Prace dyplomowe z dziedziny: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Sposoby finansowania budownictwa mieszkaniowego przez bank

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I WPŁYW POLITYKI MIESZKANIOWEJ PAŃSTWA NA ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POLSCE 6
1.1. DEFINICJA MIESZKANIA I MODELE JEGO UZYSKANIA 6
1.2. FINANSOWANIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 11
1.2.1. Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego 11
1.2.2 Rola państwa w wspieraniu rozwoju budownictwa
mieszkaniowego 14
1.2.3. Miejsce i rola banków w procesie finansowania budownictwa mieszkaniowego 20
1.3. POMOC PAŃSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ SPÓŁDZIELNIOM MIESZKANIOWYM Z PRZEZNACZENIEM DLA PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH 21
ROZDZIAŁ II KREDYT MIESZKANIOWY JAKO FORMA FINANSOWANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZEZ POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI- BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA. 23
2.1 POJĘCIE I FUNKCJE KREDYTU MIESZKANIOWEGO 23
2.2. RODZAJE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I ICH CHARAKTERYSTYKA. 24
2.2.1 Kredyty „starego” portfela: 26
2.2.2 Kredyty „nowego” portfela: 27
2.3 REKONSTRUKCJA OFERTY KREDYTOWEJ PKO BP SA 47
2.3.1 „WŁASNY KĄT” 49
2.3.2 „NOWY DOM” 50
ROZDZIAŁ III OCENA DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ PKO BP SA NA CELE MIESZKANIOWE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI UZYSKANEJ W W/W BANKU. 51
3.1. POZYCJA PKO BP SA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW MIESZKANIOWYCH NA RYNKU KONKURENCYJNYM 51
3.1.1 Zestawienie parametrów kredytów mieszkaniowych 55
3.1.2 Miejsce PKO BP SA u rankingu ofert kredytowych z zakresu budownictwa mieszkaniowego. 57
3.2. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH KREDYTÓW NA CELE MIESZKANIOWE 59
Zakończenie 71
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 76
SPIS WYKRESÓW 77
Streszczenie pracy 78

Ryzyko kredytowe w przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział I. Ryzyko kredytowe 4
1.1 Pojęcie ryzyka kredytowego 4
1.2 Podział kredytów i zasady ich udzielenia przez bank 9
1.3 Sposoby zabezpieczenia kredytów bankowych 15
1.4 Czynniki zwiększające ryzyko kredytowe 19

Rozdział II. Metody Oceny Ryzyka Kredytowego 21
2.1 Zarządzanie ryzykiem kredytowym 21
2.2 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku 28
2.3 Wstępna analiza ryzyka kredytowego przez bank 37
2.4 Analiza bilansu 41
2.5 Analiza rachunku zysków i strat 45
2.6 Analiza rachunku przepływów pieniężnych 47
2.7 Zarządzanie kredytem kupieckim 50

Rozdział III. Analiza Ryzyka Kredytowego Firmy Handlowej „UPOMINEK” Sp.j. 54
3.1. Analiza Ryzyka Kredytowego 54
3.2 Zarządzanie ryzykiem kredytowym Wydawnictw Komunikacji i Łączności Sp z.o.o. 58
3.3. Polityka kredytowa Banków 63

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis schematów 72
Spis tabel 73
Spis rysunków 74

Ryzyko kredytowe – instrumenty ograniczające

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA KREDYTOWEGO 5
1.1. Przyczyny występowania ryzyka kredytowego 5
1.2. Klasyfikacja ryzyka kredytowego, instrumenty minimalizujące i metody jego oceny 9
1.2.1. Aktywne ryzyko kredytowe 12
1.2.2. Pasywne ryzyko kredytowe 13
1.2.3. Ryzyko indywidualne 14
1.2.4. Ryzyko portfelowe 15
1.3. Etapy zarządzanie ryzykiem kredytowym 17
1.3.1. Rezerwy celowe 22
1.3.2. Współczynnik wypłacalności 23
1.3.3. Wymóg z tytułu ryzyka kredytowego 24
1.3.4. Limity zaangażowania 26

ROZDZIAŁ II. KLASYCZNE INSTRUMENTY OGRANICZAJĄCE SKUTKI RYZYKA KREDYTOWEGO 28
2.1. Badanie zdolności kredytowej 28
2.2. Limity koncentracji 32
2.3. Zabezpieczenia prawne kredytów 37
2.4. Monitoring kredytowy 50
2.5. Dywersyfikacja ryzyka kredytowego 53

