Prace dyplomowe z dziedziny: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Motywacja pracowników w zarządzaniu bankiem Pekao SA

Wstęp 2
Rozdział I. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji bankowej 4
1.1 Strategia rozwoju banków. 4
1.2 Strategia personalna jako forma zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.3 Motywowanie pracowników jako warunek realizacji strategii banku 18
Rozdział II. Wpływ motywacji na postawy i zachowania pracownicze 23
2.1. Kreowanie postaw i zachowań pracowniczych 23
2.2. Bariery i trudności w uzyskaniu zamierzonych efektów motywacji 31
2.3. Motywacja i jej wpływ na zaspokojenie potrzeb społecznych pracowników 35
Rozdział III. Kształtowanie systemu motywacji Banku Pekao SA 44
3.1 Cele i zadania systemu motywacji pracowników banku 46
3.2 Struktura systemu motywacji 56
3.3 Warunki wdrażania systemu motywacji 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65

Motywowanie do pracy pracowników PKO Bank Polski S.A.

Wstęp 2
Rozdział I. Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – zagadnienia teoretyczne 4
1.2. Motywowanie 16
1.2.1. Wybrane teorie motywacji 19
1.2.2. Funkcje i cele 23
1.2.3. Techniki 24
Rozdział II. Założenia badawcze 30
2.1. Teren badań – PKO BP S.A. 30
2.2. Cel badań 36
2.3. Problem badawczy 37
2.4. Problematyka badawcza 39
2.5. Hipoteza 41
2.6. Metody badawcze 44
Rozdział III. Wpływ motywatorów na efektywność pracy w świetle badań własnych 48
3.1. Wskaźniki efektywności pracy 48
3.2. Wpływ motywatorów materialnych 51
3.2.1. Na realizację zleceń 51
3.2.2. Na jakość wykonywanych czynności 57
3.2.3. Na terminowość wykonywanych czynności 60
3.2.4. Na prowadzenie dokumentacji 63
3.3. Wpływ motywatorów niematerialnych 65
3.3.1. Na realizację zleceń 66
3.3.2. Na jakość wykonywanych czynności 68
3.3.3. Na terminowość wykonywanych czynności 70
3.3.4. Na prowadzenie dokumentacji 72
Podsumowanie 75
Bibliografia 78
Spis rysunków 81

Monitoring ryzyka kredytowego

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I RODZAJE RYZYKA KREDYTOWEGO ORAZ DZIAŁANIA I MECHANIZMY SŁUŻĄCE JEGO OGRANICZANIU 5
1. Ryzyko kredytowe i jego rodzaje 5
2. Główne sposoby ograniczania ryzyka kredytowego 7
2.1 Normy ostrożnościowe 9
2.2 Ocena zdolności kredytowej 15
2.3 Prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów 17

ROZDZIAŁ II. WYBRANE MODELE OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO 20
1. Istota modelu oceny ryzyka 20
2. Model ryzyka KMV 23
3. Model CreditMetrics JP Morgana 36

ROZDZIAŁ III. MONITORING KREDYTOWY W BANKU 39
1. Istota monitoringu kredytowego 39
2. Funkcje monitoringu kredytowego 40
2.1 Funkcja informacyjna 40
2.3 Funkcja zabezpieczająca 42
3. Tryb i organizacja monitoringu 43
3.1 Tryb monitorowania kredytów 43
3.2 Organizacja monitoringu 44

ROZDZIAŁ IV. MONITORING WIERZYTELNOŚCI KREDYTÓW W PKO BANKU POLSKIM SA 47
1. PKO Bank Polski SA – struktura i organizacja 47
2. Monitorowanie kredytu 58
3. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorcy 61
3.1 Ocena Przedsiębiorców płacących zryczałtowany podatek dochodowy 62
4. Monitoring zabezpieczeń kredytowych 67
5. Monitoring terminowości spłaty zobowiązań wobec banku 70
6. Pozamonitoringowe formy weryfikacji ekspozycji kredytowych wykraczające poza bezpośredni monitoring oddziałowy 73
6.1 Biuro Informacji Kredytowej S.A. – misja 73
6.2 Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty Zastrzeżone 78

