Prace dyplomowe z kierunku: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Wybrane aspekty współpracy przedsiebiorstwa z bankiem

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Bank jako pośrednik finansowy 2
1.1. Cele i funkcje banku komercyjnego 2
1.1.1. Bank komercyjny jako pośrednik finansowy 4
1.1.2. Bank komercyjny jako przedsiębiorstwo bankowe 7
1.1.3. Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego 9
1.2. Polityka banków w zakresie wyboru obszarów biznesowych 10
1.3. Polityka produktowa banku jako element relacji bank – przedsiębiorstwo 18
1.3.1. Rachunek bankowy 22
1.3.2. Rozliczenia bezgotówkowe 23
1.3.3. Rozliczenia pieniężne 28
1.3.4. Kredyt inwestycyjny 29

Weksel jako forma zabezpieczenia kredytów konsumpcyjnych w bankach

Wstęp 4
Rozdział I. Kredyt konsumpcyjny i jego rodzaje oraz znaczenie w gospodarce rynkowej 6
1.1. Kredyt bankowy i jego funkcje w gospodarce rynkowej 7
1.2. Pojecie i ogólna charakterystyka kredytu 11
1.3. Cechy charakterystyczne umowy kredytu bankowego 13
1.4. Klasyfikacja kredytów 14
1.4.1. Kredyty w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym w świetle literatury przedmiotu 17
1.4.2. Kredyty ratalne 19
1.4.3. Kredyty gotówkowe 21
1.4.4. Kredyty lombardowe 22
Rozdział II. Charakterystyka kredytów konsumpcyjnych. 24
2.1. Definicja kredytu konsumpcyjnego 27
2.1.1. Kredyty gotówkowe 37
2.1.2. Kredyty bezgotówkowe 38
2.3. Ogólne zasady i tryb udzielania kredytów konsumpcyjnych 40
2.4. Najczęściej stosowane formy zabezpieczeń kredytów konsumpcyjnych 43
2.4.1. Zabezpieczenia osobiste 44
2.4.2. Zabezpieczenia rzeczowe 46
Rozdział III. Charakterystyka weksla w aspekcie zabezpieczeń wierzytelności banków 51
3.1. Weksel jako forma zabezpieczenia kredytów konsumpcyjnych 55
3.2. Weksel własny in blanco 56
3.3. Elementy weksla in blanco 59
3.4. Funkcje weksli w obrocie gospodarczym 63
3.5. Warunki przyjęcia weksla własnego in blanco na zabezpieczenie wierzytelności banku 65
3.6. Wnioski dotyczące zabezpieczeń w formie weksla in blanco w kredytach konsumpcyjnych i wpływ na ryzyko bankowe 66
Rozdział IV. Poręczenie wekslowe (awal) jako forma zabezpieczeń w kredytach konsumpcyjnych. 68
4.1. Charakterystyka poręczenia wekslowego i formy 69
4.2. Poręczyciel wekslowy (awalista) jako forma zabezpieczeń w kredytach konsumpcyjnych 71
4.3. Wskazówki praktyczne w zakresie zastosowania poręczenia wekslowego 74
4.4. Zakres odpowiedzialności poręczyciela wekslowego udzielonego przez osoby prawne i fizyczne 76
4.5. Wnioski praktyczne dotyczące formułowania deklaracji poręczyciela do weksla w zakresie zabezpieczeń wierzytelności banków 78
Zakończenie 83
Bibliografia 85
Wykaz czasopism 86
Spis rysunków i wzorów 88
Spis tabel 89
Załącznik 1 Instrukcja „Prawne zabezpieczenie wierzytelności PKO BP SA – weksel własny 90
Załącznik 2 Instrukcja Prawne zabezpieczenie wierzytelności PKO BP SA – poręczenia wekslowe 97

Ryzyko kredytowe i sposoby jego minimalizowania

Wstęp 2
Rozdział 1. Przyczyny powstania ryzyka w działalności bankowej 3
1.1. Banki i system bankowy w Polsce 3
1.2. Znaczenie banków w gospodarce rynkowej 7
1.3. Ryzyko bankowe i przyczyny jego powstania 14
1.4. Typy ryzyka w działalności polskich banków 16
Rozdział 2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 22
2.1. Pojęcie zarządzania ryzykiem 22
2.1. Pomiar ryzyka kredytowego 28
2.3. Metody zarządzania ryzykiem 35
2.4. Formy zabezpieczenia kredytu 39
Rozdział 3. Minimalizacja ryzyka kredytowego 46
3.1. Instrumenty zmniejszania ryzyka kredytowego 46
3.2. Pojęcie i rola zabezpieczenia zwrotności kredytu 50
3.3. Zabezpieczenie zwrotności kredytów oraz polityka limitów jako element ograniczający ryzyko 57
3.4. Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka 60
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 69

