Prace dyplomowe z dziedziny: Giełda

prace dyplomowe dotyczące giełdy papierów wartościowych

Rynek giełdowy i pozagiełdowy w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I
Segmenty rynku kapitałowego 6
1. Rodzaje rynków tworzących rynek finansowy 6
1.1. Rynek pieniężny 7
1.2. Rynek kapitałowy 8
1.3. Rynek kredytowy 9
1.4. Rynek pozabilansowych instrumentów dłużnych 9
1.5. Rynek walutowy 10
2. Rodzaje i funkcje publicznego rynku kapitałowego 10
2.1. Rynek pierwotny 11
2.2. Rynek wtórny 12
3. Publiczny rynek kapitałowy a ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 13

Rozdział II
Instrumenty publicznego rynku kapitałowego 22

1. Rodzaje papierów wartościowych 22
2. Akcje 27
3. Obligacje 33
4. Prawa do akcji 47
5. Prawa poboru  49
6. Certyfikaty inwestycyjne 51
7. Listy zastawne 52
8. Instrumenty pochodne  53

Rozdział III
Instytucje publicznego rynku kapitałowego 56

1. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 56
2. Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 65
2.1. Giełdy papierów wartościowych w Polsce ? historia i dzień dzisiejszy 65
2.2. Organizacja giełdy warszawskiej 71
2.3. Ustalanie kursu na warszawskiej giełdzie 74
2.4. Warunki i tryb dopuszczania papierów wartościowych do obrotu giełdowego 89
3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.     97
4. Centralna Tabela Ofert S.A. 111
5. Przedsiębiorstwa maklerskie 121

Zakończenie  131
Spis tabel i wykresów 136
Bibliografia 137

Instytucja giełdy towarowej w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I: Rys historyczny 6
Rozdział II: Pojęcie i znaczenie giełdy towarowej 40
1. Definicja giełdy towarowej 40
2. Znaczenie giełdy towarowej 43
Rozdział III: Ustawa o giełdach towarowych w Polsce 49
1. Tworzenie i organizacja giełd towarowych 49
2. Działalność maklerów giełd towarowych 55
3. Towarowe domy maklerskie 61
Rozdział IV: Prawo Unii Europejskiej dotyczące giełd towarowych 71
1. Uwagi wstępne 71
2. Zasada swobodnego przepływu towarów 74
3. Zasada wolności przedsiębiorczości 78
4. Zasada swobodnego przepływu kapitałów i płatności 83
Zakończenie 86
Bibliografia 88

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ 1. RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE I NA ŚWIECIE 3
1.1. Historia polskiego rynku kapitałowego 3
1.2. Najważniejsze giełdy na świecie. 7
1.3. Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce 15
1.4. Rynki giełdowe. 27
ROZDZIAŁ 2. HISTORIA WARSZAWSKIEJ GIEŁDY. 36
2.1. Giełda Warszawska w latach 1918 – 1939. 36
2.2. GPW III Rzeczpospolitej. 48
ROZDZIAŁ 3. SYSTEM OBROTU GIEŁDOWEGO NA GIEŁDZIE W WARSZAWIE. 51
3.1. System giełdowy Warset 51
3.2. Notowane papiery wartościowe. 53
3.3.Warunki dopuszczeń 58
3.4. System kursu jednolitego 61
3.5. Obrót dodatkowy 63
3.6. System notowań ciągłych. 64
3.7. Transakcje pakietowe. 65
3.8. Rozliczenia 66
3.9. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 67
ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71

Giełdy pieniężne w II Rzeczpospolitej

Wstęp 1
1. Historia giełdy. 3
1.1 Geneza giełdy światowej 3
1.2. Najważniejsze giełdy na świecie. 15
1.3 Początki polskiej giełdy. 23
2. Podstawy prawne działalności giełd pieniężnych w Polsce w okresie międzywojennym 29
2.1 Podstawy prawne i ustawodawstwo związane z giełdami w Rzeczpospolitej. 29
2.2 Status giełdy w Polsce w latach 1918-1939. 33
2.3 Władze giełdy 37
2.4 Ustawodawstwo dotyczące maklerów giełdowych w II RP. 42
3. Działalność giełd pieniężnych w II Rzeczpospolitej 54
3.1 Giełda Warszawska i Komitet Giełdowy w początkach II Rzeczpospolitej 54
3.2 Reforma giełdowa 59
3.3 Giełda pieniężna po reformie giełdowej 63
3.4 Rada giełdowa po reformie giełdowej 74
4. Rola giełdy pieniężnej w gospodarce Rzeczpospolitej Polski w latach 1918-1939. 78
4.1 Wpływ giełdy pieniężnej na wydarzenia gospodarcze w kraju w przykładowym okresie Polski międzywojennej 78
4.2 Działalność giełdy na rynku obligacji skarbu państwa 86
4.3 Podsumowanie prac giełdy w okresie międzywojennym 99
Zakończenie 104
Bibliografia 106

