Prace dyplomowe z kierunku: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Umowa o kredyt bankowy

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka kredytów 5
1.1. Istota i rodzaje kredytów 5
1.2. Regulacje i charakter prawny kredytów 10
1.3. Zabezpieczenie kredytowe 14
1.3.1. Podział zabezpieczeń i kryteria ich wyboru przez bank 14
1.3.2. Zabezpieczenia o charakterze osobistym 19
1.3.3. Rzeczowe zabezpieczenia udzielnych kredytów 21
1.3.4. Ryzyko zabezpieczeń 22

Rozdział II. Umowa kredytowa – istota i zakres treści umowy 26
2.1. Definicja umowy kredytowej 26
2.2. Kwota, i waluta kredytu 28
2.3. Zasady i termin spłaty 29
2.4. Wysokość oprocentowania i warunki zmiany 31
2.5. Formy prawnego zabezpieczenia 32
2.6. Termin i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych 33
2.7. Warunki dokonywania zmian w umowie 34

Rozdział III. Zawarcie i wykonanie umowy o kredyt 36
3.1. Wniosek kredytowy i rokowania 36
3.2. Forma umowy 40
3.3. Wypowiedzenie kredytu przez bank 42
3.4. Przywileje i obciążenia stron umowy 45

Rozdział IV. Prawa i obowiązki stron 48
4.1. Prawa kredytobiorcy 48
4.2. Podstawowe obowiązki kredytobiorcy 49
4.3. Uprawnienia banku 53
4.3.1. Prawo do zwrotu od kredytobiorcy wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami i prowizją w umownych terminach spłaty 54
4.3.2. Możliwość żądania od kredytobiorcy informacji i dokumentów potrzebnych do oszacowania jego zdolności kredytowej 55
4.3.3. Możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej w całości lub części 56
4.3.4. Prawo do kontroli zasad wykorzystania i spłaty kredytu 58
4.3.5. Prawo do wymiany między bankami informacji o wierzytelnościach, obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w którym jest to niezbędne do udzielenia kredytu. 60

Rozdział V. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umowy 65
5.1. Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania 65
5.2. Realizacja wierzytelności w drodze postępowania egzekucyjnego 68
5.2.1. Podstawy prawne wszczęcia egzekucji przez bank 68
5.2.2. Egzekucja sądowa 70
5.2.3. Egzekucja administracyjna 78
5.3. Odpowiedzialność karna dłużników banku 79
5.3.1. Udaremnienie (uszczuplenie) zaspokojenia wierzyciela 79
5.3.2. Oszukańcze bankructwo dłużnika 81
5.3.3. Spłata niektórych wierzycieli. Przekupstwo wierzyciela 83

Załączniki 85
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 99

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie kredytu bankowego i hipoteki 4
1.1. Podstawy prawne udzielania kredytów bankowych 4
1.2. Rodzaje kredytów 7
1.3. Zabezpieczenie kredytów 12
1.4. Geneza hipoteki 18
1.5. Pojęcie, treść i funkcje hipoteki 19
1.6. Rodzaje hipoteki 24
1.7. Hipoteka w prawie polskim 28

Rozdział II. Istota kredytu hipotecznego 30
2.1.a Pojęcie kredytu hipotecznego 30
2.1.b Rozwój historyczny instytucji listu zastawnego i banku hipotecznego 35
2.2. Zabezpieczenia kredytowe 38
2.3. Metody oceny zdolności kredytowej 42
2.4. Umowa kredytowa 45
2.5. Koszty kredytu hipotecznego 47

Rozdział III. Charakterystyka podmiotów rynku bankowości hipotecznej w Polsce 50
3.1. Struktura i podmioty rynku bankowości hipotecznej 50
3.2. Rynek pierwotny wierzytelności hipotecznych 52
3.3. System ksiąg wieczystych 54
3.4. Banki hipoteczne 57
3.5. Rynek wtórny wierzytelności hipotecznych 60

Rozdział IV. Rynek kredytów hipotecznych w Polsce 65
4.1. Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w największych bankach na rynku 65
4.2. Cena kredytów 68
4.3. Ocena i podsumowanie rynku kredytów hipotecznych 70
4.4 Perspektywy rozwoju rynku 73
4.4.1. Czynniki wpływające na rozwój kredytów hipotecznych w Polsce 73
4.4.2. Ocena możliwości rozwoju rynku w najbliższych latach 75

