Prace dyplomowe z dziedziny: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Sposoby finansowania inwestycji mieszkaniowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. Sposoby zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim. 5
1.1 Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności. 5
1.2 Ogólna definicja nieruchomości. 7
1.3 Hipoteka. 11
1.4 Zakres hipotecznego obciążenia nieruchomości. 12
1.5 Rodzaje hipotek. 15
1.5.1 Hipoteka przymusowa. 16
1.5.2 Hipoteka ustawowa. 17
1.5.3 Hipoteka kaucyjna. 19
1.5.4 Hipoteka łączna. 21
1.6 Egzekucja z nieruchomości zabezpieczonej hipoteką. 22
ROZDZIAŁ 2. Kredyty hipoteczne. 27
2.1 Cechy charakterystyczne kredytów hipotecznych. 27
2.2 Ekonomiczny aspekt kredytów hipotecznych . 32
ROZDZIAŁ 3. Kredyty na cele mieszkaniowe w PKO – bp. 37
3.1 Zabezpieczenie kredytów na cele mieszkaniowe w PKO-bp. 37
3.2 Kredyt hipoteczny. 40
3.3 Kredyt komercyjny. 42
3.4 Kredyt na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności. 43
3.4.1 Spłata według formuły normatywnej. 45
3.4.2. Spłata według formuły indeksowanej. 49
3.5 Projekty nowych produktów bankowych w zakresie kredytowania budownictwa mieszkaniowego. 50
3.5.1. System kredytu kontraktowego. 50
3.5.2. Przystąpienie PKO-bp do Programu Funduszu Hipotecznego. 51
3.5.3. Kredyt mieszkaniowy powiązany z lokowaniem przez kredytobiorcę środków w funduszu powierniczym. 52
ROZDZIAŁ 4. Fundusz Hipoteczny. 54
4.1 Cele Funduszu. 55
4.2 Ogólny opis Podwójnie Indeksowanego Kredytu ( PIK) . 57
4.3 Kredytobiorcy. 59
4.4 Banki Uczestniczące w Programie Funduszu Hipotecznego. 60
4.5 Oprocentowanie kredytów hipotecznych (PIK) . 64
4.6 Zabezpieczenie kredytów hipotecznych z Funduszu Hipotecznego. 67
ROZDZIAŁ 5. Instytucje listu zastawnego i banku hipotecznego. 68
5.1 Bank hipoteczny – cechy charakterystyczne. 69
5.2 Porównanie warunków kredytowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce i w Niemczech. 72
5.3 Banki hipoteczne na rynkach kapitałowych . 74
5.3.1. Banki państwowe. 75
5.3.2. Banki prywatne. 76
5.3.3. Inne banki hipoteczne. 76
5.3.4. Wpływ globalizacji rynków kapitałowych na banki hipoteczne . 77
5.4 List zastawny – charakterystyka. 78
5.5 Zasady obrotu listami zastawnymi na przykładzie Niemiec. 81
ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 89
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91

Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce

Wstęp 3
ROZDZIAŁ 1. Powstanie i rozwój kart płatniczych 5
1.1. Historia powstania plastykowego pieniądza 5
1.2. Rozwój kart płatniczych w Polsce 7
1.3. Systemy kart płatniczych 9
3.1.1. American Express 10
3.1.2. Diner’s Club 12
3.1.3. Europay/MasterCard 14
3.1.4. JCB 17
3.1.5. VISA 19
ROZDZIAŁ 2. Charakterystyka kart płatniczych 22
2.1.Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych 22
2.2. Podział kart płatniczych 25
2.2.1. Karty „parapłatnicze” 26
2.2.2. Karty płatnicze 27
2.2.3. Podział kart płatniczych według segmentacji klientów 40
2.2.4. Podział kart płatniczych według zasięgu ich funkcjonowania 41
2.3. Dodatkowe funkcje kart płatniczych 42
ROZDZIAŁ 3. Wady i zalety używania kart płatniczych 44
3.1. Rozliczenia transakcji 44
3.2. PolCard – polski system rozliczeniowy 52
3.3. Korzyści podmiotów uczestniczących w procesie zapłaty 54
3.3.1. Korzyści dla posiadacza 54
3.3.2. Korzyści dla akceptanta 55
3.3.3. Korzyści dla wystawcy 56
3.4. Zagrożenia systemu 59
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69

Rozwój bankowości elektronicznej na przykładzie mBanku

Wstęp 3
Rozdział 1. Geneza i istota bankowości elektronicznej 5
1.1. Pojęcia bankowości elektronicznej 5
1.2. Historia rozwoju bankowości elektronicznej na świecie z uwzględnieniem realizowanych strategii 12
1.3. Historia rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce 16
Rozdział 2. Bankowości elektroniczna w praktyce 27
2.1. Usługi bankowości elektronicznej 27
2.2. Formy bankowości elektronicznej 35
2.2.1. Karty bankowe 36
2.2.2. Bankowość telefoniczna 39
2.2.3. Home banking 43
2.2.4. Bankowość internetowa 44
2.2.5. Bankowość terminalowa 46
Rozdział 3. Analiza rynku bankowości internetowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mBanku 48
3.1. Struktura rynku bankowości elektronicznej w Polsce 48
3.2. Pozycja mBanku na rynku polskiej bankowości internetowej 55
3.3. Wnioski 60
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel i rysunków 68

Rola banku na rynku kapitałowym na przykładzie banku X

jeden rozdział pracy magisterskiej

Rozdział II. Uczestnicy i instytucje polskiego rynku kapitałowego 3
2.1. Giełda Papierów wartościowych w Warszawie S.A. 3
2.2. Centralna Tabela Ofert 7
2.3. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9
2.4. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 12
2.5. Domy maklerskie 15
2.6. Fundusze inwestycyjne, emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe 19
2.7. Banki 21

Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy, jako nowoczesna forma gospodarowania środkami pieniężnymi gospodarstw domowych, oferowana przez PKO BP S.A.

Wstęp. 2
Rozdział I
Bank PKO BP S.A. w polskim systemie bankowym. 4
1.1 System bankowy w Polsce i rola NBP w zakresie bezpieczeństwa w działalności depozytowo – kredytowej banków. 4
1.2 Charakterystyka i znaczenie bankowości detalicznej. 12
1.3 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ( ROR) w PKO BP S.A. jako istotny element gospodarowania środkami pieniężnymi we współczesnej bankowości. 18
Rozdział II 27
Działalność depozytowa w ramach rachunku ROR Superkonto na przykładzie PKO BP S.A. 27
2.1 Pojęcie działalności depozytowej. 27
2.2. Podstawy formalno – prawne działalności depozytowej. 31
2.3. Charakterystyka produktów PKO BP S.A. w ramach oferty depozytowej dla posiadaczy rachunku Superkonta 34
Rozdział III 39
Działalność kredytowa w ramach rachunku ROR Superkonto na przykładzie PKO BP S.A. 39
3.1. Pojęcie i charakterystyka działalności kredytowej. 39
3.2 Podstawy formalno – prawne przyznawania kredytów 42
konsumpcyjnych posiadaczom rachunków ROR Superkonto. 42
3.3. Zasady i procedury przyznawania kredytów konsumpcyjnych dla posiadaczy rachunków ROR Superkonto. 45
3.4. Produkty kredytowe oferowane w ramach rachunku ROR Superkonto gospodarstw domowych. 50
Rozdział IV 57
Rachunek ROR jako nowoczesna forma gospodarowania środkami pieniężnymi gospodarstw domowych. 57
4.1. Miejsce i znaczenie rachunku ROR PKO BP S.A. w ofercie bankowej dotyczącej obszaru bankowości detalicznej. 57
4.2. Kształtowanie się potrzeb depozytowych i kredytowych klientów indywidualnych w perspektywie rozwoju bankowości detalicznej. 60
4.3 Znaczenie i rozwój nowoczesnej technologii w obszarze bankowości detalicznej. 64
4.4 Bankowość elektroniczna jako nowoczesna forma dystrybucji produktów bankowych. 68
Zakończenie 72
Bibliografia 75
Wykaz tabel 78

Public Relations banku na przykładzie banku PEKAO S.A.

