Prace dyplomowe z dziedziny: Giełda

prace dyplomowe dotyczące giełdy papierów wartościowych

Zarządzanie portfelem akcji na giełdzie papierów wartościowych

Wstęp 1
Rozdział 1. Akcje na rynku papierów wartościowych. 2
1.1. Akcje jako instrumenty rynku finansowego. 2
1.2. Wycena akcji. 4
1.3. Dochód z inwestycji w akcje. 19
1.4. Ryzyko inwestycji w akcje. 22
1.5. Korelacja stóp zwrotu. 31
Rozdział 2. Metody tworzenia portfela akcji. 35
2.1. Strategie tworzenia portfela. 35
2.2. Portfel dwóch akcji. 37
2.3. Portfel wielu akcji. 41
2.4. Zagadnienie „krótkiej sprzedaży”. 44
2.5. Ekonometryczne metody konstrukcji portfela. 49
Rozdział 3. Zarządzanie portfelem akcji w praktyce polskiej giełdy. 51
3.1. Praktyczna konstrukcja portfela akcji. 57
3.2. Opłacalność inwestycji. 61
Zakończenie 71
Bibliografia 73

Publiczny obrót papierami wartościowymi

WSTĘP    6
ROZDZIAŁ I. GENEZA i UWARUNKOWANIA ROZWOJU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POLSCE.    8
1.1. ISTOTA RYNKU KAPITAŁOWEGO.    8
1.1.1 Opis działania rynku kapitałowego    8
1.1.2 Rodzaje ryzyka występujące na rynku kapitałowym    13
1.1.3 Instytucje rynku kapitałowego.    15
1.2  FUNKCJE RYNKU KAPITAŁOWEGO    19
1.3. TRENDY ŚWIATOWE NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH.    22
1.4 POWSTANIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE    28
1.4.1 Historia Giełdy.    28
1.4.2 Władze Giełdy.    34
1.4.3. Członkowie Giełdy.    37
ROZDZIAŁ II. FUNKCJONOWANIE GPW W WARSZAWIE.    46
2.1. PAPIERY WARTOŚCIOWE NOTOWANE NA GIEŁDZIE.    46
2.1.1   AKCJE    48
2.1.2 OBLIGACJE    51
2.1.3 OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA    53
2.1.4 CERTYFIKATY INWESTYCYJNE    54
2.1.5 WARRANTY    56
2.1.6. KONTRAKTY TERMINOWE.    57
ROZDZIAŁ III. SEGMENTACJA RYNKU I JEJ KONSEKWENCJE    60
3.1 RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY    60
3.2 RYNEK PUBLICZNY i NIEPUBLICZNY    63
3.3 RYNEK GIEŁDOWY i POZAGIEŁDOWY.    65
ROZDZIAŁ IV. ANALIZA KURSU AKCJI NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI KGHM S.A. ORAZ CZYNNIKI GO KSZTAŁTUJĄCE NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT.    69
4.1.Podstawowe informacje oraz zakres działalności przedsiębiorstwa.    69
4.2 Trend wzrostowy na przełomie lat 2005 oraz 2006    72
4.3 Uzasadnienie wyceny akcji przedsiębiorstwa  na przestrzeni 2008 roku    76
Zakończenie    78
LITERATURA    81
CZASOPISMA    82
AKTY PRAWNE    82
STRONY INTERNETOWE    82
SPIS RYSUNKÓW    84
SPIS TABEL    85

Rozwój GPW w Warszawie i jego determinanty

Wstęp

Rozdział I.
Istota Giełdy Papierów Wartościowych jako instytucji rynku finansowego.
1.1 Giełda Papierów Wartościowych i jej miejsce na rynku finansowym.
1.2 Podmioty na rynku papierów wartościowych.
1.3 Funkcje ekonomiczne GPW

Rozdział II.
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju GPW.
2.1. Polityka stóp procentowych
2.2. Rynek kapitałowy a polityka państwa
2.3. Konstrukcja rynku papierów wartościowych w Polsce
2.3.1. Struktura rynku papierów wartościowych w Polsce
2.3.2. Uczestnicy rynku walorów
2.3.3. Instytucje organizujące i nadzorujące rynek papierów wartościowych w Polsce

Rozdział III.
Struktura finansowania spółek notowanych na GPW na tle gospodarki
3.1. Polski  rynek papierów wartościowych w gospodarce
3.2. Mechanizmy segmentu pierwotnego rynku papierów wartościowych w Polsce i ich wpływ na gospodarkę
3.3. Mechanizmy segmentu wtórnego  rynku papierów wartościowych w Polsce i ich wpływ na gospodarkę
3.4. Zmiany w efektywności działania spółek notowanych na GPW

