Prace dyplomowe z dziedziny: Hotelarstwo

prace dyplomowe z hotelarstwa

Promocja usług turystycznych w branży hotelarskiej

Wstęp 3

I. Istota i zakres promocji w marketingu 5
1.1. Istota organizacji marketingowej przedsiębiorstwa 5
1.2. Pojęcie promocji 10
1.3. Charakterystyka instrumentów promocji 12
1.4. Promocja w Internecie 16

II Charakterystyka usług turystycznych 24
2.1. Definicja i klasyfikacja usług 24
2.2. Rodzaje usług turystycznych 28
2.3. Specyficzne problemy zarządzania popytem 31
2.4. Współczesne tendencje w turystyce 35

III Analiza rynku hotelarskiego 42
3.1. Pojecie usługi hotelarskiej 42
3.2. Kategoryzacja hoteli 46
3.3. Charakterystyka klientów 47
3.4. Marketingowa aktywizacja sprzedaży 50

Zakończenie 55
Bibliografia 57
Spis tabel 61
Spis rysunków 62

Promocja usług hotelarskich

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. PROMOCJA USŁUG HOTELARSKICH 4
1.1. Usługa jako obiekt marketingu 4
1.2. Marketing-mix w dziedzinie usług hotelarskich 6
1.3. Specyfika usług hotelarskich 11
1.4. Miejsce promocji w marketingu 14
1.5. Cele promocji usług 17
1.6. Instrumenty promocji 18
1.6.1 Reklama 19
1.6.2. Public relations 20
1.6.3. Sponsoring 21
1.6.4. Promocja uzupełniająca 22
1.6.5. Marketing bezpośredni 23
ROZDZIAŁ 2. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT HOTELU JAN III SOBIESKI 25
2.1. Rynek hoteli w Polsce 25
2.2. Rys historyczny hotelu 28
2.3. Zakres świadczonych usług 33
2.4. Konkurencja na rynku 39
2.5. Struktura organizacyjna hotelu 42
ROZDZIAŁ III. DZIAŁANIA PROMOCYJNE HOTELU JAN III SOBIESKI 46
3.1. Badania marketingowe 46
3.2. Wybór segmentu rynku 48
3.3. Typy promocji hotelu „Jan III Sobieski” 50
3.4. Ocena skuteczności działań promocyjnych 58
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL 65
SPIS RYSUNKÓW 66

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Wstęp 2

Rozdział I. Dorobek Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 4
1.1. Zarys tradycji szkolnego ruchu krajoznawczo – turystycznego 4
1.1.1. Rola i funkcje turystyki we współczesnym świecie 7
1.2. Geneza Ruchu Schronisk Młodzieżowych na Świecie 8
1.3. Historia powstania PTTM 10
1.3.1. „Odkrywanie Zakopanego” 13
1.4. Funkcjonowanie schronisk młodzieżowych 16
1.5. Oddziały PTSM i status legitymacji członkowskiej 24

Rozdział II. Zasady funkcjonowania schronisk młodzieżowych 28
2.1. Pojęcie usługi hotelarskiej i innych 28
2.2. Kryteria świadczenia usług 32

Rozdział III. Potencjał usługowy szkolnych schronisk młodzieżowych 37
3.1. Rozmieszczenie schronisk młodzieżowych w Polsce 37
Lokalizacje 38
3.2. Rozmieszczenie schronisk młodzieżowych w Europie 44
3.3. Goście – ceny usług 50