Sprawozdawczość banków dla Narodowego Banku Polskiego

Wstęp
Rozdział I. Charakterystyka sprawozdawczości bankowej
1.1. Przedmiot i funkcje rachunkowości bankowej
1.2. Podstawy prawne sprawozdawczości
1.3. Zasady księgowe
1.4. Bankowy plan kont
Rozdział II. Sprawozdania generowane zgodnie z Ustawą o rachunkowości
2.1. Terminy sporządzania sprawozdań finansowych
2.2. Bilans banku
2.3. Rachunek zysków i strat
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
2.5. Rachunek przepływów pieniężnych
2.6. Informacja dodatkowa
Rozdział III. Sprawozdania wymagane przez Narodowy Bank Polski
3.1. Działalność Narodowego Banku Polskiego
3.2. Sprawozdawczość dla Narodowego Banku Polskiego
3.2.1. Sprawozdawczość na potrzeby bilansu płatniczego
3.2.2. Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej
Rozdział IV. Porównanie na przykładzie praktycznym
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Sposoby finansowania budownictwa mieszkaniowego przez bank

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I WPŁYW POLITYKI MIESZKANIOWEJ PAŃSTWA NA ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POLSCE 6
1.1. DEFINICJA MIESZKANIA I MODELE JEGO UZYSKANIA 6
1.2. FINANSOWANIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 11
1.2.1. Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego 11
1.2.2 Rola państwa w wspieraniu rozwoju budownictwa
mieszkaniowego 14
1.2.3. Miejsce i rola banków w procesie finansowania budownictwa mieszkaniowego 20
1.3. POMOC PAŃSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ SPÓŁDZIELNIOM MIESZKANIOWYM Z PRZEZNACZENIEM DLA PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH 21
ROZDZIAŁ II KREDYT MIESZKANIOWY JAKO FORMA FINANSOWANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZEZ POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI- BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA. 23
2.1 POJĘCIE I FUNKCJE KREDYTU MIESZKANIOWEGO 23
2.2. RODZAJE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I ICH CHARAKTERYSTYKA. 24
2.2.1 Kredyty „starego” portfela: 26
2.2.2 Kredyty „nowego” portfela: 27
2.3 REKONSTRUKCJA OFERTY KREDYTOWEJ PKO BP SA 47
2.3.1 „WŁASNY KĄT” 49
2.3.2 „NOWY DOM” 50
ROZDZIAŁ III OCENA DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ PKO BP SA NA CELE MIESZKANIOWE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI UZYSKANEJ W W/W BANKU. 51
3.1. POZYCJA PKO BP SA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW MIESZKANIOWYCH NA RYNKU KONKURENCYJNYM 51
3.1.1 Zestawienie parametrów kredytów mieszkaniowych 55
3.1.2 Miejsce PKO BP SA u rankingu ofert kredytowych z zakresu budownictwa mieszkaniowego. 57
3.2. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH KREDYTÓW NA CELE MIESZKANIOWE 59
Zakończenie 71
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 76
SPIS WYKRESÓW 77
Streszczenie pracy 78

Ryzyko kredytowe w przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział I. Ryzyko kredytowe 4
1.1 Pojęcie ryzyka kredytowego 4
1.2 Podział kredytów i zasady ich udzielenia przez bank 9
1.3 Sposoby zabezpieczenia kredytów bankowych 15
1.4 Czynniki zwiększające ryzyko kredytowe 19

Rozdział II. Metody Oceny Ryzyka Kredytowego 21
2.1 Zarządzanie ryzykiem kredytowym 21
2.2 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku 28
2.3 Wstępna analiza ryzyka kredytowego przez bank 37
2.4 Analiza bilansu 41
2.5 Analiza rachunku zysków i strat 45
2.6 Analiza rachunku przepływów pieniężnych 47
2.7 Zarządzanie kredytem kupieckim 50

Rozdział III. Analiza Ryzyka Kredytowego Firmy Handlowej „UPOMINEK” Sp.j. 54
3.1. Analiza Ryzyka Kredytowego 54
3.2 Zarządzanie ryzykiem kredytowym Wydawnictw Komunikacji i Łączności Sp z.o.o. 58
3.3. Polityka kredytowa Banków 63

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis schematów 72
Spis tabel 73
Spis rysunków 74

