Prace dyplomowe z kierunku Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Mass media i ich wpływ na rozwój człowieka

Wstęp 1

Rozdział I. Rola mass mediów we współczesnej rzeczywistości w świetle literatury i prowadzonych badań 4
1.1. Mass media – podstawowe ustalenia terminologiczne 4
1.2. Klasyfikacja mass mediów 13
1.3. Funkcje, role i wpływ mass mediów .16

Rozdział II. Charakterystyka wieku rozwojowego badanych 25
2.1. Charakterystyka fizyczna 25
2.2. Charakterystyka emocjonalna 32
2.3. Charakterystyka psychologiczna 38

Rozdział III. Metodologia badań własnych 46
3.1. Cel i przedmiot badań 46
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 50
3.4. Przebieg i teren badań 56

Rozdział IV. Analiza wpisów badań własnych 59
4.1. Prezentacja wyników 59
4.2. Podsumowanie i wnioski 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 74
Spis wykresów 75
Załącznik 76

Wstęp

Jednym z najważniejszych instrumentów oraz środków transmisji danych, jak również źródłem informacji niezbędnej do funkcjonowania życia społecznego stały się dzisiaj media masowe, które powstały wraz z rozwojem prasy, początkowo elitarnej, a następnie masowej. Zostały stworzone w ten sposób podwaliny pod nowy system komunikowania, którego zasadniczą cechą jest występowanie pośrednika w procesie porozumiewania się między nadawcą i odbiorcą. Rolę tę odgrywają środki masowego przekazu, nazywane także mass mediami. Obszar masowego komunikowania uzupełnia klasyczne formy komunikowania interpersonalnego: bezpośredniego, interakcyjnego, werbalnego i niewerbalnego.

Rozwój nowych technologii pozwolił na zabudowanie obszaru komunikowania masowego i wzbogacenie go o kolejne środki przekazu. Po prasie przyszło kino, następnie radio, potem telewizja naziemna, kablowa i satelitarna, aż po nowe media. Są one środkami technicznymi, urządzeniami, które pozwalają nadawcom medialnym na dotarcie do coraz szerszej grupy odbiorców: od publiczności lokalnej, regionalnej, po narodową, aż do globalnej-światowej. Media wdarły się tak głęboko w życie współczesnych społeczeństw, że mówi się dzisiaj o saturacji medialnej społeczeństwa, o mediatyzacji społeczeństwa, o mediatyzacji polityki, o uzależnieniu od mediów.

Media masowe stanowią jądro systemu komunikowania masowego, na nich opiera się cały proces pośredniego porozumiewania. Dzięki trzem klasycznym środkom przekazu, drukowanym i elektronicznym, rozwinęły się i nabrały innego wymiaru takie formy masowego komunikowania, jak propaganda społeczna oraz polityczna, public relations czy reklama, stwarzając pole aktywności dla szerokiej rzeszy specjalistów i praktyków. Stały się one obiektem zainteresowań dużej grupy badaczy, którzy analizują problemy masowego komunikowania w różnych aspektach.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy i drugi stanowią wstęp do dalszych rozważań – jest to teoretyczna część niniejszej pracy. Z kolei dwa kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano rolę mass mediów we współczesnej rzeczywistości w świetle literatury i prowadzonych badań. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podstawowych ustaleń terminologicznych z dziedziny mass mediów. Następnie dokonano klasyfikacji mass mediów oraz scharakteryzowano ich podstawowe funkcje, role oraz wpływ na człowieka.

W rozdziale drugim dokonano charakterystyki wieku rozwojowego badanych pod względem fizycznym, emocjonalnym oraz psychologicznym.

W rozdziale trzecim omówiono metodologie badań własnych. Na wstępie przedstawiono cel i przedmiot badań. Następne określono problemy i hipotezy badawcze oraz wytypowano metody, techniki i narzędzia badawcze. Pod koniec rozdziału ukazano przebieg i teren badań.

Rozdział czwarty został w pełni poświęcony analizie wpisów własnych, w którym została przedstawiona prezentacja wyników przeprowadzonej ankiety. W końcowej części rozdziału zaprezentowano podsumowanie oraz zostały wyciągnięte wnioski.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano informacje uzyskane na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w klasie drugiej jednej ze szkół średnich.

