Prace dyplomowe z dziedziny: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Monitoring ryzyka kredytowego

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I RODZAJE RYZYKA KREDYTOWEGO ORAZ DZIAŁANIA I MECHANIZMY SŁUŻĄCE JEGO OGRANICZANIU 5
1. Ryzyko kredytowe i jego rodzaje 5
2. Główne sposoby ograniczania ryzyka kredytowego 7
2.1 Normy ostrożnościowe 9
2.2 Ocena zdolności kredytowej 15
2.3 Prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów 17

ROZDZIAŁ II. WYBRANE MODELE OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO 20
1. Istota modelu oceny ryzyka 20
2. Model ryzyka KMV 23
3. Model CreditMetrics JP Morgana 36

ROZDZIAŁ III. MONITORING KREDYTOWY W BANKU 39
1. Istota monitoringu kredytowego 39
2. Funkcje monitoringu kredytowego 40
2.1 Funkcja informacyjna 40
2.3 Funkcja zabezpieczająca 42
3. Tryb i organizacja monitoringu 43
3.1 Tryb monitorowania kredytów 43
3.2 Organizacja monitoringu 44

ROZDZIAŁ IV. MONITORING WIERZYTELNOŚCI KREDYTÓW W PKO BANKU POLSKIM SA 47
1. PKO Bank Polski SA – struktura i organizacja 47
2. Monitorowanie kredytu 58
3. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorcy 61
3.1 Ocena Przedsiębiorców płacących zryczałtowany podatek dochodowy 62
4. Monitoring zabezpieczeń kredytowych 67
5. Monitoring terminowości spłaty zobowiązań wobec banku 70
6. Pozamonitoringowe formy weryfikacji ekspozycji kredytowych wykraczające poza bezpośredni monitoring oddziałowy 73
6.1 Biuro Informacji Kredytowej S.A. – misja 73
6.2 Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty Zastrzeżone 78

PODSUMOWANIE 81

BIBLIOGRAFIA 83

SPIS TABEL 87

SPIS RYSUNKÓW 88

SPIS SCHEMATÓW 89

Marketing produktów bankowych

Wstęp 2
Rozdział I. Rozwój produktów bankowych 4
1.1. Istota produktu bankowego 4
1.2. Kształtowanie produktu 6
1.2.1. Marketing bankowy a specyfika produktu bankowego 9
1.2.2. Marketing mix produktu 15
1.3. Sprzedaż produktów a jakość usług bankowych 23
Rozdział II. Reklama produktów w banku 27
2.1. Istota reklamy 27
2.2. Reklama jako forma komunikacji 30
2.3. Specyfika reklamy usług bankowych 38
2.3.1. Marketing ceny 41
2.3.2. Marketing dystrybucji 42
2.3.3. Rola personelu a reklama usług bankowych 43
2.4. Treść przekazu reklamowego usług bankowych 45
Rozdział III. Charakterystyka i wizerunek Banku Millennium S.A. 51
3.1. Historia i przedmiot działalności 51
3.2. Struktura organizacyjna 53
3.3. Pozycja finansowa 55
3.4. Strategia, misja i marketing 58
Rozdział IV. Marketing kart płatniczych w Banku Millennium S.A. 65
4.1. Karty kredytowe Millennium 65
4.2. Planowanie działań marketingowych w banku Millennium 68
4.3. Charakterystyka działań marketingowych banku Millennium 76
4.3.1. Sprzedaż krzyżowa 76
4.3.2. Jakość obsługi 77
4.3.3. Rozwój kanałów dystrybucji 77
4.3.4. Rozwój kanałów dystrybucji elektronicznej dla klientów indywidualnych 78
4.4. Skuteczność działań marketingowych w zakresie sprzedaży w kart płatniczych 80
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 85

Kredyty dla osób fizycznych na podstawie banku PKO BP S.A.

