Prace dyplomowe z dziedziny: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Nieruchomości firmy jako zabezpieczenie kredytu

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI JAKO PODSTAWY ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW 5
1.1. Istota i funkcje nieruchomości 5
1.2. Klasyfikacja nieruchomości 12
1.3. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 19
1.3.1. Cechy fizyczne 20
1.3.2. Cechy ekonomiczne 22
1.3.3. Cechy funkcjonalne nieruchomości 24
1.3.4. Cechy instytucjonalno – prawne 26
1.4. Zarządzanie nieruchomością 27
ROZDZIAŁ II. KREDYTY HIPOTECZNE I ICH ZABEZPIECZENIA 31
2.1. Podstawowe formy kredytów hipotecznych 31
2.2. Warunki udzielania kredytów hipotecznych 35
2.3. Hipoteka jako podstawowa forma zabezpieczenia rzeczowego 42
2.4. Listy zastawne źródłem finansowania kredytów hipotecznych 53
2.5. Inne warunki udzielenie kredytu hipotecznego 56
ROZDZIAŁ III. WYCENA NIERUCHOMOŚCI FIRMY 62
3.1. Formuła wyceny 62
3.2. Przedmiot i zakres wyceny 67
3.3. Metodyka wyceny 72
3.3.1. Podejście porównawcze 72
3.3.2. Podejście dochodowe 75
3.3.3. Podejście kosztowe 77
3.3.4. Podejście mieszane 81
3.4. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości 82
ROZDZIAŁ IV. PRZYKŁAD NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ ZABEZPIECZENIE KREDYTU 87
4.1. Położenie nieruchomości 87
4.2. Stan prawny nieruchomości 90
4.3. Opis budynku nieruchomości 94
4.4. Zabezpieczenie kredytu hipoteką analizowanej nieruchomości 96
4.5. Podsumowanie i wnioski 103
BIBLIOGRAFIA 106
SPIS TABEL 110
SPIS RYSUNKÓW 111
ZAŁĄCZNIKI 112

Karty płatnicze w polskim systemie bankowym

Wstęp 3
ROZDZIAŁ 1. Powstanie i rozwój kart płatniczych 5
1. Powstanie i rozwój kart płatniczych na świecie 5
2. Karty płatnicze w Polsce 7
3. Systemy kart płatniczych 9
3.1. Międzynarodowe systemy kart płatniczych i ich udział na rynku polskim 10
ROZDZIAŁ 2. Analiza rodzajów kart płatniczych 22
1.Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych 22
2.Podział kart płatniczych 25
2.1.Karty „parapłatnicze” 26
2.2.Karty płatnicze 27
ROZDZIAŁ 3. Karty płatnicze w Polsce i Unii Europejskiej 42
3.1. Karty płatnicze w Unii Europejskiej 42
3.1.1 Karty w obiegu 46
3.1.2 Transakcje kartami w bankomatach i punktach handlowo-usługowych 48
3.1.3 Sieć punktów handlowo-usługowych wyposażonych w elektroniczne terminale 49
3.1.4 Sieć bankomatów 50
3.2 Polski rynek kart płatniczych na tle rynku czeskiego i rynku węgierskiego 52
3.2.1 Karty w obiegu 52
3.2.2 Transakcje w bankomatach i punktach handlowo-usługowych 53
3.3. Wnioski 54
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i wykresów 62

Klienci zamożni w bankowości prywatnej PKO BP

KLIENCI ZAMOŻNI JAKO NAJBARDZIEJ RENTOWNY SEGMENT W BANKOWOŚCI PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE BANKU PKO BP S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Organizacja sektora bankowego w Polsce i jego otoczenie 6
1. System bankowy w Polsce 6
2. Rozwój sektora bankowego po 1989 roku 11
3. Analiza rynku i warunki działania banków w Polsce 13
4. Kierunki zmian w prawie bankowym i bankowości w Polsce 20
Rozdział II. Miejsce i rola PKO BP SA w systemie bankowym 26
1. Bank PKO BP SA na rynku usług bankowych 26
1.1. Historia banku 29
1.2. Organizacja i kierunki rozwoju banku po 1989r. oraz jego miejsce i rola w sektorze bankowym 31
2. Charakterystyka banku i obszarów konkurencji 34
2.1. Sytuacja bieżąca 34
2.2. Prognozy rozwoju bankowości detalicznej wybranych produktów 37
2.3. Ocena na tle sektora bankowego 43
Rozdział III. Organizacja bankowości prywatnej w PKO BP SA 46
1. Otoczenie i obszar działania banku 46
1.1. Klienci banku 46
1.2. Produkty bankowe 50
1.3. Cena produktu i jakość usług 63
1.4. Technologia i personel banku 64
1.5. Placówki bankowe i kanały dystrybucji 66
1.5.1. Rola marketingu usług w banku 69
Rozdział IV. Bank PKO BP SA w opinii klientów 72
1. Główni konkurenci PKO BP SA 72
1.1. Porównanie działalności banków 72
1.2. Porównanie klientów banków 76
1.3. Porównanie oferty produktowej i cenowej-wyniki rankingów 78
1.4. Wielkość banku, sieć placówek, kanały dystrybucji oraz zadowolenie klientów 91
2. Zagrożenia ze strony głównych konkurentów oraz ocena możliwości utrzymania pozycji na rynku w obecnych warunkach zaostrzonej konkurencji 93
Zakończenie 98
Bibliografia 99
Spis tabel i wykresów 101