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 84

Ryzyko bankowe w działalności banku

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i klasyfikacja ryzyka kredytowego 4
1.1. Pojęcie banku i jego działalność 4
1.2. Definicja ryzyka bankowego 7
1.3. Czynniki wywołujące ryzyko bankowe 12

Rozdział II. Rodzaje ryzyka bankowego 24
2.1. Ryzyko płynności 24
2.2. Ryzyko kapitałowe 29
2.3. Ryzyko kredytowe 30
2.4. Ryzyko operacyjne 33
2.5. Ryzyko rynkowe 35
2.6. Ryzyko stopy procentowej 39
2.7. Ryzyko rozliczeniowe 41
2.8. Ryzyko prawne 41

Rozdział III. Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego 43
3.1. Limity koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań 43
3.2. Próg koncentracji kapitałowej 45
3.3. Całkowity wymóg kapitałowy 46
3.4. Współczynnik wypłacalności 47
3.5. Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków 49
3.6. Metoda wartości zagrożonej 53
3.7. Oceny agencji ratingowych 55

Rozdział IV. Regulacje wewnętrzne w zakresie ryzyka bankowego 61
4.1. Wewnętrzne limity zaangażowań 61
4.2. Ocena zdolności kredytowej 63
4.3. Zabezpieczenia prawne 69
4.4. Monitoring kredytowy 74

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków i tabel 84

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych ryzyk występujących w działalności bankowej, takich jak: ryzyko walutowe, stopy procentowej, ryzyko płynności finansowej, ryzyko kredytowe, kapitałowe, operacyjne, uważane za najistotniejsze a zarazem za najgroźniejsze wszystkich ryzyk, oraz zdefiniowanie metod ograniczających te ryzyka. Mowa będzie również o nadzorze bankowym w Polsce, jego roli oraz środkach stosowanych w celu minimalizowania ryzyka bankowego, bądź też zapobieganie powstałym skutkom.

Rozwój bankowości internetowej w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Obszar bankowości detalicznej 5
1.1. Uregulowania prawne systemu bankowego 5
1.1.1. Źródła prawa bankowego 5
1.1.2. Zasady polskiego prawa bankowego 6
1.2. Rola i znaczenie banków 14
1.3. Bankowość detaliczna 21

Rozdział II. Bankowość internetowa w Polsce 26
2.1. Usługi w bankowości tradycyjnej i internetowej 26
2.2. Ewolucja bankowości elektronicznej 32
2.3. E-banki 36
2.4. Problem bezpieczeństwa w bankowości internetowej 42

Rozdział III. Perspektywy rozwoju bankowości internetowej 45
3.1. Rynek bankowości internetowej w Polsce 45
3.2. Rekomendacje rozwoju usług bankowości internetowej 46
3.3. Korzyści dla banku z wykorzystania w działalności usług bankowości internetowej 48
3.4. Zagrożenia i bariery rozwoju bankowości internetowej 53

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 67

Spis wykresów 68

Spis rysunków 69
Spis schematów 70

Sprzedaż kredytów hipotecznych – strategie konkurencyjne Millennium Bank S.A. i Banku Pekao S.A. Analiza porównawcza

Wstęp 3

Rozdział I. Istota marketingu usług finansowych 5
1.1. Zmiany na rynku usług finansowych w Polsce 5
1.2. Ewolucja marketingu usług finansowych 8
1.3. Interpretacja marketingu usług finansowych 10
1.4. Marketing mix 13
1.5. Zarządzanie marketingiem 15
1.6. Organizacja marketingu w banku 17

Rozdział II. Warunki osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych 20
2.1. Rynek bankowy 20
2.2. Myślenie w kategoriach wymagań rynku 23
2.3. Elastyczna struktura organizacyjna 24
2.4. Przekształcanie szans rynkowych w przewagę konkurencyjną 27

