Prace dyplomowe z kierunku Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota procederu „Prania Brudnych Pieniędzy” 4
1.1. Informacje ogólne 4
1.2. Gospodarcze aspekty procederu „Prania Brudnych Pieniędzy” 8
1.3. Pranie Brudnych Pieniędzy w Polsce i na świecie 17
1.4. Regulacje prawne w zakresie Prania Brudnych Pieniędzy 18

Rozdział II. Techniki i sposoby Prania Brudnych Pieniędzy 26
2.1. Etapy Prania Brudnych Pieniędzy 26
2.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania 27
2.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstwiania 30
2.4. Techniki charakterystyczne w fazie integracji 32

Rozdział III. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy 47
3.1. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych, gromadzenie informacji i przetwarzanie danych 47
3.2. Monitorowanie transakcji podejrzanych 52
3.3. Pranie Brudnych Pieniędzy a tajemnica bankowa 53
3.4. Rola Banku Centralnego w Przeciwdziałaniu Prania Brudnych Pieniędzy 54

Zakończenie 60

Bibliografia 63

Sposoby pomiaru ryzyka kredytowego w przypadku osób prawnych

Wstęp 3

Rozdział 1. Ryzyko w działalności osób prawnych 4
1.1. Ryzyko a niepewność 4
1.2. Kryteria podziału ryzyka 7
1.3. Pojęcie zarządzania ryzykiem 17

Rozdział 2. Ryzyko w działalności kredytowej 22
2.1. Charakterystyka rodzajów ryzyka bankowego 22
2.2. Klasyfikacja ryzyka kredytowego 28
2.3. Formy oceny ryzyka udzielenia kredytu i wiarygodność kredytobiorcy 33

Rozdział 3. Sposoby pomiaru ryzyka kredytowego 41
3.1. Procedura i struktura oceny ryzyka kredytowego 41
3.2. Przyczyny poszukiwania skutecznych metod pomiaru ryzyka kredytowego 45
3.3. Tradycyjne metody pomiaru ryzyka kredytowego 50
3.4. Zastosowanie metody analizy dyskryminacyjnej przy ocenie ryzyka kredytowego 56

Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis rysunków i tabel 65

Wstęp pracy dyplomowej

Największym zagrożeniem dla standingu każdego banku, mającego w zakresie obsługę działalności osób prawnych uczestniczących w obrocie gospodarczym, jest materializacja ryzyk związanych z kredytami udzielanymi na realizację różnych celów działalności gospodarczej. W tym zakresie, o bezpieczeństwie banku decydują umiejętności osób nim zarządzających na płaszczyźnie wykrywania, pomiaru i zarządzania ryzykiem. To, na ile bank trafnie zdiagnozuje zdolność kredytobiorcy do efektywnego wykorzystania postawionych do jego dyspozycji środków, decyduje o jego wynikach finansowych.

O tym, że są to zagadnienia ważne, nie tylko dla banków kredytowych funkcjonujących w systemie finansowym danego kraju – lecz również dla całych systemów bankowych – są propozycje generalnych rozwiązań proponowanych przez Unię Europejską w zakresie diagnozowania i zarządzania ryzykiem. Wystarczy tu podać przykłady rozwiązań zapisanych w takich aktach prawnych, jak chociażby: Układ Europejski – Prawo Wspólnot Europejskich[1] oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/12/EC z dnia 20marca 2000 r., w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe[2].

Do czego zaś może prowadzić zadufanie i wiara banków w swoją nieomylność oraz niewłaściwe wykorzystywanie instrumentów sekurytyzacyjnych przy udzielaniu kredytów uczą przykłady amerykańskich kredytów ninja, choć odnoszą się one do rynku kredytów dla osób fizycznych[3].

Celem mojej pracy jest analiza sposobów pomiaru ryzyka kredytowego w przypadku osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Całość rozważań podzieliłam na trzy rozdziały, z czego dwa pierwsze mają charakter wprowadzający i opisują różne aspekty ryzyka, odpowiednio w rozumieniu kredytobiorcy (osoby prawnej) oraz kredytodawcy (banku). W rozdziale trzecim, o charakterze bardziej praktycznym, zajmuję się zagadnieniami aplikacji w sensie prezentacji różnych metodologii oceny i pomiaru ryzyka przez bank.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową i bieżące czasopiśmiennictwo fachowe, jak również liczne raporty i artykuły pojawiające się mediach, autorstwa znanych analityków rynków finansowych.

[1] Układ Europejski – Prawo Wspólnot Europejskich z dnia 16grudnia 1991 r., ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, jest umową międzynarodową, która wyznaczyła ramy instytucjonalno-prawne stosunków Polski z Unią Europejską. Wszedł w życie, po zakończeniu po obu stronach procedury ratyfikacyjnej, 1 lutego 1994 r.

