Prace dyplomowe z kierunku: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Relacje między zachowaniem a sukcesem w nauce edukacji plastycznej uczniów klasy III

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. NAUCZYCIEL I JEGO ROLA W PROCESIE EDUKACJI 4
1.1. Edukacja – zakres pojęciowy 4
1.2. Cele kształcenia 10
1.3. Istota edukacji plastycznej 21
1.4. Rola nauczyciela 23

ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 29
2.3. Metody i techniki badań 33
2.4. Organizacja badań 34
2.5. Charakterystyka próby badawczej 35

ROZDZIAŁ III. RELACJE MIĘDZY ZACHOWANIEM A SUKCESEM ZACHODZĄCE W NAUCE EDUKACJI PLASTYCZNEJ UCZNIÓW KLASY III W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 37
4.1. Analiza wyników badań 37
4.2. Wnioski 43
ZAŁĄCZNIK NR 1 45

ZAKOŃCZENIE 48

BIBLIOGRAFIA 50

SPIS TABEL 53

Rola współczesnej rodziny w zaspokajaniu potrzeb dziecka

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota rodziny 4
1.1. Rodzina – zakres pojęcia 4
1.2. Funkcje rodziny 6
1.3. Dziecko a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój 11
1.3.1. Rodzinne uwarunkowania rozwoju osobowości jednostki 11
1.3.2. Założenia wyjściowe badań nad rodziną 12
1.3.3. Paradygmat teoretyczny badań nad związkiem między rodziną, jej funkcjonowaniem i rozwojem a jednostką i jej rozwojem indywidualnym 15
1.3.4. Rozwój psychiczny jednostki w rodzinie 17
1.3.5. Doświadczenie i jego rola w procesach rozwoju psychicznego jednostki 18
1.3.6. Stosunki międzyosobowe, społeczne role rodzinne i pozycje zajmowane w rodzinie a rozwój jednostki 22

Rozdział II. Znaczenie i zaspokajanie potrzeb dziecka 25
2.1. Istota dziecięcych potrzeb 25
2.2. Dorosły sposób myślenia o dzieciach 28
2.3. Rozwój przywiązania w rodzinie 29
2.3.1. Istota i funkcje przywiązania 29
2.3.2. Droga rozwoju 36
2.3.3. Przywiązanie bezpieczne i pozabezpieczne 38
2.4. Zaspokajanie potrzeb dziecka w rodzinie 45

Rozdział III. Metodologia badań własnych 47
3.1. Charakterystyka badań pedagogicznych 47
3.2. Przedmiot i cel badan 50
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 51
3.4. Zmienne i ich wskaźniki 57
3.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 58
3.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 61

Rozdział IV. Wyniki badań i ich omówienie 65

Rozdział V. Podsumowanie i wnioski końcowe 77
5.1. Analiza wyników badań 77
5.2. Wnioski 83

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 91
Spis rysunków 92
Spis schematów 94
Aneks 95

Rola rodziny w socjalizacji dziecka w wieku przedszkolnym

Wstęp 4

Rozdział I. Socjalizacja a rodzina– istota i zakres znaczeniowy pojęć 6
1.1. Socjalizacja – zagadnienia terminologiczne 6
1.2. Rodzina – koncepcje definicyjne 14
1.2.1. Rodzina i jej podstawowe funkcje 14
1.2.2. Rodzina współczesna; ważniejsze cechy i kierunki zmian 23
1.2.3. Zagadnienia socjalizacji w rodzinie 27

Rozdział II. Wiek przedszkolny jako ważny etap socjalizacji dziecka w rodzinie 36
2.1. Charakterystyka wieku przedszkolnego 36
2.2. Społeczna sytuacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 44
2.3. Poznawanie siebie i otoczenia 47
2.4. Sytuacja wychowawcza dziecka 51
2.4.1. Środowisko domowe 51
2.4.2. Styl wychowania 52
2.4.3. Struktura rodziny 53
2.4.4. Rodzeństwo 55

Rozdział III. Metodologia badań własnych 57
3.1. Przedmiot i cel badań 57
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 58
3.3. Metody i techniki badań 60
3.4. Dobór grupy badanej 61
3.5. Organizacja i przebieg badań 63

Rozdział IV. Rola rodziny w socjalizacji dziecka w wieku przedszkolnym – wyniki badań własnych 65
4.1. Wyniki badań 65
4.2. Miejsce i rola rodziny w życiu przedszkolaka 73
4.2.1. Obszary zmian rozwojowych 73
4.2.2. Zmiany w sferze poznawczej 74
4.2.3. Zmiany w sferze emocjonalnej a początki refleksji i utrata dziecięcej spontaniczności 75
4.2.4. Uczenie się ról 76
4.3. Podsumowanie i ocena wyników badań własnych 78
4.4. Wnioski i postulaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 80

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis rysunków 91
Spis tabel 92
Spis wykresów 93
Załącznik 94

