Prace dyplomowe z dziedziny: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Uczeń w społeczeństwie informacyjnym

Wstęp 2
Rozdział I Źródła informacji w świetle literatury 4
1. Różne zasady klasyfikacji źródeł informacji 4
1.1 Klasyfikacja Therry’ego. 4
1.2. Klasyfikacja Chmielewskiej i Sosińskiej. 6
2. Społeczeństwo informacyjne a uczeń 7
2.1. Społeczeństwo informacyjne w literaturze 7
2.2. Rola i zadanie szkoły w przygotowaniu do życia w społeczeństwie informacyjnym 13
2.3. Rola nauczyciela w społeczeństwie informacyjnym 17
2.4. Uczeń w społeczeństwie informacyjnym 21
Rozdział II Model metodologiczny 24
1. Pojęcie modelu w badaniach społecznych 24
2. Cel badań 26
3. Problemy badawcze 28
4. Hipotezy badawcze 30
5. Metoda badań 33
6. Organizacja badań 36
Rozdział III Rola ucznia w społeczeństwie informacyjnym w świetle przeprowadzonych badań 39
1. Analiza wyników badań 39
2. Wnioski 48
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65
Aneks 66

Trudności wychowawcze w rodzinach niepełnych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1 ISTOTA RODZINY 4
1.1. Geneza i ewolucja rodziny 4
1.2. Typy i funkcje rodziny 6
1.3. Socjologia rodziny- historia i problematyka badawcza 10
1.4. Znaczenie rodziny dla rozwoju osobowego człowieka 11
1.5. Rodzina niepełna i jej problemy 17

ROZDZIAŁ 2 GŁÓWNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WYCHOWANIA 20
2.1. Proces wychowania 20
2.2. Role społeczne w rodzinie 23
2.3. Znaczenie środowiska wychowawczego 28
2.3.1. Wpływ środowiska wychowawczego na kształtowanie osobowości 32
2.3.2. Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze 34

ROZDZIAŁ 3 WYCHOWYWANIE DZIECKA W RODZINIE NIEPEŁNEJ 38
3.1. Analiza zjawiska trudności wychowawczych w świetle literatury przedmiotu 38
3.2. Źródła trudności wychowawczych oraz funkcjonowanie dzieci w rodzinach niepełnych 42
3.2.1. Oddziaływania rodziny niepełnej na osobowość dziecka 45
3.2.2. Przyczyny zachowań aspołecznych dzieci z rodzin niepełnych 46
3.3. Trudności wychowawcze samotnych matek i ojców 51
3.3.1. Problemy matek samotnie wychowujących dzieci 57
3.3.2. Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci 59

ZAKOŃCZENIE 61

BIBLIOGRAFIA 64

SPIS TABEL 68

System edukacji w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Podstawowe pojęcia dotyczące systemów edukacyjnych Unii Europejskiej i ich analiza porównawcza 4
1.1. System i analiza systemowa 4
1.2. Cywilizacja 9
1.3. Czynniki i uwarunkowania 12
1.4. Charakterystyczne cechy systemów edukacji krajów Europy Środkowo – Wschodniej 22
Rozdział II. System edukacyjny w Polsce w latach 1990-2005, na tle wybranych krajów europejskich 31
2.1. Integracja europejska a edukacja 31
2.2. System edukacyjny w Polsce 40
2.3. Systemy edukacyjne wybranych krajów 47
Rozdział III. Organizacja systemu szkolnictwa w Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii 61
3.1 Model Austriacki 67
3.2 Model Niemiecki 72
3.3 Model Wielkiej Brytanii 78
Rozdział IV. Schemat ogólny edukacji Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii z porównawczego punktu widzenia. 84
Rozdział V. Rezultat badań nad modelami systemów edukacyjnych wybranych krajów Unii Europejskiej i ich merytoryczna ocena. 103
Zakończenie 118
Bibliografia 120
Spis tabel i rysunków 126