Rozdział III. Podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem kredytów hipotecznych. Zasady osiągania przewagi konkurencyjnej 37
3.1. Rynek kredytów hipotecznych i ich formy 37
3.1.1. Definicja kredytu hipotecznego 37
3.1.2. Zabezpieczenie kredytu hipotecznego 39
3.1.3. Uczestnicy rynku kredytów hipotecznych 44
3.2. Banki hipoteczne jako podmioty na rynku kredytów hipotecznych 46
3.3. Nadzór nad bankami hipotecznymi 47
3.4. Organizacja banku hipotecznego 49
3.5. Zalety i wady zasady specjalizacji banków hipotecznych 51

Rozdział IV. Sprzedaż kredytów hipotecznych – strategie konkurencyjne Millennium Bank S.A. i Banku Pekao S.A. 59
4.1. Millennium Bank S.A. – charakterystyka i struktura organizacyjna 59
4.1.1. Oferta kredytowa 61
4.1.2. Strategia sprzedaży kredytów hipotecznych 64
4.2. Bank Pekao S.A – charakterystyka i struktura organizacyjna 66
4.2.1. Oferta kredytowa 70
4.2.2. Strategia sprzedaży kredytów hipotecznych 76
4.3. Analiza porównawcza oferty kredytowej 77
4.4. Analiza porównawcza strategii konkurencyjnej sprzedaży kredytów 79

Zakończenie 85

Bibliografia 87

Spis tabel 93

Spis fotografii 94

Spis schematów 95

Ryzyko kredytowe w działalności banku

Wstęp 2

Rozdział I. Ryzyko kredytowe i jego przyczyny w działalności banku 4
1.1. Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka kredytowego 4
1.2. Rodzaje ryzyk kredytowych i czynniki ich występowania 9
1.3. Następstwa występowania ryzyka kredytowego i formy zabezpieczenia jego spłat 16

Rozdział II. Metody oceny ryzyka kredytowego 25
2.1. Ogólna charakterystyka metod analizy ryzyka kredytowego 25
2.2. Źródła informacji do analizy ryzyka kredytowego 28
2.2.1. Pojęcie, znaczenie i rola analizy ekonomicznej 28
2.2.2. Metody analizy ekonomiczno- finansowej 31
2.2.3. Materiały źródłowe analizy ekonomicznej 35
2.3. Analiza wskaźnikowa 38

Rozdział III. Case study i wnioski 45
3.1. Ogólna charakterystyka banku X 45
3.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej banku 46
3.3. Analiza standingu finansowego banku X 59
3.3.1. Wskaźnik efektywności 59
3.3.2. Wskaźnik wypłacalności i płynności 61
3.3.3. Wskaźnik jakości aktywów 61
3.4. Podsumowanie przeprowadzonej analizy 62

Wnioski 64
Bibliografia 65
Spis tabel 67
Spis rysunków 68

Prawne formy zabezpieczenia kredytów

Wstęp 3

Rozdział I. Bank i jego funkcje 5
1.1. Przesłanki pojawienia się banków 5
1.2. Bank jako podmiot gospodarczy 9
1.3. Bank i jego otoczenie 14
1.4. Funkcje banku 21

Rozdział II. Kredytowanie działalności gospodarczej 25
2.1. Istota kredytu 25
2.2. Kredyty inwestycyjne 28
2.3. Kredyty obrotowe 35
2.4. Bankowość inwestycyjna 40

Rozdział III. Rodzaje kredytów i warunki ich udzielania 47
3.1. Rodzaje kredytów 47
3.1.1. Podział ze względu na okres kredytowania 47
3.1.2. Waluta udzielenia kredytu 48
3.1.3. Kredyty hipoteczne 50
3.1.4. Kredyty wekslowe 52
3.1.5. Inne rodzaje kredytów 54
3.2. Warunki udzielania kredytów 56
3.2.1. Selekcja klientów dzięki procedurom kredytowym oraz ich segmentacja 56
3.2.2. Instrukcje kredytowe 57
3.2.3. Skład procedur kredytowych 58
3.2.4. Ocena zdolności kredytowej 60

