Prace dyplomowe z dziedziny: Hotelarstwo

prace dyplomowe z hotelarstwa

Bar hotelowy jako część oferty usługowej hotelu

Wstęp 3

Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA LOKALI GASTRONOMICZNYCH 5
1. Pojęcie gastronomii 5
2. Cechy i funkcje gastronomii 7
3. Rodzaje lokali gastronomicznych 9
4. Higiena i jakość w gastronomii 14
5. Normy prawne systemu HACCP 16

Rozdział II.  PREZENTACJA HOTELU LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL 24
1. Charakterystyka hotelu 24
1.1. Pokoje 25
1.2. Usługi dodatkowe 28
2. Historia hotelu 30
3. Gastronomia hotelowa 35

Rozdział III. ORGANIZACJA BARU HOTELOWEGO LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL 37
1. Oferta Column Bar 37
2. Personel i obsługa baru 45
3. Wyposażenie baru hotelowego 48

Zakończenie 50
Bibliografia 52
Spis fotografii 54
Spis tabel 55

Centrum sportowo-rekreacyjne jako usługa towarzysząca w hotelu

Wstęp 2
Rozdział I  Hotel i usługi hotelarskie 4
1.1 Historia rozwoju hotelarstwa na świecie i w Polsce 4
1.2 Podstawowe pojęcia w hotelarstwie 12
1.3 Definicja usług hotelarskich 14
1.4 Rodzaje i podział usług hotelarskich 18
Rozdział II  Charakterystyka centrum sportowo-rekreacynego 24
2.1 Podstawowe definicje 24
2.2 Przyczyny tworzenia odnowy biologicznej w hotelach 32
2.3 Rola hotelowego centrum sportowo-rekreacyjnego 35
2.4 Korzyści z posiadania centrum rekreacji i odnowy biologicznej 37
2.5 Elementy centrum sportowo-rekreacyjnego w hotelu 40
2.5.1 Basen 43
2.5.2 Sauna 46
2.5.3 Solarium 53
2.5.4 Siłownia 54
2.5.5 Gabinet masażu 55
2.5.6 Squash 56
2.5.7 Kręgle 56
2.5.8 Zewnętrzne zespoły związane z rekreacja i wypoczynkiem 57
Rozdział III Oferta usług ‚Klubu Health Academy’ w hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 61
3.1 Ogólna charakterystyka hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 61
3.2 Usług ‚Klubu Health Academy’ w hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 65
3.3 Oferta konkurencyjnego klubu rekreacyjnego: Fitness Center w Hotelu Sheraton w Warszawie 82
Podsumowanie i wnioski końcowe 93
Spis tabel, schematów, rysunków i zdjęć 94
Bibliografia 97

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie działu gastronomii w hotelu „Marriott”

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE 6
1.1. PODSTAWOWE KONCEPCJE KIEROWANIA LUDŹMI W FIRMIE 6
1.2. MODELE STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 8
1.3. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MODELU MICHIGAN 11
1.4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MODELU HARWARDZKIM 14
1.4.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy interesów stakeholders. 16
1.4.2. Strategia ogólna i warunki działania firmy  w modelu harwardzkim 17
ROZDZIAŁ II OCENIANIE PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 19
2.1. DZIAŁ KADR 19
2.2. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 24
2.3. PROCES SELEKCJI PRACOWNIKÓW. 31
2.4. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW 35
2.5. POJĘCIE I CELE OCENIANIA 41
2.6. ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA 47
2.7. ZARZĄDZANIE PROCESEM OCENIANIA PRACOWNIKÓW 50
ROZDZIAŁ III KIEROWANIE PRACĄ DZIAŁU GASTRONOMII W HOTELU ?MARRIOTT?   W WARSZAWIE 53
3.1. RYS HISTORYCZNY 53
3.2. PROFIL USŁUG 55
3.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZARZĄDZANIE 55
3.5. DZIAŁ KADR 63
3.6. DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY 65
3.7. DZIAŁ GASTRONOMICZNY 67
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL 75
SPIS RYSUNKÓW 76

Hotel jako podmiot na rynku turystycznym na przykładzie hotelu Silesia

WSTĘP 5

Rozdział I
ISTOTA RYNKU TURYSTYCZNEGO 7
1.1. Definicja rynku turystycznego 7
1.2. Podmioty rynku turystycznego 15
1.2.1. Obiekty zakwaterowania zbiorowego 23
1.2.2. Obiekty gastronomiczne 27
1.2.3. Turyści jako konsumenci na rynku turystycznym 31