Nauczanie zintegrowane w opinii rodziców i nauczycieli

Wstęp 2

Rozdział I. Nauczanie zintegrowane – istota i zakres pojęcia 3
1.1. Nauczanie, wychowanie i nauczanie zintegrowane – ujęcie definicyjne 3
1.2. „Niezwyczajni uczniowie” i ich potrzeby edukacyjne 6
1.2.1. Specjalne potrzeby edukacyjne 6
1.2.2. Rodzaje zaburzeń 8
1.2.3. Diagnozowanie trudności w uczeniu się 10
1.3. Funkcjonowanie klasy zintegrowanej 17

Rozdział II. Nauczyciele i rodzice wobec nauczania zintegrowanego 19
2.1. Edukacja włączająca jako „nowa jakość” 19
2.2. Portfolio jako technika monitorowania i autoprezentacji rozwoju profesjonalnego przyszłych nauczycieli edukacji zintegrowanej 26
2.3. Zasoby rehabilitacyjne rodziny: wykorzystywane strategie i ich uwarunkowania 27

Rozdział III. Metodologia badań własnych 32
3.1. Cel badań 32
3.2. Problemy badawcze i hipotezy 38
3.3. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze 41
3.4. Organizacja i przebieg badań 41

Rozdział IV. Wyniki badań własnych 45

Rozdział V. Podsumowanie i wnioski 60

Bibliografia 65
Spis wykresów 67
Aneks 68
Załącznik 1 68
Załącznik 2 70
Metryczka pracy 72

Wstęp

Problemy młodzieży niepełnosprawnej i jej dążenia w kierunku normalnego życia często napotykają wicie barier natury: komunikacyjnej, architektonicznej, zdrowotnej, psychologicznej, edukacyjnej, informacyjnej.

Nie można zwłaszcza pominąć swoistych problemów okresu dorastania, pogłębionych niepełnosprawnością organizmu. Następująca w szybkim tempie metamorfoza dojrzewającego dziecka w dorosłego człowieka (jako wynik zmian w rozwoju biopsychospołecznym) może doprowadzić do wielu komplikacji w zachowaniu dorastającej jednostki. Należy przyjąć, że przeobrażenia w rozwoju anatomiczno-fizjologicznym i obserwowana koncentracja adolescentów na tych zmianach w zestawieniu z utrudnionym procesem akceptacji własnej fizyczności rzutują ujemnie na stan psychiczny i interakcje społeczne w różnych obszarach życia i sferach funkcjonowania.

Obok czynników endogennych występuje wiele czynników egzogennych, które dostrzega się w oddziaływaniach socjalizacyjno-wychowawczych, zwłaszcza rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej. Rodzina jest nieodwołalnie pierwszym środowiskiem, w którym ma miejsce zmaganie się z niepełnosprawnością, począwszy od dostrzeżenia pierwszych niepokojących objawów, przez zaprzeczenie i poszukiwanie dalszej diagnozy oraz skutecznych form wsparcia i pomocy.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty nauczenia zintegrowanego klas I-III w opinii rodziców i nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z pięciu rozdziałów: Rozdział pierwszy to nauczanie zintegrowane – istota i zakres pojęcia: nauczanie, wychowanie i nauczanie zintegrowane – ujęcie definicyjne, niezwyczajni uczniowie” i ich potrzeby edukacyjne, funkcjonowanie klasy zintegrowanej.

Rozdział drugi to nauczyciele i rodzice wobec nauczania zintegrowanego: edukacja włączająca jako „nowa jakość”, portfolio jako technika monitorowania i autoprezentacji rozwoju profesjonalnego przyszłych nauczycieli edukacji zintegrowanej, zasoby rehabilitacyjne rodziny: wykorzystywane strategie i ich uwarunkowania.

Rozdział trzeci to metodologia badań własnych: cel badań, problemy badawcze i hipotezy, metody i techniki oraz narzędzia badawcze a także organizacja i przebieg badań. Rozdział czwarty to wyniki badań własnych. Rozdział piąty to podsumowanie i wnioski.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachowa, artykuły prasowe, akty prawne oraz żródła ze stron WWW i badania własne.

Agresja uczniów szkół podstawowych

Wstęp 2

Rozdział I. Zjawisko agresji w świetle literatury 4
1.1. Pojęcie agresji 4
1.2. Teorie agresji 5
1.3. Rodzaje i formy agresji 9
1.4. Przyczyny agresji w szkole 13
1.5. Sposoby zapobiegania agresji 19
1.6. Przejawy występowania agresji młodzieży poza dużymi aglomeracjami 21
1.7. Rozwój psychiczny i społeczny osób w wieku szkolnym 24

Rozdział II. Metodologia badań własnych 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 28
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 34
2.4. Organizacja i przebieg badań 45

Rozdział III. Analiza wyników badań 50
3.1. Formy agresji wśród uczniów w szkole wiejskiej 50
3.2. Częstość występowania agresji wśród uczniów 53
3.3. Reakcje uczniów na agresję ich rówieśników 55
3.4. Reakcje nauczycieli na agresję, sposoby eliminowania agresji 58
3.5. Ofiary agresji oraz sprawcy – charakterystyka 62
3.6. Przyczyny agresji w szkole 67

Podsumowanie i wnioski 71
Bibliografia 73
Spis wykresów 76
Spis tabel 77
ANEKS 78

Wstęp

Agresywność jest wpisana w ludzką naturę. Odgrywa ona ważną rolę w rozwoju dziecka — równie istotną jak miłość. Agresywność stanowi źródło energii i motywacji koniecznych do przezwyciężania samego siebie; sprzyja odnoszeniu sukcesów, jednakże tylko wówczas, gdy dziecko jest w stanie ją kontrolować. Edukacja nie polega zatem na całkowitym wyeliminowaniu agresywności, lecz na takim jej ukierunkowaniu, aby dziecko wykorzystało swoją energię do celów pozytywnych zarówno dla siebie samego, jak i dla innych.

