Prace dyplomowe z kierunku: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Ryzyko operacyjne w działalności banku

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem operacyjnym 4
1.1. Definicja ryzyka operacyjnego 4
1.2. Rodzaje ryzyka operacyjnego 9
1.3. Matematyczne ujęcie pojęcia ryzyka operacyjnego 15
1.4. Ryzyko operacyjne a inne ryzyka występujące w banku 19

Rozdział II. Ryzyko operacyjne w regulacjach nadzorczych 24
2.1. Rekomendacje Komisji Nadzoru Bankowego 24
2.2. Nowa Umowa Kapitałowa oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 28
2.3. Uchwały Komisji Nadzoru Bankowego 33
2.4. Instrumenty zarządzania i ograniczania ryzyka operacyjnego 40

Rozdział. III. System zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku 45
3.1. Struktura zarządzania ryzykiem operacyjnym 45
3.2. Systemowe zarządzanie ryzykiem operacyjnym 48
3.3. Bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym 52
3.4. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym 56

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków i tabel 68

Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw

Wstęp 3
Rozdział pierwszy
Istota i znaczenie kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji 4
1.1. Klasyfikacja oraz cechy kredytów bankowych 4
1.2. Inwestycje jako źródło rozwoju przedsiębiorstwa 12
1.3. Rola kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji 19
Rozdział drugi
Charakterystyka Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim finansującego inwestycje dla przedsiębiorstw 26
2.1. Rynek banków spółdzielczych w Polsce i w Unii Europejskiej 26
2.2. Funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 32
2.3. Działalność kredytowa Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 37
2.4. Postępowanie podczas przyznawania kredytów 40
2.5. Zabezpieczenia kredytów 45
Rozdział trzeci
Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw Mazowieckiego Banku Spółdzielczego 48
3.1. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2014 49
3.2. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2015 59
3.3. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2016 69
Zakończenie 80
Bibliografia 83
Spis tabel 87
Spis wykresów 88
Spis rysunków 89
ANEKS 90

Kredyty dewizowe

Wstęp 2
Rozdział I. Kredyty dewizowe 5
1.1. Tendencje zmian w polityce kredytowej w ujęciu historycznym 5
1.2. Pojęcie kredytu bankowego 9
1.3. Rodzaje kredytów 12
1.4. Wniosek o udzielenie kredytu dewizowego i jego elementy 25
Rozdział II. Kategorie ryzyka bankowego – próba klasyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego 28
2.1. Ryzyko kredytowe i inne rodzaje ryzyka bankowego 30
2.2. Metody i instrumenty ograniczania ryzyka bankowego 35
2.3. Zdolność kredytowa 38
Rozdział III. Zasady i tryb udzielania kredytów dewizowych na przykładzie Banku BPH S.A. 44
3.1. Ocena sytuacji ekonomiczno- finansowej kredytobiorcy 45
3.2. Analiza progu rentowności 48
3.3. Logistyka jako metoda oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 49
3.4. System informatyczny jako sposób zwiększania zdolności kredytowej firmy 50
3.5. Ocena regulowania należności 51
3.6. Ocena ogólna 56
Rozdział IV. Prawne zabezpieczenia kredytów bankowych 59
4.1. Zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym 59
4.2. Zabezpieczenia przewidziane prawem wekslowym 68
Rozdział V. Analiza udzielonych kredytów dewizowych BPH S.A. 72
5.1. Udział BPH na krajowym rynku kredytów dewizowych 72
5.2. Analiza trendów na krajowym rynku kredytów dewizowych 74
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 85

Kredytowanie działalności podmiotów gospodarczych

Wstęp 2
Rozdział I. Kredyt bankowy jako produkt banku komercyjnego 4
1. Pojęcie, istota oraz funkcje kredytu 4
2. Rodzaje kredytów bankowych 8
3. Rola i znaczenie kredytów w działalności podmiotów gospodarczych 13
Rozdział II. Procedury udzielania kredytów 25
1. Wniosek kredytowy i jego elementy 25
2. Ocena zdolności kredytowej podmiotu 27
3. Prawne, formalne i finansowe aspekty zawarcia umowy kredytowej 38
4. Wykorzystanie, koszt i spłata kredytu 40
Rozdział III. Analiza oferty kredytowej dla podmiotów gospodarczych na przykładzie BGŻ S.A. 46
1. Powstanie i rozwój banku (restrukturyzacja w BGŻ S.A.) 46
2. Przedmiot i zakres działalności oraz osiągnięcia BGŻ S.A. 49
3. Rodzaje udzielanych kredytów i procedury kredytowe banku 54
4. Ocena zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego w BGŻ S.A. 61
Rozdział IV. Zabezpieczenia kredytów jako ograniczenie ryzyka kredytowego banku 64
1. Prawne podstawy oraz formy zabezpieczenia kredytu 64
2. Zabezpieczenia kredytów stosowane w BGŻ S.A. 66
3. Badania własne 74
Załączniki 89
Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis tabel i rysunków 117
Spis wykresów 118

Kredyt inwestycyjny dla osób fizycznych

Wstęp 3
Rozdział pierwszy, Rola i miejsce kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji osób fizycznych 5
1.1. Rodzaje kredytów inwestycyjnych 5
1.2. Cechy i funkcje kredytów 13
1.3. Miejsce kredytu w finansowaniu inwestycji 22
Rozdział drugi, Bank Spółdzielczy, jako instytucja finansująca inwestycje osób fizycznych 25
2.1. Banki spółdzielcze na rynku polskim 25
2.2. Organizacja i zasady funkcjonowania Banku Spółdzielczego 34
2.3. Kredytowanie inwestycji przez bank 38
2.3.1. Kredyty 38
2.3.2. Pożyczki 41
2.4. Procedura przyznawania kredytu przez bank 42
2.5. Prawne formy zabezpieczenia kredytu przez bank 48
Rozdział trzeci, Analiza działalności kredytów inwestycyjnych dla osób fizycznych Banku Spółdzielczego … 51
3.1. Działalność kredytowa banku w roku 2017 53
3.2. Działalność kredytowa banku w roku 2018 59
3.3. Działalność kredytowa banku w roku 2019 65
Zakończenie 80
Bibliografia 84
Spis tabel 87
Spis rysunków 88
Aneks 89

Kredyt hipoteczny w Banku Zachodnim WBK

trochę historyczna praca dyplomowa – z 2007 roku

Wstęp 2

Rozdział I. Kredyt bankowy 6
1.1. Kredyt a pożyczka 6
1.2. Znaczenie i rola działalności kredytowej w działalności banku 12
1.3. Zasady kredytowania 16
1.4. Ocena zdolności kredytowej 20

Rozdział II. Podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem kredytów hipotecznych 26
2.1. Rynek kredytów hipotecznych 26
2.2. Definicja kredytu hipotecznego 29
2.3. Zabezpieczenie kredytu hipotecznego 31
2.4. Uczestnicy rynku kredytów hipotecznych 39

Rozdział III. Kredyty hipoteczne udzielane przez Bank Zachodni WBK 44
3.1. Charakterystyka Banku Zachodniego WBK 44
3.1.1. Historia działalności 44
3.1.2. Przedmiot działalności i struktura organizacyjna 46
3.1.3. Produkty i wyniki finansowe 49
3.2. Kredyt hipoteczny w Banku Zachodnim WBK 51
3.2.1. Atuty i korzyści oferty kredytów hipotecznych 51
3.2.2. Zakres kredytowania 53
3.2.3. Koszty kredytu 53
3.2.4. System opłat i prowizji 54
3.3. Analiza i ocena kredytu hipotecznego w Banku Zachodnim WBK 54

Zakończenie 59

Spis rysunków 61

Spis tabel 62

Bibliografia 63

Korzyści płynące z porozumień bankowo–ubezpieczeniowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PRODUKT BANKOWY A PRODUKT UBEZPIECZENIOWY 5
1.1. Istota i pojęcie ubezpieczeń 5
1.2. Rodzaje i klasyfikacja ubezpieczeń 9
1.3. Funkcje i rola usług bankowych w systemie usług finansowych 18

ROZDZIAŁ II. PRAWNE REGULACJE TWORZENIA GRUP BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH 24
2.1. Wybrane regulacje prawne dotyczące funkcjonowania grup bankowo-ubezpieczeniowych 24
2.2. Nadzór bankowy 28
2.3. Nadzór ubezpieczeniowy 36
2.4. Uwarunkowania współpracy banków i towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce 39

ROZDZIAŁ III. EKONOMICZNO – ORGANIZACYJNE POWIĄZANIA SEKTORA BANKOWEGO Z SEKTOREM UBEZPIECZENIOWYM 44
3.1. Definicja grupy bankowo-ubezpieczeniowej – bancassurance 44
3.2. Bancassurance jako forma koncentracji kapitału – cele powstania i przesłanki grup bankowo-ubezpieczeniowych w Polsce 49
3.3. Zaangażowanie kapitałowe i inwestycyjne banków w sektor ubezpieczeń 55

ROZDZIAŁ IV. CHARAKTERYSTYKA RYNKU UBEZPIECZEŃ W POLSCE JAKO SEGMENTU RYNKU FINANSOWEGO 63
4.1. Istota rynku ubezpieczeniowego 63
4.2. Podmioty rynku ubezpieczeniowego 65
4.3. Zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych 67
4.4. Rynek ubezpieczeniowy i jego położenie w ramach rynku finansowego 71
4.5. Możliwości i zagrożenia rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce 74
4.6. Prognozy dla rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego 75
ROZDZIAŁ V. EFEKTY I KORZYŚCI WSPÓŁPRACY BANKOWO UBEZPIECZENIOWEJ 80
5.1. Standaryzacja produktów 80
5.2. Automatyzacja i komputeryzacja usługi 84
5.3. Kompleksowość 93

ZAKOŃCZENIE 98

BIBLIOGRAFIA 99

Karty płatnicze w rozliczeniach bankowych

Wstęp 2

Rozdział 1. Rozliczenia pieniężne 3
1.1. Ogólna charakterystyka rozliczeń pieniężnych 3
1.2. Najpopularniejsze rodzaje bezgotówkowych rozliczeń 6

Rozdział 2. Pojęcie karty kredytowej, korzyści, zagrożenia i stosowanie 23
2.1. Ogólna charakterystyka kart kredytowych 23
2.2. Zakres podmiotowy stosowania kart kredytowych 26
2.3. Proces wprowadzania i korzystanie z kart w obiegu 27
2.4. Zalety kart kredytowych 34
2.5. Wady korzystania z kart kredytowych 37

Rozdział 3. Funkcjonowanie kart kredytowych w Banku BPH na tle innych banków 43
3.1. Rodzaje kart kredytowych w Banku BPH 43
3.2. Zasady wydawania i korzystania z kart oraz opłaty z tym związane w porównaniu z innymi bankami 45
3.3. Przywileje i korzyści związane z korzystaniem z kart kredytowych Banku BPH na tle innych banków 47

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis tabel 58

Spis rysunków 59

Spis fotografii 60

Funkcjonowanie Banku PKO BP S.A. w gospodarce rynkowej

Wstęp 2
Rozdział I. Gospodarka rynkowa, a system bankowy w Polsce 4
1.1. Istota gospodarki rynkowej 4
1.2. Ogólna charakterystyka struktury systemu bankowego w Polsce 9
1.3. Zmiany dostosowujące działalność systemu bankowego do potrzeb gospodarki rynkowej 14
1.3.1. Reforma prawa i systemu bankowego 14
1.3.2. Prywatyzacja banków w Polsce 19
Rozdział II. Funkcjonowanie banku PKO BP SA na rynku bankowym 24
3.1. Rys historyczny PKO BP SA 24
3.2. Podstawowe produkty, usługi i rynki działalności banku i Grupy PKO BP SA 30
3.3. Strategia rozwoju banku oraz grupy PKO BP SA 36
Rozdział III. Miejsce PKO BP SA na tle innych banków 44
3.1. Wpływ transformacji ustrojowej na rozwój PKO BP SA. 44
3.2. Pozycja PKO BP SA na rynku 48
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65