Prace dyplomowe z kierunku: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Funkcja dydaktyczna przedszkola

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRZEDSZKOLE – POJĘCIE, FUNKCJE I ZADANIA 4
1.1. Przedszkole – zakres pojęcia 4
1.2. Funkcje przedszkola 7
1.3. Rola nauczyciela w przedszkolu 9
1.4. Program przedszkola 15

ROZDZIAŁ II. FUNKCJA DYDAKTYCZNA PRZEDSZKOLA 20
2.1. Pojęcie funkcji dydaktycznej 20
2.2. Metody funkcji dydaktycznej 21
2.3. Klasyfikacja środków dydaktycznych 24
2.4. Proces realizacji funkcji dydaktycznej przedszkola 26

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR XXX W WARSZAWIE 30
3.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 30
3.2. Statut przedszkola nr XXX 31
3.3. Struktura organizacyjna i kadra 33

ROZDZIAŁ IV. FUNKCJA DYDAKTYCZNA PRZEDSZKOLA NR XXX 38
4.1. Zadania dydaktyczne przedszkola 38
4.2. Realizacja funkcji dydaktycznej przedszkola 40
4.2.1. Efektywność stosowanych metod nauczania 46
4.3. Podsumowanie 51

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS RYSUNKÓW 56

Funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 4
1.1. Kształtowanie się i rozwój socjologii problemów społecznych 4
1.2. Stanowiska teoretyczne w socjologii problemów społecznych 8
1.3. Osobowość społeczna jako czynnik warunkujący problemy społeczne 12
1.3.1. Pojęcie osobowości 12
1.3.2. Czynniki kształtujące osobowość społeczną 14
1.4. Grupa społeczna wobec działań zbiorowych 18

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA METODOLOGICZNA PRACY 25
2.1. Cel badań. 26
2.2. Problemy badawcze. 27
2.3. Hipotezy badawcze 28
2.4. Metody i techniki badawcze. 29
2.5. Organizacja i przebieg badań 30
2.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 32
ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 36
3.1. Analiza wyników badań 36
3.2. Wnioski 50

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55
SPIS RYSUNKÓW 56
SPIS WYKRESÓW 57
Aneks 58

Celem niniejszej pracy jest próba ukazania funkcjonowania rodzin z problemami alkoholowymi.

Podejmując to zagadnienie, starano się podejść do niego w sposób kompleksowy, zwracając uwagę z jednej strony na problemy społeczne, jakie występują w społeczeństwie, z drugiej – skupiono się na ukazaniu problematyki alkoholu w funkcjonowaniu rodziny.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wstęp do dalszych rozważań – jest to teoretyczna część niniejszej pracy. Z kolei dwa kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym skoncentrowano się na przybliżeniu istoty problemów społecznych. Rozważania rozpoczęto od omówienia kształtowania się i rozwoju socjologii problemów społecznych. Następnie zaprezentowano stanowiska teoretyczne w socjologii problemów społecznych. W dalszej części rozdziału ukazano osobowość społeczną jako czynnik warunkujący problemy społeczne, wyróżniając przy tym pojęcie osobowości oraz czynniki kształtujące osobowość społeczną. Pod koniec rozdziału przedstawiono grupy społeczne wobec działań zbiorowych.

W rozdziale drugim dokonano charakterystyki metodologicznej niniejszej pracy, który zawiera w prezentowanej treści cel badań, problem badawcze, hipotezy badawcze, metody i techniki badawcze, organizację i przebieg badań oraz charakterystykę badanej zbiorowości.

W rozdziale trzecim została przedstawiona analiza wyników badań. Na wstępie ukazano wyniki badań. Natomiast w dalszej części rozdziału wyciągnięto wnioski na podstawie przeprowadzonych badań.

Funkcja opiekunki jako element zastępujący wychowanie pierwotne rodziców

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. RODZINA W UJĘCIU TEORETYCZNYM 4
1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE 4
1.2. PODSTAWOWE POTRZEBY DZIECI 14
1.3. „RODZINA DAWNIEJ A RODZINA DZIŚ” 17
1.4. WSPÓŁCZESNA SYTUACJA RODZINY 20

ROZDZIAŁ 2. WYCHOWANIE I OPIEKA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE 30
2.1. PRACA ZAWODOWA A RODZINA 30
2.2. ZASTĘPCZE FORMY WYCHOWANIA 37

ROZDZIAŁ 3. FORMY OPIEKI NAD DZIECKIEM POZA RODZINĄ 40
3.1. ŻŁOBKI 40
3.2. PRZEDSZKOLA 40
3.3. SZKOŁY I ŚWIETLICE 48
3.4. OPIEKUNKI, NIANIE 50

ROZDZIAŁ 4. METODOLOGIA BADAN WŁASNYCH 55
4.1. METODOLOGIA BADAŃ 55

ROZDZIAŁ V. OPIEKUNKA WYBÓR KONIECZNY, CZY WYGODA W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 62

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS WYKRESÓW 81
SPIS TABEL 82
ANEKS 83