Coraz częściej spotykamy się z niewłaściwym zachowaniem dzieci, jest to problem narastający szczególnie w dużych szkołach. Skargi dotyczące agresywnych zachowań młodych, a także trudności poradzenia sobie z nimi nie są zjawiskiem nowym. Agresywne zachowanie uczniów i nauczycieli jest bolączką ostatnich lat. Coraz częściej słyszymy o sytuacjach, w których jednej ze stron „puszczają nerwy”. Nie tylko nauczyciele stają się bezradni, dotyczy to także uczniów. Różnica między pedagogiem a jego wychowankiem polega na tym, że ten pierwszy jest osobą dorosłą o ukształtowanej osobowości, posiadającą bagaż doświadczeń i wyedukowaną w sferze radzenia sobie z tego rodzaju problemami, zaś ten drugi często działa impulsywnie, pod wpływem grupy, niekiedy w chwilach bezradności.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia agresji w szkole.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisane jest zjawisko agresji w świetle literatury, a więc: pojęcie agresji, teorie agresji, rodzaje i formy agresji, przyczyny agresji w szkole, sposoby zapobiegania agresji, przejawy występowania agresji młodzieży poza dużymi aglomeracjami oraz rozwój psychiczny i społeczny osób w wieku szkolnym.

W drugim rozdziale przedstawiona jest metodologia badań własnych, a więc: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz organizacja i przebieg badań.

W trzecim rozdziale zaprezentowane są wyniki badań własnych w zakresie form agresji wśród uczniów w szkole wiejskiej, częstości występowania agresji wśród uczniów, reakcji uczniów na agresję ich rówieśników, reakcji nauczycieli na agresję, sposobów eliminowania agresji, charakterystyki ofiar agresji oraz sprawców, jak ®również przyczyn agresji w szkole.

Przyczyny agresywnych zachowań dzieci obejmują zarówno te czynniki, które określane są mianem wrodzonych, osobowościowych, jak i te które tkwią w rodzinie, szkole, środowisku lokalnym czy w środkach masowego przekazu. Rozpoznanie czynników wpływających na agresywne czyny dzieci jest pierwszym etapem na drodze do podjęcia działań wychowawczych i profilaktycznych.

Szczególnie interesujący jest dla nauczyciela problem jak sobie radzić z agresją na terenie szkoły, klasy, w czasie zajęć i przerw z wychowawczego punktu widzenia jest rzeczą istotną, by stosunek między nauczycielem a uczniem od strony emocjonalnej był determinowany nie przez osobiste urazy i frustracje nauczyciela, lecz by był wyrazem rzeczowej oceny i analizy postępów w nauce i zachowaniu ucznia. Nadmierna agresja i wadliwe stosunki między nauczycielem a uczniami zabarwione osobistymi urazami i pretensjami udaremniają wysiłki wychowawcze i osłabiają motywację ucznia do nauki. Nierzadko takie zdeformowane stosunki stają się przyczyną trudności wychowawczych, konfliktów a nawet załamań i samobójstw wśród dzieci.

Umiejętność obsługi Internetu przez uczniów liceum klas II

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. EDUKACJA Z ZAKRESU INFORMATYKI 6
1.1. Pojęcie edukacji 6
1.2. Edukacja z zakresu informatyki w szkole średniej 17
1.2.1. Wymagania edukacyjne z informatyki 24

ROZDZIAŁ II. UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE UCZNIÓW W LICEUM 29
2.1. Umiejętność 29
2.2. Umiejętności informacyjne 35
2.3. Program nauczania informatyki w szkole średniej 41
2.3.1. Pojęcie i funkcje programu szkolnego 41
2.3.2. Nauczanie informatyki w szkole średniej 46

ROZDZIAŁ III. UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI INTERNETU PRZEZ UCZNIÓW KLAS II LICEUM 50
3.1. Historia Internetu 50
3.2. Kształtowania pojęć u uczniów 53
3.3. Obecność i zastosowanie Internetu w szkołach 56
3.4. Znaczenie Internetu 59
3.5. Zasoby edukacyjne Internetu 62