PODSUMOWANIE 81

BIBLIOGRAFIA 83

SPIS TABEL 87

SPIS RYSUNKÓW 88

SPIS SCHEMATÓW 89

Marketing produktów bankowych

Wstęp 2
Rozdział I. Rozwój produktów bankowych 4
1.1. Istota produktu bankowego 4
1.2. Kształtowanie produktu 6
1.2.1. Marketing bankowy a specyfika produktu bankowego 9
1.2.2. Marketing mix produktu 15
1.3. Sprzedaż produktów a jakość usług bankowych 23
Rozdział II. Reklama produktów w banku 27
2.1. Istota reklamy 27
2.2. Reklama jako forma komunikacji 30
2.3. Specyfika reklamy usług bankowych 38
2.3.1. Marketing ceny 41
2.3.2. Marketing dystrybucji 42
2.3.3. Rola personelu a reklama usług bankowych 43
2.4. Treść przekazu reklamowego usług bankowych 45
Rozdział III. Charakterystyka i wizerunek Banku Millennium S.A. 51
3.1. Historia i przedmiot działalności 51
3.2. Struktura organizacyjna 53
3.3. Pozycja finansowa 55
3.4. Strategia, misja i marketing 58
Rozdział IV. Marketing kart płatniczych w Banku Millennium S.A. 65
4.1. Karty kredytowe Millennium 65
4.2. Planowanie działań marketingowych w banku Millennium 68
4.3. Charakterystyka działań marketingowych banku Millennium 76
4.3.1. Sprzedaż krzyżowa 76
4.3.2. Jakość obsługi 77
4.3.3. Rozwój kanałów dystrybucji 77
4.3.4. Rozwój kanałów dystrybucji elektronicznej dla klientów indywidualnych 78
4.4. Skuteczność działań marketingowych w zakresie sprzedaży w kart płatniczych 80
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 85

Kredyty dla osób fizycznych na podstawie banku PKO BP S.A.

Wstęp 3
Rozdział 1. Przedmiot i zakres działalności banków 5
1. Pojęcie, funkcje i zakres działalności banków 5
2. Formy działalności banków – pożyczki i kredyty 14
3. Rodzaje kredytów bankowych 20
Rozdział 2. Podstawy udzielania kredytów i ocena zdolności kredytowej osób fizycznych 29
1. Warunki podstawowe udzielania kredytów bankowych 29
2. Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych 40
3. Konstrukcja i zawarcie umowy kredytowej 44
4. Przeznaczenie, koszty i zabezpieczenia spłaty kredytu 48
Rozdział 3. Prawne formy zabezpieczeń kredytowych 59
1. Pojęcie i klasyfikacja zabezpieczeń 59
2. Charakterystyka zabezpieczeń osobistych 63
3. Charakterystyka zabezpieczeń rzeczowych 69
Rozdział 4. Analiza działalności kredytowej banku PKO BP S.A. w latach 2014-2015 76
1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 76
2. Warunki przyznawania kredytów 81
3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 83
4. Analiza działalności kredytowej w latach 2014-2016 92
Zakończenie 97
Literatura 98
Spis tabel i rysunków 100

Kredytowanie działalności gospodarczej

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka polskiego systemu bankowego 4
1.1. Historia bankowości polskiej 4
Rozdział 2. Rodzaje kredytów bankowych udzielanych podmiotom gospodarczym 22
2.1. Obecny kształt polskiego systemu bankowego 22
2.2. Systematyka kredytów ze względu na kryteria czasowości, podmiotowości i waluty 34
2.2.1. Kryterium czasowe 34
2.2.2. Kryterium podmiotowe 36
2.2.3. Waluta kredytu 46
Rozdział 3. Źródła finansowania działalności gospodarczej 51
3.1. Kredyt a pożyczka 51
3.2. Instytucje udzielające kredyty – substytuty 58
3.2.1. Fundusze otwarte 60
3.2.2. Kredyty zagraniczne 70
Rozdział 4. Wniosek kredytowy 74
4.1. Prawny charakter wniosku 74
4.2. Podstawowe elementy wniosku kredytowego oraz wymagane dokumenty 77
4.3. Ocena wniosku kredytowego 81
4.3.1. Ocena formalna wniosku 84
4.3.2. Ocena merytoryczna wniosku kredytowego 84
4.3.3. Ocena jakościowa wniosku kredytowego 85
Rozdział 5. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 86
5.1. Analiza finansowa 86
5.1.1. Bilans 89
5.1.2. Rachunek zysków i strat 90
5.1.3. Sprawozdanie z przepływów finansowych 91
5.2. Analiza wskaźnikowa 91
5.3. Podsumowanie analizy kredytowej 102
Zakończenie 106
Bibliografia 107
Spis tabel i rysunków 111