Wstęp 3
Rozdział 1. Przedmiot i zakres działalności banków 5
1. Pojęcie, funkcje i zakres działalności banków 5
2. Formy działalności banków – pożyczki i kredyty 14
3. Rodzaje kredytów bankowych 20
Rozdział 2. Podstawy udzielania kredytów i ocena zdolności kredytowej osób fizycznych 29
1. Warunki podstawowe udzielania kredytów bankowych 29
2. Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych 40
3. Konstrukcja i zawarcie umowy kredytowej 44
4. Przeznaczenie, koszty i zabezpieczenia spłaty kredytu 48
Rozdział 3. Prawne formy zabezpieczeń kredytowych 59
1. Pojęcie i klasyfikacja zabezpieczeń 59
2. Charakterystyka zabezpieczeń osobistych 63
3. Charakterystyka zabezpieczeń rzeczowych 69
Rozdział 4. Analiza działalności kredytowej banku PKO BP S.A. w latach 2014-2015 76
1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 76
2. Warunki przyznawania kredytów 81
3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 83
4. Analiza działalności kredytowej w latach 2014-2016 92
Zakończenie 97
Literatura 98
Spis tabel i rysunków 100

Kredytowanie działalności gospodarczej

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka polskiego systemu bankowego 4
1.1. Historia bankowości polskiej 4
Rozdział 2. Rodzaje kredytów bankowych udzielanych podmiotom gospodarczym 22
2.1. Obecny kształt polskiego systemu bankowego 22
2.2. Systematyka kredytów ze względu na kryteria czasowości, podmiotowości i waluty 34
2.2.1. Kryterium czasowe 34
2.2.2. Kryterium podmiotowe 36
2.2.3. Waluta kredytu 46
Rozdział 3. Źródła finansowania działalności gospodarczej 51
3.1. Kredyt a pożyczka 51
3.2. Instytucje udzielające kredyty – substytuty 58
3.2.1. Fundusze otwarte 60
3.2.2. Kredyty zagraniczne 70
Rozdział 4. Wniosek kredytowy 74
4.1. Prawny charakter wniosku 74
4.2. Podstawowe elementy wniosku kredytowego oraz wymagane dokumenty 77
4.3. Ocena wniosku kredytowego 81
4.3.1. Ocena formalna wniosku 84
4.3.2. Ocena merytoryczna wniosku kredytowego 84
4.3.3. Ocena jakościowa wniosku kredytowego 85
Rozdział 5. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 86
5.1. Analiza finansowa 86
5.1.1. Bilans 89
5.1.2. Rachunek zysków i strat 90
5.1.3. Sprawozdanie z przepływów finansowych 91
5.2. Analiza wskaźnikowa 91
5.3. Podsumowanie analizy kredytowej 102
Zakończenie 106
Bibliografia 107
Spis tabel i rysunków 111