Giełda papierów wartościowych

Wstęp
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia związane z giełdą
1.1. HISTORIA POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
1.2. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.3. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
1.4. RODZAJE RYNKÓW, NA KTÓRYCH NOTOWANE SĄ AKCJE
1.5. INDEKSY GIEŁDOWE
Rozdział 2. Notowane papiery wartościowe
2.1. AKCJE
2.2. PRAWA POBORU
2.3. OBLIGACJE
2.4. ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE NFI
2.5. KONTRAKTY TERMINOWE
2.6. WARRANTY
Rozdział 3. System giełdowy Warset
Rozdział 4. System obrotu giełdowego
4.1. ZAWIERANIE TRANSAKCJI
4.2. SYSTEM KURSU JEDNOLITEGO
4.3. USTALENIE KURSU
4.4. OBRÓT DODATKOWY
4.5. SYSTEM NOTOWAŃ CIĄGŁYCH
4.6. TRANSAKCJE PAKIETOWE
4.7. ROZLICZENIA
4.8. KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Rozdział 5. Warunki dopuszczeń
5.1. RYNEK PODSTAWOWY
5.2. RYNEK RÓWNOLEGŁY
5.3. RYNEK WOLNY
5.4. OBLIGACJE
Rozdział 6. Przykładowe wskaźniki rynkowe
6.1. SYMULACJA GRY NA GIEŁDZIE
6.1.1. RODZAJE UCZESTNIKÓW RYNKU
6.1.2. STRATEGIE GRY NA GIEŁDZIE
6.1.3. KUPUJEMY AKCJE
6.1.4. OBSERWACJA KURSÓW WYBRANYCH SPÓŁEK
6.2. ANALIZA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI PO DOKONANIU SPRZEDAŻY
6.2.1. SPRZEDAJEMY AKCJE
6.2.2. CZY NASZA INWESTYCJA BYŁA DOCHODOWA?
Zakończenie
Bibliografia
SPIS ILUSTRACJI
SPIS TABEL

Analiza efektywności wybranych narzędzi analizy technicznej

Wstęp
Rozdział 1. Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce
1.1. Historia polskich giełd papierów wartościowych
1.2. Struktura rynku papierów wartościowych w Polsce
1.3.  Instytucje polskiego rynku kapitałowego
Rozdział 2. Instrumenty polskiego rynku kapitałowego
2.1. Notowane papiery wartościowe
2.1.1. Akcje
2.1.2. Prawa poboru
2.1.3. Prawa do nowych akcji
2.1.4. Obligacje
2.1.5. Powszechne Świadectwa Udziałowe
2.1.6. Futures
2.1.7. Opcje
2.1.8. Warranty
2.2. Systemy notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
2.2.1. System kursu jednolitego
2.2.2. Oferta specjalisty
2.2.3. Dogrywka
2.2.4. System notowań ciągłych
2.2.5. Rodzaje zleceń
Rozdział 3. Analiza techniczna
3.1. Średnia ruchoma
3.2. MACD – Moving Averages Convergence Divergence
3.3. Impet
3.4. ROC – Ratio Of Change
3.5. RSI – Relative Strangth Index
3.6. Wskaźnik Wykupienia / Wyprzedania, Oscylator stochastyczny
3.7. OBV – On Balance Volume
3.8. EMV – Ease of Movement
Rozdział 4. Badanie efektywności analizy technicznej
4.1. Problemy automatycznego inwestowania
4.2. Optymalizacja
4.3. Optymalizacja MAG
4.4. Test standardowych parametrów wskaźników
4.5. Optymalizacja wskaźników
Zakończenie
Bibliografia