Prace dyplomowe z kierunku: Giełda

prace dyplomowe dotyczące giełdy papierów wartościowych

Rola banku na rynku kapitałowym na przykładzie banku X

jeden rozdział pracy magisterskiej

Rozdział II. Uczestnicy i instytucje polskiego rynku kapitałowego 3
2.1. Giełda Papierów wartościowych w Warszawie S.A. 3
2.2. Centralna Tabela Ofert 7
2.3. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9
2.4. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 12
2.5. Domy maklerskie 15
2.6. Fundusze inwestycyjne, emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe 19
2.7. Banki 21

Indeksowe kontrakty terminowe futures na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

WSTĘP 2
CZĘŚĆ I. ISTOTA, GENEZA I ROZWÓJ FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 3
1.1. IDENTYFIKACJA I PODZIAŁ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 3
1.1.1. KONTRAKTY FORWARD 4
1.1.2. KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES 9
1.1.3. RÓŻNICE POMIĘDZY KONTRAKTAMI FORWARD A KONTRAKTAMI TERMINOWYMI FUTURES 12
1.1.4. SWAPY 15
1.1.5. OPCJE 18
1.2. GENEZA I ROZWÓJ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH NA ROZWINIĘTYCH RYNKACH KAPITAŁOWYCH 21
CZĘŚĆ II. INDEKSOWE KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NOTOWANE NA WGPW I ICH REGULACJA PRAWNA 28
2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INDEKSOWYCH KONTRAKTÓW TERMINOWYCH FUTURES 28
2.2. STANDARD KONTRAKTU TERMINOWEGO NA INDEKS WIG20 33
2.3. INSTRUMENT BAZOWY- INDEKS WIG20 36
2.4. CECHY POZOSTAŁYCH KONTRAKTÓW INDEKSOWYCH 40
2.5. PODSTAWOWE ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI W NOTOWANIACH CIĄGŁYCH 47
2.6. ROZLICZENIA 51
PODSUMOWANIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL I WYKRESÓW 57

Inwestycje długoterminowe w fundusze inwestycyjne

Wstęp 3
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka funduszy inwestycyjnych 5
1.1. Geneza funduszy 5
1.2. Rodzaje i funkcje funduszy inwestycyjnych 10
1.3. Efektywność funduszy inwestycyjnych a decyzje indywidualnych inwestorów 16
Rozdział 2. Działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce 25
2.1. Historia działalności i klasyfikacja funduszy w Polsce 25
2.2. Zamiana funduszy powierniczych na inwestycyjne 32
2.3. Obsługa funduszy 36
2.4. Źródła informacji o funduszach 42
Rozdział 3. Analiza efektywności inwestowania długoterminowego na przykładzie funduszu ING tfi 49
3.1. Charakterystyka grupy ING 49
3.2. Oferowane rodzaje funduszy inwestycyjnych ING i ich strategie inwestycyjne 51
3.3. Analiza efektywności inwestowania FI ING na tle innych funduszy 57
3.4. Czynniki wpływające na efektywność funduszy inwestycyjnych 61
Podsumowanie 64
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 70

Giełdy towarowe

Wstęp 3
Rozdział I. Historia giełd na świecie 5
1. Geneza giełdy światowej 5
2. Najważniejsze giełdy na świecie 14
3. Początki polskich giełd 20
Rozdział II. Giełdy towarowe w Polsce 30
1. Pojęcie, cel i funkcje giełdy towarowej. 30
2. Historia i rozwój giełdy towarowej w Polsce 37
3. Organizacja i funkcjonowanie giełdy 46
Rozdział III. Działalność maklerska na giełdzie towarowej 55
1.Podstawy prawne i ustawodawstwo związane z giełdami w Rzeczpospolitej 55
2. Zasady działalności maklerskiej 61
3. Towarowe domy maklerskie 65
Rozdział IV. Przepisy i normy Unii Europejskiej dotyczące giełdy towarowej 74
1. Podstawy prawne funkcjonowania giełd w UE 74
2. Powstanie i organizacja giełdy towarowej w UE 82
3. Wpływ norm europejskich na ustawę o giełdach towarowych w Polsce 87
Zakończenie 91
Źródła i literatura 93

Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Wstęp 3
Rozdział I. Obrót giełdowy jako forma publicznego obrotu wtórnego papierami wartościowymi 5
1. Powstanie i rozwój giełdy 5
1.1. Historia giełdy 5
1.2. Historia giełdy w Polsce 7
1.3. Giełda w III Rzeczypospolitej 8
2. Pojęcie publicznego obrotu papierami wartościowymi 11
3. Pojęcie, charakterystyka i funkcje giełdy 15
4. Uczestnicy giełdy 18
4.1. Inwestorzy 19
4.2. Pośrednicy 21
Rozdział II. Istota i zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 25
1. Podstawy prawne i struktura organizacyjna GPW 25
2. Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego 28
3. Tryb zawierania i rodzaje transakcji giełdowych 31
3.1. Rodzaje składanych zleceń 31
3.2. System notowań i zasady ustalania kursów 37
3.3. Podstawowe operacje giełdowe 42
Rozdział III. Instrumenty publicznego rynku papierów wartościowych 47
1. Akcje 47
1.1. Rodzaje akcji 48
1.2. Cena akcji 48
1.3. Ewidencja akcji 49
2. Obligacje 52
2.1. Rodzaje obligacji 53
2.2. Cena obligacji i ich sprzedaż 55
2.3. Ewidencja obligacji 56
3. Certyfikaty inwestycyjne 58
4. Opcje giełdowe 59
5. Warranty 62
6. Kontrakty terminowe FUTURE 65
Rozdział IV. Indeksy i wskaźniki giełdowe 69
1. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja indeksów giełdowych 69
2. Charakterystyka głównych indeksów GPW w W-wie 76
3. Podstawowe wskaźniki giełdowe 83
4. Ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe 88
Rozdział V. Analiza sytuacji na GPW w w-wie w latach 2010 – 2014. Perspektywy rozwoju giełdy 93
1. Statystyka GPW w W-wie w latach 2010 – 2014 93
2. Strategia, przekształcenie i rozwój giełdy GPW 96
Zakończenie 101
Bibliografia 105
Spis tabel i schematów 107

Zarządzanie portfelem akcji na giełdzie papierów wartościowych

Wstęp 1
Rozdział 1. Akcje na rynku papierów wartościowych. 2
1.1. Akcje jako instrumenty rynku finansowego. 2
1.2. Wycena akcji. 4
1.3. Dochód z inwestycji w akcje. 19
1.4. Ryzyko inwestycji w akcje. 22
1.5. Korelacja stóp zwrotu. 31
Rozdział 2. Metody tworzenia portfela akcji. 35
2.1. Strategie tworzenia portfela. 35
2.2. Portfel dwóch akcji. 37
2.3. Portfel wielu akcji. 41
2.4. Zagadnienie „krótkiej sprzedaży”. 44
2.5. Ekonometryczne metody konstrukcji portfela. 49
Rozdział 3. Zarządzanie portfelem akcji w praktyce polskiej giełdy. 51
3.1. Praktyczna konstrukcja portfela akcji. 57
3.2. Opłacalność inwestycji. 61
Zakończenie 71
Bibliografia 73

Publiczny obrót papierami wartościowymi

WSTĘP    6
ROZDZIAŁ I. GENEZA i UWARUNKOWANIA ROZWOJU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POLSCE.    8
1.1. ISTOTA RYNKU KAPITAŁOWEGO.    8
1.1.1 Opis działania rynku kapitałowego    8
1.1.2 Rodzaje ryzyka występujące na rynku kapitałowym    13
1.1.3 Instytucje rynku kapitałowego.    15
1.2  FUNKCJE RYNKU KAPITAŁOWEGO    19
1.3. TRENDY ŚWIATOWE NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH.    22
1.4 POWSTANIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE    28
1.4.1 Historia Giełdy.    28
1.4.2 Władze Giełdy.    34
1.4.3. Członkowie Giełdy.    37
ROZDZIAŁ II. FUNKCJONOWANIE GPW W WARSZAWIE.    46
2.1. PAPIERY WARTOŚCIOWE NOTOWANE NA GIEŁDZIE.    46
2.1.1   AKCJE    48
2.1.2 OBLIGACJE    51
2.1.3 OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA    53
2.1.4 CERTYFIKATY INWESTYCYJNE    54
2.1.5 WARRANTY    56
2.1.6. KONTRAKTY TERMINOWE.    57
ROZDZIAŁ III. SEGMENTACJA RYNKU I JEJ KONSEKWENCJE    60
3.1 RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY    60
3.2 RYNEK PUBLICZNY i NIEPUBLICZNY    63
3.3 RYNEK GIEŁDOWY i POZAGIEŁDOWY.    65
ROZDZIAŁ IV. ANALIZA KURSU AKCJI NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI KGHM S.A. ORAZ CZYNNIKI GO KSZTAŁTUJĄCE NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT.    69
4.1.Podstawowe informacje oraz zakres działalności przedsiębiorstwa.    69
4.2 Trend wzrostowy na przełomie lat 2005 oraz 2006    72
4.3 Uzasadnienie wyceny akcji przedsiębiorstwa  na przestrzeni 2008 roku    76
Zakończenie    78
LITERATURA    81
CZASOPISMA    82
AKTY PRAWNE    82
STRONY INTERNETOWE    82
SPIS RYSUNKÓW    84
SPIS TABEL    85