Kredyt hipoteczny jako produkt bankowy

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1

Kredyt hipoteczny jako forma finansowania nabycia nieruchomości

1.1 Pojęcie kredytu hipotecznego

1.2 Zapotrzebowanie na kredyt hipoteczny

1.3 Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

1.4 Sekurytyzacja kredytu hipotecznego

1.4 Organizacja kredytu hipotecznego

ROZDZIAŁ 2

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

2.1 Charakterystyka banków hipotecznych

2.2 Oferta banków hipotecznych

2.3 Perspektywy rozwoju banków hipotecznych

ROZDZIAŁ 3

Kredyt hipoteczny jako produkt Banku X i Y

3.1 Charakterystyka działalności banków

3.2 Oferta kredytów hipotecznych

3.3 Analiza porównawcza atrakcyjności ofert

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS AKTÓW PRAWNYCH

Kredyty preferencyjne na modernizację budownictwa mieszkaniowego w Polsce

Wstęp 2
Rozdział I. Sektor budowlany w Polsce 4
1.1. Sytuacja w branży produkcji budowlano-montażowej 4
1.2. Otoczenie makroekonomiczne budownictwa 9
1.2.1. Rozwój gospodarczy, a produkcja budowlano-montażowa 9
1.2.3. Inwestycje przedsiębiorstw 14
1.2.4. Uwarunkowania podatkowe: zmiany w prawie podatkowym, zmiany w prawie budowlanym 15
Rozdział II. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce 19
2.1. Zasoby mieszkaniowe 19
2.2. Budynki i mieszkania oddane do użytku 23
2.3. Prognoza rozwoju dla budownictwa mieszkaniowego na lata 2006-2008 27
2.4. Kredyty mieszkaniowe i ceny mieszkań 30
2.5. Aspekty modernizacji budownictwa mieszkaniowego 33
Rozdział III. Kredyt preferencyjny w klasyfikacji operacji kredytowych 38
3.1. Rodzaje operacji kredytowych 38
3.2. Prawne formy zabezpieczenia zwrotu kredytów 41
3.3. Kredyt preferencyjny 46
3.3.1. Istota kredytu preferencyjnego 46
3.3.2. Formalności kredytu preferencyjnego 47
3.3.3. Znaczenie kredytu preferencyjnego 48
3.3.4. Zabezpieczenia kredytu preferencyjnego 49
3.4. Preferencyjny kredyt mieszkaniowy 49
3.4.1. Zasady udzielania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych 49
3.4.2. Dochody kredytobiorców a warunki otrzymania kredytu 51
3.4.3. Kredytobiorcy 52
3.4.4. Zasady spłaty kredytu 53
Rozdział IV. Kredyty preferencyjne na modernizację budownictwa mieszkaniowego Banku PKO BP S.A. 56
4.1. Charakterystyka ofert banku 56
4.2. Kredyt mieszkaniowy PKO BP S.A. 59
4.2.1. Finansowanie oraz opłaty za rozpatrzenie wniosku 67
4.3. Zmiana waluty kredytu 67
4.4. Podwyższenie kwoty kredytu 68
4.5. Wcześniejsza spłata kredytu 69
4.6. Wady i zalety oferty 70
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel 85
Spis rysunków 86

Ocena zdolności kredytowej jako sposób minimalizacji ryzyka kredytowego

Wstęp 2
Rozdział I. Ryzyko w działalności kredytowej banku i sposoby jego minimalizacji 4
1.1. Pojęcie ryzyka oraz przyczyny jego występowania 4
1.2. Procedury kredytowe 6
1.3. Klasyfikacja ryzyka kredytowego 10
1.4. Czynniki i warunki kształtujące poziom ryzyka kredytowego 13
1.5. Minimalizacja ryzyka kredytowego 15
Rozdział II. Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 23
2.1. Źródła informacji na potrzeby oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 23
2.2. Analiza wskaźnikowa 29
2.3. Synteza zdolności kredytowej; analiza punktowa 36
Rozdział III. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw w banku PKO BP… 43
3.1. Charakterystyka banku PKO BP 43
3.2. Oferta kredytowa banku PKO BP 50
3.3. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa X 55
Zakończenie 63
Bibliografia 64
Spis tabel 66

Kredyty dla osób fizycznych

WSTĘP 2
Rozdział I
RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH 4
1.1. Uwagi ogólne 4
1.2. Kredyty na zakup dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku 8
1.3. Pożyczki pieniężne 13
1.4. Pożyczki lombardowe (zastawne) 14
1.5. Kredyty mieszkaniowe 15
1.6. Studium przypadku 17
Rozdział II
ANALIZA I OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ OSOBY FIZYCZNEJ 24
2.1. Ryzyko kredytowe 24
2.2. Źródła informacji do oceny zdolności kredytowej osoby fizycznej 29
2.3. Kryteria oceny zdolności kredytowej. Sposoby zapobiegania „przekredytowaniu” 31
2.4. Przykłady podejścia banków do określania zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów konsumpcyjnych 33
2.5. Metoda credit – scoring 35
2.6. Studium przypadku 38
Rozdział III
ZABEZPIECZENIE PRAWNE KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH 41
3.1. Poręczenia cywilne 41
3.2. Poręczenia wekslowe 45
3.3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 51
3.4. Przewłaszczenie należności 56
3.5. Obciążenia nieruchomości 60
3.6. Studium przypadku 62
Rozdział IV
PRZEBIEG KREDYTOWANIA 65
4.1. Wnioski kredytowe 65
4.2. Opiniowanie potrzeb kredytowych i podejmowanie decyzji 70
4.3. Zawieranie umów 72
4.4. Wykorzystywanie kredytów 77
4.5. Spłata kredytów 77
4.6. Studium przypadku 81
ZAKOŃCZENIE 84
Spis tablic 87
Literatura 88