Ryzyko kredytowe – instrumenty ograniczające

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA KREDYTOWEGO 5
1.1. Przyczyny występowania ryzyka kredytowego 5
1.2. Klasyfikacja ryzyka kredytowego, instrumenty minimalizujące i metody jego oceny 9
1.2.1. Aktywne ryzyko kredytowe 12
1.2.2. Pasywne ryzyko kredytowe 13
1.2.3. Ryzyko indywidualne 14
1.2.4. Ryzyko portfelowe 15
1.3. Etapy zarządzanie ryzykiem kredytowym 17
1.3.1. Rezerwy celowe 22
1.3.2. Współczynnik wypłacalności 23
1.3.3. Wymóg z tytułu ryzyka kredytowego 24
1.3.4. Limity zaangażowania 26

ROZDZIAŁ II. KLASYCZNE INSTRUMENTY OGRANICZAJĄCE SKUTKI RYZYKA KREDYTOWEGO 28
2.1. Badanie zdolności kredytowej 28
2.2. Limity koncentracji 32
2.3. Zabezpieczenia prawne kredytów 37
2.4. Monitoring kredytowy 50
2.5. Dywersyfikacja ryzyka kredytowego 53

ROZDZIAŁ III. ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED RYZYKIEM KREDYTOWYM ZA POMOCĄ KREDYTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 56
3.1. Istota, rodzaje i zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych 56
3.2. Uregulowania prawne kredytowych instrumentów pochodnych 65
3.3. Metody wyceny kredytowych instrumentów pochodnych 69
3.4. Sekurytyzacja 71
3.5. Instrumenty ograniczające ryzyko kredytowe PKO Banku Polskiego SA 78

ZAKOŃCZENIE 85

BIBLIOGRAFIA 87

SPIS TABEL 90

SPIS SCHEMATÓW 91

Ocena zdolności kredytowej w działalności banku

Wstęp 3
Rozdział I. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 5
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 5
1.1. Ryzyko strategiczne 7
1.2. Ryzyko operacyjne 7
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 9
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem) 21
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 26
1.4. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych 30
Rozdział II. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 35
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich 35
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty zastrzeżone 35
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych 36
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków 36
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 41
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta 42
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego 44
Rozdział III. Działalność kredytowa banku na przykładzie PKO BP S.A. 46
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 46
3.2. Warunki przyznawania kredytów 51
3.3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 55
3.4. Analiza działalności kredytowej w latach 2017-2018 71
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 79

Proces badania i oceny zdolności kredytowej

dwa teoretyczne rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 2
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 2
1.1. Ryzyko strategiczne 4
1.2. Ryzyko operacyjne 4
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 6
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem) 18
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 23
1.4. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych 27
Rozdział II. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 32
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich 32
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty zastrzeżone 32
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych 33
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków 33
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 38
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta 39
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego 41

Prawna reglamentacja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I GENEZA I ROZWÓJ SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYCH 6
1.1. Dzieje spółdzielczości kredytowej 6
1.2. Analiza rozwoju Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce 17
ROZDZIAŁ II ŹRÓDŁA PRAWA SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYCH 21
2.1. Podstawy prawne działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej 21
ROZDZIAŁ III STRUKTURA SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYCH 30
3.1. Działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej 30
3.2. Struktura organizacyjna Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej 33
ROZDZIAŁ IV KASA KRAJOWA 36
4.1. Cel i specyfika działalności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 36
4.2. Współpraca z organami administracji państwowej, organami Kasy Krajowej oraz instytucjami Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej 38
4.3. Specyfika działalności Kasy Krajowej 41
4.3.1. Prace legislacyjne 41
4.3.2. Nadzór 41
4.3.3. Działalność operacyjna i rozliczeniowa 42
4.3.4. Działalność reklamowo – promocyjna 43
4.3.5. Działalność szkoleniowa 43
ROZDZIAŁ V DZIAŁALNOŚĆ OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA W SPÓŁDZIELCZEJ ASY OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ I NADZÓR NAD KASAMI OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYMI 47
6.1. Działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej 44
6.2. Analiza bilansu kas 47
6.3. Badanie realizacji obowiązku utrzymywania płynności płatniczej przez Kasy 50
6.4. Badanie zgodności udzielonych kredytów i pożyczek przez kasy 52
6.5. Badanie zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów pożyczek kas 53
6.6. Badanie stosownego oprocentowania kredytów i pożyczek oraz założonych oszczędności i lokat w kasach 56
6.7. Badanie sytuacji finansowej kas 58
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 64