Giełda Papierów Wartościowych jako źródło pozyskania kapitału do rozwoju przedsiębiorstwa

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE ZAGADNIENIA FINANSOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW 4
1.1. Istota finansowania przedsiębiorstw 4
1.2. Pojęcie kapitału 7
1.3. Pojęcie i rodzaje inwestycji przedsiębiorstw 9
1.4. Rodzaje finansowania przedsiębiorstw 13
1.5. Emisja akcji jako sposób zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa 18

ROZDZIAŁ II. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JAKO ATRAKCYJNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH 24
2.1. Charakterystyka rynków kapitałowych 24
2.2. Historia GPW 26
2.3. Pojęcie i funkcje GPW 32
2.4. Uczestnicy obrotu giełdowego 35
2.5. Rodzaje papierów wartościowych i sposoby ich emisji 40

ROZDZIAŁ III. PUBLICZNA EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JAKO ŹRÓDŁO KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA 43
3.1. Warunki dopuszczeń instrumentów finansowych do obrotu giełdowego 43
3.2. Proces przygotowania się spółki do oferty publicznej 45
3.3. Klucz do sukcesu na GPW 53
3.4. Korzyści i obawy związane z wprowadzeniem spółki na giełdę 59

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS RYSUNKÓW 71
SPIS TABEL 72

WSTĘP

Niedobór środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnego kapitału bądź dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania firmy nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju. Całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywamy finansowaniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo z reguły ma do wyboru szeroką gamę źródeł kapitału dostępnych na rynkach finansowych, a ponadto może finansować się ze źródła wewnętrznego, jakim jest samo przedsiębiorstwo. Spółki akcyjne mogą zwiększyć swój kapitał własny i tym samym poszerzyć możliwość finansowania inwestycji drogą emisji nowych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Giełda rozwijała się systematycznie przez ostatnie kilkanaście lat. Dziś jest jedną z najważniejszych i najnowocześniejszych instytucji rynku kapitałowego w Polsce.

Teza niniejszej pracy brzmiała: Giełda jest miejscem, które oferuje przedsiębiorstwom możliwość pozyskania kapitału na rozwój, oraz miejscem umożliwiającym zwiększenie wiarygodności spółki, podnoszącym rozpoznawalność firmy i jej produktów.

Celem niniejszej pracy było omówienie Giełdy Papierów Wartościowych jako źródła pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa. Rozważania zawarto w trzech rozdziałach.

W rozdziale pierwszym zaprezentowano ogólne zagadnienia finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Na wstępie ukazano istotę finansowania przedsiębiorstw. Zdefiniowano pojęcie kapitału oraz inwestycji. Przedstawiono także rodzaje finansowania przedsiębiorstw oraz omówiono istotę emisji akcji jako sposobu zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa.

W rozdziale drugim dokonano prezentacji Giełdy Papierów Wartościowych jako atrakcyjnego źródła kapitału dla spółek giełdowych. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki rynków kapitałowych. Następnie przedstawiono historię GPW oraz pojęcie i funkcje Giełdy. W rozdziale tym przedstawiono także uczestników obrotu giełdowego. Pod koniec rozdziału przedstawiono rodzaje papierów wartościowych i sposoby ich emisji.

W rozdziale trzecim dokonano analizy publicznej emisji papierów wartościowych jako źródła kapitału przedsiębiorstwa. Na wstępie przedstawiono warunki dopuszczeń instrumentów finansowych do obrotu giełdowego. Następnie omówiono proces przygotowania spółki do oferty publicznej. Dokonano także analizy kluczowych czynników sukcesu na GPW. Pod koniec badan wskazano korzyści oraz obawy związane z wprowadzeniem spółki na Giełdę.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne, raporty i analizy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.