ROZDZIAŁ III. ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED RYZYKIEM KREDYTOWYM ZA POMOCĄ KREDYTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 56
3.1. Istota, rodzaje i zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych 56
3.2. Uregulowania prawne kredytowych instrumentów pochodnych 65
3.3. Metody wyceny kredytowych instrumentów pochodnych 69
3.4. Sekurytyzacja 71
3.5. Instrumenty ograniczające ryzyko kredytowe PKO Banku Polskiego SA 78

ZAKOŃCZENIE 85

BIBLIOGRAFIA 87

SPIS TABEL 90

SPIS SCHEMATÓW 91

Ocena zdolności kredytowej w działalności banku

Wstęp 3
Rozdział I. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 5
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 5
1.1. Ryzyko strategiczne 7
1.2. Ryzyko operacyjne 7
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 9
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem) 21
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 26
1.4. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych 30
Rozdział II. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 35
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich 35
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty zastrzeżone 35
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych 36
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków 36
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 41
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta 42
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego 44
Rozdział III. Działalność kredytowa banku na przykładzie PKO BP S.A. 46
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 46
3.2. Warunki przyznawania kredytów 51
3.3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 55
3.4. Analiza działalności kredytowej w latach 2017-2018 71
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 79

Proces badania i oceny zdolności kredytowej

dwa teoretyczne rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 2
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 2
1.1. Ryzyko strategiczne 4
1.2. Ryzyko operacyjne 4
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 6
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem) 18
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 23
1.4. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych 27
Rozdział II. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 32
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich 32
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty zastrzeżone 32
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych 33
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków 33
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 38
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta 39
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego 41

Prawna reglamentacja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I GENEZA I ROZWÓJ SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYCH 6
1.1. Dzieje spółdzielczości kredytowej 6
1.2. Analiza rozwoju Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce 17
ROZDZIAŁ II ŹRÓDŁA PRAWA SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYCH 21
2.1. Podstawy prawne działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej 21
ROZDZIAŁ III STRUKTURA SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYCH 30
3.1. Działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej 30
3.2. Struktura organizacyjna Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej 33
ROZDZIAŁ IV KASA KRAJOWA 36
4.1. Cel i specyfika działalności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 36
4.2. Współpraca z organami administracji państwowej, organami Kasy Krajowej oraz instytucjami Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej 38
4.3. Specyfika działalności Kasy Krajowej 41
4.3.1. Prace legislacyjne 41
4.3.2. Nadzór 41
4.3.3. Działalność operacyjna i rozliczeniowa 42
4.3.4. Działalność reklamowo – promocyjna 43
4.3.5. Działalność szkoleniowa 43
ROZDZIAŁ V DZIAŁALNOŚĆ OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA W SPÓŁDZIELCZEJ ASY OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ I NADZÓR NAD KASAMI OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYMI 47
6.1. Działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej 44
6.2. Analiza bilansu kas 47
6.3. Badanie realizacji obowiązku utrzymywania płynności płatniczej przez Kasy 50
6.4. Badanie zgodności udzielonych kredytów i pożyczek przez kasy 52
6.5. Badanie zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów pożyczek kas 53
6.6. Badanie stosownego oprocentowania kredytów i pożyczek oraz założonych oszczędności i lokat w kasach 56
6.7. Badanie sytuacji finansowej kas 58
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 64

Polityka finansowa NBP w latach 2010 – 2014

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE JAKO PODSTAWOWE KTEGORIE ZWIĄZANE Z RUCHEM PIENIĄDZA 4
1.1.Pojęcie i funkcje pieniądza we współczesnej gospodarce 4
1.1.1. Istota i formy pieniądza 5
1.1.2. Cechy i funkcje współczesnego pieniądza 7
1.2. Zasady kreacji pieniądza 10
1.3. Bank jako pośrednik w transakcjach rozliczeniowych 17

ROZDZIAŁ II. INSTRUMENTY ODDZIAŁYWANIA BANKU CENTRALNEGO NA BANKI KOMERCYJNE 25
2.1. Istota polityki pieniężnej i jej rodzaje 25
2.2. Klasyfikacja instrumentów polityki pieniężnej 27
2.3. Cele polityki pieniężnej i sposoby jej realizacji przez NBP 31
2.3.1. Instrumenty Banku Centralnego w procesie realizacji polityki pieniężnej 31

