Prace dyplomowe z kierunku: Pedagogika

prace dyplomowe z pedagogiki

Zjawisko patologii i dewiacji w życiu rodzinnym

Wstęp 2

Rozdział I. Rodzina jako środowisko oddziałujące na wychowanie i rozwój psychiczny dzieci 4
1.1. Pojęcie rodziny 4
1.2. Typy rodzin 8
1.3. Postawy rodziców i ich wpływ na dzieci 12
1.4. Podstawowe funkcje rodziny 22
1.5. Rola rodziny w wychowaniu dziecka 23

Rozdział II. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność współczesnej rodziny 27
2.1. Porównanie rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej w aspekcie wychowania dziecka 27
2.2. Rodzina stymulująca zaburzenia w zachowaniu dzieci 31
2.3. Patologie we współczesnym świecie 36
2.4. Dewiacje oraz ich miejsce w strukturach społecznych 42

Rozdział III. Problemy społeczne jako wynik rozwoju cywilizacyjnego wpływający na prawidłowe funkcjonowanie rodziny 45
3.1. Choroby psychiczne jako efekt rozwoju cywilizacji 45
3.2. Alkoholizm i narkomania 48
3.3. Przemoc w rodzinie 51

Zakończenie 62

Bibliografia 65

Spis tabel 69

Spis rysunków 70

Opinie uczniów szkół ponadpodstawowych na temat przemocy fizycznej i psychicznej w szkole

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRZEMOC FIZYCZNA I PSYCHICZNA WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W LITERATURZE PROBLEMU 4
1. Ustalenia terminologiczne 4
2. Charakterystyka przemocy fizycznej i psychicznej 19
3. Przegląd wyników prac na temat przemocy fizycznej i psychicznej w szkole 28

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA WŁASNYCH BADAŃ 35
1. Cel i przedmiot badań 35
2. Problemy badawcze 35
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 38
4. Organizacja i przebieg badań 41
5. Charakterystyka badanej zbiorowości 43

ROZDZIAŁ III. PRZEMOC FIZYCZNA I PSYCHICZNA WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W BADANIACH WŁASNYCH 47
1. Podsumowanie i prognoza problemu 55
ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69
ANEKS 70

Nauczyciel w opiniach uczniów klas ósmych

część praktyczna pracy dyplomowej

Rozdział II. Założenia metodologiczne i organizacyjne badań własnych 1
2. 1. Przedmiot i cel badań 1
2. 2. Problemy i hipotezy badawcze 4
2. 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 7
2. 4. Teren badanego środowiska 9
2. 5. Organizacja i przebieg badań własnych 12

Rozdział III. Analiza i interpretacja wyników badań własnych 17
3.1. Oczekiwania uczniów wobec nauczycieli 17
3.2. Znaczenie przygotowania merytorycznego pedagogów i ich stosunek do swoich obowiązków 25
3.3. Wpływ osiągnięć uczniów na postrzeganie swoich nauczycieli 32
3.4. Wpływ relacji między badanymi uczniami a nauczycielami na opinie uczniów o nauczycielach 34
3.5. Weryfikacja hipotez i wnioski 40

Załącznik – kwestionariusz ankiety

Motywy podjęcia studiów z pedagogiki

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE MOTYWU 5
1.1. Zakres pojęciowy motywu i motywacji 5
1.2. Uwarunkowania i formy motywacji 10
1.3. Motyw w najważniejszych systemach teoretycznych 14
1.4. Afektywne i poznawcze mechanizmy leżące u podstaw motywacji 18
1.5. Specyficzne ludzkie mechanizmy motywacyjne 21
1.6. Główne motywy podejmowania studiów wyższych 23

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 26
2.1. Przedmiot i cel badań 26
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 28
2.3. Metody i techniki badań 34
2.4. Charakterystyka próby badawczej 39

ROZDZIAŁ III. MOTYWY PODJĘCIA STUDIÓW Z PEDAGOGIKI W NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ W BIAŁYMSTOKU W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 41
3.1. Analiza wyników badań 41
3.2. Wnioski 46

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS TABEL 60
SPIS RYSUNKÓW 61
SPIS WYKRESÓW 62
Aneks 63