Edukacja ekologiczna uczniów w szkole podstawowej

WSTĘP 3

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNA 5

ROZDZIAŁ I. WSPÓŁCZESNA EKOLOGIA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU ORAZ PRZEPISÓW PRAWA 6
1. Istota ekologii 6
2. Zjawiska ekologiczne w makroskali 9
3. Główne zagrożenia 11
4. Regulacje prawne 16
5. Przeciwdziałanie 19

ROZDZIAŁ II. EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH 21
1. Programy, treści i metody kształcenia 21
2. Świadomość ekologiczna 26
3. Geneza i główne założenia edukacji ekologicznej 31
4. Wymiarowość edukacji ekologicznej 37
5. Podstawowe cechy edukacji ekologicznej 39

CZĘŚĆ II. METODOLOGIA 46

ROZDZIAŁ III. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 47
1. Uzasadnienie wyboru tematu 47
2. Przedmiot i cel pracy 47
3. Problemy i hipotezy badawcze 49
4. Metody i techniki badań 56
5. Struktura pracy 61
ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADAŃ 62
1. Charakterystyka terenu badań 62
2. Charakterystyka badanych uczniów 64
3. Opis i analiza narzędzia badawczego 68

CZĘŚĆ III. EMPIRYCZNA 69

ROZDZIAŁ V. EDUKACJA EKOLOGICZNA UCZNIÓW W BADANEJ SZKOLE 70
1. Program nauczania 70
2. Projekty szkolne 72
3. Zajęcia pozalekcyjne 73

ROZDZIAŁ VI. ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA BADANYCH UCZNIÓW 74
1. Wiedza teoretyczna z zakresu ekologii 74
2. Świadomość uczniów dotycząca zagrożeń 77
3. Ochrona środowiska w świadomości uczniów 78
4. Wnioski 82

ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS RYSUNKÓW 91
SPIS WYKRESÓW 92
ANEKS 93

Diagnoza stosunków społecznych dzieci nieakceptowanych w grupie sześciolatków

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka dziecka sześcioletniego
1.1. Sześciolatek w przedszkolu – okres przejściowy (charakterystyka)
1.2. Działanie spontaniczne i reaktywne sześciolatka
1.3. Społeczna sytuacja dziecka w wieku przedszkolnym
1.3.1. Autorytety
1.3.2. Przyjaciele
1.4. Sześciolatek nieakceptowany społecznie – przyczyny i przejawy nieakceptowania

Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze
2.4. Organizacja badań i dobór próby

Rozdział III. Diagnoza stosunków społecznych dzieci nieakceptowanych w grupie sześciolatków w świetle badań własnych
3.1. Wyniki badań
3.2. Przyczyny nieakceptowania sześciolatków w świetle własnych obserwacji
3.3. Sposoby eliminacji społecznego nieakceptowania dziecka sześcioletniego w grupie rówieśniczej
3.4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

* Badania prowadzone w przedszkolu

Deklarowane zachowania społeczno-moralne dzieci 6 i 9 letnich

Wstęp 2

Rozdział I. Wychowanie – istota pojęcia 3
1.1. Czym jest wychowanie? 3
1.2. Cele wychowania 11
1.3. Wartości w wychowaniu 25
1.4. Rola wartości w wychowaniu 30

Rozdział II. Teorie rozwoju moralnego 33
2.1. Teorie wychowania 33
2.1.1. Ambiwalencja – kulturowy kontekst wychowania 38
2.1.2. Decentracja – społeczny kontekst wychowania 40
2.1.3. Tożsamość – rozwojowy kontekst wychowania 42
2.2. Istota teorii Kohlberga 47

Rozdział III. „Moralność” dzieci 6 i 9 letnich 50
3.1. Obszary zmian rozwojowych 50
3.2. Życie społeczne i uczenie się ról społecznych 54
3.3. Rozwój moralny 56
3.4. Dążenie do realizacji ważnych celów 59

Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis tabel 68

Czynniki powodujące stres w opinii licealistów

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ANALIZA LITERATUROWA PROBLEMU 4
1.1. Istota stresu 4
1.2. Źródła stresu 10
1.2.1. Stresory obiektywne 10
1.2.2. Stresory subiektywne 15
1.2.3. Zdarzenia krytyczne w naszym życiu 16
1.3. Uwarunkowania stresu 17

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 26
2.1. Cel, przedmiot, podmiot badan 26
2.2. Kryteria doboru badanej populacji i grupy 28
2.3. Pytania badawcze i hipotezy 29
2.4. Metody badan i ich organizacja 32
2.5. Ogólna charakterystyka terenu badań 42
2.6. Ogólna charakterystyka badanej grupy 71