Kredyty hipoteczne

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE KREDYTU BANKOWEGO 5
1. Podstawy prawne udzielania kredytów bankowych 11
2. Istotne warunki umowy kredytowej 16
3. Rodzaje operacji kredytowych 21
ROZDZIAŁ II. KREDYT HIPOTECZNY 27
1. Definicja i istotne warunki umowy kredytu hipotecznego 34
2. Formy zabezpieczeń 42
3. Koszty kredytu 52
ROZDZIAŁ III. RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE 59
1. Podmioty rynku 59
2. Struktura 69
ROZDZIAŁ IV. PERSPEKTYWY ROZWOJU 75
1. Czynniki determinujące rozwój 75
2. Ocena możliwości rozwoju rynku w najbliższych latach 85
ZAKOŃCZENIE 94
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS TABEL 100
SPIS RYSUNKÓW 101

Karty kredytowe w rozliczeniach pieniężnych

Wstęp 3
Rozdział 1. Rozliczenia pieniężne 4
1.1. Ogólna charakterystyka rozliczeń pieniężnych 4
1.2. Najpopularniejsze rodzaje bezgotówkowych rozliczeń 7
Rozdział 2. Pojęcie karty kredytowej, korzyści, zagrożenia i stosowanie 23
2.1. Ogólna charakterystyka kart kredytowych 23
2.2. Zakres podmiotowy stosowania kart kredytowych 27
2.3. Proces wprowadzania i korzystanie z kart w obiegu 31
2.4. Zalety kart kredytowych 34
2.5. Wady korzystania z kart kredytowych 38
Rozdział 3. Funkcjonowanie kart kredytowych w Kredyt Banku S.A. na tle innych banków 43
3.1. Rodzaje kart kredytowych w Kredyt Banku S.A. 43
3.2. Zasady wydawania i korzystania z kart oraz opłaty z tym związane w porównaniu z innymi bankami 46
3.3. Przywileje i korzyści związane z korzystaniem z kart kredytowych Kredyt Bank S.A na tle innych banków 49
Zakończenie 55
Bibliografia 56
Spis rysunków 58

Karta kredytowa w rozliczeniach na przykładzie banku PKO BP

WSTĘP 3
Rozdział I Rynek kart płatniczych 5
1.1. Ewolucja kart płatniczych 5
1.2. Karty płatnicze w Polsce 11
1.3. Karty płatnicze w regulacjach Unii Europejskiej 17
1.4. Typy i rodzaje kart kredytowych i systemy bankowe 21
Rozdział II Rodzaje umów zawieranych za pomocą kart płatniczych 36
2.1. Umowa miedzy organizacją kart płatniczych a wydawcą 36
2.2. Umowa o wydanie karty płatniczej 40
2.3. Umowa między wydawcą a akceptantem zapłaty 48
2.4. Umowa między posiadaczem karty a akceptantem 53
Rozdział III. Bezpieczeństwa kart płatniczych 57
3.1. Przestępstwa związane z zapłatą przy pomocy karty płatniczej 57
3.2. Odpowiedzialność klienta w przypadku kradzieży lub zastrzeżenia karty 61
3.3. Zapobieganie przestępstwom popełnianym na szkodę podmiotów uczestniczących w procesie zapłaty 64
Rozdział IV. Funkcjonowanie kart kredytowych w praktyce bankowej 74
4.1. Produkty bankowe PKO BP S.A. 74
4.2. Karta kredytowa w rozliczeniach PKO BP S.A. 78
4.3. Korzyści i koszty związane z wykorzystania kart kredytowych 92
Rozdział V. Perspektywy rozliczeń przy pomocy kart kredytowych 96
ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 109
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 112