Zakończenie 55

Bibliografia 58

Spis tabel 62

Spis rysunków 63

Spis schematów 64

Marketing mix hotelu Spa

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1 ISTOTA, POJĘCIE I ZASADY MARKETINGU 5
1.1. Podstawy marketingu 5
1.2. Marketing mix – marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek 11
1.3. Strategie marketingowe i rola w budowaniu przewagi na rynku 21
1.3.1. Istota i pojęcie strategii 21
1.3.2. Rodzaje strategii 25
ROZDZIAŁ 2 DZIAŁANIA I INSTRUMENTY MARKETINGOWE 33
2.1. Usługa hotelarska jako produkt 33
2.2. Jakość usług hotelarskich jako determinanta dobrego odpoczynku 37
2.3. Kategoryzacja jako miernik jakości usług. 41
2.4. Ceny w hotelarstwie 42
2.5. Dystrybucja i kanały dystrybucji. 46
2.6. Promocja usług hotelarskich. 49
Rozdział 3 CHARAKTERYSTYKA I RYS HISTORYCZNY DZIAŁALNOŚCI FIRMY 55
3.1. Rys historyczny i struktura organizacyjna firmy 55
3.2. Działalność firmy 60
3.3. Asortyment i produkty oferowane przez firmę Irena Eris 63
3.4. Rynek docelowy oraz środowisko konkurencyjne 67
ROZDZIAŁ 4 OTOCZENIE MARKETINGOWE HOTELU 77
4.1. Ogólna charakterystyka hotelu SPA Dr Irena ERIS w Krynicy – Zdrój 77
4.2. Otoczenie i oferta marketingowa hotelu 81
4.2.1. Otoczenie, nocleg, gastronomia, rekreacja, organizacja kongresów i szkoleń, SPA (Sanus Per Aqua), jako integralne części składowe współczesnego hotelu. 87
4.2.1.1. Otoczenie 88
4.2.1.2. Noclegi 90
4.2.1.3. Gastronomia 92
4.2.1.4. Kongresy – szkolenia 96
4.3. Rekreacja – wypoczynek w hotelu SPA. 100
4.4. Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris 105
ROZDZIAŁ 5 MARKETING W HOTELU. 107
5.1. Zastosowanie reguł marketingu w Hotelu SPA Dr Irena Eris w Krynicy Zdrój 107
5.2. Elementy marketingu mix w Hotelu SPA Dr Irena Eris 109
WNIOSKI 115
BIBLIOGRAFIA 117
SPIS TABEL 121
SPIS RYSUNKÓW 122
SPIS ZDJĘĆ 123

Funkcje Zespołu Obsługi Konferencji

Wstęp 3
Rozdział 1. Rynek usług konferencyjnych w Polsce 4
Rozdział 2. Opis Obiektu Szkoleniowego Falenty 23
2.1. Położenie 23
2.2. Część konferencyjna 24
2.3. Część gastronomiczna 30
2.4. Część hotelowa 32
2.5. Część wypoczynkowo-rekreacyjna 33
Rozdział 3. Oferta Usługowa Centrum Szkoleniowego w Falentach 37
Podsumowanie 40
Bibliografia 42

Zarządzanie recepcją w hotelu

Wstęp    2
Rozdział I. Hotelarstwo – istota i rys historyczny    4
1. Zarys historii hotelarstwa na świecie    4
2. Istota hotelarstwa    14
3. Regulacje prawne w hotelarstwie i dostosowanie ich do potrzeb UE    17
Rozdział II Hotel i jego struktura    24
2.1. Struktura organizacyjna hotelu    24
2.2. Struktura zarządzania    29
2.3. Recepcja jako główny punkt koordynujący w hotelu    35
2.3.1. Nowe technologie na potrzeby recepcji    43
Rozdział III Zarządzanie recepcją – studium przypadków na przykładzie wybranych hoteli    45
3.1. Recepcja hotelu Holiday Inn we Wrocławiu.    45
3.2. Wirtualna recepcja Hotelu VHM    49
3.3. Recepcja w Hotelu uzdrowiskowym ‚HVIEZDA’ – w Dudincach.    53
Zakończenie    58
Bibliografia    60
Spis tabel, rysunków i fotografii    62

Zasady organizacji pracy w hotelu

Wstęp    2

Rozdział I.
Hotelarstwo jako dziedzina aktywności gospodarczej    3
1.1. Geneza i rozwój usług hotelarskich na świecie    3
1.2. Rozwój organizacji hotelarskich na ziemiach polskich    9
1.3. Istota hotelarstwa    14

Rozdział II.
Hotel i jego struktura    20
2.1. Struktura organizacyjna hotelu    20
2.2. Departamenty hotelu i ich funkcjonowanie    24

Rozdział III.
Organizacja pracy w hotelu    31
3.1. Recepcja jako główny punkt koordynujący w hotelu    31
3.2. Obowiązki służb gastronomii podczas obsługi gości w części mieszkalnej hotelu    37

