Prace dyplomowe z dziedziny: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Kształcenie i dokształcanie w Centrach Kształcenia Ustawicznego

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W ŚWIETLE LITERATURY
1.1. Istota edukacji ustawicznej
1.2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody i techniki badań
2.4. Organizacja i teren badań
2.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ III. ISTOTA KSZTAŁCENIA I DOKSZTAŁCANIA W CENTRACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Analiza wyników badań
3.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

ANEKS

Postawy dzieci wobec reklamy

praca licencjacka 70 stron

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

Reklama jako narzędzie marketingu.

1. Charakterystyka elementów marketingu mix.

2. Instrumenty systemu komunikacji marketingowej (promocja mix) i ich związek z reklamą.

3. Pojęcie i rodzaje reklamy.

4. Istota reklamy.

5. Media reklamy

5.1. Telewizja

5.2. Prasa

5.3. Reklama zewnętrzna

5.4. Internet

ROZDZIAŁ II

Mechanizm działania przekazu reklamowego

1. Warunki uświadamiania potrzeb przez reklamę.

2. Modele psychologiczne oddziaływania reklamy.

3. Techniki zwiększające zauważalność reklam.

4. Emocje w reklamie.

ROZDZIAŁ III

Odbiór reklamy w opinii dzieci Szkoły Podstawowej.

1. Analiza wyników ankiety

1.1. Charakterystyka zbiorowości

1.2. Kreowanie wizerunku za pomocą zmysłów

1.3. Ocena skuteczności oddziaływania reklamy na decyzje rynkowe 2. Zauważalność i uciążliwość reklamy przez dzieci.

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Załączniki:

Ankieta

Spis wykresów

Spis rysunków

Edukacja regionalna w praktyce szkoły X

Wstęp 3
Rozdział I. Podstawowe pojęcia badawcze 6
1.1. Edukacja regionalna 6
1.2. Dziedzictwo kulturowe 6
1.3. Kultura 7
1.4. Tożsamość kulturowa 8
1.5. Kultura narodowa 8
1.6. Regionalizm 9
Rozdział II. Uwarunkowania społeczne i prawne edukacji regionalnej 11
2.1. Wychowawcze aspekty dziedzictwa kulturowego 11
2.2. Poszukiwanie wartości w tekście literackim i źródłowym 15
2.3. Poszanowanie własnego dziedzictwa drogą do poszanowania innych kultur 18
2.4. Integralność narodowa edukacji regionalnej 22
2.5. Prawo do własnego dziedzictwa kulturowego 23
2.6. Karta Regionalizmu Polskiego 26
Rozdział III. Edukacja regionalna w programie wychowawczym szkoły 30
3.1. Edukacja regionalna a edukacja europejska 30
3.2. Kilka uwag o podstawie programowej 35
3.3. Jak tworzyć program 37
3.4. Wskazówki metodyczne i organizacyjne 48
Zakończenie 53
Bibliografia 56

Funkcjonowanie dzieci trzyletnich w przedszkolu

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ DZIECKA 3-LETNIEGO 3
1.1. Definicja rozwoju 3
1.2. Czynniki warunkujące rozwój dziecka 3-letniego 7
1.2.1. Czynniki biologiczne 7
1.2.2. Czynniki środowiskowe 9
1.2.3. Czynniki pedagogiczne 12
1.3. Sfery rozwoju dziecka 17
1.3.1. Rozwój emocjonalny 17
1.3.2. Rozwój poznawczy, umysłowy 20
1.3.3. Rozwój społeczny 21
1.3.4. Rozwój ruchowy 22
ROZDZIAŁ 2. ADAPTACJA DZIECKA 3-LETNIEGO DO PRZEDSZKOLA 24
2.1. Pojęcie adaptacji 24
2.2. Czynniki warunkujące adaptację dziecka do przedszkola 28
2.3. Trudności w adaptacji dziecka do przedszkola 34
ROZDZIAŁ 3. WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI JAKO FORMA ADAPTACJI DZIECKA 42
3.1. Rola współpracy rodziców z nauczycielami 42
3.2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami 44
3.3. Czas wolny poświęcany dzieciom 52
ROZDZIAŁ 4. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 60
4.1. Uzasadnienie wyboru tematu 60
4.2. Cele i przedmiot badań 61
4.3. Problemy badawcze 63
4.4. Hipotezy robocze, zmienne i wskaźniki 65
4.5. Metody, techniki i narzędzia badań 68
4.6. Próba badawcza 70
4.7. Teren i organizacja badań 72
ZAKOŃCZENIE 75
BIBLIOGRAFIA 76
ZAŁĄCZNIK 79