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/12/EC z dnia 20marca 2000 r., w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe OJ L 126, 26.05.2000.

[3] Mianem ninja, od ang. no-income, no-job, no-asset, określa się osoby bez dochodów, bez pracy i bez kapitału.

Sekurytyzacja aktywów bankowych

Wstęp 4

Rozdział 1. Istota sekurytyzacji 6
1.1. Pojecie i definicja sekurytyzacji 6
1.2. Aktywa podlegające sekurytyzacji 14
1.3. Podmioty procesu sekurytyzacji i jego przebieg 18
1.4. Cele i skutki sekurytyzacji 23
1.5. Instrumenty finansowe powstałe w procesie sekurytyzacji 25

Rozdział 2. Skala zaawansowania sekurytyzacji na rynkach międzynarodowych 28
2.1. Historia sekurytyzacji na świecie 28
2.2. Rozwój sekurytyzacji w krajach Unii Europejskiej 30
2.3. Regulacje sekuryzytacyjne w poszczególnych krajach Unii Europejskiej 35
2.3.1. Wielka Brytania 36
2.3.2. Holandia 37
2.3.3. Hiszpania 39
2.3.4. Francja 40

Rozdział 3. Skala zaawansowania sekurytyzacji w Polsce 44
3.1. Sekurytyzacja w Polsce na przykładzie sekurytyzacji wierzytelności
bankowych 44
3.2. Sekurytyzacja a zmiany na rynku 51
3.3. Ocena ogólna sekurytyzacji w Polsce 61

Rozdział IV. Bariery i perspektywy rozwoju procesu sekurytyzacji w Polsce 64
4.1. Bariery rozwoju sekurytyzacji w Polsce 64
4.1.1. Bariery podatkowe 64
4.1.2. Bariery związane z przeniesieniem wierzytelności 65
4.1.3. Prawne aspekty tworzenia SPV 67
4.1.4. Brak specjalistycznych firm 68
4.1.5. Próg opłacalności 68
4.1.6. Podejście nadzoru bankowego 69
4.1.7. Nowa Umowa Kapitałowa i możliwości jej wpływu na rynek
sekurytyzacji 70
4.1.8. Nowelizacja ustawy o obligacjach a możliwości sekurytyzacji 73
4.1.9. Ustawa o funduszach inwestycyjnych – fundusz sekurytyzacyjny 75
4.1.10. Projekt ustawy o sekurytyzacji 78
4.2. Perspektywy sekurytyzacji w Polsce 80

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis rysunków, tabel i wykresów 88

Ryzyko kredytowe w działalności Pekao S.A

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I BANK KOMERCYJNY JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO 5
1.1. Pojęcie i podstawy prawne Banku Komercyjnego 5
1.2. Bank komercyjny jako element systemu bankowego w Polsce 9
1.3. Rola banku komercyjnego w gospodarce rynkowej 14
1.4. Czynności wykonywane przez banki komercyjne 18

ROZDZIAŁ II DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU 23
2.1. Pojęcie kredytów bankowych i podstawy prawne kredytowania 23
2.2. Depozyt jako usługi finansujące działalność kredytową banku 27
2.3. Kredyt głównym źródłem zyskowności banku 31
2.4. Rodzaje kredytów bankowych i formy ich zabezpieczeń 34

ROZDZIAŁ III ISTOTA I POMIAR RYZYKA KREDYTOWEGO BANKU 42
3.1. Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje 42
3.2. Ryzyko kredytowe podstawowym rodzajem ryzyka w działalności banku 45
3.3. Metody szacowania zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych 47
3.4. Metody ograniczania, minimalizacji ryzyka kredytowego 52
3.5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 56
3.6. Metody zabezpieczania ryzyka kredytowego 60

ROZDZIAŁ IV. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU PEKAO S.A. 65
4.1. Charakterystyka działalności banku Pekao S.A. 65
4.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 78
4.3. Ekspozycja banku na ryzyko kredytowe 80
4.4. Strategia banku Pekao S.A. w zakresie zabezpieczania 90

ZAKOŃCZENIE 95
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS RYSUNKÓW 102
SPIS TABEL 103

Ryzyko kredytowe – metody jego ograniczania na przykładzie BS

pierwszy i trzeci rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Ryzyko kredytowe w bankach komercyjnych 2
1.1. Działalność kredytowa banków komercyjnych na rzecz gospodarki 2
1.2. Przyczyny występowania ryzyka bankowego 9
1.3. Rodzaje ryzyka bankowego 17
1.4. Pojęcie i klasyfikacja kredytów banków komercyjnych 27
1.5. Rodzaje ryzyk kredytowych – różne klasyfikacje 36