Zakończenie    40
Bibliografia    41
Spis rysunków    43

Turystyczna baza noclegowa Zakopanego

Wstęp    2
Rozdział I. Hotelarstwo jako element infrastruktury turystycznej obszarów recepcyjnych    4
1. Zagospodarowanie turystyczne ? podstawowe pojęcia i klasyfikacje    4
2. Tendencje rozwoju hotelarstwa na świecie    10
3. Kierunki i uwarunkowania rozwoju bazy hotelowej w Polsce po 1990 roku    26
4. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich w Polsce    32
5. Rozwój turystycznej bazy noclegowej województwa małopolskiego    38
Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju turystyki na Podhalu    46
1. Podhale na przestrzeni dziejów ? rys historyczny    46
2. Walory turystyczne Podhala    59
3. Zarys rozwoju społeczno-gospodarczego Zakopanego    71
4. Aktualna oferta turystyczna Zakopanego ? próba diagnozy i oceny    83
Rozdział III. Kierunki rozwoju turystycznej bazy noclegowej Zakopanego    87
1. Tendencje rozwoju bazy noclegowej w latach 2000-2006    87
2. Rozwój turystyki w Zakopanem w latach 2000-2006    89
3. Charakterystyka podstawowych grup obiektów    93
4. Wdrażanie systemu kategoryzacji obiektów hotelarskich    97
5. Próba oceny funkcjonowania wybranych obiektów turystycznej bazy noclegowej    102
5.1. Profile podstawowych grup klientów    102
5.2. Wykorzystanie bazy noclegowej    104
5.3. Analiza porównawcza działań marketingowych    105
Zakończenie    113
Bibliografia    115
Spis tabel    119
Spis rysunków    120

Projekt założenia pensjonatu

Wstęp    4
Rozdział 1. Funkcjonowanie bazy noclegowej w Polsce    5
1.1. Rynek usług noclegowych – podstawowe definicje    5
1.2. Podział usług hotelarskich    8
1.3. Mierniki stosowane w hotelarstwie    12
Rozdział 2. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich    17
2.1. Kategoryzacja zakładów hotelarskich    17
2.2. Klasyfikacja zakładów hotelarskich    18
2.3. Normy dotyczące zakładów hotelarskich    20
Rozdział 3. Wymagania dotyczące prowadzenia pensjonatu    25
Rozdział 4. Biznesplan przedsięwzięcia    34
Rozdział 5. Pensjonaty w Polsce w ujęciu statystycznym    49
Podsumowanie i wnioski    52
Bibliografia    53
Załączniki    54
Załącznik nr 1. Wniosek o pozwolenie na budowę    54
Załącznik nr 2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej    56
Załącznik nr 3. Książka obiektu budowlanego    57
Załącznik nr 4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych    64
Załącznik nr 5. Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej    67
Załącznik nr 6. Przykładowa karta kontroli temperatury w chłodniach i mroźniach Systemu HACCP    69

Strategie marketingowe w hotelarstwie

Wstęp
Rozdział I.  OGÓLNY RYS HISTORYCZNY ŚWIATOWEGO I KRAJOWEGO HOTELARSTWA
1.1. Narodziny usług gospodnich i hotelarskich na świecie
1.2. Formowanie się bazy noclegowej w Polsce – gospody i zajazdy
1.3. Marywil jako pierwszy warszawski hotel
1.4. Rozwój organizacji hotelarskich na ziemiach polskich
Rozdział II. BUDOWA I DZIEJE HOTELU BRISTOL W WARSZAWIE, JAKO PRZYKŁAD ZMIENIAJĄCYCH SIĘ STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH, OBYCZAJOWYCH ORAZ STYLÓW ARCHITEKTONICZNYCH
2.1. Początki hotelu ‚Bristol’ na Krakowskim Przedmieściu.
2.2. Secesja – czyli jak powstał trend europejski na którym wzorował się Hotel Bristol
2.3. Solidne podstawy ? czyli jak powstała elewacja hotelu
2.4. Rozkład hotelu i jego pierwsze wyposażenie
Rozdział IV. CHARAKTERYSTYKA HOTELU LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL
3.1. Historia i działalność hotelu
3.2. Organizacja i struktura organizacyjna
3.3. Konkurencja w otoczeniu
3.4. Analiza SWOT
3.5. Misja i strategia
Rozdział IV. ANALIZA STRATEGII MARKETINGOWEJ HOTELU BRISTOL
4.1. Produkt hotelu Le Meridien Bristol
4.2. Cena
4.3. Dystrybucja
4.4. Promocja
4.5. Personel
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów