Prace dyplomowe z dziedziny: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Kredyty preferencyjne na modernizację budownictwa mieszkaniowego w Polsce

Wstęp 2
Rozdział I. Sektor budowlany w Polsce 4
1.1. Sytuacja w branży produkcji budowlano-montażowej 4
1.2. Otoczenie makroekonomiczne budownictwa 9
1.2.1. Rozwój gospodarczy, a produkcja budowlano-montażowa 9
1.2.3. Inwestycje przedsiębiorstw 14
1.2.4. Uwarunkowania podatkowe: zmiany w prawie podatkowym, zmiany w prawie budowlanym 15
Rozdział II. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce 19
2.1. Zasoby mieszkaniowe 19
2.2. Budynki i mieszkania oddane do użytku 23
2.3. Prognoza rozwoju dla budownictwa mieszkaniowego na lata 2006-2008 27
2.4. Kredyty mieszkaniowe i ceny mieszkań 30
2.5. Aspekty modernizacji budownictwa mieszkaniowego 33
Rozdział III. Kredyt preferencyjny w klasyfikacji operacji kredytowych 38
3.1. Rodzaje operacji kredytowych 38
3.2. Prawne formy zabezpieczenia zwrotu kredytów 41
3.3. Kredyt preferencyjny 46
3.3.1. Istota kredytu preferencyjnego 46
3.3.2. Formalności kredytu preferencyjnego 47
3.3.3. Znaczenie kredytu preferencyjnego 48
3.3.4. Zabezpieczenia kredytu preferencyjnego 49
3.4. Preferencyjny kredyt mieszkaniowy 49
3.4.1. Zasady udzielania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych 49
3.4.2. Dochody kredytobiorców a warunki otrzymania kredytu 51
3.4.3. Kredytobiorcy 52
3.4.4. Zasady spłaty kredytu 53
Rozdział IV. Kredyty preferencyjne na modernizację budownictwa mieszkaniowego Banku PKO BP S.A. 56
4.1. Charakterystyka ofert banku 56
4.2. Kredyt mieszkaniowy PKO BP S.A. 59
4.2.1. Finansowanie oraz opłaty za rozpatrzenie wniosku 67
4.3. Zmiana waluty kredytu 67
4.4. Podwyższenie kwoty kredytu 68
4.5. Wcześniejsza spłata kredytu 69
4.6. Wady i zalety oferty 70
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel 85
Spis rysunków 86

Ocena zdolności kredytowej jako sposób minimalizacji ryzyka kredytowego

Wstęp 2
Rozdział I. Ryzyko w działalności kredytowej banku i sposoby jego minimalizacji 4
1.1. Pojęcie ryzyka oraz przyczyny jego występowania 4
1.2. Procedury kredytowe 6
1.3. Klasyfikacja ryzyka kredytowego 10
1.4. Czynniki i warunki kształtujące poziom ryzyka kredytowego 13
1.5. Minimalizacja ryzyka kredytowego 15
Rozdział II. Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 23
2.1. Źródła informacji na potrzeby oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 23
2.2. Analiza wskaźnikowa 29
2.3. Synteza zdolności kredytowej; analiza punktowa 36
Rozdział III. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw w banku PKO BP… 43
3.1. Charakterystyka banku PKO BP 43
3.2. Oferta kredytowa banku PKO BP 50
3.3. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa X 55
Zakończenie 63
Bibliografia 64
Spis tabel 66

Kredyty dla osób fizycznych

WSTĘP 2
Rozdział I
RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH 4
1.1. Uwagi ogólne 4
1.2. Kredyty na zakup dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku 8
1.3. Pożyczki pieniężne 13
1.4. Pożyczki lombardowe (zastawne) 14
1.5. Kredyty mieszkaniowe 15
1.6. Studium przypadku 17
Rozdział II
ANALIZA I OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ OSOBY FIZYCZNEJ 24
2.1. Ryzyko kredytowe 24
2.2. Źródła informacji do oceny zdolności kredytowej osoby fizycznej 29
2.3. Kryteria oceny zdolności kredytowej. Sposoby zapobiegania „przekredytowaniu” 31
2.4. Przykłady podejścia banków do określania zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów konsumpcyjnych 33
2.5. Metoda credit – scoring 35
2.6. Studium przypadku 38
Rozdział III
ZABEZPIECZENIE PRAWNE KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH 41
3.1. Poręczenia cywilne 41
3.2. Poręczenia wekslowe 45
3.3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 51
3.4. Przewłaszczenie należności 56
3.5. Obciążenia nieruchomości 60
3.6. Studium przypadku 62
Rozdział IV
PRZEBIEG KREDYTOWANIA 65
4.1. Wnioski kredytowe 65
4.2. Opiniowanie potrzeb kredytowych i podejmowanie decyzji 70
4.3. Zawieranie umów 72
4.4. Wykorzystywanie kredytów 77
4.5. Spłata kredytów 77
4.6. Studium przypadku 81
ZAKOŃCZENIE 84
Spis tablic 87
Literatura 88