Rola biblioteki w kształtowaniu zainteresowań

nieskończona praca dyplomowa

materiał składa się z trzech rozdziałów i kwestionariusza ankiety – w nim część skierowana do uczniów i osobna dla nauczycieli

Rozdział I. Zainteresowania czytelnicze w poszczególnych fazach rozwoju uczniów szkoły podstawowej 1
1.1. Pojęcie rozwoju czytelniczego 1
1.2. Ewolucja zainteresowań czytelniczych wraz z rozwojem indywidualnym 5
1.3. Biblioteka jako wsparcie rozwoju czytelniczego 9
Rozdział II. Funkcja i rola współczesnej biblioteki
2.1. Charakterystyka biblioteki we współczesnym szkolnictwie podstawowym
2.2. Role i zadania biblioteki w procesie dydaktycznym szkoły
2.3. Ścieżka czytelniczo-medialna
Rozdział III. Metodologia badań
3.1.Cel i przedmiot badań
3.2.Problemy badawcze i hipotezy robocze
3.3.Metoda, technika i narzędzia badawcze
3.4.Organizacja i teren badań
Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych

System internetowego wspomagania edukacji

Wstęp 3

Rozdział I. INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACJI 5
1. Konwencja terminologiczna – proces komunikowania, mass media, media elektroniczne, komputery i nowe media. 5
2. Rozwój Internetu 9
3. Społeczeństwo informacyjne 15
4. Inteligencja otwarta – „sieciowość” 19
5. Internet w edukacji – szanse i zagrożenia 21

Rozdział II. POTRZEBY EDUKACYJNE ŚWIDNICY A MOŻLIWOŚCI INTERNETU 28
1. Wprowadzenie 28
1.1. Charakterystyka Miasta Świdnica 28
1.2. Charakterystyka potrzeb edukacyjnych i warunki ich zaspokajania 30
1.3. Propozycje kierunków działań w dziedzinie edukacji w Świdnicy 36
2. Założenia i cele projektu internetowego wspierania edukacji 40
2.1. Ogólne przesłanki projektu komputeryzacji szkół i urzędów 40
2.2. Założenia i formy projektu 45
2.3. Plan wdrożenia radiowej sieci wymiany informacji edukacyjnych 51

Rozdział III. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 54
1. Cele i problemy badawcze 56
2. Dobór metod i technik 57
3. Charakterystyka narzędzi badawczych 58
4. Opis badanego środowiska i dobór próby badawczej 59
5. Organizacja i przebieg badania 60

Rozdział IV. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 61
1. Wyniki badań 61
2. Podsumowanie wyników badań 71
2.1. Rola systemu internetowego wspomagania edukacji w Świdnicy 71
2.2. Możliwości transportowania internetowego wspomagania edukacji na inne społeczności 73

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel 84
Spis wykresów 85
Spis rysunków 86
Spis fotografii 87
Załącznik 88

Przygotowanie do szkoły dziecka sześcioletniego

Wstęp 3
Rozdział I. Dojrzałość szkolna w świetle literatury 5
1.1. Pojecie i elementy dojrzałości szkolnej 6
1.2. Poglądy i stanowiska wobec problematyki dojrzałości szkolnej 10
1.3. Znaczenie dojrzałości szkolnej dla rozwoju dziecka 13
1.4. Rozwój dojrzałości szkolnej i jego wyznaczniki 17

Rozdział II. Rozwój dziecka 6-letniego 27
2.1. Rozwój fizyczny 29
2.2. Rozwój poznawczy i umysłowy 31
2.3. Rozwój sprawności działaniowej i woli 38
2.4. Rozwój społeczny 39
2.5. Rozwój emocjonalny 41

Rozdział III. Metodologia badań własnych 46
3.1. Cele badań 47
3.2. Problemy badawcze 50
3.3. Zmienne i wskaźniki 52
3.4. Metody i narzędzia badawcze 54
3.5. Organizacja i przebieg badań 58
3.6. Teren badan i charakterystyka próby 60