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1 PUBLIC RELATIONS JAKO ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ BANKU 5
1.1. Public relations i jego początki 5
1.2. Istota public relations 6
1.3. Rola i cele public relations 8
ROZDZIAŁ 2 CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW PUBLIC RELATIONS STOSOWANYCH W MARKETINGU BANKOWYM 14
2.1. Analiza stosowanej praktyki marketingowej w bankach 15
2.2. Proces komunikacji z klientem na rynku usługi bankowej 20
2.3. Środki public relations i ich wykorzystanie w marketingu bankowym 25
ROZDZIAŁ 3 STRATEGIA PUBLIC RELATIONS I JEJ EFEKTY NA PRZYKŁADZIE BANKU PEKAO S.A. 37
3.1. Miejsce public relations w strategii promocji Banku PEKAO S.A. 37
3.2. Charakterystyka działań z zakresu public relations stosowanych przez Bank PEKAO S.A. 39
3.3. Ocena skuteczności strategii public relations w Banku PEKAO S.A. 44
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 53

Oferta pieniężno – kapitałowa PKO BP

Wstęp 3
Rozdział I Struktura i kierunki zmian rynku finansowego 6
1.1. Istota, funkcje i elementy systemu finansowego 6
1.2. Struktura i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego 12
1.3. Uregulowania prawne polskiego systemu bankowego 21
Rozdział II Rynek pieniężno – kapitałowy w Polsce 28
2.1. Struktura rynku kapitałowego 28
2.2. Cechy i klasyfikacja instrumentów rynku kapitałowego 33
2.3. Organizacja i zasady funkcjonowania rynku pieniężnego w Polsce 40
2.4. Charakterystyka instrumentów rynku pieniężnego w Polsce 44
Rozdział III PKO BP S. A. i jego rola na rynku usług bankowych 50
3.1. Historia oraz potencjał ekonomiczny PKO BP S A 50
3.2. Oferta produktowa dla klienta detalicznego 55
3.3. Oferta dla klienta zamożnego jako element pozyskania tej grupy klientów 67
3.4. Rola PKO BP S. A. na rynku usług bankowych 72
Rozdział IV. Instrumenty polskiego rynku pieniężno – kapitałowego dostępne dla klientów PKO BP S.A. 76
4.1. Bony skarbowe – cechy i charakterystyka 76
4.2. Obligacje skarbowe – pojęcie i funkcje obligacji 83
4.3. Obligacje komunalne 85
4.4. Fundusz inwestycyjny PKO/Credit Suisse –jego rola i rodzaje 90
Rozdział V. Pozycja PKO BP S.A. w sektorze detalicznym w latach 2010-2014 95
5.1. Inwestycje rynku pieniężno – kapitałowego w stosunku do rynku depozytów w latach 2010-2014 95
5.2. Wzrost zaangażowania klientów detalicznych na rynku pieniężno – kapitałowym 106
5.3. Przewaga nowoczesnych form inwestowania kapitału nad formami tradycyjnymi. 113
Zakończenie 120
Bibliografia 123
Spis tabel 128
Spis wykresów 128
Spis schematów 128

Obsługa Klienta Kluczowego w banku komercyjnym

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1.
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KLUCZOWYMI KLIENTAMI 5
1.1. Identyfikacja „kluczowych klientów” 5
1.2. Strategie zarządzania kluczowymi klientami 12
1.3. CRM jako narzędzie zarządzania kluczowymi klientami 17
1.4. Studium przypadku 20
ROZDZIAŁ 2.
KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KLUCZOWYM KLIENTEM W ŚWIETLE KONCEPCJI „BANKOWOŚCI BEZPOŚREDNICH KONTAKTÓW” 25
2.1. Nowe definicje 25
2.2. Osobowość banku 30
2.3. Bankowość konstytucyjna – strategia ciągłości dla potrzeb budowania i podtrzymywania kontaktów z klientem banku 33
2.4. Całościowa obsługa klienta 36
2.5. Studium przypadku 42
ROZDZIAŁ 3.
PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTA KLUCZOWEGO I JEGO REALIZACJA 47
3.1. Plan wdrożenia strategii 47
3.2. „Badania okresowe” 52
3.3. Niezbędne elementy planu 57
3.4. Studium przypadku 62
ZAKOŃCZENIE 67
Spis tabel i rysunków 68
Literatura 69

Obsługa bankowa osób fizycznych na przykładzie banku PEKAO S.A.