ROZDZIAŁ IV. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ 64
4.1. Założenia ogólne badań 64
4.2. Problemy badawcze 64
4.3. Hipotezy badań pedagogicznych 68
4.4. Zmienne i wskaźniki 70
4.5. Metody techniki i narzędzia badawcze 71
4.6. Teren i organizacja badań 75

ROZDZIAŁ V. TABELE BADAŃ 78
5.1. Analiza wyników badań 78
5.2. Wnioski 86

ZAKOŃCZENIE 88

BIBLIOGRAFIA 90

SPIS TABEL 93

SPIS RYSUNKÓW 94

ANEKS 95

WSTĘP

Kształtujące się obecnie społeczeństwo informacyjne powoduje dogłębne i zasadnicze zmiany w edukacji, w przyswajaniu wiedzy i jej wartościowaniu. Upowszechniające się występowanie w naszym życiu środków informatyki, czyli komputerów z odpowiednim oprogramowaniem, inicjujących szereg zjawisk pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych stanowi wyzwanie dla dydaktyki oraz środowiska nauczycielskiego n. Szczególnie dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy jako pierwsi kształtują osobowość dziecka; samo komputerowe wspomaganie kształcenia w szkołach podstawowych jest niecierpliwie oczekiwane przez większość uczniów. Bo przecież środek informatyki w edukacji wczesnoszkolnej powinien pojawić siew sposób naturalny, jako bardzo wygodne i nowoczesne narzędzie dydaktyczne, pomagające we wszechstronnym i twórczym kształtowaniu osobowości dziecka.

W społeczeństwie informacyjnym zapowiada się także nowa przygoda edukacyjna w warunkach stosowania Technologii Informacyjnej, w jej coraz nowszych wersjach sprzętowych i programowych, ponieważ upowszechniana teza, że wszystkich uczniów – studentów wszystkiego można nauczyć, tylko w różnym czasie i przy zastosowaniu zindywidualizowanej metody.
Powszechność stosowania narzędzi informatyki w życiu społecznym ma swoje określone konsekwencje również w edukacji. O korzyściach płynących z wykorzystania Internetu w procesie dydaktycznym nie trzeba już dziś nikogo przekonywać. Internet uważany jest przecież za niezastąpione źródło wiedzy.

Ponadto nowoczesne środki dydaktyczne pełnią w procesie nauczania – uczenia się szereg funkcji poznawczych, kształcących i dydaktycznych. Komputer nie jest jedynym środkiem dydaktycznym, lecz jest potężnym narzędziem wsparcia intelektualnego.

Proces edukacji medialnej, rozumiany jako ciąg osobowościowych zmian zachodzących zarówno u ucznia – studenta, jak i nauczyciela przede wszystkim w sferach wartości moralnych, intelektualnych i estetycznych w trakcie stosowania TI ulega istotnym modyfikacjom. Mogą to być modyfikacje pożądane i niepożądane, silne i słabe, wzmacniające krytycyzm i samokrytycyzm, ale także postawy naśladownicze oraz prowadzące do zmęczenia psychicznego i fizjologicznego. Dlatego zachodzi potrzeba analizowania, diagnozowania i ewaluacji procesu edukacji medialnej w celu dostrzegania jej wpływu na całokształt kształcenia, samokształcenia i samouctwa oraz samowychowania.

Upowszechnianie się technologii informatycznej wywiera ogromny wpływ na szkoły i przebiegający w nich proces kształcenia. Podstawowym problemem staje się umiejętne wkomponowanie komputera jako narzędzia i metody w treści kształcenia, które uczeń powinien opanować. Nowy model edukacji powinien lepiej przystawać do szybko zmieniającej się rzeczywistości, dlatego pamięciowe opanowywanie wiadomości zastąpione powinno być opanowaniem metod wyszukiwania, gromadzenia i analizy informacji. Pozwoli to na efektywniejsze przygotowanie człowieka do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Kompleksowe wykorzystanie komputera w szkole wymaga przyjęcia nowych założeń zarówno organizacyjnych, jak i treściowych. Nie wystarczy, że wyposażymy nauczyciela w wiedzę i umiejętności wykorzystania programów komputerowych. Znacznie ważniejsze będzie nauczenie go twórczego zastosowania tych programów w procesie kształcenia. Należy przy tym zaznaczyć, że Internet jest wspaniałym wynalazkiem, ale – jak w przypadku każdego narzędzia – ważne, kto z niego korzysta i w jakim celu go używa. To świetne narzędzie komunikacji, edukacji i rozrywki. Jest kopalnią wiedzy, miejscem doskonałej zabawy, może pozwolić na poznanie ludzi z całego świata, ułatwić naukę i pracę. Dla dzieci i młodzieży jest czymś niezwykle potrzebnym, a w przyszłości – wręcz niezbędnym.