Rozwój GPW w Warszawie i jego determinanty

Wstęp

Rozdział I.
Istota Giełdy Papierów Wartościowych jako instytucji rynku finansowego.
1.1 Giełda Papierów Wartościowych i jej miejsce na rynku finansowym.
1.2 Podmioty na rynku papierów wartościowych.
1.3 Funkcje ekonomiczne GPW

Rozdział II.
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju GPW.
2.1. Polityka stóp procentowych
2.2. Rynek kapitałowy a polityka państwa
2.3. Konstrukcja rynku papierów wartościowych w Polsce
2.3.1. Struktura rynku papierów wartościowych w Polsce
2.3.2. Uczestnicy rynku walorów
2.3.3. Instytucje organizujące i nadzorujące rynek papierów wartościowych w Polsce

Rozdział III.
Struktura finansowania spółek notowanych na GPW na tle gospodarki
3.1. Polski  rynek papierów wartościowych w gospodarce
3.2. Mechanizmy segmentu pierwotnego rynku papierów wartościowych w Polsce i ich wpływ na gospodarkę
3.3. Mechanizmy segmentu wtórnego  rynku papierów wartościowych w Polsce i ich wpływ na gospodarkę
3.4. Zmiany w efektywności działania spółek notowanych na GPW

Zakończenie
Bibliografia

New Connect

Wstęp    2
Rozdział I. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie    5
1.1. Rynek kapitałowy    5
1.2. Rynek pierwotny i wtórny    11
1.3.Warunki dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego na równoległym rynku giełdowym    16
Rozdział II. Charakterystyka polskiego giełdowego rynku alternatywnego systemu obrotu.    19
2.1. Formy i cechy ofert emisji akcji na polskim rynku alternatywnym    21
2.2. Rola i znaczenie autoryzowanych doradców.    24
2.3. Profil i oczekiwania spółek giełdowego alternatywnego systemu obrotów w Polsce.    26
2.4. Grupy inwestorów na giełdowym rynku alternatywnym w Polsce.    30
Rozdział III. Debiut Spółki na NewConnect    36
3.1. Obowiązki debiutujących na NewConnect.    37
3.2. Zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą.    39
3.3. Wybór autoryzowanego dealera NewConnect:    41
3.4. Nowy rynek GPW jako szansa dla internetowych spółek.    44
Rozdział IV. Analiza NewConnect    46
4.1. Koszty debiutu i uczestnictwa na rynku NewConnect    46
4.2. Przebieg notowań na rynku NewConnect.    50
4.3. Informacje o notowanych akcjach    51
4.4. Statystyki rynku    53
Zakończenie    61
Bibliografia    64

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Praca magisterska o objętości 106 stron.

Wstęp 2
Rozdział 1. Rynek kapitałowy i giełda w systemie rynkowym 4
1.1.Istota systemu rynkowego 4
1.2.Rynek kapitałowy i jego instrumenty 8
1.3.Giełda jako element gospodarki rynkowej 12
1.4. Uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce 16
Rozdział 2. Organizacja GPW 25
2.1. Powstanie i organizacja GPW 25
2.2. System obrotu giełdowego 31
2.3. Ogólne zasady funkcjonowania GPW 34
2.4. Zasady dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego 37
Rozdział 3. Ewolucja systemu notowań na WGPW 42
3.1. System notowań ciągłych 42
3.2. System notowań jednolitych 45
3.3. Fazy sesji giełdowej 47
3.4. Transakcje pakietowe 50
3.5. System giełdowy Warset 51
Rozdział 4. Charakterystyka papierów wartościowych notowanych na GPW w Warszawie 62
4.1. Akcje 62
4.2. Obligacje 68
4.3. Instrumenty pochodne 74
4.4. Inne instrumenty rynku kapitałowego w Polsce 80
4.5. Instrumenty polskiego rynku kapitałowego ? podsumowanie 83
Rozdział 5. Historia indeksów giełdowych 88
5.1. Rola indeksów giełdowych na rynku kapitałowym 88
5.2. Najstarsze na świecie indeksy giełdowe 90
5.3. Ewolucja indeksów giełdowych na WGPW 92
Zakończenie 99
Bibliografia 104
Spis tabel 106
Spis rysunków 106