Praca socjalna w środowisku zagrożeń bezrobociem

Wstęp 3
Rozdział I. Teorie i uwarunkowania pedagogiki 5
1. Podstawowe pojęcia w pedagogice 5
2. Wychowanie jako podstawowa metoda pedagogiki 8
3. Ideał swobodnego wychowania 16
Rozdział II. Aspekty pojęciowe zjawiska bezrobocia 21
1. Pojęcie bezrobotnego i pomiar bezrobocia 21
2. Identyfikacja poszczególnych rodzajów bezrobocia 27
3. Skutki bezrobocia 29
4. Polityka państwa wobec bezrobocia 35
Rozdział III. Metodologia badań 42
1. Uwagi i refleksje wstępne 42
2. Cel i konkretne zadania badawcze 42
3. Przedmiot i teren badań 47
4. Metody badawcze zastosowane w pracy 48
5. Procedura badań 51
6. Charakterystyka badanych osób 52
Rozdział. IV. Wnioski z przeprowadzonych badań 55
1. Prezentacja wyników badań 55
2. Wnioski 64
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis tabel 77
Spis wykresów 78
Aneks 79

Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym

praca magisterska z pedagogiki

STRESZCZENIE 3
ROZDZIAŁ I. ANALIZA TEMATYKI PRACY 4
1.1. Wstęp 4
1.2. Cel i zakres pracy 6
1.3. Podstawowe pojęcia dotyczące tematu 7
ROZDZIAŁ II. PROBLEMATYKA BADAŃ WŁASNYCH 14
2.1. Istota agresji u dzieci w wieku przedszkolnym 14
2.1.1. Wychowawcze oddziaływanie rodziny 20
2.1.2. Reakcje agresywne dzieci 30
2.1.3. Przyczyny agresji i sposoby radzenia sobie z nią 34
2.2. Metodologia badań własnych 39
2.2.1. Cel badań 39
2.2.2. Problemy badawcze 40
2.2.3. Hipotezy badawcze 43
2.2.4. Metody i techniki badań 46
2.3. Teren i organizacja badań 52
ROZDZIAŁ III. AGRESJA U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ WŁASNYCH 56
3.1. Analiza wyników badań 56
3.2. Wnioski 72
PODSUMOWANIE 93
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS TABEL I WYKRESÓW 98
Załączniki 100

Socjalizacja dziecka a orientacje mentalne rodziców – indywidualizm i kolektywizm

część praktyczna pracy dyplomowej

Rozdział 1.Podstawy metodologiczne badań własnych.
1.1. Założenia i cele badań.
1.2. Metody i techniki badań.
1.3. Charakterystyka wybranej grupy.

Rozdział 2. Analiza przeprowadzonych badań.
2.1. Wyniki badań.
2.2. Wnioski z przeprowadzonych badań.

Realizacja funkcji rodzinnych w rodzinach zastępczych spokrewnionych

Wstęp
Rozdział I. Skala dysfunkcjonalności rodziny w Polsce w literaturze
1.1. Pojęcie rodziny dysfunkcjonalnej
1.2. Dysfunkcjonalność rodziny jako przyczyna patologii społecznych
1.3. Przemiany w rodzinie
Rozdział II. Definicja rodzin zastępczych
2.1. Formy i skala
2.2. Ustawodawstwo
2.3. Statystyka
2.4. Skala rodzin zastępczych spokrewnionych
2.5. Polityka państwa wobec kwestii pieczy zastępczej. Rola organizacji pozarządowych
Rozdział III. Podstawy funkcjonowania rodzin zastępczych
3.1. Stan prawny i praktyka sądowa w zakresie ustanawiania rodzin zastępczych
3.2. Zabezpieczenie i sposoby finansowania rodzin zastępczych
3.3. Problemy opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych
Rozdział IV. Rola rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do życia w społeczeństwie
4.1. Poziom zaspokajania elementarnych potrzeb dziecka przez rodzinę zastępczą
4.2. Zaspokajanie potrzeb socjalno – materialnych dziecka
4.3. Poziom przygotowania dziecka do życia w społeczeństwie
Zakończenie
Bibliografia

Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych. Organizacja grupy wsparcia dla bezrobotnych absolwentów szkół wyższych

Wstęp
Rozdział I. Bezrobocie jako problem społeczny
1.1. Pojęcie i rodzaje bezrobocia
1.2. Przyczyny bezrobocia
1.3. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia
1.4. Bezrobocie wśród młodzieży
Rozdział II. Fazy i sposoby przeciwdziałania bezrobocia
2.1. Uwzględnienie ustawy o bezrobociu
2.2. Sfery oddziaływania polityki społecznej
2.3. Zasady i formy przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego skutków według ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
2.4. Sposoby walki z bezrobociem
Rozdział III. Projekt socjalny – bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, założenia teoretyczne
3.1. Uzasadnienie projektu
3.2. Cel i zakres projektu
3.3. Metoda pracy z grupą
Zakończenie
Bibliografia