Celem niniejszych badań jest ukazanie istoty edukacji informatycznej oraz przedstawienie poziomu znajomości obsługi Internetu uczniów II klas Liceum.

Praca składa się z pięciu rozdziałów:

Rozdział pierwszy przedstawia istotę edukacji z zakresu informatyki. Przedstawiono tutaj zakres pojęciowy edukacji oraz zaprezentowano aspekty dotyczące edukacji z zakresu informatyki w szkole średniej. Rozdział ten zawiera także analizę wymaganych umiejętności uczniów z zakresu informatyki.

W rozdziale drugim przedstawiono umiejętności informacyjne uczniów Liceum. Przedstawiono pojęcie umiejętności oraz umiejętności informacyjnych. W rozdziale tym ukazano również zagadnienia dotyczące programu nauczania informatyki w szkole średniej.

Aspekty dotyczące znajomości obsługi Internetu przez uczniów klas II Liceum ukazane zostały w trzecim rozdziale pracy.

Rozdział czwarty zawiera podstawy metodologiczne badań własnych. Ukazano tu cel badań, problemy i hipotezy badawcze jak również metody badań.

W piątym rozdziale pracy przedstawiono analizę i interpretację wyników badan oraz wnioski.

Przemiany społecznej roli ojca w rodzinie

Wstęp 2

Rozdział I. Rodzina jako kategoria socjologiczna 4
1.1. Pojęcie i typologie rodziny 4
1.2. Funkcje rodziny 11
1.3. Rodzina jako środowisko wychowawcze 13

Rozdział II. Rola ojca w procesie socjalizacji dziecka 20
2.1. Rola ojca w kształtowaniu tożsamości dziecka 20
2.2. Emocjonalne i społeczne zadania ojca w procesie socjalizacji 33
2.3. Kryzys ojcostwa 36

Rozdział III. Historyczna przemiana roli ojca w rodzinie 39
3.1. Rodzina i ojciec w starożytności i wiekach średnich 39
3.2. Rodzina i ojciec w społeczeństwie preindustrialnym i industrialnym 44
3.3. Specyfika współczesnej roli ojca 53

Zakończenie 58
Bibliografia 60

Wstęp

Rodzina skupia na sobie uwagę wielu badaczy różnych dyscyplin naukowych oraz całego społeczeństwa, gdyż stwarza jednostce niepowtarzalne warunki rozwoju psychicznego, moralnego i społecznego. Zarówno dorośli, jak i dzieci znajdują w niej zaspokojenie potrzeb biologicznych, a szczególnie psychicznych. Rodzina realizuje potrzebę wspólnoty poprzez wykonywanie określonych funkcji. Ich zakres jest wskaźnikiem funkcjonowania rodziny. Jako określona mikrostruktura społeczna, rodzina wprowadza swe potomstwo w świat kultury i aktywnego życia społecznego w warunkach odpowiedniego klimatu emocjonalnego.
W rodzinie dziecko poddawane jest wszechstronnemu procesowi oddziaływania wychowawczego. Kieruje ona procesem poznawania przez dziecko świata przyrody i kultury, procesem rozumienia zjawisk i faktów otaczającego świata, uczy je rozumienia norm i ich wartościowania.

Rodzina niezbędna jest każdemu dziecku, jeśli ma ono czuć się bezpiecznie w otaczającym świecie, odczuwać bliskość kochających je rodziców, rodzeństwa i krewnych. Życie we wspólnocie rodzinnej kształtuje u dzieci poczucie własnej wartości. Rodzice, wypełniając swe funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wprowadzają małe dziecko w świat wartości, na bazie których człowiek tworzy swoje późniejsze życie. Od najwcześniejszego okresu rodzina uczy dziecko podstawowych czynności, podaje wzory ich doskonalenia, steruje jego zachowaniami oraz zapoznaje i kształtuje normy wzajemnego współżycia. Tb właśnie ze środowiska rodzinnego dziecko wynosi podstawowe zasady, wzory zachowań w różnych sytuacjach życiowych, sposoby współżycia z ludźmi, a także przekonanie o słuszności określonych wartości i niezbędności ich przestrzegania.

Nie jest zatem sprawą obojętną, jaka jest rodzina polska, na jakich wartościach oparta, jak zorganizowana i ku jakim celom zmierza w wychowaniu swojego potomstwa. Ojciec, matka i dziecko to najważniejsze i podstawowe składniki rodziny ludzkiej. Brak któregokolwiek z nich stanowi zagrożenie, które deformuje biologiczną i społeczną wartość tej grupy społecznej. Rodzina współczesna przechodzi wiele przeobrażeń. Na szczególna uwagę zasługuje zmiana pozycji ojca i właśnie o tym traktuje niniejsza praca. Taki też jest cel zasadniczy opracowania – ukazanie ewolucji, przeobrażeń owej roli na przestrzeni lat, dekad.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to istota rodziny jako kategorii socjologicznej. Tutaj ukazano takie problemy jak: pojęcie i typologie rodziny, funkcje rodziny oraz rodzina jako środowisko wychowawcze.

