Wpływ giełdy nowojorskiej na warszawską giełdę papierów wartościowych

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek kapitałowy 4
1.1 Podział rynku finansowego i jego funkcja 4
1.2 Pojęcie i rola Giełdy 8

Rozdział II. Wpływ gospodarki światowej na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 18
2.1 Ruch kapitału – teoria 18
2.2 Ruch kapitału – praktyka 23
2.3 Tendencje cyklu koniunkturalnego i ich wpływ na GPW 34

Rozdział III. Dzień dzisiejszy 40
3.1 Obecna sytuacja 40
3.2 Rokowania na przyszłość 49

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 62
Spis rysunków 63
Spis wykresów 64

Wstęp

Współcześnie rynek finansowy stał się w Polsce miejscem pracy tysięcy specjalistów, pracujących w bankach, funduszach emerytalnych i ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, firmach doradczych, instytucjach nadzoru itd. Wiedza o jego elementach staje się ważnym atrybutem dla poszukujących pracy w tym, wielce przecież interesującym, obszarze gospodarki.

Przemiany systemowe, znaczące przyspieszenie rozwoju gospodarki, a zwłaszcza wejście Polski w struktury Unii Europejskiej sprawiły, że praktycznie wszystkie podmioty funkcjonujące w otoczeniu rynkowym znalazły się w nowej sytuacji, w której egzystencja i rozwój uzależnione są od umiejętności przystosowania się do zachodzących zmian i pojawiających się wyzwań. W gospodarce coraz częściej dostrzegana jest konieczność posiadania wiedzy nie tylko z zakresu zarządzania biznesem, umiejętności promowania czy zarządzania jakością. Konieczne staje się wykorzystanie dorobku nauki finansów, głównie pod względem stosowania nowych rozwiązań, instrumentów oraz produktów oferowanych przez instytucje finansowe.

Jednocześnie mamy do czynienia z doskonaleniem usług finansowych, rozbudzaniem popytu na nie, ale również z konstruowaniem rozwiązań zapobiegających kryzysom i bankructwom. Stąd też ranga i aktualność podjętego przeze mnie tematu.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie wpływu nowojorskiej giełdy papierów wartościowych.

Treści pracy obejmują trzy zasadnicze rozdziały.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki rynku finansowego. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podziału rynku finansowego oraz jego funkcji. W dalszej części rozdziału przybliżono pojęcie oraz rolę giełdy.

W rozdziale drugim ukazano wpływ gospodarki światowej na funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Treści rozdziału skupione zostały wokół omówienia ruchu kapitału w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Pod koniec zaprezentowane zostały tendencje cyklu koniunkturalnego i ich wpływ na Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W rozdziale trzecim zaprezentowana została Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych na dzień dzisiejszy. Na wstępie została przedstawiona obecna sytuacja. Natomiast w dalszej części rozdziału zostały omówione rokowania na przyszłość.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.