ROZDZIAŁ III. POLITYKA PIENIĘŻNA W LATACH 2010-2014 36
3.1. Założenia polityki pieniężnej 36
3.2. Warunki realizacji celu polityki pieniężnej 41
3.3. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej 43

ZAKOŃCZENIE 68

BIBLIOGRAFIA 70

SPIS RYSUNKÓW 73

SPIS SCHEMATÓW 74

Oferta usług bankowych dla gospodarstw domowych na przykładzie wybranych banków

Wstęp

Rozdział I.
Charakterystyka i zapotrzebowanie na usługi bankowości detalicznej
1.1. Identyfikacja pojęcia „bankowość detaliczna”
1.2. Potrzeby finansowe sektora gospodarstw domowych
1.3. Kredytowanie gospodarstw domowych
1.4. Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej

Rozdział II.
Katalog produktów i usług PKO BP SA dla gospodarstw domowych
2.1. Bankowość detaliczna Banku PKO BP
2.1.1. Rachunki ROR
2.1.2. Działalność depozytowa
2.1.3. Fundusze inwestycyjne
2.1.4. Działalność kredytowa
2.1.5. Karty bankowe
2.2.6. Finansowanie nieruchomości

Rozdział III.
Analiza konkurencyjności oferty banku PKO BP S.A. skierowanej do gospodarstw domowych
3.1. Oferta usług i produktów bankowych banku BP PKO S.A.
3.2. Oferta usług i produktów bankowych banku X i Y
3.3. Wyniki sprzedaży usług i produktów banku PKO BP S.A.
4.4. Określenie czynników przewagi oferty produktów i usług banku PKO BP S.A.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jej wpływ na zawarcie umowy kredytowej

Wstęp 2
Rozdział I. Pojemność informacyjna sprawozdawczości finansowej 3
1.1. Obowiązki sprawozdawcze oraz elementy sprawozdania finansowego 3
1.2. Bilans – zawartość informacyjna, zasady wyceny 5
1.2.1. Charakterystyka poszczególnych grup aktywów i pasywów bilansu 5
1.2.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz elementów wyniku finansowego 7
1.3.Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej oraz dodatkowe informacje i objaśnienia 10
1.3.1. Zawartość informacyjna wprowadzenia do sprawozdawczości finansowej 10
1.3.2. Wartość poznawcza dodatkowych informacji i objaśnień 11
1.4. Pojemność informacyjna zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 12
1.5. Istota i metodyka analizy finansowej 13
Rozdział II. Analiza finansowa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod analizy dla potrzeby oceny ryzyka kredytowego 18
2.1. Ryzyko kredytowe i sposoby jego pomiaru 18
2.2. Identyfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki analizy bilansu i rachunku zysków i strat 20
2.3. Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych 32
2.4. Podsumowanie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, ze wskazaniem obszarów ryzyka kredytowego 34
2.5. Elementy bankowej analizy finansowej z punktu widzenia prognozowanej zdolności kredytowej klienta 35
Rozdział III. Analiza finansowa firmy Tyczyn dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego 38
3.1. Charakterystyka firmy 38
3.2. Analiza bilansu 40
3.3. Analiza rachunku zysków i strat 44
3.4. Badanie rachunku przepływów pieniężnych 46
3.5. Ocena zdolności kredytowej firmy 49
Załączniki 55
Zakończenie 60
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 65

Motywacja pracowników w zarządzaniu bankiem Pekao SA

Wstęp 2
Rozdział I. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji bankowej 4
1.1 Strategia rozwoju banków. 4
1.2 Strategia personalna jako forma zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.3 Motywowanie pracowników jako warunek realizacji strategii banku 18
Rozdział II. Wpływ motywacji na postawy i zachowania pracownicze 23
2.1. Kreowanie postaw i zachowań pracowniczych 23
2.2. Bariery i trudności w uzyskaniu zamierzonych efektów motywacji 31
2.3. Motywacja i jej wpływ na zaspokojenie potrzeb społecznych pracowników 35
Rozdział III. Kształtowanie systemu motywacji Banku Pekao SA 44
3.1 Cele i zadania systemu motywacji pracowników banku 46
3.2 Struktura systemu motywacji 56
3.3 Warunki wdrażania systemu motywacji 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65