W rozdziale drugim scharakteryzowano ojcostwo – rolę ojca w kształtowaniu tożsamości dziecka oraz emocjonalne i społeczne zadania ojca w procesie socjalizacji, jak również zagadnienie kryzysu ojcostwa.

W rozdziale trzecim opisano zagadnienie historycznej przemiany roli ojca w rodzinie a w tym takie zagadnienia jak: rodzina i ojciec w starożytności i wiekach średnich, rodzina i ojciec w społeczeństwie preindustrialnym i industrialnym oraz specyfika współczesnej roli ojca.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła pochodzące ze stron WWW.

Zaburzenia w zachowaniu wśród młodzieży szkolnej

Wstęp 2

Rozdział I. Zaburzenia w zachowaniu w literaturze 4
1.1. Rozwój i etapy rozwoju człowieka 4
1.2. Zadania rozwojowe okresu dzieciństwa, dorastania i dorosłości 10
1.3. Współzależność rozwoju ludzi w różnym wieku 10
1.4. Zaburzenia w rozwoju zachowaniu 11
1.4.1. Sylwetka dziecka z zaburzeniami zachowania 11
1.4.2. Problemy diagnozy dziecka z zaburzeniami zachowania 12

Rozdział II. Metodologiczne podstawy badań 24
2.1. Przedmiot i cel badań 24
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 31
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 37
2.4. Organizacja i przebieg badań oraz dobór próby 38

Rozdział III. Wyniki badań własnych 43
3.1. Charakterystyka środowiska badanych 43
3.2. Wyniki badań 46
3.3. Wskazania do wyników badań 52
3.4. Podsumowanie 54

Zakończenie 57

Bibliografia 59

Spis tabel 62

Załącznik 63

Wstęp

Współczesny człowiek żyjący pod presją negatywnych zjawisk społecznych, informacji przekazywanych przez mas media, często sam doświadczający brutalizacji życia codziennego, coraz częściej czuje się zagubiony, odizolowany, bezradny wobec zagrożeń dnia codziennego. Dominujące postawy agresywne akceptowane w pewnych grupach społecznych stały się wręcz nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Co więcej postawy te stanowią wzorce do naśladowania dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Wpływają na styl życia rodzin, stosunków interpersonalnych w domu, pracy, szkole. Łączy się to z brutalizacją życia codziennego, dehumanizacją stosunków międzyludzkich, brakiem szacunku do rodziców i osób starszych, brakiem poszanowania dla wartości rodzinnych. W etiologii zachowań agresywnych jako przyczynę należy wyróżniać źle funkcjonujące rodzime systemy wychowawcze, patologię stosunków społecznych oraz przyczyny biologiczne, kulturowe, religijne, ekonomiczne i środowiskowe. Czynniki egzogenne — fizyczne, chemiczne, biologiczne i kulturowe, mają wpływ na rozwój psychofizyczny jednostki. Mogą być stymulatorem rozwoju pozytywnego jak też inhibitorem w funkcjonowaniu istotnych narządów człowieka. Przykładowo czynniki chemiczne zanieczyszczające środowisko mogą prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu i tą drogą wpływać na zachowanie człowieka. Czynniki fizyczne takie jak promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, hałas, wibracja, mogą swym działaniem zmieniać strukturę komórek i ich funkcjonowanie. Szczególnie niebezpieczne są czynniki biologiczne, gdyż pojawiają się nagle, działają szybko i skutecznie. Drobnoustroje patogenne atakują organizm prowadząc do nieodwracalnych zmian, a nawet śmierci.

W niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o zaburzenia w zachowaniu wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to zaburzenia w zachowaniu w literaturze: rozwój i etapy rozwoju człowieka, zadania rozwojowe okresu dzieciństwa, dorastania i dorosłości, współzależność rozwoju ludzi w różnym wieku oraz zaburzenia w rozwoju zachowaniu.

Rozdział drugi to metodologiczne podstawy badań: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki, narzędzia badawcze oraz organizacja i przebieg badań oraz dobór próby.

Rozdział trzeci to wyniki badań własnych: charakterystyka środowiska badanych, wyniki badań, wskazania do wyników badań oraz podsumowanie.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i badania własne.