Kredyt hipoteczny jako produkt bankowy

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1

Kredyt hipoteczny jako forma finansowania nabycia nieruchomości

1.1 Pojęcie kredytu hipotecznego

1.2 Zapotrzebowanie na kredyt hipoteczny

1.3 Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

1.4 Sekurytyzacja kredytu hipotecznego

1.4 Organizacja kredytu hipotecznego

ROZDZIAŁ 2

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

2.1 Charakterystyka banków hipotecznych

2.2 Oferta banków hipotecznych

2.3 Perspektywy rozwoju banków hipotecznych

ROZDZIAŁ 3

Kredyt hipoteczny jako produkt Banku X i Y

3.1 Charakterystyka działalności banków

3.2 Oferta kredytów hipotecznych

3.3 Analiza porównawcza atrakcyjności ofert

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS AKTÓW PRAWNYCH

Kredyty preferencyjne na modernizację budownictwa mieszkaniowego w Polsce

Wstęp 2
Rozdział I. Sektor budowlany w Polsce 4
1.1. Sytuacja w branży produkcji budowlano-montażowej 4
1.2. Otoczenie makroekonomiczne budownictwa 9
1.2.1. Rozwój gospodarczy, a produkcja budowlano-montażowa 9
1.2.3. Inwestycje przedsiębiorstw 14
1.2.4. Uwarunkowania podatkowe: zmiany w prawie podatkowym, zmiany w prawie budowlanym 15
Rozdział II. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce 19
2.1. Zasoby mieszkaniowe 19
2.2. Budynki i mieszkania oddane do użytku 23
2.3. Prognoza rozwoju dla budownictwa mieszkaniowego na lata 2006-2008 27
2.4. Kredyty mieszkaniowe i ceny mieszkań 30
2.5. Aspekty modernizacji budownictwa mieszkaniowego 33
Rozdział III. Kredyt preferencyjny w klasyfikacji operacji kredytowych 38
3.1. Rodzaje operacji kredytowych 38
3.2. Prawne formy zabezpieczenia zwrotu kredytów 41
3.3. Kredyt preferencyjny 46
3.3.1. Istota kredytu preferencyjnego 46
3.3.2. Formalności kredytu preferencyjnego 47
3.3.3. Znaczenie kredytu preferencyjnego 48
3.3.4. Zabezpieczenia kredytu preferencyjnego 49
3.4. Preferencyjny kredyt mieszkaniowy 49
3.4.1. Zasady udzielania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych 49
3.4.2. Dochody kredytobiorców a warunki otrzymania kredytu 51
3.4.3. Kredytobiorcy 52
3.4.4. Zasady spłaty kredytu 53
Rozdział IV. Kredyty preferencyjne na modernizację budownictwa mieszkaniowego Banku PKO BP S.A. 56
4.1. Charakterystyka ofert banku 56
4.2. Kredyt mieszkaniowy PKO BP S.A. 59
4.2.1. Finansowanie oraz opłaty za rozpatrzenie wniosku 67
4.3. Zmiana waluty kredytu 67
4.4. Podwyższenie kwoty kredytu 68
4.5. Wcześniejsza spłata kredytu 69
4.6. Wady i zalety oferty 70
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel 85
Spis rysunków 86

Ocena zdolności kredytowej jako sposób minimalizacji ryzyka kredytowego

Wstęp 2
Rozdział I. Ryzyko w działalności kredytowej banku i sposoby jego minimalizacji 4
1.1. Pojęcie ryzyka oraz przyczyny jego występowania 4
1.2. Procedury kredytowe 6
1.3. Klasyfikacja ryzyka kredytowego 10
1.4. Czynniki i warunki kształtujące poziom ryzyka kredytowego 13
1.5. Minimalizacja ryzyka kredytowego 15
Rozdział II. Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 23
2.1. Źródła informacji na potrzeby oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 23
2.2. Analiza wskaźnikowa 29
2.3. Synteza zdolności kredytowej; analiza punktowa 36
Rozdział III. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw w banku PKO BP… 43
3.1. Charakterystyka banku PKO BP 43
3.2. Oferta kredytowa banku PKO BP 50
3.3. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa X 55
Zakończenie 63
Bibliografia 64
Spis tabel 66

Kredyty dla osób fizycznych

WSTĘP 2
Rozdział I
RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH 4
1.1. Uwagi ogólne 4
1.2. Kredyty na zakup dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku 8
1.3. Pożyczki pieniężne 13
1.4. Pożyczki lombardowe (zastawne) 14
1.5. Kredyty mieszkaniowe 15
1.6. Studium przypadku 17
Rozdział II
ANALIZA I OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ OSOBY FIZYCZNEJ 24
2.1. Ryzyko kredytowe 24
2.2. Źródła informacji do oceny zdolności kredytowej osoby fizycznej 29
2.3. Kryteria oceny zdolności kredytowej. Sposoby zapobiegania „przekredytowaniu” 31
2.4. Przykłady podejścia banków do określania zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów konsumpcyjnych 33
2.5. Metoda credit – scoring 35
2.6. Studium przypadku 38
Rozdział III
ZABEZPIECZENIE PRAWNE KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH 41
3.1. Poręczenia cywilne 41
3.2. Poręczenia wekslowe 45
3.3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 51
3.4. Przewłaszczenie należności 56
3.5. Obciążenia nieruchomości 60
3.6. Studium przypadku 62
Rozdział IV
PRZEBIEG KREDYTOWANIA 65
4.1. Wnioski kredytowe 65
4.2. Opiniowanie potrzeb kredytowych i podejmowanie decyzji 70
4.3. Zawieranie umów 72
4.4. Wykorzystywanie kredytów 77
4.5. Spłata kredytów 77
4.6. Studium przypadku 81
ZAKOŃCZENIE 84
Spis tablic 87
Literatura 88