Rozdział III. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych a jakość portfela kredytowego 45
3.1. Wybrane metody pomiaru ryzyka kredytowego 45
3.2. Polityka banków komercyjnych a ryzyko kredytowe 56
3.3. NUK i jej rola w ograniczaniu ryzyka kredytowego 64
3.4. Wpływ metod stosowanych w ograniczaniu ryzyka kredytowego na płynność
banku 70

Bank komercyjny jest instytucją, której zasadnicza działalność polega na pozyskiwaniu środków pieniężnych od wielu podmiotów, wykonywaniu na zlecenie klientów dyspozycji płatniczych i innych operacji finansowych oraz wykorzystywaniu własnych i obcych kapitałów na zarobkowe udzielanie kredytów lub lokowanie ich w inne aktywa (np. w papiery wartościowe), udział w operacjach walutowych, otwieranie depozytów pieniężnych w innych bankach[1].

Bank komercyjny jest, z założenia, przedsiębiorstwem nastawionym przede wszystkim na osiąganie zysku. Wcale nie oznacza to, że wszyscy właściciele oczekują pokaźnego zysku z inwestycji w akcje banku już w chwili obecnej – często traktują oni zakup tych akcji jako inwestycję długoterminową, spodziewając się, że w dłuższym okresie banki będą bardziej dochodowe niż inne przedsiębiorstwa[2].

[1] W. Bień, H. Sokół, Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa 2000, s. 11

[2] Z. Dobosiewicz, Bankowość, PWE, Warszawa 2003, s. 43

Ocena jakości portfela kredytowego banku

dwa rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział II. Miary jakości portfela kredytowego 3
2.1. Analiza finansowa – definicja cele oraz źródła analizy 3
2.1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 3
2.1.2. Raport finansowy banku w postaci bilansu i rachunku zysków i strat 6
2.2. Wstępna ocena sytuacji finansowej 14
2.3. Analiza wskaźnikowa 22

Rozdział III. Jakość portfela kredytowego BOŚ S.A. 32
3.1. Ogólna charakterystyka banku BOŚ S.A. 32
3.2. Pomiar jakości portfela kredytowego banku za pomocą analizy wstępnej bilansu i rachunku zysków i strat 35
3.3. Pomiar jakości portfela kredytowego banku za pomocą analizy wskaźnikowej 44

Efektywność działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacja majątkowa i finansowa są ze sobą ściśle związane. Wysoka efektywność prowadzi do dobrej sytuacji finansowej i odwrotnie. Istotą analizy finansowej jest[1]:

  1. Analiza efektywności działalności przedsiębiorstwa.
  2. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, że analiza finansowa powinna być przydatna bankowi nie tylko do interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym, lecz głównie do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom klientów. Powinna ułatwić podejmowanie takich decyzji, które umożliwiłyby efektywny rozwój w przyszłości.

Współczesne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw wymagają wnikliwego opisu istoty i znaczenia analizy finansowej. Wynika to z charakteru gospodarki rynkowej, która z natury jest gospodarką pieniężną, eksponującą kategorie wartościowe występujące w przedsiębiorstwie. Dlatego analiza finansowa stała się przedsiębiorstwom niezwykle potrzebna do podejmowania decyzji bieżących i strategicznych. Informacje dostarczane przez analizę finansową umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania, jak[2]:

[1] M. Walczak, Prospektywna analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003, s. 47.

[2] W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005, s. 17.

Regionalizm w kuchni włoskiej jako atrakcja turystyczna

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. ROZWÓJ TURYSTYKI WE WŁOSZECH 6
1.1. Włochy- ogólna charakterystyka 6
1.2. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki we Włoszech 10
1.3. Ruch turystyczny 20

ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KUCHNI WŁOSKIEJ 26
2.1. Zwyczaje żywieniowe Włochów 26
2.2. Kuchnia włoska a zdrowy styl żywienia 31
2.3. Charakterystyczne potrawy i składniki 33
2.4. Dania mięsne w kuchni włoskiej 34
2.5. Warzywa i przyprawy w kuchni włoskiej 35
2.6. Sery włoskie 36
2.7. Makarony włoskie 40

ROZDZIAŁ III. KUCHNIA REGIONALNA JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA WŁOCH 46
3.1. Abruzja i Molise 46
3.2. Apulia 50
3.3. Basilicata 54
3.4. Emilia-Romania 57
3.5. Wenecja Julijska 60
3.6. Kalabria 63
3.7. Kampania 65
3.8. Liguria 68
3.9. Lombardia 71
3.10. Marche 75
3.11. Piemont 78
3.12. Rzym i Lacjum 80
3.13. Toskania 84
3.14. Trydent 87
3.15. Umbria 90
3.16. Valle d’Aosta 93
3.17. Wenecja 95
3.18. Sycylia 98
3.19. Sardynia 102