Konflikty dzieci w wieku przedszkolnym, a sposoby ich rozwiązywania

Wstęp

Rozdział I. Problematyka konfliktów dziecięcych w świetle literatury
1.1. Konflikty jako naturalne zjawisko rozwojowe w wieku dziecięcym
1.2. Pojęcie i rodzaje konfliktów dziecięcych
1.3. Podłoże konfliktów dziecięcych
1.4. Sposoby rozwiązywania konfliktów
1.4.1. Metoda bez porażek Thomasa Gordona
1.4.2. Metoda Edwarda de Bono
1.4.3. Burza mózgów
1.4.4. Drama

Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Rozdział III. Konflikty w grupie- opis badań
3.1. Rozwiązywanie konfliktów przez dzieci
3.2. Rozwiązywanie konfliktów przy pomocy nauczyciela

Podsumowanie
Bibliografia
Aneks


Pełny temat pracy: Konflikty dzieci w wieku przedszkolnym, a sposoby ich rozwiązywania. Na przykładzie dzieci pięcioletnich

Celem badań było określenie najbardziej typowych konfliktów wśród dzieci pięcioletnich i sytuacji, w których najczęściej do nich dochodzi.

Problem badawczy ogólny: W jaki sposób rozwiązywane są konflikty między dziećmi w przedszkolu?

Problemy szczegółowe:

  1. W jaki sposób dzieci samodzielnie rozwiązują konflikty?
  2. W jaki sposób dzieci rozwiązują konflikty przy pomocy nauczyciela?

Przy problemie nr 2 chodzi o rozwiązywanie konfliktów metodą bez porażek Gordona.

Obraz rodziny w oczach sześcioletniego dziecka

Wstęp 3
Rozdział I. Obraz współczesnej rodziny 5
1.1. Rodzina- zakres pojęciowy 5
1.2. Typy i funkcje rodziny 8
1.3. Opieka rodzinna wobec rzeczywistości współczesnej 12
1.4. Istota rodziny współczesnej 19
1.5. Rodzina współczesna a rodzina tradycyjna 25
Rozdział II. Rodzina w oczach dziecka 29
2.1. Obraz rodziny w oczach dziecka maltretowanego 29
2.2. Obraz rodziny w oczach mieszkańców Domów Dziecka 34
2.3. Postrzeganie rodziny przez dziecko w wieku przedszkolnym 35
2.4. Dziecko i jego postrzeganie miłości rodzicielskiej 41
Rozdział III. Rozwój dziecka sześcioletniego 50
3.1. Obszary zmian rozwojowych sześciolatka 50
3.1.1. Zmiany fizyczne 50
3.1.2. Zmiany w sferze poznawczej 51
3.1.3. Zmiany w sferze emocjonalnej 55
3.2. Rozwój moralny i samoocena 56
3.3. Postrzeganie siebie i innych ludzi 61
3.4. Stosunki między rodzicami a dziećmi 64
3.5. Relacje z rówieśnikami 67
Rozdział IV. Rodzina w opinii dzieci na podstawie wyników badań własnych 70
4.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 70
4.1.1. Przedmiot i cel badań 70
4.1.2. Problemy i hipotezy badawcze 71
4.1.3. Metody i techniki badań 76
4.1.4. Charakterystyka próby badawczej 78
4.2. Analiza wyników badań 79
4.2.1. Analiza rysunków dzieci 79
4.2.2. Analiza wyników wywiadu 88
Zakończenie 93
Bibliografia 95
Spis tabel i rysunków 99
Aneks 100

Funkcjonowanie doradztwa zawodowego

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I ISTOTA DORADZTWA ZAWODOWEGO 5
1.1. Pojęcie doradztwa zawodowego 5
1.2. Rys historyczny funkcjonowania doradztwa zawodowego 13
1.3. Poradnictwo zawodowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej 18
1.4. Rola doradcy zawodowego w poradnictwie zawodowym 25
ROZDZIAŁ II ROLA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO 30
2.1. Decyzje edukacyjno – zawodowe młodzieży 30
2.2. Przesłanki utworzenia stanowiska szkolnego doradcy zawodowego 34
2.3. Zasady moralne i normy etyczne szkolnego doradcy zawodowego 38
2.4. Rola i zadania szkolnego doradcy zawodowego 44
ROZDZIAŁ III METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 51
3.3. Metody i techniki badań 54
3.4. Teren i organizacja badań 57
ROZDZIAŁ IV FUNKCJONOWANIE STANOWISKA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO W XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. T. CZACKIEGO W WARSZAWIE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 59
4.1. Analiza wyników badań 59
4.2. Wnioski 73
ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 83
ANEKS 84