Wstęp 3
Rozdział 1. Kierunki zmian w polskim sektorze bankowym. 6
1.1. Ewolucja bankowości w Polsce i na świecie. 6
1.2. Przyczyny przeobrażeń rynków finansowych 14
1.3. Zmiany w zachowaniu klientów indywidualnych 17
Rozdział 2. Nowa jakość usług bankowych i polityka dystrybucji 20
2.1. Charakterystyka placówki detalicznej 20
Skrócenie czasu obsługi klientów 21
2.2. Personel a automatyzacja pracy 23
2.3. Dystrybucja usług bankowych 25
2.3.1. Potrzeby klientów dotyczące dystrybucji 25
2.3.2. Lokalizacja i czas pracy 28
2.3.3. Kanały dystrybucji 31
2.3.4. Segmentacja klientów detalicznych 40
Rozdział 3. Nowoczesne produkty i usługi bankowe 47
3.1. Produkty i usługi bankowe a potrzeby klientów 47
3.2. Karty płatnicze 50
3.3. Home banking 54
3.4. Call Center 58
3.5. Private banking 59
Rozdział 4. Charakterystyka działalności banku PEKAO S.A. 63
4.1. Historia banku PEKAO S.A. 63
4.2. Działalność banku PEKAO S.A. 68
4.3. Analiza rozwoju czynności bankowych wykonywanych przez bank 72
4.3.1. Rozwój produktów depozytowych 72
4.3.2. Rozwój produktów kredytowych 82
4.4. Pozycja banku PEKAO S.A. na rynku 87
Rozdział 5. Analiza rachunków osób fizycznych w latach 2002-2004 95
5.1. Umowa rachunku bankowego 95
5.2. Rozwój produktów depozytowych 99
5.3. Rozwój produktów kredytowych 104
5.4. Rozwój pozostałych produktów bankowych 107
5.5. Jakość obsługi klienta w banku 111
Zakończenie 118
Bibliografia 121
Spis tabel 124
Spis rysunków 125

Nieruchomości firmy jako zabezpieczenie kredytu

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI JAKO PODSTAWY ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW 5
1.1. Istota i funkcje nieruchomości 5
1.2. Klasyfikacja nieruchomości 12
1.3. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 19
1.3.1. Cechy fizyczne 20
1.3.2. Cechy ekonomiczne 22
1.3.3. Cechy funkcjonalne nieruchomości 24
1.3.4. Cechy instytucjonalno – prawne 26
1.4. Zarządzanie nieruchomością 27
ROZDZIAŁ II. KREDYTY HIPOTECZNE I ICH ZABEZPIECZENIA 31
2.1. Podstawowe formy kredytów hipotecznych 31
2.2. Warunki udzielania kredytów hipotecznych 35
2.3. Hipoteka jako podstawowa forma zabezpieczenia rzeczowego 42
2.4. Listy zastawne źródłem finansowania kredytów hipotecznych 53
2.5. Inne warunki udzielenie kredytu hipotecznego 56
ROZDZIAŁ III. WYCENA NIERUCHOMOŚCI FIRMY 62
3.1. Formuła wyceny 62
3.2. Przedmiot i zakres wyceny 67
3.3. Metodyka wyceny 72
3.3.1. Podejście porównawcze 72
3.3.2. Podejście dochodowe 75
3.3.3. Podejście kosztowe 77
3.3.4. Podejście mieszane 81
3.4. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości 82
ROZDZIAŁ IV. PRZYKŁAD NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ ZABEZPIECZENIE KREDYTU 87
4.1. Położenie nieruchomości 87
4.2. Stan prawny nieruchomości 90
4.3. Opis budynku nieruchomości 94
4.4. Zabezpieczenie kredytu hipoteką analizowanej nieruchomości 96
4.5. Podsumowanie i wnioski 103
BIBLIOGRAFIA 106
SPIS TABEL 110
SPIS RYSUNKÓW 111
ZAŁĄCZNIKI 112