Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w aspekcie bezpieczeństwa systemu bankowego

Wstęp 3

Rozdział I. Organizacja i charakter systemu bankowego w Polsce 5
1.1. System bankowy jako element systemu finansowego 5
1.2. Struktura systemu bankowego w Polsce 11
1.2.1. Banki komercyjne 14
1.2.2. Banki spółdzielcze 16
1.2.3. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 17
1.3. Podmioty nadzorujące działalność banków w Polsce 19
1.4. Wskaźnikowa ocena bezpieczeństwa systemu bankowego 22

Rozdział II. Podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz Unii Europejskiej 35
2.1. Polska a wymogi unijne w zakresie gwarantowania depozytów 35
2.2. Struktura organizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podstawy prawne jego funkcjonowania 46
2.3. Zakres działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 52
2.3.1. Działalność gwarancyjna 52
2.3.2. Działalność pomocowa 54
2.3.3. Działalność kontrolna i badawcza 58
2.4. Działalność stabilizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 63

Rozdział III. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 66
3.1. Działalność gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 66
3.2. Pożyczki z Funduszu Pomocowego i Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych 71
3.3. Gromadzenie i analiza informacji o bankach 76
3.4. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a stabilność systemu bankowego w Polsce 79
3.5. Przyszłość Bankowego Funduszu Gwarancyjnego po przystąpieniu do strefy Euro 82

Zakończenie 85

Bibliografia 87

Spis tabel 92

Spis rysunków 93

Spis wykresów 94

Wstęp

W latach 80. i 90. nastąpiło wiele zmian w obowiązującym systemie prawnym i ekonomicznym państwa. Zmianom tym podlegał także cały system bankowy i jego organizacja. Następowało to stopniowo w drodze kolejnych nowelizacji prawa bankowego, ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz innych ustaw.

W 1994 roku została uchwalona bardzo ważna dla funkcjonowania systemu bankowego ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa ta wypełniła istotną lukę w ustawodawstwie bankowym. Jej brak był jedną z przyczyn trudności rozwojowych systemu bankowego, głównie banków komercyjnych.

Głównym celem działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest umacnianie wiarygodności banków oraz stabilności polskiego systemu bankowego poprzez gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych przez osoby fizyczne i prawne do wysokości określonej ustawą oraz udzielanie zwrotnej pomocy finansowej na samodzielną sanację bankom o zagrożonej wypłacalności, bądź bankom o dobrej kondycji finansowej w celu przejęcia banków zagrożonych. Do uprawnień i obowiązków funduszu należy ponadto gromadzenie i analizowanie informacji o sytuacji finansowej banków- tak, aby z dostatecznym wyprzedzeniem identyfikować potencjalne zagrożenia.

Z powyższego wynika, że działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ma bardzo szeroki zakres. Celem niniejszej pracy było ukazanie w wpływu działalności BFG na stabilność systemu bankowego, oraz ukazanie perspektyw rozwojowych w związku z przystąpieniem do strefy euro.
Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy stanowi wstęp do rozważań. Ukazano w nim organizację i charakter systemu bankowego w Polsce. Omówiono system bankowy jako elementu systemu finansowego oraz strukturę systemu bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem banków komercyjnych, banków spółdzielczych oraz Spółdzielczych Kas Oszczędności. Ponadto w rozdziale tym przeanalizowano także system bankowy pod względem bezpiecznego funkcjonowania, z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej oraz omówiono rolę podmiotów systemu finansowego z punktu widzenia nadzoru.

Rozdział drugi ukazuje podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Na wstępie tej części pracy omówiono polskie i unijne wymogi w zakresie gwarantowania depozytów. Przedstawiono także strukturę organizacyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podstawy jego funkcjonowania. W dalszej części rozdziału przeanalizowano zakres działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z uwzględnieniem jego działalności gwarancyjnej, pomocowej oraz kontrolnej badawczej. Na koniec omówiono działalność stabilizacyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Na wstępie analizy zbadano działalność gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na przełomie czterech ostatnich lat. Następnie przeanalizowano pożyczki z Funduszu Gwarancyjnego i Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych oraz omówiono gromadzenie i analizę informacji o bankach. Podsumowaniem przeprowadzonej analizy było sformułowanie wniosków odnoście działalności BFG oraz jego wpływu na stabilność systemu bankowego a także ukazano przyszłość BFG po przystąpieniu do strefy euro.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.