Rozdział II
HOTEL NA RYNKU TURYSTYCZNYM   38
2.1. Definicje i zakres pojęcia hotel 38
2.2. Rodzaje i kategoryzacja bazy hotelowej  43
2.3. Regulacje prawne w hotelarstwie 51
2.4. Uwarunkowania rozwoju hotelarstwa  54
2.4.1. Hotelarstwo w polityce państwa w Polsce 54
2.4.2. Czynniki kształtujące rozwój hotelarstwa 57
2.4.3. Kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce 58
2.4.4. Kierunki rozwoju hotelarstwa światowego 60

Rozdział III
ZARZĄDZANIE HOTELEM JAKO UWARUNKOWANIE ISTNIENIA PODMIOTU NA RYNKU 61
3.1. Struktura organizacyjna hotelu 61
3.2. Struktura zarządzania 63
3.3. Rodzaje produktów hotelowych 70
3.4. Koncepcje zarządzania w obiektach hotelarskich 75

Rozdział IV
ZARZĄDZANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ HOTELU NA PRZYKŁADZIE HOTELU SILESIA 88
4.1. Charakterystyka badanego podmiotu  88
4.1.1. Grupa Hotelowa Orbis  89
4.1.2. Hotel Orbis ?Silesia? 92
4.2. Marketing w hotelu (działalność marketingowa) 96
4.3. Polityka cenowa przedsiębiorstwa 99
4.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi – systemy ocen pracowniczych 101
4.5. Promocja 104
4.5.1. Instrumenty promocji ? programy lojalnościowe 112

ZAKOŃCZENIE 117

BIBLIOGRAFIA 118

WYKAZ RYSUNKÓW 121

SPIS TABEL I ZDJĘĆ 122

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie działu gastronomii w hotelu „Holiday Inn”

Wstęp 4
Rozdział I Organizacja i zarządzanie jako nauka 6
1.1. Teoria organizacji szkoły klasycznej 6
1.2. Teorie przejściowe M.P. Follet i O. Sheldon?a 8
1.3. Teoria zarządzania szkoły behawioralnej 9
1.4. Teoria zarządzania wg. szkoły ilościowej badania operacyjne i teoria decyzji 10
1.5. Planowanie zasobów ludzkich 11
1.6. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi 16
1.7. Motywowanie pracowników w firmie. 20
1.8. Pojęcie i cele oceniania pracowników w firmie. 26
Rozdział II Współczesne metody zarządzania 33
2.1. Podstawowe kierunki w teorii zarządzania 33
2.1.1. Kierunek systemowy 33
2.1.2. Kierunek sytuacyjny 34
2.2. Współczesne przedsiębiorstwa na tle zmian społecznych 35
2.3. Wpływ globalizacji na współczesną organizację 39
2.4. Rola techniki w dzisiejszej firmie 42
2.5. Odpowiedzialność społeczna jako podstawa dobrze zarządzanej organizacji 45
2.6. Pracownicy w teraźniejszym przedsiębiorstwie 48
Rozdział III Kierowanie pracą Działu Gastronomii w hotelu Holiday Inn 57
3.1. Rys historyczny 57
3.2. Profil usług 59
3.3. Struktura organizacyjna i zarządzanie 59
3.4. Dział Gastronomii 69
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków 83
Spis tabel 84

Rola i zadania służby piętrowej na przykładzie hotelu „Jan III Sobieski”

Wstęp 2
Rozdział 1. Podstawowe informacje dotyczące hotelarstwa. 4
Rozdział 2. Podstawowe informacje na temat hotelu Jan III Sobieski. 10
2.1. Podstawowe informacje o hotelu. 10
2.2. Zakres świadczonych usług. 15
Rozdział 3. Rola i zadania służby piętrowej w hotelu ?Jan III Sobieski?. 22
3.1. Podstawowe zadania służby piętrowej. 22
3.2. Struktura organizacyjna Służby Pięter. 39
3.3. Rola i zadania pracowników Służby Pięter na poszczególnych stanowiskach. 42
Rozdział 4. Charakterystyka jednostek mieszkalnych w hotelu ?Jan III Sobieski?. 46
4.1. Wyposażenie pokoju typu standard. 46
4.2. Wyposażenie pokoju typu superior 46
4.3. Standardy w jednostkach mieszkalnych i na korytarzach 48
Wnioski 51
Bibliografia 53
Spis fotografii 55
Spis map 56
Spis rysunków 57