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 64
4.1. Nastawienie dziecka do szkoły i nauki 66
4.1.1. Uczucia dziecka w stosunku do szkoły 66
4.1.2. Motywacja dziecka pójścia do szkoły 68
4.2. Przygotowanie dziecka w zakresie umiejętności szkolnych 69
4.2.1. Opanowanie umiejętności czytania 69
4.2.2. Opanowanie umiejętności pisania 71
4.2.3. Opanowanie umiejętności matematycznych 72
4.3. Przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności 72
4.3.1. Opanowanie umiejętności związanych z higieną osobistą 73
4.3.2. Opanowanie umiejętności związanych z ubieraniem się i zdejmowaniem odzieży wierzchniej 74
4.3.3. Opanowanie umiejętności związanych z poruszaniem się po przedszkolu i po ulicy 75
4.3.4. Samodzielność dziecka w wykonywaniu zadań i ich rozumieniu 76
4.4. Przygotowanie dziecka do kontaktów społecznych 76
4.4.1. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się 76
4.4.2. Reagowanie na polecenia osób dorosłych i korzystanie z ich pomocy 77
4.4.3. Przestrzeganie reguł zabaw i współpracowanie z innymi 77
4.5. Przygotowanie dziecka do pracy pod kierunkiem i wykonywania zadań 78
4.5.1. Wypełnianie poleceń i wykonywanie zadań 78
4.5.2. Koncentracja uwagi na zadaniu 79
4.5.3. Dążenie do ukończenia zadania 79

Podsumowanie 81
Bibliografia 83
Streszczenie 86

Przemoc w rodzinie w percepcji kobiet

Wstęp 4
Rozdział 1. Przemoc w literaturze pedagogicznej i psychologicznej 6
1.1. Pojęcie przemocy i agresji 6
1.2. Rodzaje przemocy 10
1.3. Uwarunkowania agresji i przemocy 12
1.4. Źródła przemocy w rodzinie 14
1.5. Przemoc jako problem współczesnej świata 16
Rozdział 2. Rodzina jako środowisko oddziałujące na wychowanie i rozwój psychiczny dzieci 20
2.1. Pojęcie rodziny 20
2.2. Typy rodzin 23
2.3. Postawy rodziców i ich wpływ na dzieci 27
2.4. Podstawowe funkcje rodziny 37
2.5. Rola rodziny w wychowaniu dziecka 45
Rozdział 3. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny 56
3.1. Porównanie rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej w aspekcie wychowania dziecka 56
3.2. Rodzina stymulująca zaburzenia w zachowaniu dzieci 59
3.2.1. Konflikty rodzinne 62
3.2.2. Konflikty pochodzenia podmiotowego 64
3.2.3. Niewłaściwe metody wychowawcze 66
3.3. Obiektywne źródła konfliktów rodzinnych 70
3.3.1. Praca zawodowa matek 70
3.3.2. Konflikt pokoleń 73
3.3.3. Trudności mieszkaniowe 77
Rozdział 4. Metody badań własnych 80
4.1. Przedmiot i cel badań 80
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 81
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 85
4.4.Teren i organizacja badań 86
4.5.Charakterystyka badanej grupy 87
Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych 88
5.1. Objawy przemocy 88
5.2. Miejsca przejawów przemocy 90
5 3. Główni agresorzy 92
5.4. „Osoby zaufane” 93
5.5.Wyniki badań 95
Wnioski z badań 107
Bibliografia 111
Spis rysunków 115
Spis tabel 116
Aneks: Ankieta dla rodziców; 117