Kredyt hipoteczny w prawie polskim

Wstęp 3

Rozdział I. Cechy specyficzne umowy kredytowej 6
1.1. Warunki udzielania kredytu 11
1.2. Strategia zawarcia i treść umowy 15
1.3. Wykonanie umowy kredytowej 24
1.4. Rodzaje kredytów 26

Rozdział II. Umowa o kredyt hipoteczny 33
2.1. Istota kredytu hipotecznego i uwarunkowania jego udzielenia 33
2.2. Procedura zawarcia umowy o kredyt hipoteczny 39
2.3. Zawartość treściowa umowy o kredyt hipoteczny 43

Rozdział III. Realizacja umowy o kredyt hipoteczny 45
3.1. Kompetencje i obowiązki kredytobiorcy 45
3.2. Prawo i czynności banku jako kredytodawcy 48

Zakończenie 51

Literatura 55

Wykaz aktów prawnych 59

Metody ograniczania ryzyka bankowego w prawie

praca dyplomowa z zakresu prawa bankowego

Wstęp

Rozdział I
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
1. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania banków w Polsce.
2. Rodzaje działalności bankowej
2.1. Działalność depozytowa
2.2. Działalność rozliczeniowa
2.3. Działalność kredytowa.
3. Pojęcie ryzyka bankowego.
4. Podstawowe rodzaje ryzyka bankowego
4.1. Ryzyko kredytowe
4.2. Ryzyko utraty płynności płatniczej
4.3. Ryzyko walutowe
4.4. Ryzyko stopy procentowej
4.5. Ryzyko w obrocie papierami wartościowymi.

Rozdział II
RYZYKO KREDYTOWE I METODY JEGO OGRANICZANIA
1. Identyfikacja i określanie ryzyka kredytowego.
2. Limit koncentracji kredytów i innych zaangażowań
2.1. Zakres przedmiotowy limitowanych zaangażowań
2.2. Obowiązujące stawki koncentracji zaangażowań
2.3. Szczególne zasady udzielania gwarancji bankowych
2.4. Konsorcja bankowe.
3. Współczynnik wypłacalności
3.1. Ryzyko niewypłacalności
3.2. Ryzyko terminowe
3.3. Ryzyko zabezpieczeń
3.4. Ryzyko wartości pieniądza.
3. Rezerwy celowe na działalność kredytową banku.
4. Ograniczanie ryzyka kredytowego poprzez jego zarządzanie w praktyce banków na podstawie banku PKO BP S.A.
4.1. Dywersyfikacja portfela kredytowego
4.2. Monitorowanie zdolności kredytowej po udzieleniu kredytu
4.3. Wzmacnianie zabezpieczeń.

Rozdział III
RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI I JEGO MINIMALIZOWANIE.
1. Identyfikacja ryzyka utraty płynności.
2. Współczynnik wypłacalności
2.1. Wskaźnik płynności szybkiej
2.2. Wskaźnik płynności bieżącej
2.3. Fundusze własne – regulacje ilościowe
3. Metody ograniczania ryzyka utraty płynności
3.1. Metoda puli zasobów
3.2. Metoda przekształcania wierzytelności kredytowych w papiery wartościowe.

Rozdział IV
RYZYKO WALUTOWE I PRAWNE SPOSOBY JEGO OBNIŻANIA
1. Metody identyfikacji ryzyka walutowego
1.1. Otwarta pozycja walutowa długa
1.2. Otwarta pozycja walutowa krótka.
2. Szacowanie ryzyka walutowego
2.1. Analiza pozycji walutowej
2.2. Analiza wrażliwości pozycji walutowej na zmiany kursów walut.
3. Normy dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków.

Rozdział V
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ I MOŻLIWOŚCI JEGO OGRANICZANIA
1. Identyfikacja ryzyka stopy procentowej.
2. Metody określania rozmiarów ryzyka stóp procentowych
2.1. Analiza luki
2.2. Badania elastyczności stóp procentowych
2.3. Metoda duracji.
3. Prawne regulacje ograniczania ryzyka stopy procentowej.

Rozdział VI
RYZYKO W OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI I METODY JEGO
OGRANICZANIA.
1. Identyfikacja ryzyka w obrocie papierami wartościowymi.
2. Próg koncentracji kapitałowej
3. Limity koncentracji kapitałowej dla banków hipotecznych.

Zakończenie
Bibliografia

Konkurencyjność oferty banku Pekao S.A. w zakresie kredytów mieszkaniowych

Rozdział I.
Zagadnienia wstępne (5 stron)
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu
1.2. Cel pracy i hipotezy badawcze
1.3. Metody badawcze
1.3.1. Metody wyboru obiektów do badania
1.3.2. Metody wyboru materiałów
1.3.3. Metody opracowania materiałów

Rozdział II.
Pojęcie i zakres kredytów budowlano – mieszkaniowych (25 stron)
2.1. Przeznaczenie kredytów budowlano – mieszkaniowych
2.2. Kredyty budowlane i mieszkaniowe
2.2.1. Zasady przyznawania kredytów budowlanych
2.2.2. Wielkość i typy kredytów budowlanych
2.3. Zabezpieczenia kredytów budowlano – mieszkaniowych

Rozdział III.
Prezentacja oferty banków Pekao S.A., PKO BP oraz Millenium S.A. w zakresie kredytów mieszkaniowych (20 stron)
3.1. Zasady przyznawania kredytów
3.2. Stopy procentowe
3.3. Warianty zabezpieczeń
3.4. Analiza porównawcza

Rozdział IV.
Porównanie oferty w zakresie kredytów mieszkaniowych oferowanych przez banki Pekao S.A., PKO BP oraz Millenium S.A. (25 stron)
4.1. Analiza wielkości i typów oferowanych kredytów mieszkaniowych
4.2. Porównanie zasad przyznawania kredytów mieszkaniowych
4.3. Formy zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych
4.4. Ocena konkurencyjności oferty banku Pekao S.A. w zakresie kredytów mieszkaniowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Karty płatnicze w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Opis kart płatniczych 5
1.1. Definicja karty 5
1.2. Karta płatnicza a inne formy płatności 7
1.2.1. Karta płatnicza a pieniądz gotówkowy 7
1.2.2. Karta płatnicza a czek 8
1.3. Wydawcy kart płatniczych 9
1.4. Ważność kart płatniczych 13
1.5. Typologia kart płatniczych 16
1.5.1. Karty kredytowe 16
1.5.2. Karty debetowe 17
1.5.3. Karty charge 18
1.5.4. Karty pre-paid 18
1.5.5. Combined cards 20
1.6. Karty magnetyczne, mikroprocesorowe i wirtualne 20
1.7. Opłaty i prowizje 25

Rozdział II. Systemy kart płatniczych 27
2.1. Międzynarodowe systemy kart płatniczych 27
2.2. Krajowe systemy kart bankomatowych 42
2.3. Krajowe systemy płatniczych kart handlowych 47

Rozdział III. Charakterystyka polskiego rynku kart płatniczych 51
3.1. Rynek kart płatniczych jako element krajowego systemu płatniczego 51
3.2. Historia polskiej karty płatniczej 52
3.3. Rozwój rynku kart płatniczych 55
3.3.1. Bankomaty 60
3.3.2. Sieć punktów akceptujących płatności kartami 61
3.4. Aspekty prawne 63
3.5. Przestępstwa kartowe 65

Rozdział IV. Zabezpieczenia kart płatniczych 72
4.1. Standardowe elementy zabezpieczające 75
4.2. Wypłaty z bankomatu 77
4.3. Zastrzeżenia kart 78
4.4. Bezpieczeństwo zakupów w Internecie 80
4.5. Autoryzacja kart 84

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis fotografii 93
Spis schematów 94

Działalność kredytowa banków na przykładzie XYZ

Wstęp 3
Rozdział I. Rodzaje kredytów i ich charakterystyka. 5
1.1. Istota klasyfikacji kredytowej 5
1.2. Podział kredytów ze względu na przedmiot kredytu 9
1.2.1. Kredyt obrotowy 9
1.2.2. Kredyt inwestycyjny 10
1.2.3. Kredyt dyskontowy – weksel 13
1.3. Podział kredytów ze względu na metodę kredytowania 15
1.3.1. Kredyt w rachunku bieżącym 15
1.3.2. Konsorcjum bankowe 16
1.4. Podział kredytów ze względu na formę zabezpieczenia 16
1.4.1. Kredyt lombardowy 16
1.4.2. Kredyt hipoteczny 17
Rozdział II. Ogólna charakterystyka Banku KO S.A. i orientacja działalności 24
2.1. Podstawy prawne 24
2.2. Zakres działalności 29
Rozdział III. Zasady udzielania kredytów przez Bank PKO S.A. 34
3.1. Dokumentacja kredytowa 35
3.2. Analiza i ocena zdolności kredytowej 38
3.3. Formy zabezpieczenia 41
3.4. Oprocentowania, prowizje, opłaty od kredytów 42
3.5. Wykorzystanie i spłata kredytu 51
Rozdział IV. Kierunki doskonalenia i rozwój działalności kredytowej 54
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 64

Zarządzanie zasobami ludzkimi w banku

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 5
1.1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Zakres zarządzania zasobami ludzkimi 10
1.3. Oceny pracownicze jako element zarządzania zasobami ludzkimi 23
ROZDZIAŁ II. Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej przedsiębiorstwa 25
2.1. Pojęcie i cele systemu ocen okresowych pracowników 25
2.2. Główne zasady i kryteria ocen efektów pracy i potencjału pracowników 31
2.3. Przedmiot i podmiot okresowego oceniana 38
2.4. Metody i techniki ocen pracowniczych 40
2.5. Wprowadzenie systemu ocen okresowych 55
ROZDZIAŁ III. SYSTEM OCEN OKRESOWYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. 57
3.1. Opis badanego przedsiębiorstwa 57
3.1.1. Krótki zarys historyczny przedsiębiorstwa 57
3.1.2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa 60
3.1.3. Charakterystyka struktury organizacyjnej 62
3.2. SPOSÓB I ZASADY OCENIANIA PRACOWNIKÓW W BANKU MILLENNIUM S.A. 64
3.3. Działalność banku Millennium S.A. w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim 67
ROZDZIAŁ IV. METODY BADAŃ WŁASNYCH 69
4.1. Przedmiot i cel badań 69
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 74
4.3. Metody i narzędzia badawcze 79
4.4. Charakterystyka próby badawczej oraz teren i organizacja badań 80
4.5. Analiza badań własnych 80
4.6. Wnioski 87
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS RYSUNKÓW 97
ANEKS 98

Analiza działalności Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze

Wstęp 3
Rozdział I. Bankowość spółdzielcza w Polsce 5
1.1. Bank i system bankowy 5
1.2. Spółdzielnia jako instytucja i prawne normy regulujące jej działalność 9
1.3. Samopomoc finansowa 12
1.4. Zarys historyczny polskiej bankowości spółdzielczej 14
1.5. Poszukiwanie dróg rozwoju przez polskie banki spółdzielcze po 1990 roku 16
1.7. Bank spółdzielczy a bank komercyjny 23
Rozdział II. Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim na tle sektora bankowości spółdzielczej w Polsce 25
2.1. Sytuacja finansowa banków spółdzielczych w latach 2001 – 2005 roku 25
2.2. Historia i rozwój Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze 29
2.3. Aktualna oferta i klienci banku 34
2.3.1. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla klientów indywidualnych 34
2.3.2. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla rolników 37
2.3.3. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych 38
2.3.4. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla jednostek samorządowych 40
2.4. Założenia ekonomiczno – finansowe Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 40
Rozdział III. Zakres i rozwój działalności bankowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz stopień jego bezpieczeństwa 47
3.1. Analiza działalności depozytowej 47
3.2. Działalność kredytowa 58
3.3 Wynik finansowy 61
3.2.1. Przychody 61
3.2.2. Koszty 64
3.3. Wynik finansowy 67
Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel 75
Spis wykresów 76
Spis rysunków 78