Zabawy stymulujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Wstęp 3

Rozdział I. Wiek dziecka a etapy rozwoju 5
1.1. Wiek niemowlęcy 5
1.2. Wiek poniemowlęcy 9
1.3. Wiek przedszkolny 15
1.3.1. Potencjał dziecka 16
1.3.2. Zagrożenia i pomoc w rozwoju dziecka 19
1.4. Dziecko niepełnosprawne – rozwój dziecka a koncepcja zdrowia, choroby i niepełnosprawności 24

Rozdział II. Wiek przedszkolny jako okres przejściowy 29
2.1. Świat ludzi i przedmiotów w perspektywie dziecka 29
2.2. Od działania spontanicznego do reaktywnego 30
2.3. Społeczna sytuacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 33
2.4. Przedszkolak poznaje siebie i swoje otoczenie 34
2.5. Przedszkolak niepełnosprawny 39

Rozdział III. „Zabawa na niby” jako najważniejsza forma działalności dziecka 49
3.1. Pojęcie zabawy 49
3.1.1. Funkcje zabawy 50
3.1.2. Rodzaje zabaw 53
3.1.3. Zagrożenia płynące z zabawy 55
3.2. Warunki dobrej zabawy 58
3.3. Najważniejsze zmiany rozwojowe w kontekście zabawy 59

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 62
4.1. Przedmiot i cel badań 62
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 64
4.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 70
4.4. Organizacja i przebieg badań 73

Rozdział V. Zabawy stymulujące rozwój dziecka pełno i niepełnosprawnego. Od narodzin do wieku przedszkolnego 74
5.1. Wyniki badań 74
5.2. Podsumowanie i wnioski 80

Zakończenie 84

Bibliografia 85

Spis tabel 88

Spis wykresów 89

Istnieje wiele zabaw, które mogą pomóc w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Oto kilka przykładów:

  1. Zabawy z układaniem puzzli: układanie puzzli pomaga dzieciom rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów, koordynację ręka-oko i uwagę.
  2. Zabawy ruchowe: zabawy ruchowe, takie jak bieganie, skakanie, rzucanie i chwytanie piłki, pomagają dzieciom rozwijać sprawność fizyczną i koordynację ruchów.
  3. Zabawy z chustą Klanzy: zabawy z chustą Klanzy pomagają dzieciom rozwijać umiejętność rytmu i koordynację ruchów.[1]
  4. Zabawy z klockami: zabawy z klockami pomagają dzieciom rozwijać umiejętność planowania i budowania, a także rozwijają wyobraźnię i kreatywność.
  5. Zabawy z wodą: zabawy z wodą, takie jak mycie rąk czy napełnianie i opróżnianie pojemników, pomagają dzieciom rozwijać umiejętność precyzyjnego chwytania i manipulowania przedmiotami.
  6. Zabawy z plasteliną: zabawy z plasteliną pomagają dzieciom rozwijać umiejętność chwytania i manipulowania, a także kształtują koordynację ręka-oko i finezję ruchów.
  7. Zabawy z książkami: czytanie dzieciom książek i zachęcanie do wymyślania własnych historii pomaga rozwijać wyobraźnię i kreatywność, a także zwiększa zainteresowanie czytaniem.

Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby zapewniać dzieciom różnorodne zabawy i aktywności, które pomogą im rozwijać różne umiejętności i zainteresowania.

[1] Chusta Klanza to rodzaj chusty, która jest używana do zabaw ruchowych i tanecznych z dziećmi. Może być wykonana z różnych materiałów, takich jak bawełna, len czy poliester, i ma różne wzory i kolory. Zabawy z chustą Klanzy są świetnym sposobem na rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchów u dzieci, a także na zapewnienie im radości i zabawy. Zabawy te polegają na rzucaniu i przechodzeniu chusty z rąk do rąk, a także na wykonywaniu różnych prostych układów tanecznych z chustą. Są one świetnym sposobem na zapewnienie dzieciom ruchu i zabawy na świeżym powietrzu lub w sali gimnastycznej.

Wychowawcze aspekty turystyki

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE TURYSTYKI 5
1.1. Turystyka- zakres pojęciowy 5
1.2. Funkcje turystyki jako przejaw ich znaczenia w życiu człowieka 7
1.2.1. Funkcja zdrowotna 7
1.2.2. Funkcja wypoczynkowa 8
1.2.3. Funkcja wychowawcza 9
1.2.4. Funkcja poznawcza 13
1.2.5. Funkcja kształtowania świadomości ekologicznej 14
1.3. Motywy podróży 15
1.4. Udział Polaków w wyjazdach turystycznych 17

ROZDZIAŁ II. WYBRANE ASPEKTY ANDRAGOGIKI TURYSTYKI 22
2.1. Pojęcie andragogiki 22
2.2. Istota andragogiki turystyki 23
2.3. Andragogika a wychowanie 23
2.4. Wpływ turystyki na rozwój intelektualny 25
2.5. Turystyka a rozwój moralny 26
2.6. Funkcjonowanie społeczne 29

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 32
3.1. Przedmiot i cel badań 32
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 34
3.3. Metody i techniki badań 36
3.4. Teren i organizacja badań 38
3.5. Charakterystyka próby badawczej 38