Wychowanie dziecka do pracowitości

Wstęp 3
Rozdział I. Wychowanie dziecka do pracowitości w świetle literatury przedmiotu 5
1.1. Wychowanie do pracowitości w literaturze fachowej 5
1.2. Wychowanie do pracowitości w świetle prawa 10
1.3. Analizy podstawowych terminów /pojęć/ z zakresu wychowania do pracowitości 13
1.4. Analiza i ocena dorobku naukowego w dziedzinie wychowania do pracowitości 20
1.5. Wstępna charakterystyka wyników badań własnych oraz analiza wykorzystanej literatury 25
Rozdział II. Środowisko wychowawcze a wychowanie do pracowitości 28
2.1. Człowiek wytworem społeczeństwa 28
2.2. Zmienność celów i treści wychowania 31
2.3. Społeczeństwo wychowujące 33
2.4. System wychowawczy 36
2.4.1. Poznanie środowiska wychowawczego 39
2.4.2. Indywidualne warunki środowiska dziecka 42
2.4.3. Poznawcze postępowanie badawcze 43
2.5. Wychowanie do pracowitości 46
Rozdział III. Metodologia badań własnych 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 53
3.3. Metody, techniki, i narzędzia badawcze 59
3.4. Organizacja terenu badań 61
3.5. Dobór i charakterystyka badanej grupy 62
3.6. Organizacja i przebieg badań 64
Rozdział IV. Analiza badań własnych 67
4.1. Wyniki badań 67
4.2. Zrealizowane cele badawcze 79
4.3. Stopień weryfikacji przyjętych hipotez 81
4.4. Wnioski i podsumowanie badań 81
4.5. Postulaty 83
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis rysunków 90
Aneks 91

Rola doradztwa zawodowego w przygotowaniu do wyboru zawodu

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i zakres doradztwa zawodowego 5
1.1. Pojęcie doradztwa zawodowego 5
1.2. Historia doradztwa zawodowego w Polsce 11
1.3. Cele i zadania doradcy zawodowego w szkole 16
Rozdział II. Metodyka i organizacja badan własnych 20
2.1. Przedmiot i cel badan 20
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 21
2.3. Metody techniki i narzędzia badan 22
2.4. Teren, zakres i organizacja badan 24
Rozdział III. Analiza badań własnych 26
Zakończenie 44
Bibliografia 46
Spis wykresów 48
Aneks 50

Nowe tendencje w zachowaniach turystycznych młodzieży

STRESZCZENIE, SŁOWA KLUCZOWE 3
WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1.
SPOŁECZNO- KULTUROWE FUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI 5
1.1. Istota turystyki 5
1.2. Czynniki rozwoju turystyki 7
1.3. Wychowanie do turystyki 11
1.4. Funkcje turystyki 16
1.5. Psychologia rynku turystycznego 23
ROZDZIAŁ 2.
SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE DETERMINANTY ZACHOWAŃ TURYSTYCZNYCH MŁODZIEŻY 26
2.1. Turystyka młodzieży 26
2.2. Profil społeczny turysty 31
2.3. Czynniki określające profil psychologiczny turysty 36
2.4. Motywacje podróży 42
ROZDZIAŁ 3.
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 46
3.1. Przedmiot i cel badań 46
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
3.3. Metody i techniki badań 50
3.4. Charakterystyka próby badawczej 52
ROZDZIAŁ 4.
WSPÓŁCZESNE ZACHOWANIA TURYSTYCZNE MŁODZIEŻY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 54
4.1. Analiza wyników badań 54
4.2. Wnioski 67
4.2.1. Poglądy na istotę człowieka ukształtowane pod wpływem człowieka 67
4.2.2. Najczęściej ujawniające się podczas wycieczek cechy i zachowania młodzieży 69
4.2.3. Przyczyny ujawniania się cech natury ludzkiej w czasie wycieczek 70
4.2.4. Sytuacje turystyczne, w których zamanifestowały się zachowania młodzieży 71
4.2.5. Potrzeby i postawy młodzieży najpełniej występujące w czasie wycieczek 73
ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS RYSUNKÓW 81
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 84