Rola TV i komputera na lekcjach geografii

Wstęp 2

Rozdział 1. Medialne wspomaganie lekcji geografii w szkole podstawowej 4
1. Rozwój komputerów w zarysie historycznym 4
2. Program nauczania geografii w szkole podstawowej 8
3. Film dydaktyczny na lekcji geografii 11
4. Miejsce komputera w procesie uczenia się i nauczania geografii 13
5. Charakterystyka wybranych programów do nauczania geografii 20

Rozdział 2. Metodologia badań 25
1. Przedmiot i cel badań 25
2. Problemy badawcze 26
3. Hipotezy badawcze 30
4. Metoda, technika i narzędzie badań 32
5. Teren i organizacja badań 38
6. Charakterystyka próby badawczej 40

Rozdział 3. Rola TV i komputera na lekcjach geografii- wyniki badań 43
3.1. Zakres wykorzystywania TV i komputerów na lekcjach 43
3.2. Wpływ płci, wieku i stażu pracy nauczycieli na rodzaj programów komputerowych i usług internetowych wykorzystywanych przez nich w procesach kształcenia 50
3.3. Wpływ płci uczniów na częstotliwość i zakres korzystania przez nich z komputera i Internetu w procesach kształcenia zakres w dziedzinie geografii 55
3.4. Weryfikacja hipotez 59

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel 65
Spis rysunków 67
Załączniki 69

Rola ojca w rodzinie

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i pojęcie rodziny 5
1.1. Rodzina i jej podstawowe funkcje 5
1.2. Rodzina współczesna; ważniejsze cechy i kierunki zmian w jej funkcjach 9
1.3. Role społeczne w rodzinie. Pozycje jej członków. Autorytet rodziców 12
1.4. Zagadnienia socjalizacji w rodzinie 18
1.5. Rodzina a inne instytucje wychowania w okresie pierwszych lat dzieciństwa 23

Rozdział II. Ojcostwo – zakres znaczeniowy 27
2.1. Ojcostwo – znaczenie pojęcia 27
2.2. Rola obecności ojca na kształtowanie osobowości dziecka 28
2.3. Relacje ojciec-syn, ojciec córka 39
2.4. Zmiany zachodzące w roli ojca 44
2.5. Ojciec współcześnie 50

Rozdział III. Rola ojca w rodzinie 52
3.1. Ojciec w świetle prawa i nauki 52
3.2. Medialny obraz ojca w relacjach małżeńskich i rodzinnych 57
3.2.1. Ojciec tradycjonalista 57
3.2.2. Ojciec partner 62
3.2.3. Ojciec niewierny 64
3.2.4. Ojciec macho 65
3.2.5. Ojciec sadysta 65
3.2.6. Ojciec tradycyjny 67
3.2.7. Nowy model ojcostwa 69
3.2.8. Ojciec po rozwodzie 72
3.3. Współczesna rola ojca 74
3.4. Współczesny autorytet ojca 77

Zakończenie 79

Bibliografia 82

Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym

Wstęp 3

Rozdział I. Rodzina zastępcza – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Wyjaśnienie terminów używanych w pracy 5
1.2. Definicja rodziny zastępczej 8
1.3. Rodzina zastępcza w świetle prawa 12
1.4. Podział rodziny zastępczej 27
1.4.1. Kryterium spokrewnienia opiekunów i dzieci 27
1.4.2. Kryterium liczby przyjętych dzieci 28
1.5. Adopcja a rodzina zastępcza 29
1.6. Rodzina zaprzyjaźniona 30
1.7. Publikowane wyniki badań na temat rodziny zastępczej jako formy opieki nad dzieckiem osieroconym 31

Rozdział II. Metodologia badań własnych 39
2.1. Cel i przedmiot badań 39
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze 41
2.3. Metody, techniki i narzędzia badań 48
2.4. Dobór grupy badawczej i jej charakter 54
2.5. Organizacja i przebieg badań 55

Rozdział III. Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym. Analiza i ocena wyników badań własnych 58
3.1. Wyniki badań 58
3.2. Ocena i podsumowanie wyników badań 64
3.3. Proponowane kierunki zmian w systemie organizacyjnym rodzin zastępczych 69

Zakończenie 71

Bibliografia 73

Spis tabel 76

Spis rysunków 77

Aneks 78

Przemoc i agresja w klubach nocnych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PRZEMOCY I AGRESJI 4
1.1. Pojęcie agresji 4
1.2. Pojęcie przemocy 7
1.3. Różnice między agresją a przemocą 9
1.4. Typy i objawy przemocy 11

ROZDZIAŁ II. PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE PRZEMOCY 21
2.1. Teorie kulturowo-społeczne powstawania przemocy 21
2.2. Przyczyny przemocy 30
2.3. Konsekwencje przemocy 32

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 36
3.1. Przedmiot i cel badań 36
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 37
3.3. Metody i techniki badań 43
3.4. Charakterystyka próby badawczej 46

ROZDZIAŁ IV. PRZYCZYNY I FORMY PRZEMOCY W KLUBACH NOCNYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 48
4.1. Analiza wyników badań 48
4.2. Wnioski 58