Zakończenie
Bibliografia

New Connect

Wstęp    2
Rozdział I. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie    5
1.1. Rynek kapitałowy    5
1.2. Rynek pierwotny i wtórny    11
1.3.Warunki dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego na równoległym rynku giełdowym    16
Rozdział II. Charakterystyka polskiego giełdowego rynku alternatywnego systemu obrotu.    19
2.1. Formy i cechy ofert emisji akcji na polskim rynku alternatywnym    21
2.2. Rola i znaczenie autoryzowanych doradców.    24
2.3. Profil i oczekiwania spółek giełdowego alternatywnego systemu obrotów w Polsce.    26
2.4. Grupy inwestorów na giełdowym rynku alternatywnym w Polsce.    30
Rozdział III. Debiut Spółki na NewConnect    36
3.1. Obowiązki debiutujących na NewConnect.    37
3.2. Zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą.    39
3.3. Wybór autoryzowanego dealera NewConnect:    41
3.4. Nowy rynek GPW jako szansa dla internetowych spółek.    44
Rozdział IV. Analiza NewConnect    46
4.1. Koszty debiutu i uczestnictwa na rynku NewConnect    46
4.2. Przebieg notowań na rynku NewConnect.    50
4.3. Informacje o notowanych akcjach    51
4.4. Statystyki rynku    53
Zakończenie    61
Bibliografia    64

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Praca magisterska o objętości 106 stron.

Wstęp 2
Rozdział 1. Rynek kapitałowy i giełda w systemie rynkowym 4
1.1.Istota systemu rynkowego 4
1.2.Rynek kapitałowy i jego instrumenty 8
1.3.Giełda jako element gospodarki rynkowej 12
1.4. Uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce 16
Rozdział 2. Organizacja GPW 25
2.1. Powstanie i organizacja GPW 25
2.2. System obrotu giełdowego 31
2.3. Ogólne zasady funkcjonowania GPW 34
2.4. Zasady dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego 37
Rozdział 3. Ewolucja systemu notowań na WGPW 42
3.1. System notowań ciągłych 42
3.2. System notowań jednolitych 45
3.3. Fazy sesji giełdowej 47
3.4. Transakcje pakietowe 50
3.5. System giełdowy Warset 51
Rozdział 4. Charakterystyka papierów wartościowych notowanych na GPW w Warszawie 62
4.1. Akcje 62
4.2. Obligacje 68
4.3. Instrumenty pochodne 74
4.4. Inne instrumenty rynku kapitałowego w Polsce 80
4.5. Instrumenty polskiego rynku kapitałowego ? podsumowanie 83
Rozdział 5. Historia indeksów giełdowych 88
5.1. Rola indeksów giełdowych na rynku kapitałowym 88
5.2. Najstarsze na świecie indeksy giełdowe 90
5.3. Ewolucja indeksów giełdowych na WGPW 92
Zakończenie 99
Bibliografia 104
Spis tabel 106
Spis rysunków 106

Rynek giełdowy i pozagiełdowy w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I
Segmenty rynku kapitałowego 6
1. Rodzaje rynków tworzących rynek finansowy 6
1.1. Rynek pieniężny 7
1.2. Rynek kapitałowy 8
1.3. Rynek kredytowy 9
1.4. Rynek pozabilansowych instrumentów dłużnych 9
1.5. Rynek walutowy 10
2. Rodzaje i funkcje publicznego rynku kapitałowego 10
2.1. Rynek pierwotny 11
2.2. Rynek wtórny 12
3. Publiczny rynek kapitałowy a ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 13

Rozdział II
Instrumenty publicznego rynku kapitałowego 22

1. Rodzaje papierów wartościowych 22
2. Akcje 27
3. Obligacje 33
4. Prawa do akcji 47
5. Prawa poboru  49
6. Certyfikaty inwestycyjne 51
7. Listy zastawne 52
8. Instrumenty pochodne  53

Rozdział III
Instytucje publicznego rynku kapitałowego 56

1. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 56
2. Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 65
2.1. Giełdy papierów wartościowych w Polsce ? historia i dzień dzisiejszy 65
2.2. Organizacja giełdy warszawskiej 71
2.3. Ustalanie kursu na warszawskiej giełdzie 74
2.4. Warunki i tryb dopuszczania papierów wartościowych do obrotu giełdowego 89
3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.     97
4. Centralna Tabela Ofert S.A. 111
5. Przedsiębiorstwa maklerskie 121

Zakończenie  131
Spis tabel i wykresów 136
Bibliografia 137

Instytucja giełdy towarowej w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I: Rys historyczny 6
Rozdział II: Pojęcie i znaczenie giełdy towarowej 40
1. Definicja giełdy towarowej 40
2. Znaczenie giełdy towarowej 43
Rozdział III: Ustawa o giełdach towarowych w Polsce 49
1. Tworzenie i organizacja giełd towarowych 49
2. Działalność maklerów giełd towarowych 55
3. Towarowe domy maklerskie 61
Rozdział IV: Prawo Unii Europejskiej dotyczące giełd towarowych 71
1. Uwagi wstępne 71
2. Zasada swobodnego przepływu towarów 74
3. Zasada wolności przedsiębiorczości 78
4. Zasada swobodnego przepływu kapitałów i płatności 83
Zakończenie 86
Bibliografia 88