Reklama w systemie marketingu na przykładzie hotelu X

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i znaczenie reklamy w systemie marketingu 4
1.1. Historia reklamy 4
1.2. Reklama w systemie instrumentów marketingu 9
1.3. Metody i techniki reklamy – skuteczność i efektywność 13
1.3.1. Wybór celów reklamy 15
1.3.2. Adresaci reklamy 16
1.3.3. Budżet reklamy 16
1.3.4. Dobór treści reklamowych 17
1.3.5. Wybór mediów 18
1.4. Formy reklamy 19
Rozdział 2. Hotel jako podmiot reklamy 29
2.1. Przedmiot i zakres działania hotelu Jasek 29
2.1.1. Informacje ogólne 29
2.1.2. Hotel Jasek 33
2.2. Usytuowanie w otoczeniu na przykładzie hotelu Jasek 37
2.3. Stosowany system reklamy w Hotelu Jasek 47
Rozdział 3. Projekt systemu reklamy dla hotelu 52
3.1. Sprecyzowanie celów reklamy 53
3.2. Wybór formy reklamy internetowej 55
3.2.1. Firmowa strona WWW 56
3.2.2. Bannery i przyciski reklamowe 58
3.2.3. Poczta elektroniczna 63
3.2.4. Techniki zwiększające odbiór przekazu internetowego. 69
3.3. Określenie grupy docelowej kampanii 78
3.5. Ustalenie budżetu kampanii reklamowej 82
3.6. Ocena skuteczności 83
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 91

Promocja usług hotelarskich na przykładzie hotelu „Victoria”

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. PROMOCJA USŁUG HOTELARSKICH 7
1.1. Usługa jako obiekt marketingu 7
1.2. Marketing-mix w dziedzinie usług hotelarskich 9
1.3. Specyfika usług hotelarskich 18
1.4. Miejsce promocji w marketingu 21
1.5. Cele promocji usług 26
1.6. Instrumenty promocji 27
1.6.1 Reklama 28
1.6.2. Public relations 30
1.6.3. Sponsoring 31
1.6.4. Promocja uzupełniająca 32
1.6.5. Marketing bezpośredni 33
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA POLSKIEGO HOTELU ?VICTORIA? 35
2.1. Rynek hoteli w Polsce 35
2.2. Rys historyczny hotelu ?Victoria? 38
2.3. Konkurencja 41
2.4. Struktura organizacyjna 46
2.5. Założenia strategii promocyjnej 47
ROZDZIAŁ III. DZIAŁANIA PROMOCYJNE HOTELU ?VICTORIA? 51
3.1. Badania marketingowe 51
3.2. Wybór segmentu rynku 53
3.3. Typy promocji hotelu ?Victoria” 56
3.4. Ocena skuteczności działań promocyjnych 58
ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 65

Personel hotelowy

Wstęp. 3
Rozdział I. Hotel w ujęciu historycznym i prawno ? organizacyjnym. 5
1.1. Krótki zarys rozwoju hotelarstwa na przestrzeni dziejów. 5
1.2. Hotel jako jednostka gospodarcza. 9
1.2.1. Warunki prawne. 17
1.2.2. Warunki materialne. 18
1.3. Wymogi kwalifikacyjne dla hoteli. 20
1.4. Wymogi kategoryzacyjne dla hoteli. 23
Rozdział II. Usługi hotelowe. 27
2.1. Podział i charakterystyka usług hotelarskich. 27
2.2. Systematyka usług hotelowych. 33
2.3. Pojęcie jakości usług hotelarskich. 36
2.4. Czynniki kształtujące jakość usług hotelarskich. 39
2.5. Systemy jakości. 42
2.6. Jakość usług hotelarskich a kategoryzacja zakładów hotelarskich. 49
Rozdział III. Personel hotelowy. 53
3.1. Rynek usług hotelarskich a zadania personelu. 58
3.2. Schemat opisu stanowiska pracy. 64
3.3. Sylwetka wzorowego hotelarza. 68
3.4. Relacja pracownik ? gość hotelowy. 72
3.5. Cykl obsługi gościa a personel hotelowy. 73
Zakończenie. 86
Bibliografia. 88

Organizacja i zarządzanie obiektami hotelarskimi na przykładzie hotelu „Polonia-Metropol”

Wstęp 4
Rozdział I. Warunki podejmowania działalności gospodarczej w hotelarstwie. 6
1.1 Warunki prawne 6
1.2. Warunki materialne 7
1.2.1. Sezonowość ruchu turystycznego 7
1.2.2. Rynek – segmentacja 8
1.2.3. Założenia programowe obiektu 9
Rozdział II. Prowadzenie działalności hotelarskiej 12
2.1. System klasyfikacji i kategoryzacji zakładów hotelarskich 12
2.2. Rodzaje usług hotelu 16
2.3 Schemat organizacyjny hotelu 18
2.3.1. Komórki funkcjonalne 23
2.3.2. Komórki usługotwórcze 26
2.3.3. Komórki pomocnicze 31
2.4. Współczesne kierunki rozwoju hotelarstwa 35
Rozdział III. Organizacja marketingu w hotelach 37
3.1. Produkt – kreowanie produktu turystycznego hoteli 39
3.2. Ceny w hotelarstwie 43
3.3. Kanały dystrybucji 45
3.4. Promocja produktu hoteli 47
3.4. Promocja produktu hoteli 48
Rozdział IV. Management w hotelarstwie 51
Bibliografia 54
Spis tablic 55
Spis rysunków 55