Badanie portfela produktów inwestycyjnych

Wstęp 3

Rozdział I. Wybrane metody analiz 5
1.1. Macierz BCG 8
1.2. Analiza portfelowa GE 17
1.3. Analiza portfelowa ADL 21
1.4. Pozostałe metody analizy portfelowej 24

Rozdział II. Podstawowe informacje dotyczące produktu bankowego 27
2.1. Pojęcie produktu bankowego 27
2.2. Kryteria produktu bankowego 35
2.3. Rentowność produktu bankowego 39

Rozdział III. Produkty inwestycyjne PKO TFI S.A. na tle rynku produktów inwestycyjnych w Polsce 43
3.1. Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych i zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych 43
3.2. Fundusze inwestycyjne w Polsce na tle europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych 46
3.2. Produkty inwestycyjne PKO TFI S.A. i ich udział w rynku 51
3.4. Badanie portfela produktów inwestycyjnych PKO TFI S.A. na tle konkurencji za pomocą metody BCG 57

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków 65
Spis tabel 66

Wstęp

Zdobywanie przewagi konkurencyjnej, a przynajmniej nie pogarszanie swojej pozycji w stosunku do konkurentów działających na rynku jest głównym zadaniem banku. W celu tworzenia tej przewagi, kierownictwo banku dysponuje czterema instrumentami oddziaływania na rynek takimi jak: produkt, cena, dystrybucja oraz promocja.

Warto przy tym podkreślić, że aby oddziaływanie tych instrumentów było skuteczne, muszą być one stosowane wspólnie, w spójny i zintegrowany sposób. Ich spójny, zharmonizowany zestaw nosi nazwę zestawu środków oddziaływania na rynek lub w skrócie – zestawu marketingowego (marketing-mix). Za najważniejszy wśród elementów zestawu marketingowego uznawany jest produkt bankowy.

Można powiedzieć, że produkt bankowy to każdy rodzaj usługi oferowanej klientowi przez bank. Aby produkt ten spełniał oczekiwania klientów, musi on być na bieżąco analizowany. W związku z tym celem niniejszej pracy było omówienie problematyki badania portfela produktów inwestycyjnych.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały to rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano wybrane metody analiz. W rozdziale tym omówiono kolejno metody portfelowe takie jak macierz BCG (Boston Consulting Group), macierz GE (General Electric), macierz ADL (Arthura D. Little’a), oraz pozostałe metody analizy portfelowej w tym macierz Ansoffa, macierz McKinsey oraz macierz Hofera.

W rozdziale drugim ukazano podstawowe informacje dotyczące produktu bankowego. Na wstępie zdefiniowano pojęcie produktu bankowego. Następnie przedstawiono kryteria produktu bankowego oraz omówiono rentowność produktu bankowego.

W rozdziale trzecim dokonano analizy produktów inwestycyjnych PKO TFI S.A. na tle rynków produktów inwestycyjnych w Polsce. Badania rozpoczęto od ukazania wartości aktywów funduszy inwestycyjnych i zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych. Następnie zbadano fundusze inwestycyjne w Polsce na tle europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych. W dalszej części rozdziału dokonano analizy produktów inwestycyjnych PKO TFI S.A. oraz ich udziału w rynku. W ostatniej części rozdziału praktycznego przeprowadzono badanie portfela produktów inwestycyjnych PKO TFI S.A. na tle konkurencji za pomocą metody portfelowej – macierzy BCG.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano raporty, analizy rynku, dane z funduszy zarządzanych przez TFI, które zdecydowały się na ich publikację oraz informacji zawartych na stronach internetowych, w tym materiały wewnętrzne PKO TFI S.A.