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ 1. RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE I NA ŚWIECIE 3
1.1. Historia polskiego rynku kapitałowego 3
1.2. Najważniejsze giełdy na świecie. 7
1.3. Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce 15
1.4. Rynki giełdowe. 27
ROZDZIAŁ 2. HISTORIA WARSZAWSKIEJ GIEŁDY. 36
2.1. Giełda Warszawska w latach 1918 – 1939. 36
2.2. GPW III Rzeczpospolitej. 48
ROZDZIAŁ 3. SYSTEM OBROTU GIEŁDOWEGO NA GIEŁDZIE W WARSZAWIE. 51
3.1. System giełdowy Warset 51
3.2. Notowane papiery wartościowe. 53
3.3.Warunki dopuszczeń 58
3.4. System kursu jednolitego 61
3.5. Obrót dodatkowy 63
3.6. System notowań ciągłych. 64
3.7. Transakcje pakietowe. 65
3.8. Rozliczenia 66
3.9. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 67
ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71

Giełdy pieniężne w II Rzeczpospolitej

Wstęp 1
1. Historia giełdy. 3
1.1 Geneza giełdy światowej 3
1.2. Najważniejsze giełdy na świecie. 15
1.3 Początki polskiej giełdy. 23
2. Podstawy prawne działalności giełd pieniężnych w Polsce w okresie międzywojennym 29
2.1 Podstawy prawne i ustawodawstwo związane z giełdami w Rzeczpospolitej. 29
2.2 Status giełdy w Polsce w latach 1918-1939. 33
2.3 Władze giełdy 37
2.4 Ustawodawstwo dotyczące maklerów giełdowych w II RP. 42
3. Działalność giełd pieniężnych w II Rzeczpospolitej 54
3.1 Giełda Warszawska i Komitet Giełdowy w początkach II Rzeczpospolitej 54
3.2 Reforma giełdowa 59
3.3 Giełda pieniężna po reformie giełdowej 63
3.4 Rada giełdowa po reformie giełdowej 74
4. Rola giełdy pieniężnej w gospodarce Rzeczpospolitej Polski w latach 1918-1939. 78
4.1 Wpływ giełdy pieniężnej na wydarzenia gospodarcze w kraju w przykładowym okresie Polski międzywojennej 78
4.2 Działalność giełdy na rynku obligacji skarbu państwa 86
4.3 Podsumowanie prac giełdy w okresie międzywojennym 99
Zakończenie 104
Bibliografia 106

Giełda papierów wartościowych

Wstęp
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia związane z giełdą
1.1. HISTORIA POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
1.2. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.3. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
1.4. RODZAJE RYNKÓW, NA KTÓRYCH NOTOWANE SĄ AKCJE
1.5. INDEKSY GIEŁDOWE
Rozdział 2. Notowane papiery wartościowe
2.1. AKCJE
2.2. PRAWA POBORU
2.3. OBLIGACJE
2.4. ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE NFI
2.5. KONTRAKTY TERMINOWE
2.6. WARRANTY
Rozdział 3. System giełdowy Warset
Rozdział 4. System obrotu giełdowego
4.1. ZAWIERANIE TRANSAKCJI
4.2. SYSTEM KURSU JEDNOLITEGO
4.3. USTALENIE KURSU
4.4. OBRÓT DODATKOWY
4.5. SYSTEM NOTOWAŃ CIĄGŁYCH
4.6. TRANSAKCJE PAKIETOWE
4.7. ROZLICZENIA
4.8. KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Rozdział 5. Warunki dopuszczeń
5.1. RYNEK PODSTAWOWY
5.2. RYNEK RÓWNOLEGŁY
5.3. RYNEK WOLNY
5.4. OBLIGACJE
Rozdział 6. Przykładowe wskaźniki rynkowe
6.1. SYMULACJA GRY NA GIEŁDZIE
6.1.1. RODZAJE UCZESTNIKÓW RYNKU
6.1.2. STRATEGIE GRY NA GIEŁDZIE
6.1.3. KUPUJEMY AKCJE
6.1.4. OBSERWACJA KURSÓW WYBRANYCH SPÓŁEK
6.2. ANALIZA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI PO DOKONANIU SPRZEDAŻY
6.2.1. SPRZEDAJEMY AKCJE
6.2.2. CZY NASZA INWESTYCJA BYŁA DOCHODOWA?
Zakończenie
Bibliografia
SPIS ILUSTRACJI
SPIS TABEL