Prace dyplomowe z dziedziny: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Karta kredytowa w rozliczeniach na przykładzie banku PKO BP

WSTĘP 3
Rozdział I Rynek kart płatniczych 5
1.1. Ewolucja kart płatniczych 5
1.2. Karty płatnicze w Polsce 11
1.3. Karty płatnicze w regulacjach Unii Europejskiej 17
1.4. Typy i rodzaje kart kredytowych i systemy bankowe 21
Rozdział II Rodzaje umów zawieranych za pomocą kart płatniczych 36
2.1. Umowa miedzy organizacją kart płatniczych a wydawcą 36
2.2. Umowa o wydanie karty płatniczej 40
2.3. Umowa między wydawcą a akceptantem zapłaty 48
2.4. Umowa między posiadaczem karty a akceptantem 53
Rozdział III. Bezpieczeństwa kart płatniczych 57
3.1. Przestępstwa związane z zapłatą przy pomocy karty płatniczej 57
3.2. Odpowiedzialność klienta w przypadku kradzieży lub zastrzeżenia karty 61
3.3. Zapobieganie przestępstwom popełnianym na szkodę podmiotów uczestniczących w procesie zapłaty 64
Rozdział IV. Funkcjonowanie kart kredytowych w praktyce bankowej 74
4.1. Produkty bankowe PKO BP S.A. 74
4.2. Karta kredytowa w rozliczeniach PKO BP S.A. 78
4.3. Korzyści i koszty związane z wykorzystania kart kredytowych 92
Rozdział V. Perspektywy rozliczeń przy pomocy kart kredytowych 96
ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 109
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 112

Gwarancje bankowe a aktywność lokalna banku

Wstęp 2
Rozdział I. Gwarancja bankowa jako forma wspierania inwestycji lokalnych 4
1. Pojęcie, funkcje i charakter prawny gwarancji 4
2. Rodzaje gwarancji występujących w obrocie 9
3. Zawarcie umowy gwarancyjnej 16
4. Realizacja warunków gwarancji 18
Rozdział II. Kredyt bankowy jako źródło finansowania aktywności gospodarki lokalnej 24
1. Kredyty dla samorządów z banków komercyjnych 27
2. Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorczości 35
3. Pozabankowe źródła obcego finansowania gospodarki lokalnej 39
Rozdział III. Działalność Citibanku w zakresie udzielania gwarancji bankowych w latach 2001-2004 49
1. Działalność i oferta produktowa Citibanku 49
2. Segmentacja klientów obsługiwanych przez Citibank 54
3. Koncentracja zaangażowania w sektorach gospodarki 56
4. Struktura regionów w ramach, których zgrupowane sa oddziały 59
5. Warunki, zasady i tryb udzielania gwarancji przez Bank 63
5.1. Wprowadzenie do oferty wzorów gwarancji wymaganych w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej 63
6. Dynamika udzielania gwarancji w latach 2001 – 2004 68
Zakończenie 75
Literatura 77
Spis tabel, rysunków i schematów 81
Załączniki 83

Dostosowanie polskiego sektora bankowego do UE

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I. STAN I KONDYCJA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO 8
1.1. Podstawy prawne działalności banków 8
1.2. Proces prywatyzacji i konsolidacji polskich banków 21
1.3. Charakterystyka sytuacji finansowej polskiego sektora bankowego 32
1.4. Konkurencyjność polskich banków 42
ROZDZIAŁ II EUROPEJSKIE REGULACJE BANKOWE 46
2.1. Harmonizacja polskich regulacji w zakresie ustawodawstwa bankowego z prawem wspólnotowym 46
2.2. Licencjonowanie banków 58
2.3. Nadzór bankowy 64
ROZDZIAŁ III PODSTAWOWE REGULACJE EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE OCHRONY KLIENTÓW USŁUG BANKOWYCH. 72
3.1. Ochrona konsumenta w dyrektywach Unii Europejskiej 72
3.2. Prawa konsumenta a prawo bankowe 80
3.3. Ochrona konsumentów korzystających z usług finansowych 84
3.4. System gwarantowania depozytów bankowych 87
ROZDZIAŁ IV ANALIZA PORÓWNAWCZA OBECNEGO STANU DOSTOSOWANIA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO DO STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA PŁASZCZYZNIE PODMIOTOWO-ORGANIZACYJNEJ I OPERACYJNO-EKONOMICZNEJ 97
4.1. Polski sektor bankowy przed wejściem do Unii 97
4.2. Konsekwencje makroekonomiczne przystąpienia do UE 106
4.3. Bankowość w Polsce po wejściu do strefy euro 110
ZAKOŃCZENIE 118
BIBLIOGRAFIA 121
SPIS RYSUNKÓW 128
SPIS TABEL 129

