Archiwa tagu: Kara śmierci w opinii studentów

Kara śmierci w opinii studentów

Wstęp 2

Rozdział I. Kara Śmierci 4
1.1. Historia stosowania kary śmierci w Polsce i na świecie 4
1.1.1. Pojęcie kary 4
1.1.2. Definicja kary śmierci 6
1.1.3. Kara śmierci w aspekcie historycznym 7
1.1.4. Poglądy na karę 12
1.2. Argumenty za i przeciw stosowaniu kary śmierci 15
1.2.1. Argumenty „za” 16
1.2.2. Argumenty „przeciw” 17
1.2.3. „Za” i „przeciw” sędziów i prokuratorów w kwestii kary śmierci 19
1.2.4. Kara śmierci jako problem moralny 22

Rozdział II. Metodologiczne podstawy badań 30
2.1. Uzasadnienie wyboru tematu pracy badawczej 30
2.2. Przedmiot i cel badań 30
2.3. Problemy badawcze i hipotezy 32
2.4. Zmienne i wskaźniki 39
2.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 41
2.6. Organizacja i przebieg badań 47

Rozdział III. Kara śmierci w opinii studentów w świetle badań własnych 51
3.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 51
3.2. Prezentacja wyników badań 56

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 73
Spis wykresów 74
ANEKS 75

Wstęp

Jedynym powodem stosowania kary śmierci jest fakt, że dokonane zostało przestępstwo. Byłoby niedopuszczalne, aby przestępca mógł naprawić swe winy przez podjęcie działań pożytecznych dla społeczeństwa. Jeśli na przykład przestępca skazany na śmierć zaproponuje swój udział w eksperymencie medycznym, w którym narazi swe życie, aby przetestować nowe lekarstwo, jego ofiarność nie może zostać przyjęta. Skazany na śmierć nie ma prawa ryzykować życiem. Nie ma prawa pozbawić wymiaru sprawiedliwości wykonania przepisanej rytuałem kary śmierci. Nie ma prawa do samobójstwa skrywanego pod pozorem ofiary. Jego życie należy do kata i kara musi być wykonana tak, jak ją wyznaczył sędzia.

Celem pracy jest przedstawienie opinii studentów na temat kary śmierci.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisana jest historia stosowania kary śmierci w Polsce i na świecie, zaprezentowane jest pojęcie kary, definicja kary śmierci, poglądy na karę, argumenty „za” i „przeciw” stosowaniu kary śmierci, „za” i „przeciw” sędziów i prokuratorów w kwestii kary śmierci oraz kara śmierci jako problem moralny.

W drugim rozdziale przedstawione są metodologiczne podstawy badań, a więc: uzasadnienie wyboru tematu pracy badawczej, przedmiot i cel badań, problemy badawcze i hipotezy, zmienne i wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz organizacja i przebieg badań.

W trzecim rozdziale zaprezentowane jest zagadnienie kary śmierci w opinii studentów w świetle badań własnych; rozdział zwiera również charakterystykę terenu badań i badanej populacji.

Przestępca ma prawo do wszelkiej kary, również kary śmierci ponieważ zasługuje na cierpienie. Swym postępowaniem dał dowód, że potrzebuje cierpienia, więc nie wolno go cierpienia pozbawić. Łamiąc prawo, przestępca odrzuca normy moralności i wypiera się ich. Może jednak powrócić do poszanowania ich wymagań, jeśli okaże skruchę i nałoży na siebie karę za popełnione zbrodnie. Jeśli uzna swą winę, dobrowolnie przyjmie karę i postanowi przestrzegać prawa i moralności, stanie się na powrót człowiekiem zasługującym na szacunek. Kara jest potrzebna, by ta przemiana dokonała się w rzeczywistości – choć wewnętrznie – i nie pozostała pobożnym życzeniem. Inaczej mówiąc, kara może być pokutą przyjmowaną świadomie, celowo i dobrowolnie. Będzie pokutą, gdy nie budzi lęku, gdy karany nie chce przed nią uciec, lecz gotów jest ją przyjąć w wyznaczonym wymiarze. Ważne jest zatem, by złoczyńca nie wypierał się złych intencji, tylko przyznał się do nich, nie próbując wprowadzić w błąd sędziów. Jednakże kara może stać się pokutą tylko dla człowieka kierującego się zasadami jawności działania i honoru.

Kara śmierci to kara główna, kara ostateczna, kara polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa. Stosowano ją od początków istnienia prawa, różnie w zależności od krajów, systemów prawnych i epok; najczęściej za czyny uniwersalnie pojmowane jako zbrodnie, takie, jak zabójstwo lub zdrada stanu, ale także za drobniejsze przestępstwa, w tym skierowane przeciw mieniu lub nawet występki obyczajowe, jak cudzołóstwo. Kara śmierci była bądź jest też zapisana w prawach religijnych różnych wyznań. W Polsce obecnie od 1998 roku nie ma jej w systemie prawnym.

Pojawiają się również poglądy, iż wykreślenie kary śmierci z arsenału środków karnych sprawia, że państwo zostaje pozbawione jednego z ważnych instrumentów w walce z przestępczością szczególnie niebezpieczną, bo skierowaną przeciwko życiu i zdrowiu obywateli. Jest to szczególnie niebezpieczne zwłaszcza w sytuacji, gdy pojawiło się i narasta zjawisko przestępczości zorganizowanej, w ramach której dokonywanie umyślnych zabójstw stanowi element rutynowej działalności przestępczej. Sprawcy przestępstw tego typu na ogół świadomie decydują się na uczynienie z zabijania innych ludzi zarówno sposobu na życie, jak i sposobu zarobkowania. Rezygnacja z kary śmierci wystawia państwo na niebezpieczeństwo bezsilności w walce z tego rodzaju przestępczością, zwłaszcza w sytuacji, gdy instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia podważa wiarygodności kar dożywotniego pozbawienia wolności.