Rozdział IV. Zabezpieczenie kredytów – ustalenie formy zabezpieczenia kredytów 67
4.1. Zabezpieczenia osobiste 67
4.1.1. Poręczenia według prawa cywilnego 67
4.1.2. Weksel własny in blanco 68
4.1.3. Poręczenie wekslowe 69
4.1.4. Przelew wierzytelności 71
4.1.5. Gwarancja bankowa 71
4.2. Zabezpieczenia rzeczowe 73
4.2.1. Kaucja 73
4.2.2. Blokada środków pieniężnych 74
4.2.3. Zastaw 74
4.2.4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 77
4.2.5. Hipoteka 78

Załączniki 81
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis rysunków i tabel 93

Reklama – działania komunikacyjne banku Millennium S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Reklama jako element strategii marketingowej 4
1.1. Reklama częścią marketingu 4
1.2. Reklama jako forma komunikacji 7
1.3. Komunikat reklamowy 10
1.3.1. Cele komunikacyjne 10
1.3.2. Percepcja komunikatu reklamowego 13
1.3.3. Obraz produktu 16
1.4. Kampania reklamowa – aspekt komunikacyjny 19

Rozdział II. Charakterystyka instrumentów komunikacji marketingowej 25
2.1. Podział instrumentów komunikacji 25
2.1.1. Public relations 29
2.1.2. Ambient 33
2.1.3. Product placement 34
2.2. Opracowanie strategii komunikacji 35
2.3. Rodzaje kampanii promocyjnych i koordynacja działań 37
2.4. Globalizacja komunikacji 39
2.5. Efektywność komunikacji 41

Rozdział III. Reklama – działania komunikacyjne banku Millennium S.A. 44
3.1. Charakterystyka Millennium Bank S.A. 44
3.1.1. Historia 44
3.1.2. Oferta produktowa 45
3.1.3. Strategia marketingowa 47
3.2. Kampania reklamowa produktów Millennium Bank S.A. 49
3.2.1. Cele kampanii reklamowej 49
3.2.2. Wysokość budżetu na kampanię reklamową 50
3.2.3. Charakter reklam 51
3.2.4. Nośniki przekazu reklamowego 56
3.2.5. Efektywność przekazu reklamowego 58
3.3. Podsumowanie i wnioski 60

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków i tabel 67

Pośrednictwo finansowe na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce

Wstęp

Rozdział 1.
Rozwój kredytu mieszkaniowego w Polsce
1.1 Pojęcie kredyt mieszkaniowy i jego zastosowanie
1.2 Ewolucja kredytu mieszkaniowego na przełomie ostatniego ćwierć wieku
1.3 Wkroczenie pośredników kredytowych oraz ich rozwój
1.4 Pokazanie różnych możliwości w zakresie doradztwa kredytowego

Rozdział 2.
Proces udzielania kredytu mieszkaniowego w bankach BGŻ S.A.,
PKO S.A. oraz za pośrednictwem Expandera. Porównanie tych możliwości
2.1 Kredyt mieszkaniowy w banku BGŻ S.A.
2.2 Kredyt mieszkaniowy w banku PKO S.A.
2.3 Kredyt mieszkaniowy u pośrednika Expandera

Rozdział 3.
Korzyści, wady oraz zalety zaciągania kredytu mieszkaniowego:
3.1 W banku BGŻ S.A
3.2 W banku PKO S.A
3.3 Za pośrednictwem Expandera

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Rola banku komercyjnego w rozliczeniach zagranicznych

Wstęp 2

Rozdział I
RODZAJE I FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH W BANKACH KOMERCYJNYCH 4
1.1. Rozliczenia zagraniczne ich rodzaje i formy 4
1.2. Sposoby wykonywania rozliczeń zagranicznych 12

Rozdział II.
FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH STOSOWANYCH W BANKU PKO BP SA 24
2.1. Krótka charakterystyka banku PKO BP SA 24
2.2. Podstawowe usługi świadczone przez Bank 28
2.3. Rodzaje i formy rozliczeń międzynarodowych 28
2.4. Próba oceny dotychczasowego rozwoju rozliczeń zagranicznych w PKO BP SA 41

Rozdział III.
KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH 45
3.1. Analiza częstotliwości i zakresu wykorzystania instrumentów zwiększających bezpieczeństwo rozliczeń w handlu z zagranicą 45
3.2. Kierunki doskonalenia rozliczeń zagranicznych a kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej PKO BP SA 55

Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis tabel i rysunków 59