Kredyt hipoteczny w prawie polskim

Wstęp 3

Rozdział I. Cechy specyficzne umowy kredytowej 6
1.1. Warunki udzielania kredytu 11
1.2. Strategia zawarcia i treść umowy 15
1.3. Wykonanie umowy kredytowej 24
1.4. Rodzaje kredytów 26

Rozdział II. Umowa o kredyt hipoteczny 33
2.1. Istota kredytu hipotecznego i uwarunkowania jego udzielenia 33
2.2. Procedura zawarcia umowy o kredyt hipoteczny 39
2.3. Zawartość treściowa umowy o kredyt hipoteczny 43

Rozdział III. Realizacja umowy o kredyt hipoteczny 45
3.1. Kompetencje i obowiązki kredytobiorcy 45
3.2. Prawo i czynności banku jako kredytodawcy 48

Zakończenie 51

Literatura 55

Wykaz aktów prawnych 59

Metody ograniczania ryzyka bankowego w prawie

praca dyplomowa z zakresu prawa bankowego

Wstęp

Rozdział I
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
1. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania banków w Polsce.
2. Rodzaje działalności bankowej
2.1. Działalność depozytowa
2.2. Działalność rozliczeniowa
2.3. Działalność kredytowa.
3. Pojęcie ryzyka bankowego.
4. Podstawowe rodzaje ryzyka bankowego
4.1. Ryzyko kredytowe
4.2. Ryzyko utraty płynności płatniczej
4.3. Ryzyko walutowe
4.4. Ryzyko stopy procentowej
4.5. Ryzyko w obrocie papierami wartościowymi.

Rozdział II
RYZYKO KREDYTOWE I METODY JEGO OGRANICZANIA
1. Identyfikacja i określanie ryzyka kredytowego.
2. Limit koncentracji kredytów i innych zaangażowań
2.1. Zakres przedmiotowy limitowanych zaangażowań
2.2. Obowiązujące stawki koncentracji zaangażowań
2.3. Szczególne zasady udzielania gwarancji bankowych
2.4. Konsorcja bankowe.
3. Współczynnik wypłacalności
3.1. Ryzyko niewypłacalności
3.2. Ryzyko terminowe
3.3. Ryzyko zabezpieczeń
3.4. Ryzyko wartości pieniądza.
3. Rezerwy celowe na działalność kredytową banku.
4. Ograniczanie ryzyka kredytowego poprzez jego zarządzanie w praktyce banków na podstawie banku PKO BP S.A.
4.1. Dywersyfikacja portfela kredytowego
4.2. Monitorowanie zdolności kredytowej po udzieleniu kredytu
4.3. Wzmacnianie zabezpieczeń.

Rozdział III
RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI I JEGO MINIMALIZOWANIE.
1. Identyfikacja ryzyka utraty płynności.
2. Współczynnik wypłacalności
2.1. Wskaźnik płynności szybkiej
2.2. Wskaźnik płynności bieżącej
2.3. Fundusze własne – regulacje ilościowe
3. Metody ograniczania ryzyka utraty płynności
3.1. Metoda puli zasobów
3.2. Metoda przekształcania wierzytelności kredytowych w papiery wartościowe.

Rozdział IV
RYZYKO WALUTOWE I PRAWNE SPOSOBY JEGO OBNIŻANIA
1. Metody identyfikacji ryzyka walutowego
1.1. Otwarta pozycja walutowa długa
1.2. Otwarta pozycja walutowa krótka.
2. Szacowanie ryzyka walutowego
2.1. Analiza pozycji walutowej
2.2. Analiza wrażliwości pozycji walutowej na zmiany kursów walut.
3. Normy dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków.

Rozdział V
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ I MOŻLIWOŚCI JEGO OGRANICZANIA
1. Identyfikacja ryzyka stopy procentowej.
2. Metody określania rozmiarów ryzyka stóp procentowych
2.1. Analiza luki
2.2. Badania elastyczności stóp procentowych
2.3. Metoda duracji.
3. Prawne regulacje ograniczania ryzyka stopy procentowej.

Rozdział VI
RYZYKO W OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI I METODY JEGO
OGRANICZANIA.
1. Identyfikacja ryzyka w obrocie papierami wartościowymi.
2. Próg koncentracji kapitałowej
3. Limity koncentracji kapitałowej dla banków hipotecznych.

Zakończenie
Bibliografia