Kredyt hipoteczny dla osób fizycznych

Wstęp 2
Rozdział I. Kredyt jako produkt bankowy 3
1. Pojęcie banku i systemu bankowego 3
2. Pojęcie i funkcje kredytu 7
3. Rodzaje kredytów 11
4. Ogólne warunki przyznawania kredytów 17
Rozdział II Ryzyko kredytowe i sposoby jego otrzymywania 29
1. Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego 29
2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 32
3. Badanie zdolności kredytowej 34
4. Formy zabezpieczenia 41
5. Monitoring kredytowy 62
Rozdział III. Zasady przyznawania kredytu hipotecznego 68
1. Charakterystyka wybranego banku 68
2. Produkty kredytowe osób fizycznych 69
3. Zasady przyznawania kredytu hipotecznego 78
3.1. Ocena zdolności kredytowej 78
3.2. Ocena wartości zabezpieczenia 80
3.3. Monitoring kredytowy 80
4. Analiza przypadku 83
Zakończenie 89
Bibliografia 90
Spis tabel i rysunków 93

Błędy i ich skutki w bankowości na przykładzie banku PKO BP

Wstęp 2
Analiza kontroli procesu w Banku PKO BP 5
1. Metodologia badania 5
2. Analiza dopasowania procesu do standardu jakości i badanie marginesu 23
3. Pomiar i analiza występowania błędów 26
3.1. Przekroczenie dopuszczalnego czasu rozpatrywania wniosku kredytowego 27
3.2. Awaria sprzętu komputerowego 29
3.3. Przestoje w pracy 31
3.4. Prowadzenie nierejestrowanych kartotek klientów 33
4. Skutki zarejestrowanych błędów 35
5. Potrzeba rejestracji błędów i możliwości zapobiegania im 38
Podsumowanie 40
Literatura 43
Spis tabel 44
Spis rysunków 45

Oprocentowanie kredytów bankowych

Praca ta ma na celu przedstawienie zagadnień dotyczących kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym oraz mechanizmów mających wpływ na ich poziom.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BANKU I KREDYTU 4
1.1. Definicje banku i kredytu 4
1.2. Rola banku 7
1.3. Rodzaje banków 9
1.4. Czynności bankowe 11
1.5. Rodzaje kredytów 14
1.6. Zasady udzielania kredytu 18
1.7. Cechy umowy kredytowej 27

ROZDZIAŁ II CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA KREDYTU BANKOWEGO 31
2.1. Stopa procentowa jako cena pieniądza 31
2.2. Stopy procentowe banku centralnego 44
2.3. Cena pieniądza na rynku bankowym 47
2.4. Koszty ponoszone przez bank 52
2.5. Konkurencja międzybankowa 57
2.6. Preferencje banku 60

ROZDZIAŁ III SYSTEM NALICZANIA ORAZ POBIERANIA ODSETEK 65
3.1. Umowa kredytowa 65
3.2. Metody obliczania odsetek 71
3.3. Terminy naliczania i pobierania odsetek 76
3.4. Odsetki w wyniku finansowym banku i ich ewidencje 80
3.5. Ryzyko stóp procentowych a wynik finansowy 86