ZAKOŃCZENIE 104
BIBLIOGRAFIA 106
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 108
SPIS ZDJĘĆ 109

Mieszkaniowy kredyt preferencyjny na polskim rynku bankowym

Wstęp 2

Rozdział I. Mieszkanie jako dobro finansowane kredytem 4
1.1. Potrzeba gospodarstw domowych w zakresie mieszkań 4
1.2. Sposób finansowania zakupu mieszkania 8
1.3. Kredyt bankowy jako forma finansowania zakupu mieszkania 12

Rozdział II. Analiza funkcjonowania umowy kredytu mieszkaniowego 21
2.1. Procedura udzielania kredytu na cele mieszkaniowe 21
2.2. Sposób zabezpieczenia kredytu 29
2.3. Koszt kredytu i sposób jego spłaty 36

Rozdział III. Program RODZINA NA SWOIM jako rządowe wsparcie udzielania kredytów mieszkaniowych 44
3.1. Charakterystyka podmiotów oferujących kredyt mieszkaniowy z dopłatami 44
3.2. Zasady udzielania kredytu z dopłatami rządowymi 48
3.3. Oferta kredytów mieszkaniowych w polskich bankach 53
3.4. Wielkość i skala udzielanych kredytów mieszkaniowych z dopłatą w Polsce 56

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis schematów i tabel 66
Załączniki 67

Lokata bankowa a fundusz inwestycyjny

Wstęp 2

Rozdział I. Istota gromadzenia i oszczędzania pieniędzy 4
1.1. Struktura rynku pieniężno – kapitałowego 4
1.2. Wartość pieniądza w czasie 10
1.3. Istota oszczędzania i inwestowania 17

Rozdział II. Lokaty bankowe 24
2.1. Gromadzenie oszczędności na rachunkach bankowych 24
2.2. Pojęcie lokaty 31
2.3. Książeczki oszczędnościowe potwierdzające zawarcie umowy na rachunku bankowym 35

Rozdział III. Fundusze inwestycyjne 45
3.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego 45
3.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 50
3.3. Polityka inwestycyjna funduszu 55

Rozdział IV. Analiza lokat bankowych i funduszy inwestycyjnych w PKO S.A. 62
4.1. Ogólna charakterystyka banku PKO S.A. 62
4.2. Lokaty w Banku PKO S.A. 66
4.3. Fundusze inwestycyjne w Banku PKO S.A. 70

Zakończenie 92
Bibliografia 93
Spis rysunków i tabel 96

Kredyty mieszkaniowe źródłem finansowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce na przykładzie Banku Pekao SA

Wstęp 3

Rozdział 1 Charakterystyka kredytów i typy ryzyka kredytowego 7
1.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje kredytów 7
1.2. Ogólne zasady i warunki udzielania kredytów 17
1.3. Pojęcie oraz ocena zdolności kredytowej 20
1.4. Pojęcie i rodzaje ryzyka kredytowego 23
1.5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 26
1.6. Ryzyko związane z udzielaniem kredytu mieszkaniowego 30

Rozdział 2 Zabezpieczenie spłaty kredytów 33
2.1. Hipoteka 33
2.2. Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 38
2.3. Zastaw 40
2.4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 48
2.5. Weksel in blanco 51
2.6. Poręczenie wekslowe 54

Rozdział 3 Rodzaje i warunki udzielania kredytów mieszkaniowych przez Bank Pekao S.A. 61
3.1. Ogólna charakterystyka działalności 61
3.2. Rodzaje kredytów mieszkaniowych udzielanych przez bank Pekao S.A. 69
3.2.1. Kredyt mieszkaniowy 69
3.2.2. Kredyt na budowę 71
3.2.3. Kredyt na remont 75
3.2.4. Kredyt na zakup 77
3.3. Warunki udzielania kredytów mieszkaniowych przez bank Pekao S.A. 80
3.3.1. Zdolność kredytowa 80
3.3.2. Zabezpieczenie kredytu 81
3.3.3. Oprocentowanie kredytów oraz prowizja 86
3.4. Charakterystyka wniosku o udzielenie kredytu 89
3.5. Umowa kredytowa 93
3.6. Ubezpieczenie kredytu 94

Rozdział 4 Analiza pozycji banku Pekao S.A. na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce 97
4.1. Pozycja banku Pekao S.A. na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce 97
4.2. Konkurencyjność ofertowa banku 99
4.3. Konkurencja cenowa banku 105
4.4. Porównanie warunków kredytu z innymi bankami 111
4.5. Przewaga oferty kredytowej Banku Pekao S.A na tle innych kredytów mieszkaniowych w Polsce 115
4.6. Ograniczenia banku 119

Zakończenie 125
Spis tabel 127
Spis rysunków 128
Bibliografia 129