Analiza i ocena metodologii badania zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU 6
1.1. Kredyty bankowe i ich funkcje 6
1.2. Rodzaje kredytów bankowych 10
1.3. Formy kredytowania działalności bieżącej 17
1.3.1. Kredyty w rachunku bieżącym 17
1.3.2. Kredyty w rachunku kredytowym 19
1.3.3. Kredyty dyskontowe 22
1.3.4. Kredyty akceptacyjne 23
1.3.5. Usługi Factoringowe 24

ROZDZIAŁ II. ISTOTA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ I RYZYKA KREDYTOWEGO 26
2.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 26
2.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym 32
2.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 37
2.4. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach 42

ROZDZIAŁ III. SYSTEM OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU BPH S.A. 49
3.1. Istota zdolności kredytowej i podstawowe zasady jej analizy 49
3.2. Wniosek o kredyt i źródła informacji do oceny zdolności kredytowej 55
3.3. Ocena formalnoprawna zdolności kredytowej 56
3.4. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej 58

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA PRZEDSIĘBIOROSTWA WILBO S.A. DLA POTRZEB OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO 70
4.1. Ogólna charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa 70
4.2. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej 72
4.3. Ocena formalnoprawna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 75
4.4. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 78

ZAKOŃCZENIE 89
BIBLIOGRAFIA 91
SPIS RYSUNKÓW 95
SPIS WYKRESÓW 96
SPIS TABEL 97