Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wstęp 2

Rozdział I. Organizacja i charakter systemu bankowego w Polsce 3
1.1. System bankowy jako element systemu finansowego 3
1.2. Struktura systemu bankowego w Polsce 13
1.3. Podmioty nadzorujące działalność banków w Polsce 18
1.4. Wskaźnikowa ocena bezpieczeństwa systemu bankowego 25

Rozdział II. Podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz Unii Europejskiej. Instrumenty polityki pieniężnej 29
2.1. Polska a wymogi unijne w zakresie gwarantowania depozytów 29
2.2. Instrumenty kontroli rynkowej 36
2.3. Instrumenty kontroli administracyjnej 42

Rozdział III. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 51
3.1. Działalność gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 51
3.2. Działalność pomocowa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 64
3.3. Gromadzenie i analiza informacji o bankach 67
3.4. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a stabilność systemu bankowego w Polsce 69
3.5. Przyszłość Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 71

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis fotografii 80
Spis rysunków 81
Załącznik I 82
Załącznik II 83

Wstęp

Banki spełniają zasadniczą rolę w funkcjonowaniu gospodarki. Jako instytucje zaufania publicznego, dysponujące środkami dużej liczby podmiotów gospodarczych, wymagają one odpowiedniego systemu regulacji, zapewniającego bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów oraz stabilność systemu bankowego.

Stabilność systemu bankowego jest to zdolność systemu do zachowania płynności finansowej oraz poszczególnych jednostek do pokrywania strat i ryzyka, związanego z ich działalnością, z funduszy własnych, a więc do zachowania wypłacalności.

Najważniejszymi instytucjami, powołanymi w celu zapewnienia stabilności systemu bankowego, są: nadzór bankowy oraz system gwarantowania depozytów. Zadaniem nadzoru bankowego jest tworzenie regulacji ostrożnościowych oraz kontrolowanie ich przestrzegania. Natomiast zadaniem systemu gwarantowania depozytów jest ochrona deponentów przed utratą zdeponowanych w banku środków finansowych, w przypadku ogłoszenia upadłości banku.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istotę działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Taki też był zasadniczy cel pracy.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to organizacja i charakter systemu bankowego w Polsce. Rozdział drugi to podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz Unii Europejskiej (instrumenty polityki pieniężnej). Rozdział trzeci to działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.