ROZDZIAŁ IV. TURYSTYKA A WYCHOWANIE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 41
4.1. Analiza wyników badań 41
4.3. Wnioski 49

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL 56
SPIS RYSUNKÓW 57
SPIS WYKRESÓW 58
ANEKS 59

Wybrane uwarunkowania wyboru zawodu

Wstęp 2

Rozdział I. Przegląd teorii wyboru zawodu 5
1.1. Stanowiska dotyczące problemu wyboru zawodu 5
1.2. Teoria „cech-czynników” 8
1.3. Wybór zawodu jako proces specyficzny dla danej fazy biograficznej człowieka 12
1.4. Wybór zawodu jako proces rozwojowy trwający przez dłuższy okres życia 18
1.5. Sytuacja psychofizyczna młodzieży a wybór zawodu 19

Rozdział II. Metodologia badań własnych 26
2.1. Przedmiot i cel badań 26
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody i techniki badawcze 28
2.4. Dobór badanych i opis procedury badania 28

Rozdział III. Wybrane uwarunkowania wyboru zawodu. Wynik badań własnych 30
3.1. Uwarunkowania wyboru zawodu młodzieży szkół gimnazjalnych 30
3.2. Uwarunkowania wyboru zawodu młodzieży szkół wyższych 37
3.3. Podsumowanie wyników badań 47

Zakończenie 51
Bibliografia 53
Spis wykresów 55
Aneks 57

Wstęp [fragmenty]

[…]

O nowych, wyraźnych podziałach społecznych świadczą wyniki sondaży prowadzonych przez ośrodki badania opinii publicznej, a także preferencje wyborcze mieszkańców różnych części kraju. Widać wyraźne, daleko idące zróżnicowanie poglądów i postaw ludności: mieszkańców wsi i miast różnej wielkości, robotników, chłopów i inteligencji, ludzi o odmiennym poziomie wykształcenia, przedstawicieli różnych pokoleń itp.

Na tym tle ważne i interesujące wydaje się poznanie punktu widzenia współczesnej młodzieży. Z jednej strony młodzież już z racji charakterystycznych cech swej kategorii wieku jest zainteresowana otwarciem możliwości, które niewątpliwie wnosi transformacja ustrojowa. Ponadto młodzież z natury rzeczy częściej niż dorośli akceptuje innowacje i zmiany. Młodzi zwykle nie są wystarczająco usatysfakcjonowani dorobkiem i stylem życia poprzednich pokoleń, a gwałtowny rozwój cywilizacji technicznej w końcu XX w. jeszcze bardziej podwyższył ich wymagania.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania wybranych uwarunkowań wyboru zawodu przez młodzież szkół gimnazjalnych i wyższych. Taki też był cel zasadniczy opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to przegląd teorii wyboru zawodu: stanowiska dotyczące problemu wyboru zawodu, teoria „cech-czynników”, wybór zawodu jako proces specyficzny dla danej fazy biograficznej człowieka, wybór zawodu jako proces rozwojowy trwający przez dłuższy okres życia, sytuacja psychofizyczna młodzieży a wybór zawodu.

Rozdział drugi to metodologia badań własnych: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody i techniki badawcze oraz dobór badanych.

Rozdział trzeci to wybrane uwarunkowania wyboru zawodu. Wyniki badań własnych.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i badania własne.

Współpraca szkolnego doradcy zawodowego z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA POJĘĆ 6
1.1. Zawód 6
1.2. Przygotowanie do pracy 7
1.3. Poradnictwo zawodowe 10
1.4. Doradztwo zawodowe 13
1.5. Kwalifikacje zawodowe 13
1.6. Czynności zawodowe 14
1.7. Praca 14
1.8. Potencjał pracy 15

ROZDZIAŁ II. SZKOLNE I POZASZKOLNE KSZTAŁCENIE UCZNIÓW 16
2.1. Istota kształcenia zawodowego 16
2.2. System kształcenia zawodowego 23
2.3. Treści kształcenia zawodowego wyznacznikiem programów nauczania szkolnych i pozaszkolnych systemów kształcenia zawodowego 28
2.4. Efekty szkolnego i pozaszkolnego systemu kształcenia zawodowego 33

ROZDZIAŁ III. WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH I SZKOLNYCH OŚRODKACH KARIERY 36
3.1. Regulacje prawne określające zadania systemu oświaty w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego 36
3.2. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne jako element systemu doradztwa zawodowego 37
3.3. Szkolne Ośrodki Kariery – funkcje doradcy 44
3.4. Współpraca szkolnego doradcy zawodowego oraz poradni pedagogiczno psychologicznej w zakresie aktywizacji zawodowej 50

ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS SCHEMATÓW 64