Zarządzanie zdolnością kredytową w działalności banku PKO BP S.A.

Wstęp 3

Rozdział I. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 5
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 5
1.1. Ryzyko strategiczne 7
1.2. Ryzyko operacyjne 8
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 9
1.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 22
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 26
1.4. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych 31

Rozdział II. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 36
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich 36
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty zastrzeżone 36
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych 37
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków 37
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 42
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta 43
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego 45

Rozdział III. Działalność kredytowa banku na przykładzie PKO BP S.A. w aspekcie zarządzania ryzykiem i zdolnością kredytową 47
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 47
3.2. Warunki przyznawania kredytów 52
3.3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 56
3.4. Analiza działalności kredytowej. Zarządzanie ryzykiem i zdolnością kredytową 72

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 87

Wstęp

Przedmiotem polityki rynkowej banku są decyzje z zakresu kierowania i regulowania działań rynkowych, kształtujące popyt aktualnych i potencjalnych uczestników rynku, od czego ostatecznie uzależniona jest konkretna realizacja oferty usług banku. Pozycja bankowej polityki rynkowej jako części składowej polityki banku w ostatnim czasie uległa znacznemu przewartościowaniu, co związane jest ze zmieniającymi się warunkami w zakresie konkurencji i dostosowaniem do zmienionego układu uwarunkowań.

Konieczność wykazania zdolności kredytowej przez kredytobiorców może być przez niektórych odbierana jako szykana. Należy jednak pamiętać, że bank – tak jak każdy podmiot posiadający środki pieniężne, nie odda posiadanych środków osobie, która nie gwarantuje spłaty kredytu. Środki, które bank przeznacza na kredyty pochodzą najczęściej z lokat bankowych deponowanych przez inne podmioty korzystające z usług banku.

Konieczność wykazania się zdolnością kredytową może więc być postrzegana jako zabezpieczenie interesów deponentów środków pieniężnych – zagrożenie spłaty kredytu przez nierzetelnego kredytobiorcę stanowi w pewnym sensie zagrożenie dla deponentów, którzy w dobrej wierze i w nadziei na zwrot z niewielkim, ale jednak zyskiem, powierzyli bankom swe pieniądze.

Uchwycenie i ocena ryzyka kredytowego stanowi rdzeń decyzji o przyznaniu kredytu. Brane pod uwagę cele są pochodną wyznaczonych przez bank celów nadrzędnych i traktowane są jako „podcele”. Służą jako odniesienie dla przyjęcia lub odrzucenia wniosku kredytowego. Celem badania zdolności kredytowej jest zapewnienie jak najwyższego prawdopodobieństwa spłaty kredytu. Zasadniczo decyzje kredytowe są podejmowane przy posiadaniu niepełnych informacji.
Z owej niepewności co do przyszłej sytuacji wynika ryzyko kredytowe. Decyzje kredytowe mogą być zatem określone jako decyzje podejmowane w warunkach niepewności, w których występuje ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji. Z tego też powodu powinno wchodzić w grę jedynie takie zaangażowanie, które odpowiada polityce banku. Ponadto muszą być wzięte pod uwagę przy udzielaniu kredytu szczególne uwarunkowania wynikające z prawa i specyfiki działalności banków.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie istoty oferty kredytowej Banku z zaakcentowaniem zarządzania ryzykiem i zdolnością kredytową.

Metodą badawczą wykorzystaną dla potrzeb opracowania jest analiza dokumentów i materiałów wewnętrznych Banku PKO BP S.A.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy przedstawia naturę zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego. Przedstawiono tu także aspekty związane ze zarządzaniem ryzykiem kredytowym oraz z oceną zdolności kredytowej.

W rozdziale drugim przedstawiono źródła pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych.

Zasady działalności kredytowej PKO BP S.A. w aspekcie zarządzania ryzykiem i zdolnością kredytową ukazane zostały w ostatnim- trzecim- rozdziale pracy. Rozdział ten zawiera ogólną charakterystykę omawianego banku. Ukazano tu także warunki przyznawania kredytów, charakterystykę ofert kredytowych oraz analizę działalności kredytowej z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem i zdolnością kredytową Banku.