ROZDZIAŁ IV ANALIZA STÓP PROCENTOWYCH OD KREDYTÓW 89
4.1. Oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych a stopy procentowe w banku centralnym 89
4.2. Kształtowanie się stóp procentowych od wybranych kredytów 95
4.3. Odsetki od kredytów, a wynik finansowy banku 99

ZAKOŃCZENIE 103

BIBLIOGRAFIA 105

SPIS TABEL I SCHEMATÓW 109

Oddziaływanie Banku Centralnego na banki komercyjne

Wstęp 5
Rozdział pierwszy Polityka pieniężna jako jedno z narzędzi polityki gospodarczej 7
1.1. Powstanie polityki pieniężnej 7
1.2. Aktywna i pasywna polityka pieniężno-kredytowa 9
1.3. Cele i instrumenty polityki pieniężnej 13
Rozdział drugi Bank centralny w gospodarce rynkowej 27
2.1. Geneza i funkcje banku centralnego 27
2.2. Prawne podstawy działania banków centralnych 33
2.3. Czynności bankowe 34
2.4. Instrumenty pieniężne NBP 36
Rozdział trzeci Banki komercyjne 41
3.1. Geneza banku komercyjnego 41
3.2. Wynik finansowy 44
3.3. Redystrybucja kredytów 46
3.4. Banki komercyjne w Polsce 49
Rozdział czwarty Oddziaływanie Banku Centralnego na działalność banków komercyjnych 54
4.1. Rola Banku Centralnego 54
4.2. Konkurencja między bankami 55
4.3. Udzielanie pożyczek gotówkowych dla ludności przez BPH S.A. w Piasecznie 66
4.3.1. Kredyt budowlany 66
4.3.2. Kredyt remontowy 68
4.3.3. Kredyt hipoteczny 70
4.3.4. Kredyt pomostowy 71
4.3.5. Pożyczka hipoteczna 73
4.3.6. Kredyt samochodowy 74
4.3.7. Kredyt ratalny 76
4.3.8. Pożyczka bezgotówkowa 77
4.3.9. Pożyczka gotówkowa 78
4.3.10. Pożyczka edukacyjna 79
4.3.11. Pożyczka studencka 81
Zakończenie 85
Bibliografia 86
Spis rysunków i wykresów 88
Spis tabel 89

Bancassurance na polskim rynku usług finansowych

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I
PRODUKT BANKOWY A PRODUKT UBEZPIECZENIOWY 8
1.1. Istota i pojęcie ubezpieczeń 8
1.2. Rodzaje i klasyfikacja ubezpieczeń 15
1.3. Funkcje i rola usług bankowych w systemie usług finansowych 23
ROZDZIAŁ II
PRAWNE REGULACJE TWORZENIA GRUP BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH 35
2.1. Wybrane regulacje prawne dotyczące funkcjonowania grup bankowo-ubezpieczeniowych 35
2.2. Nadzór bankowy 40
2.3. Nadzór ubezpieczeniowy 42
2.4. Uwarunkowania współpracy banków i towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce 45
2.4.1. Porozumienie dystrybucyjne 46
2.4.2. Joint-venture 47
2.4.3. Fuzje i przejęcia 49
2.4.4. Strategia de novo 50
2.4.5. Powiązania kapitałowe 51
ROZDZIAŁ III
POWIĄZANIA SEKTORA BANKOWEGO Z SEKTOREM UBEZPIECZEŃ 58
3.1. Definicja grupy bankowo-ubezpieczeniowej – bancassurance 58
3.2. Bancassurance jako forma koncentracji kapitału – cele powstania i przesłanki grup bankowo-ubezpieczeniowych w Polsce 63
ROZDZIAŁ IV
KOPORACJA PRODUKTOWA POMIĘDZY BANKIEM HANDLOWYM, CITIINSURANCE I NATIONWIDE 74
4.1. Produkty CitiInsurance 76
4.1.1. Program Oszczędnościowy z Ubezpieczeniem na Życie Plus 77
4.1.2. Hospitalizacja Plus 80
4.1.3. Ochrona NW 81
4.1.4. Ubezpieczenie Spokojna Przyszłość 81
4.1.5. Ubezpieczenie Bezpieczne Zakupy 82
4.1.6. Ubezpieczenie CreditShield 82
4.1.7. Ubezpieczenie Bezpieczny każdy dzień 82
4.2. Produkty Nationwide 83
4.2.1 Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie 84
4.2.2. Portfel inwestycyjny 87
ROZDZIAŁ V BANCASSURANCE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY 92
5.1 Podobieństwa i różnice funkcjonowania bancassurance w wybranych krajach Europy 92
5.1.1. Francja 94
5.1.2. Wielka Brytania 98
5.1.3. Niemcy 103
PODSUMOWANIE 109
BIBLIOGRAFIA 111
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 115