ROZDZIAŁ III. ANALIZA UZYSKANEGO MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO Z BADAŃ WŁASNYCH 72
3.1. Wyniki badań 72
3.2. Podsumowanie i wnioski 75

ZAKOŃCZENIE 91
BIBLIOGRAFIA 93
SPIS WYKRESÓW 96
ZAŁĄCZNIK 97

Ciąża i i macierzyństwo małoletnich matek

Wstęp 3

Rozdział I Macierzyństwo – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Pojęcie macierzyństwa 5
1.1.1. Psychoanalityczna koncepcja macierzyństwa 5
1.1.2. Ideologiczny aspekt macierzyństwa 11
1.1.3. Macierzyństwo w perspektywie społecznej i kulturowej 14
1.1.4. Macierzyństwo w indywidualnej perspektywie życia 16
1.2. Ciąża nastoletnich matek 20

Rozdział II Nastoletnie matki w świetle literatury 24
2.1. Rozmiary wczesnego macierzyństwa w Polsce i za granicą 24
2.2. Przyczyny i konsekwencje wczesnego macierzyństwa 32
2.3. Prezentacja dotychczasowych badań 40

Rozdział III Metodologia badań własnych 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy badawcze 46
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 47
3.4. Organizacja badań i opis grupy badawczej 49
3.5. Tereń badań 49

Rozdział IV. Prezentacja nastoletnich matek 51
4.1. Pochodzenie 51
4.2. Kontakt emocjonalny z rodzicami 52
4.3. Doświadczenia szkolne 54

Rozdział V. Informacja o ciąży 55
5.1. Ciąża jako czynnik dezorganizujący życie nastolatek 55
5.2. Partnerzy małoletnich matek 55
5.3. Przygotowanie do życia seksualnego 56
5.3.1. Inicjacja seksualna 56
5.3.2. Antykoncepcja 56
5.4. Reakcja na wiadomość o ciąży 57
5.4.1. Reakcja nieletnich matek 57
5.4.2. Reakcja rodziców respondentek 58
5.4.3. Reakcja ojca dziecka 59
5.4.4. Reakcja nauczycieli 59
5.5. Akceptacja dziecka 59
5.6. Przebieg ciąży i porodu 60

Rozdział VI. Przystosowanie respondentek do nowej sytuacji życiowej 63
6.1. Relacje z ojcem dziecka 63
6.2. Warunki materialne i mieszkaniowe 63
6.3. Funkcjonowanie w roli matki 64
6.3.1. Stosunek do dziecka 64
6.3.2. Kompetencje w pielęgnacji i opieka nad dzieckiem 64
6.4. Wpływ macierzyństwa na życie respondentek 64

Rozdział VII. Podsumowanie badań 66
7.1. Nieletnie matki 66
7.2. Rodzice nieletnich matek 66
7.3. Ojciec dziecka 68

Zakończenie i wnioski 69
Bibliografia 70
Aneks 73

Blaski i cienie szkoły wiejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Szkoła wiejska w literaturze przedmiotu 4
1.1. Charakterystyka szkoły wiejskiej jako środowiska wychowawczego– dotychczasowe wyniki badań 4
1.2. Gimnazjum w krajobrazie szkolnictwa wiejskiego 11
1.3. Nauczyciel w środowisku wiejskim 19

Rozdział II. Metodologia badań własnych 23
2.1. Cel i przedmiot badań 23
2.2. Problemy badawcze 35
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 36

Rozdział III. Opinie o szkole badanych rodziców 41
3.1. Zalety szkoły wiejskiej 41
3.2. Wady szkoły wiejskiej 47

Zakończenie i wnioski 57

Bibliografia 60

Autorytet nauczyciela w oczach licealistów

Wstęp 3

Rozdział I. Autorytet – zasięg i płaszczyzny pojęcia 5
1. Istota autorytetu 5
2. Kreowanie autorytetu 11
3. Respektowanie autorytetu 12
4. Miarodajność autorytetu 14
5. Autorytet i przywództwo 16

Rozdział II. Nauczyciel i autorytet nauczyciela w świetle teorii 25
1. Charakter i definicja pracy nauczyciela 25
2. Relacje między nauczycielami a uczniami 30
3. Różnice indywidualne w nauczaniu i wychowaniu 36
4. Sylwetka psychologiczna współczesnego nauczyciela 44
5. Autorytet nauczyciela 47

Rozdział III. Metodologia badań własnych 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 57
3.3. Metody, techniki, narzędzia badań 60
3.4. Organizacja, przebieg badań i dobór próby 61

Rozdział IV. Autorytet nauczyciela w oczach gimnazjalistów na przykładzie uczniów liceum w Skoczowie w świetle badań własnych 63
4.1. Wyniki badań 63
4.2. Diagnoza badań 70
4.3. Podsumowanie i wnioski 72

Zakończenie 74

Bibliografia 78

Spis rysunków 81

Spis wykresów 82

Załącznik 84