Kontakty młodzieży z narkotykami w szkole

Wstęp 2

Rozdział I. Przyczyny i skutki zażywania narkotyków przez młodzież 3
1. Narkomania – charakterystyka pojęcia 3
1.1. Powody, dla których młodzież sięga po narkotyki 3
1.2. Działanie narkotyków na organizm 8
1.3. Fazy używania narkotyków 15
2. Narkomania w szkole i środowisku 16
3. Zapobieganie narkomani 20
4. Terapia uzależnień narkotykowych 21

Rozdział II. Metodologia badań własnych 28
1. Problemy i hipotezy badawcze 28
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 35
3. Sposób doboru próby do badań 45
4. Przebieg badań 53

Rozdział III. Prezentacja i analiza wyników badań 56
1. Charakterystyka badanej populacji 56
2. Opinia młodzieży na temat przyczyn sięgania po narkotyki 58
2.1. Źródła wiedzy o narkotykach 58
2.2. Atrakcyjność narkotyków wśród młodych ludzi w opiniach badanych osób 61
2.3. Powody sięgania po narkotyki 65
2.4. Dostępność narkotyków w szkole i poza szkołą 67
3. Podsumowanie i wnioski 71

Zakończenie 72
Bibliografia 73
Spis tabel 76
Spis wykresów 77
ANEKS 78

Wstęp

Od kilku lat w polskich szkołach są realizowane programy profilaktyczne dostarczające młodzieży informacji na temat szkód wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych (nikotyny, alkoholu, narkotyków). Zadaniem tych programów jest również rozwijanie umiejętności pomocnych w powstrzymywaniu się od używania tych środków. Działania te, jak pokazują statystyki, nie są jednak skuteczne.

Jedną z przyczyn niskiej efektywności programów profilaktyki uzależnień realizowanych w szkołach jest niewielkie zaangażowanie rodziców. Nie ulega wątpliwości, że rodzina jest tym środowiskiem, w którym powinny być realizowane podstawowe działania profilaktyczne związane z nikotynę, alkoholem i narkotykami. Rodzice nie są jednak w odpowiednim stopniu przygotowani do prowadzenia działań zapobiegających, nie posiadają wiedzy oraz odpowiednich umiejętności wychowawczych. Dlatego też często ignorują problemy uważając, że „dziecko z tego wyrośnie”, a gdy decydują się na podjęcie interwencji, zazwyczaj jest już za późno.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia kontaktów młodzieży z narkotykami w szkole.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisane są przyczyny i skutki zażywania narkotyków przez młodzież.

Drugi rozdział dotyczy metodologii badań własnych.

A w trzecim rozdziale przedstawione są wyniki badań własnych i dokonana jest ich analiza.

Nie ma żadnej przesady w twierdzeniu, że w krajach słabo rozwiniętych konsekwencje uzależnienia się ponosi przede wszystkim osoba chora i jej najbliższa rodzina, natomiast w krajach wysoko rozwiniętych społeczeństwo oczekuje kompetentnej i wszechstronnej pomocy dla uzależnionych i ich rodzin od instytucji rządowych i samorządowych. Pomimo ogromnych różnic co do zakresu podejmowanych działań ochronnych i socjalnych, to chyba nie ma już dzisiaj państwa, które nie realizowałoby jakiegoś pakietu ustaw o pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.