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS RYSUNKÓW 67
ANEKS 69

Problematyka oddziaływania telewizji na rodzinę

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i struktura rodziny 5
1.1. Pojęcie rodziny 5
1.2. Funkcje rodziny 7
1.3. Rodzaje rodzin 10
1.4. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny 15
1.5. Rodzina współcześnie 21
1.6. Medialny obraz współczesnej rodziny 23
1.7. Czynniki wpływające na obraz współczesnej rodziny 26
1.7.1. Czynniki ekonomiczne 26
1.7.2. Czynniki społeczne 29

Rozdział II. Telewizja- zakres pojęciowy 32
2.1. Pojęcie i język telewizji 32
2.2. Aspekt pedagogiczny problematyki telewizji 40
2.3. Wpływ mass mediów na kształtowanie postaw 44

Rozdział III. Metodologia badań własnych 52
3.1. Charakterystyka badań pedagogicznych 52
3.2. Przedmiot i cel badań 54
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 55
3.4. Zmienne i ich wskaźniki 60
3.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 62
3.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 65
Rozdział IV. Wyniki badań i ich omówienie 68

Wnioski 78
Bibliografia 82
Spis rysunków 87
Aneks 88

Postawy młodzieży licealnej wobec przestrzeganie prawa

Wstęp 2

Rozdział I: Postawy w świetle literatury 5
1.1. Definicje postawy 5
1.2. Źródła i elementy postaw 10
1.2.1. Postawy oparte na poznaniu 10
1.2.2. Postawy oparte na emocjach (czynnik afektywny) 11
1.2.3. Postawy oparte na komponencie behawioralnym 13
1.3. Cechy postaw 14
1.4. Zmiana postawy i jej związek z zachowaniem 16
1.5. Przestrzeganie norm. Konformizm jako psychologiczny mechanizm zachowania 19

Rozdział II: Nieprzestrzeganie prawa przez młodzież – charakterystyka zjawiska 22
2.1. Teorie wyjaśniające przyczyny łamania prawa 22
2.1.1. Teorie biologiczne 22
2.1.2. Teorie psychologiczne 23
2.1.3. Teorie socjologiczne 25
2.1.3.1. Kierunek kulturowy 27
2.1.3.2. Teorie reakcji społecznej (naznaczenia – stygmatyzacji) 36
2.2. Czyn karalny, czyn przestępny 39
2.3. Wpływ zmian ustrojowych na postawy młodzieży 40
2.4. Nieakceptowane postawy nieletnich względem przestrzegania prawa. Przestępczość z udziałem nieletnich 48
2.4.1. Agresja wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 48
2.4.2. Rozmiary i rodzaje patologii wśród młodzieży polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Formy przestępczości z udziałem nieletnich 55

Rozdział III: Podstawy metodologiczne badań własnych 67
3.1. Przedmiot i cel badań 67
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 68
3.3. Metody i techniki badań 72
3.4. Charakterystyka próby badawczej 75

Rozdział IV: Wyniki badań 78
4.1. Przedstawienie wyników badań 78
4.2. Wnioski 83

Zakończenie 88
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Bibliografia 92
Aneks 96

Preferowany styl wychowania w rodzinie

Wstęp 3

Rozdział I. Rodzina w literaturze jako środowisko wychowawcze 5
1.1. Pojęcie rodziny 5
1.2. Funkcje rodziny 12
1.3. Struktura psychologiczno – społeczna i typologia rodziny 16
1.4. Znaczenie wychowania w rodzinie 19
1.5. Style wychowania w domu rodzinnym dziecka – demokratyczny i autokratyczny 26

Rozdział II. Normy grupowe w ujęciu literatury socjologicznej i psychologicznej 30
2.1. Geneza norm grupowych 30
2.2. Pojęcie, cechy, funkcje norm grupowych 33
2.3. Przyswajanie norm grupowych 41
2.4. Konformizm jako skutek oddziaływania norm grupowych na członków rodziny 44
2.5. Internalizacja norm 51

Rozdział III. Podstawy metodologiczne badań 54
3.1. Uzasadnienie wyboru tematu i celu badań 54
3.2. Problem główny i problemy szczegółowe 56
3.3. Hipoteza główna i szczegółowa 61
3.4. Zmienne i wskaźniki 64
3.5. Metody, techniki, narzędzia badawcze 66
3.6. Organizacja badań 71

Rozdział IV. Preferowany styl wychowania i internalizowane normy w świetle badań własnych 72
4.1. Preferowany demokratyczny i autokratyczny styl wychowania 72
4.2. Poziom internalizacji normy lojalności u młodzieży 74
4.3. Poziom internalizacji normy pomocy u młodzieży 82

Rozdział V. Preferowany styl wychowania i jego związek z internalizowanymi normami w świetle badań własnych 89
5.1. Związek między preferowanym demokratycznym i autokratycznym stylem wychowania a normą lojalności 89
5.2. Związek między preferowanym demokratycznym i autokratycznym stylem wychowania a internalizacją normy pomocy u młodzieży 94

Zakończenie 99
Bibliografia 102
Spis tabel 106
Spis wykresów 107
Aneks 108