Gwarancje bankowe a aktywność lokalna banku

Wstęp 2
Rozdział I. Gwarancja bankowa jako forma wspierania inwestycji lokalnych 4
1. Pojęcie, funkcje i charakter prawny gwarancji 4
2. Rodzaje gwarancji występujących w obrocie 9
3. Zawarcie umowy gwarancyjnej 16
4. Realizacja warunków gwarancji 18
Rozdział II. Kredyt bankowy jako źródło finansowania aktywności gospodarki lokalnej 24
1. Kredyty dla samorządów z banków komercyjnych 27
2. Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorczości 35
3. Pozabankowe źródła obcego finansowania gospodarki lokalnej 39
Rozdział III. Działalność Citibanku w zakresie udzielania gwarancji bankowych w latach 2001-2004 49
1. Działalność i oferta produktowa Citibanku 49
2. Segmentacja klientów obsługiwanych przez Citibank 54
3. Koncentracja zaangażowania w sektorach gospodarki 56
4. Struktura regionów w ramach, których zgrupowane sa oddziały 59
5. Warunki, zasady i tryb udzielania gwarancji przez Bank 63
5.1. Wprowadzenie do oferty wzorów gwarancji wymaganych w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej 63
6. Dynamika udzielania gwarancji w latach 2001 – 2004 68
Zakończenie 75
Literatura 77
Spis tabel, rysunków i schematów 81
Załączniki 83

Dostosowanie polskiego sektora bankowego do UE

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I. STAN I KONDYCJA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO 8
1.1. Podstawy prawne działalności banków 8
1.2. Proces prywatyzacji i konsolidacji polskich banków 21
1.3. Charakterystyka sytuacji finansowej polskiego sektora bankowego 32
1.4. Konkurencyjność polskich banków 42
ROZDZIAŁ II EUROPEJSKIE REGULACJE BANKOWE 46
2.1. Harmonizacja polskich regulacji w zakresie ustawodawstwa bankowego z prawem wspólnotowym 46
2.2. Licencjonowanie banków 58
2.3. Nadzór bankowy 64
ROZDZIAŁ III PODSTAWOWE REGULACJE EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE OCHRONY KLIENTÓW USŁUG BANKOWYCH. 72
3.1. Ochrona konsumenta w dyrektywach Unii Europejskiej 72
3.2. Prawa konsumenta a prawo bankowe 80
3.3. Ochrona konsumentów korzystających z usług finansowych 84
3.4. System gwarantowania depozytów bankowych 87
ROZDZIAŁ IV ANALIZA PORÓWNAWCZA OBECNEGO STANU DOSTOSOWANIA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO DO STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA PŁASZCZYZNIE PODMIOTOWO-ORGANIZACYJNEJ I OPERACYJNO-EKONOMICZNEJ 97
4.1. Polski sektor bankowy przed wejściem do Unii 97
4.2. Konsekwencje makroekonomiczne przystąpienia do UE 106
4.3. Bankowość w Polsce po wejściu do strefy euro 110
ZAKOŃCZENIE 118
BIBLIOGRAFIA 121
SPIS RYSUNKÓW 128
SPIS TABEL 129

Kredyt hipoteczny dla osób fizycznych

Wstęp 2
Rozdział I. Kredyt jako produkt bankowy 3
1. Pojęcie banku i systemu bankowego 3
2. Pojęcie i funkcje kredytu 7
3. Rodzaje kredytów 11
4. Ogólne warunki przyznawania kredytów 17
Rozdział II Ryzyko kredytowe i sposoby jego otrzymywania 29
1. Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego 29
2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 32
3. Badanie zdolności kredytowej 34
4. Formy zabezpieczenia 41
5. Monitoring kredytowy 62
Rozdział III. Zasady przyznawania kredytu hipotecznego 68
1. Charakterystyka wybranego banku 68
2. Produkty kredytowe osób fizycznych 69
3. Zasady przyznawania kredytu hipotecznego 78
3.1. Ocena zdolności kredytowej 78
3.2. Ocena wartości zabezpieczenia 80
3.3. Monitoring kredytowy 80
4. Analiza przypadku 83
Zakończenie 89
Bibliografia 90
Spis tabel i rysunków 93

Błędy i ich skutki w bankowości na przykładzie banku PKO BP

Wstęp 2
Analiza kontroli procesu w Banku PKO BP 5
1. Metodologia badania 5
2. Analiza dopasowania procesu do standardu jakości i badanie marginesu 23
3. Pomiar i analiza występowania błędów 26
3.1. Przekroczenie dopuszczalnego czasu rozpatrywania wniosku kredytowego 27
3.2. Awaria sprzętu komputerowego 29
3.3. Przestoje w pracy 31
3.4. Prowadzenie nierejestrowanych kartotek klientów 33
4. Skutki zarejestrowanych błędów 35
5. Potrzeba rejestracji błędów i możliwości zapobiegania im 38
Podsumowanie 40
Literatura 43
Spis tabel 44
Spis rysunków 45