Edukacja medialna w szkole

Wstęp 2
Rozdział I. Edukacja medialna 3
1.1. Technologia kształcenia 3
1.2. Multimedialny model kształcenia 13
1.3. Edukacja medialna w dobie technologii informatycznych 17
Rozdział II. Metodologia badań własnych 27
2.1. Przedmiot i cel badań 27
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 28
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 34
2.4. Teren i organizacja badań 39
2.5. Charakterystyka próby badawczej 39
Rozdział III. Analiza wyników badań własnych 42
Zakończenie 51
Bibliografia 56
Spis tabel 58
Spis rysunków 59
Spis wykresów 60
Aneks 61

Dojrzałość szkolna

Wstęp 3

Rozdział I. Przedszkole 5
1.1. Cele i zadania wychowawcze wychowawcy 5
1.2. Funkcje przedszkola 10
1.3. Zakres wychowania przedszkolnego 12
1.4. Metody i formy pracy w przedszkolu 26

Rozdział II. Dojrzałość szkolna 28
2.1. Pojęcie dojrzałości szkolnej 28
2.2. Obszary dojrzałości szkolnej 32
2.2.1. Dojrzałość umysłowa (wskaźniki) 34
2.2.2. Dojrzałość edukacji społecznej 37
2.2.3. Dojrzałość fizyczna 40

Rozdział III. Metodologia badań 45
3.1. Cel i problemy badawcze 46
3.2. Techniki i metody badawcze 49
3.3. Teren i charakterystyka osób objętych badaniem 51

Rozdział IV. Poziom dojrzałości szkolnej – wyniki badań własnych 53
4.1. Środowisko przedszkolne a dojrzałość szkolna 53
4.2. Badanie dojrzałości emocjonalno-społecznej i intelektualnej 56

Wnioski 65

Bibliografia 70

Spis tabel 74

Spis rysunków 75

Spis wykresów 76

Załącznik 77

Czas wolny dzieci w klasach 1-3 na terenach wiejskich

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA CZASU WOLNEGO 5
1.1. Definicje czasu wolnego 5
1.2. Miejsce czasu wolnego w naukach pedagogicznych 11
1.3. Funkcje czasu wolnego 13
1.4. Czynniki wolnego czasu 18
1.5. Badania nad sposobem spędzania czasu wolnego 21
1.6. Czas wolny a ideał społeczeństwa 24

ROZDZIAŁ II. WPŁYW FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO NA ROZWÓJ DZIECI 27
2.1. Istota czasu wolnego dzieci i młodzieży 27
2.2. Formy spędzania czasu wolnego 31
2.3. Korzyści z wolnego czasu 32
2.4. Rola form spędzania czasu w rozwoju dzieci 33
2.4.1. Czas wolny jako problem społeczno wychowawczy 33
2.4.2. Formy spędzania czasu wolnego zagrażające rozwojowi 39
2.4.3. Formy spędzania czasu wolnego wspomagające rozwój 42

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 46
3.1. Uzasadnienie wyboru tematu 46
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.3. Zmienne i wskaźniki 48
3.4. Metody i techniki badań 49
3.5. Czas i miejsce badań 54
3.6. Metody analizy materiału empirycznego 56
3.7. Charakterystyka próby badawczej i organizacja badań 58

ROZDZIAŁ IV. SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DZIECI Z KLAS 1-3 NA TERENACH WIEJSKICH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 61
4.1. Analiza wyników badań 61
4.2. Wnioski 74

ZAKOŃCZENIE 80

BIBLIOGRAFIA 82

SPIS TABEL 87

SPIS RYSUNKÓW 88

SPIS FOTOGRAFII 89

ANEKS 90