problemów ochrony środowiska 47
3.1.2. Znajomość przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego człowieka 61
3.1.3. Znajomość stanu środowiska przyrodniczego Ostrołęki i jego zagrożenia 67
3.1.4. Działania podejmowane przez uczniów w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego 71
3.2. Wnioski z badań 76

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel 83
Spis wykresów 84
Aneks 85

Wpływ rodziny na wychowanie dziecka

Wstęp 2
Rozdział 1. Rodzina jako środowisko wychowawcze 3
1. Rodzina – ujęcie definicyjne 3
2. Rodzaje i typy rodzin 8
3. Funkcje rodziny 13
Rozdział II. Znaczenie rodziny w wychowaniu dziecka 25
1. Wychowanie dziecka 25
2. Wychowanie dziecka w rodzinie niepełnej 31
3. Osiągnięcia szkolne dziecka w pierwszym etapie edukacji 37
4. Istota badań socjometrycznych 46
Rozdział 3. Alternatywne formy opieki nad dzieckiem 51
1. Rodzinne domy dziecka – pojęcie i działalność 51
2. Rodzina adopcyjna – pojęcie i funkcjonowanie 57
3. Rodzina zastępcza 63
4. Pozostałe formy opieki nad dzieckiem 69
Zakończenie 78
Bibliografia 80

Nikotynizm wśród młodzieży gimnazjalnej

Wstęp    1
Rozdział 1. Nikotynizm ? problem ogólnospołeczny.    3
1.1.    Podstawowe pojęcia i definicje.    3
1.1.1. Nikotynizm jako choroba.    3
1.1.2. Historia tytoniu.    5
1.1.3. Szkodliwość palenia papierosów.    7
1.2. Konsumpcja papierosów.    9
1.2.1. Palenie w Polsce.    9
1.2.2. Nikotynizm wśród młodzieży.    9
1.2.3. Moda na niepalenie.    12
1.3. Papierosy z inne środki odurzające.    13
1.4. Definicje i stadia uzależnień.    18
1.5. Skutki uzależnień.    23
Rozdział 2. Metodologia badań własnych.    26
2.1. Przedmiot i cel badań    26
2.2. Problemy badawcze.    27
2.3. Metoda badawcza.    28
2.4. Organizacja i przebieg badań.    29
Rozdział 3. Omówienie wyników badań.    31
3.1. Rozmiary nikotynizmu wśród młodzieży na podstawie przeprowadzonej ankiety.    31
3.2. Motywy palenia papierosów.    36
3.3. Społeczne i demograficzne cechy osób palących i niepalących.    40
3.4. Inicjacja nikotynowa i okoliczności palenia.    43
3.5. Opinie na temat palenia papierosów w miejscach publicznych.    53
Podsumowanie i wnioski    58
Bibliografia    59
Spis tabel    61
Aneks. Kwestionariusz ankiety  63

Rola rodziny w przygotowaniu chłopców do pełnienie ról społecznych

WSTĘP

CZEŚĆ I. WYCHOWANIE CHŁOPCÓW W RODZINIE
1.1. Pojecie wychowania.
1.2. Rodzina jako ośrodek wychowania
1.3. Rola ojca w wychowywaniu chłopców
1.4. Błędy wychowawcze rodziców względem chłopców
1.5. Problemowe zachowania chłopców
1.6. Podsumowanie

CZĘŚĆ II. FUNKCJONOWANIE MĘŻCZYZN W ROLI SPOŁECZNEJ OJCA
2.1. Wprowadzenie
2.2. Autorytet ojca w rodzinie
2.3. Styl wychowania i postawy wobec dzieci
2.4. Organizacja i spędzanie czasu wolnego
2.5. Kary i nagrody
2.6. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL i RYSUNKÓW

Wpływ rozwodu na dziecko

Wstęp
Rozdział I. Pojęcie rodziny, jej struktura, środowisko wychowawcze i funkcje rodziny
1.1. Pojęcie rodziny
1.2. Typy rodzin
1.3. Funkcje rodziny
Rozdział II. Funkcjonowanie rozbitej rodziny
2.1. Pojęcie i przyczyny rozbitej rodziny
2.2. Rodzina jako grupa społeczna
2.3. Problemy matek samotnie wychowujących dzieci
2.4. Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci
Rozdział III. Wpływ rozwodu na psychikę dziecka
3.1. Oddziaływanie rodziny niepełnej na osobowość dziecka
3.2. Proces rozwoju dziecka w rozbitej rodzinie
3.3. Sytuacja szkolna dziecka w rozbitej rodzinie
Rozdział IV. Rozwój społeczny dziecka w rozbitej rodzinie
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel