Prace dyplomowe z kierunku: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Karty płatnicze w rozliczeniach bankowych

Wstęp 2

Rozdział 1. Rozliczenia pieniężne 3
1.1. Ogólna charakterystyka rozliczeń pieniężnych 3
1.2. Najpopularniejsze rodzaje bezgotówkowych rozliczeń 6

Rozdział 2. Pojęcie karty kredytowej, korzyści, zagrożenia i stosowanie 23
2.1. Ogólna charakterystyka kart kredytowych 23
2.2. Zakres podmiotowy stosowania kart kredytowych 26
2.3. Proces wprowadzania i korzystanie z kart w obiegu 27
2.4. Zalety kart kredytowych 34
2.5. Wady korzystania z kart kredytowych 37

Rozdział 3. Funkcjonowanie kart kredytowych w Banku BPH na tle innych banków 43
3.1. Rodzaje kart kredytowych w Banku BPH 43
3.2. Zasady wydawania i korzystania z kart oraz opłaty z tym związane w porównaniu z innymi bankami 45
3.3. Przywileje i korzyści związane z korzystaniem z kart kredytowych Banku BPH na tle innych banków 47

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis tabel 58

Spis rysunków 59

Spis fotografii 60

Funkcjonowanie Banku PKO BP S.A. w gospodarce rynkowej

Wstęp 2
Rozdział I. Gospodarka rynkowa, a system bankowy w Polsce 4
1.1. Istota gospodarki rynkowej 4
1.2. Ogólna charakterystyka struktury systemu bankowego w Polsce 9
1.3. Zmiany dostosowujące działalność systemu bankowego do potrzeb gospodarki rynkowej 14
1.3.1. Reforma prawa i systemu bankowego 14
1.3.2. Prywatyzacja banków w Polsce 19
Rozdział II. Funkcjonowanie banku PKO BP SA na rynku bankowym 24
3.1. Rys historyczny PKO BP SA 24
3.2. Podstawowe produkty, usługi i rynki działalności banku i Grupy PKO BP SA 30
3.3. Strategia rozwoju banku oraz grupy PKO BP SA 36
Rozdział III. Miejsce PKO BP SA na tle innych banków 44
3.1. Wpływ transformacji ustrojowej na rozwój PKO BP SA. 44
3.2. Pozycja PKO BP SA na rynku 48
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65

Europejski Bank Inwestycyjny

Wstęp 3

Rozdział. I. Europejski Bank Inwestycyjny – zasady funkcjonowania 5
1. Geneza Banku 5
2. Członkostwo w EBI 12
3. Cele i zadania 13
4. Struktura organizacyjna Banku 14
4.1. Władze EBI 14
4.2. Europejski Fundusz Inwestycyjny 16
4.3. Administracja i personel 17
5. Struktura finansowania EBI 18
5.1. Fundusze własne 19
5.2. Źródła zewnętrzne 21

Rozdział II. Działalność EBI 23
1. Waluta EBI 23
2. Kredyty 26
2.1. Kryteria udzielania i terminy 26
2.2. Składanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie kredytu 30
2.3. Finansowanie projektu 31
3. Współpraca EBI z instytucjami Wspólnot Europejskich 32
3.1. EBOR 34
4. Zakres działania EBI 34
4.1. Rozwój regionalny 34
4.2. Przemysł 35
4.3. Energetyka 37
4.4. Komunikacja i infrastruktura 37
5. Ochrona środowiska 42
6. Amsterdamski Program Działań Specjalnych (ASAP) 43

Rozdział III. EBI w Polsce 45
1. Finansowanie udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny w Polsce 45
1.1.1. Zadania i priorytety EBI 45
1.1.2. Rodzaje udzielanych kredytów 47
1.1.3. Zalety kredytów EBI 50
2. Współpraca ze środowiskiem bankowym w nowych państwach członkowskich 51
3. Jednolity rynek finansowy – konsekwencje dla Polski 52

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 65

Spis rysunków 66

Działalność kredytowa banku BPH S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Kredyt bankowy jako produkt banku komercyjnego 4
1.1. Pojęcie, istota oraz funkcje kredytu 4
1.2. Rodzaje kredytów bankowych 9
1.3. Rola i znaczenie kredytów w działalności podmiotów gospodarczych 20

Rozdział II. Procedury udzielania kredytów 24
2.1. Wniosek kredytowy i jego elementy 24
2.2. Ocena zdolności kredytowej podmiotu 25
2.3. Prawne, formalne i finansowe aspekty zawarcia umowy kredytowej 34
2.4. Wykorzystanie, koszt i spłata kredytu 36

Rozdział III. Analiza działalności kredytowej BPH S.A. 44
3.1. Powstanie i rozwój banku 44
3.2. Procedury udzielania kredytów 47
3.3. Wielkość i dynamika udzielonych kredytów 50
3.4. Struktura kredytów 51
3.5. Jakość portfela kredytowego 59

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis tabel 67

Spis wykresów 68

Działalność kredytowa banków dla przedsiębiorstw

Wstęp 3
1. Cel pracy i pytania badawcze 3
2. Metody i zakres czasowy badań 4
4. Układ pracy 4

Rozdział 1. Działalność kredytowa banków dla przedsiębiorstw 6
1.1 Czynniki warunkujące działalność kredytową banków 7
1.1.1 Regulacje prawne 7
1.1.2 Stopy procentowe NBP 11
1.1.3 Inflacja 24
1.1.4 Koniunktura gospodarcza 25
1.1.5 Stopy podatkowe 28
1.1.6 Liczba podmiotów gospodarczych 33
1.1.7 Inwestycje 39
1.1.8 Innowacje produktowe 40

Rozdział 2. Oferta kredytowa banku na przykładzie Pekao S.A. 47
2.1 Rodzaje kredytów 47
2.1.1 Kredyt w rachunku bieżącym 47
2.1.2 Kredyt obrotowy 48
2.1.3 Kredyt kasowy 49
2.1.4 Kredyt „Zaliczka” 50
2.1.5 Kredyt inwestycyjny 51
2.1.6 Kredyt pomostowy 52
2.1.7 Kredyt „Unia” 54
2.1.8 Kredyty preferencyjne 54
2.1.9 Kredyty konsorcjalne 56
2.2 Parakredyty 57
2.2.1 Leasing 57
2.2.2 Faktoring 60
2.3 Oferta dla małych i mikro firm 63
2.3.1 Kredyty inwestycyjne 63
2.3.2 Finansowanie działalności bieżącej 67
2.3.3 Leasing 72
2.4 Kredyty 73
2.4.1 Gwarancje 73
2.4.2 Poręczenia 74
2.5 Ocena działalności kredytowej banku Pekao S.A. 76

Rozdział 3. Warunki udostępnienia kredytów w Pekao S.A. 78
3.1 Oprocentowanie kredytów 78
3.2 Prowizje i inne opłaty 80
3.3 Zabezpieczenia 82
3.4 Procedury kredytu 89
3.4.1 Wniosek kredytowy i dokumentacja 89
3.4.2 Ocena zdolności kredytowej 93

Rozdział 4. Kierunek rozwoju działalności kredytowej Banku Pekao S.A. dla przedsiębiorstw 111
4.1 Działalność kredytowa Banku Pekao S.A. w roku 2014 111
4.2 Działalność kredytowa Banku Pekao S.A. w roku 2015 117
4.3 Działalność kredytowa Banku Pekao S.A. w roku 2016 122
4.4 Zmiany w kredytach dla przedsiębiorstw w Banku Pekao S.A. w latach 2014-2016 129

Zakończenie 132

Bibliografia 135

Spis tablic 139

Spis rysunków 140

Spis wykresów 141

Załączniki 142

Czeki podróżne jako bezpieczny instrument płatniczy

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. GENEZA, POJĘCIE I ISTOTA CZEKU 3
1.1. GENEZA I ŹRÓDŁA PRAWA CZEKOWEGO 3
1.2. DEFINICJA CZEKU I UCZESTNICY STOSUNKU CZEKOWEGO 8
1.3. FUNKCJE CZEKU 17
1.4. ZOBOWIĄZANIA CZEKOWE 20

ROZDZIAŁ II. KLASYFIKACJA CZEKÓW 23
2.1. CZEKI BANKIERSKIE 23
2.2. CZEKI BANKIERSKIE ZACIĄGNIĘTE PRZEZ BANK 24
2.3. CZEKI Z WYSTAWIENIA NIEBANKOWEGO 28
2.4. CZEKI SKARBOWE 28
2.5. CZEKI PODRÓŻNICZE 29
2.6. DOKUMENTY PŁATNICZE PEŁNIĄCE FUNKCJE CZEKÓW 32

ROZDZIAŁ III. CZEKI PODRÓŻNE NA RYNKU POLSKIM 38
3.1. REFUNDACJA JAKO WALOR CZEKU PODRÓŻNEGO 38
3.2. AKCEPTACJA CZEKÓW PODRÓŻNYCH W KRAJU I NA ŚWIECIE 39
3.3. ORGANIZACJE OFERUJĄCE CZEKI PODRÓŻNE 39
3.3.1. AMERICAN EXPRESS 39
3.3.2. TOMAS COOK 40
3.3.3. VISA 41
3.4. CZEKI ZAGINIONE 43
3.5. CZEKI PODRÓŻNE A KARTY PŁATNICZE 46

ZAKOŃCZENIE 51

Analiza i ocena zabezpieczeń bankowości elektronicznej

WSTĘP 3
1. GENEZA I ISTOTA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 5
1.1. Pojęcia bankowości elektronicznej 5
1.2. Historia rozwoju bankowości elektronicznej na świecie z uwzględnieniem realizowanych strategii 15
1.3. Historia rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce 20
2. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA W PRAKTYCE 26
2.1. Usługi bankowości elektronicznej 26
2.2. Formy bankowości elektronicznej 31
2.2.1. Karty bankowe 31
2.2.2. Bankowość telefoniczna 34
2.2.3. Home banking 36
2.2.4. Bankowość internetowa 37
2.2.5. Bankowość terminalowa 38
2.3. Analiza rynku bankowości internetowej w Polsce 40
3. KWESTIA BEZPIECZEŃSTWA W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 46
3.1. Specyfikacja zagrożeń 46
3.2. Typologia zabezpieczeń 51
3.2.1. Kryptografia kluczy prywatnych 51
3.2.2. Kryptografia kluczy publicznych 53
3.2.3. Narzędzia zabezpieczania działalności systemów informatycznych 55
3.3. Bezpieczeństwo transakcji w banku internetowym 61
3.4. Bezpieczeństwo danych 68
3.5. Zabezpieczenia w e-bankowości- zakres praktyczny 74
3.5.1. Analiza zabezpieczeń bankowości elektronicznej 74
3.5.2. Wnioski 81
PODSUMOWANIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL 88
SPIS RYSUNKÓW 89

Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. Podstawy teoretyczne systemu kredytowania 5
1.1. Istota i definicja kredytu 5
1.2. Rodzaje, formy kredytów 9
1.3. Ogólna charakterystyka systemu kredytowego 16
1.4. Prawne regulacje kredytowania 22

ROZDZIAŁ II. Metody zarządzania ryzykiem kredytowym 27
2.1. Istota ryzyka kredytowego 27
2.2. Metody analizy i oceny ryzyka 33
2.3. Ocena zdolności kredytowej jako metoda ograniczania ryzyka kredytowego 38
2.4. Pozostałe działania i mechanizmy służące ograniczaniu ryzyka kredytowego 44

ROZDZIAŁ III. Model zarządzania ryzykiem kredytowym w BRE BANK S.A. 48
3.1. Organizacja BRE BANK S.A. 48
3.1.1. Oferta kredytowa BRE Banku 55
3.1.2. Stan kredytów, pożyczek oraz rezerw na ryzyko kredytowe 57
3.2. Organizacja zarządzania ryzykiem kredytowym 62
3.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 64