Analiza porównawcza poszczególnych rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych

Wstęp    3
Rozdział I.  CHARAKTERYSTYKA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO    5
1.1. Pojęcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.    5
1.2. Funkcje rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.    11
1.3. Prawne uregulowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.    15
1.4. Rozwój rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.    20
Rozdział II. ZNACZENIE RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO DLA BANKU OFERUJĄCEGO.    32
2.1. Definicja banku i jego rola w mikro i makro ekonomii państwa.    32
2.2. Cele działalności banków i formy ich realizacji.    35
2.2. Opinia pracowników wybranych banków.    43
Rozdział III.  ATRAKCYJNOŚĆ OFERT RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWYCH    55
3.1. Analiza porównawcza podstawowych cech ROR.    55
3.2. Transformacja rachunków ROR.    62
3.3. Analiza różnic ofert ROR.    67
3.4. Bankowość internetowa.    74
Rozdział IV.  WYBÓR NAJLEPSZEJ OFERTY ROR 80
4.1. Klasyfikacja czynników mających wpływ na atrakcyjność oferty ROR.    80
4.2. Zmiana wyboru najlepszego ROR-u.    91
4.3. Uzasadnienie wyboru najatrakcyjniejszego ROR-u.    93
4.4. Prognozy dalszego rozwoju modyfikacji rachunku ROR.    99
Zakończenie    105
Bibliografia    107
Spis tabel    113
Spis rysunków    114
Aneks    115

Analiza działalności kredytowej Banku Ochrony Środowiska

Wstęp 2
Rozdział I. Ogólny zarys systemu bankowego w Polsce 5
1. Obecny polski system bankowy 5
2. System bankowy jako część systemu finansowego 12
3. Instytucje i przedsiębiorstwa wspierające polski system bankowy 17
4. Bank jako przedsiębiorstwo, jego cechy charakterystyczne 23
Rozdział II. Produkty bankowe jako szansa uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku bankowym 28
1.Rynek kredytów bankowych 28
2. Istota kredytu, jako produktu bankowego 32
3. Wstępna analiza satysfakcji klientów z kredytów bankowych oferowanych na rynku 36
4. Działalność Banku Ochrony Środowiska i jego produkty bankowe w latach 2001-2004 43
Rozdział III. Polityka kredytowa Banku Ochrony Środowiska 48
1. Współpraca w zakresie kredytowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 48
2. Kredyt jako podstawowy instrument finansowania działalności inwestycyjnej 55
3. Rola kredytów preferencyjnych w działalności gospodarczej 60
4. Sytuacja finansowa i ekonomiczna II oddziału Banku Ochrony Środowiska w Warszawie 68
Rozdział IV. Znaczenie kredytu preferencyjnego dla rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie firm obsługiwanych przez Bank Ochrony Środowiska w latach 2001-2004 r. 73
1. Charakterystyka firm obsługiwanych przez II oddział BOŚ w Warszawie. 73
2. Warunki, zasady i tryb udzielania kredytów przez Bank. 78
3. Analiza badań ankietowych. 87
Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis tabel 101
Spis rysunków 102
Aneks – Ankieta 103