ZAKOŃCZENIE 76

BIBLIOGRAFIA 79

SPIS TABEL 82

SPIS WYKRESÓW 83

SPIS SCHEMATÓW 84

Zarządzanie ryzykiem w banku PEKAO SA

Wstęp 3
Rozdział I. 6
1.1. Pojęcie ryzyka bankowego i przyczyny jego występowania 6
1.2. Rodzaje ryzyka bankowego 9
1.3. Nadzór bankowy 14
1.4. Regulacje nadzorcze banku 16
1.5. Zarządzanie ryzykiem bankowym 24
Rozdział II 29
2.1. Ryzyko kredytowe 29
2.1.1 Pojęcie i rodzaje ryzyka kredytowego 29
2.1.2. Metody kwantyfikacji ryzyka kredytowego 31
2.1.2.1. Ryzyko pojedynczego kredytu 32
2.1.2.1.1. Metoda punktowa 34
2.1.2.1.2. Analiza dyskryminacji 36
2.1.2.1.3. Wewnętrzne ratingi kredytowe 37
2.1.2.2. Ryzyko portfela kredytowego 37
2.2. Ryzyko rynkowe 40
2.2.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka rynkowego 40
2.2.2. Metody kwantyfikacji ryzyka rynkowego 41
2.2.2.1. Metoda wariancji-kowariancji 44
2.2.2.2. Metoda symulacji historycznej 45
2.2.2.3. Metoda Symulacji Monte Carlo 45
2.3. Ryzyko stopy procentowej 46
2.3.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka stopy procentowej 46
2.3.2. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej 47
2.3.2.1. Analiza luki 47
2.3.2.2. Metoda elastyczności stopy procentowej 50
2.3.2.3. Modele symulacyjne 52
2.3.2.4. Metoda analizy okresowej 53
2.4. Ryzyko płynności 53
2.4.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka płynności 53
2.4.2. Metody kwantyfikacji ryzyka płynności 55
2.4.2.1. Metoda puli zasobów finansowych 56
2.4.2.2. Metoda konwersji zasobów finansowych 57
2.4.2.3. Metoda aktywnego zarządzania pasywami 58
2.4.2.4. Metoda sekuratyzacji należności kredytowych 58
Rozdział III 59
3.1. Model zarządzania ryzykiem w Banku Pekao SA 59
3.2. Cele zarządzania ryzykiem w Banku Pekao SA 61
3.3. Instrumenty zarządzania ryzykiem w Banku Pekao SA 62
3.3.1. Limity wewnętrzne 62
3.3.2. Plany awaryjne 67
3.4. Analiza wpływu tworzonych rezerw na wynik finansowy Banku Pekao SA 68
3.5. Współczynnik wypłacalności jako ocena sytuacji finansowej Banku Pekao SA 73
Zakończenie 74
Bibliografia 77
Spis tabel 80
Spis rysunków 81

Zarządzanie ryzykiem bankowym w PKO BP

Wstęp 5
Rozdział pierwszy
Ryzyko bankowe 7
1.1. Pojęcie ryzyka bankowego 7
1.2. Istota i rodzaje ryzyka bankowego 12
1.3. Zarządzanie ryzykiem bankowym 16
Rozdział drugi
Zarządzanie ryzykiem kredytowym 24
2.1. Pojęcie zarządzania ryzykiem kredytowym 24
2.2. Podstawowe formy zabezpieczeń 28
2.2.1. Zabezpieczenia osobiste 29
2.2.1.1. Poręczenie według prawa cywilnego 29
2.2.1.2. Poręczenie według prawa wekslowego 30
2.2.1.3. Przystąpienie do długu 33
2.2.1.4. Pełnomocnictwo 34
2.2.2. Zabezpieczenia rzeczowe 35
2.2.2.1. Zastaw ogólny i bankowy zastaw rejestrowy 35
2.2.2.2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 36
2.2.2.3. Blokada środków na rachunku 37
2.2.2.4. Cesja należności 39
2.2.2.5. Kaucja 39
2.2.2.6. Hipoteka 41
2.3. Badanie i ocena zdolności kredytowej 42
2.3.1. Metody analityczne 42
2.3.2. Scoring jako podstawowy instrument oceny ryzyka kredytowego 46
2.3.3. Monitoring kredytowy 47
Rozdział trzeci
Metodyka oceny ryzyka kredytowego w PKO Banku Polskim S.A. 50
3.1. Informacje wykorzystane do oceny ryzyka 50
3.1.1. Źródła informacji 51
3.1.2. Weryfikacja informacji 54
3.1.3. Weryfikacja realności prognoz 55
3.1.4. Przepływy pieniężne klienta 58
3.2. Kryteria oceny ryzyka 59
3.2.1. Ocena wstępna 59
3.2.2. Syntetyczna ocena ryzyka kredytowego 65
3.2.3. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych 67
Zakończenie 74
Bibliografia 75
Spis tabel 78