Prace dyplomowe z dziedziny: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Ryzyko kredytowe – instrumenty ograniczające

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA KREDYTOWEGO 5
1.1. Przyczyny występowania ryzyka kredytowego 5
1.2. Klasyfikacja ryzyka kredytowego, instrumenty minimalizujące i metody jego oceny 9
1.2.1. Aktywne ryzyko kredytowe 12
1.2.2. Pasywne ryzyko kredytowe 13
1.2.3. Ryzyko indywidualne 14
1.2.4. Ryzyko portfelowe 15
1.3. Etapy zarządzanie ryzykiem kredytowym 17
1.3.1. Rezerwy celowe 22
1.3.2. Współczynnik wypłacalności 23
1.3.3. Wymóg z tytułu ryzyka kredytowego 24
1.3.4. Limity zaangażowania 26

ROZDZIAŁ II. KLASYCZNE INSTRUMENTY OGRANICZAJĄCE SKUTKI RYZYKA KREDYTOWEGO 28
2.1. Badanie zdolności kredytowej 28
2.2. Limity koncentracji 32
2.3. Zabezpieczenia prawne kredytów 37
2.4. Monitoring kredytowy 50
2.5. Dywersyfikacja ryzyka kredytowego 53

ROZDZIAŁ III. ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED RYZYKIEM KREDYTOWYM ZA POMOCĄ KREDYTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 56
3.1. Istota, rodzaje i zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych 56
3.2. Uregulowania prawne kredytowych instrumentów pochodnych 65
3.3. Metody wyceny kredytowych instrumentów pochodnych 69
3.4. Sekurytyzacja 71
3.5. Instrumenty ograniczające ryzyko kredytowe PKO Banku Polskiego SA 78

ZAKOŃCZENIE 85

BIBLIOGRAFIA 87

SPIS TABEL 90

SPIS SCHEMATÓW 91

Ocena zdolności kredytowej w działalności banku

Wstęp 3
Rozdział I. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 5
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 5
1.1. Ryzyko strategiczne 7
1.2. Ryzyko operacyjne 7
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 9
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem) 21
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 26
1.4. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych 30
Rozdział II. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 35
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich 35
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty zastrzeżone 35
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych 36
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków 36
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 41
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta 42
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego 44
Rozdział III. Działalność kredytowa banku na przykładzie PKO BP S.A. 46
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 46
3.2. Warunki przyznawania kredytów 51
3.3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 55
3.4. Analiza działalności kredytowej w latach 2017-2018 71
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 79

Proces badania i oceny zdolności kredytowej

dwa teoretyczne rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 2
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 2
1.1. Ryzyko strategiczne 4
1.2. Ryzyko operacyjne 4
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 6
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem) 18
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 23
1.4. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych 27
Rozdział II. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 32
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich 32
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty zastrzeżone 32
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych 33
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków 33
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 38
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta 39
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego 41

Prawna reglamentacja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I GENEZA I ROZWÓJ SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYCH 6
1.1. Dzieje spółdzielczości kredytowej 6
1.2. Analiza rozwoju Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce 17
ROZDZIAŁ II ŹRÓDŁA PRAWA SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYCH 21
2.1. Podstawy prawne działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej 21
ROZDZIAŁ III STRUKTURA SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYCH 30
3.1. Działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej 30
3.2. Struktura organizacyjna Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej 33
ROZDZIAŁ IV KASA KRAJOWA 36
4.1. Cel i specyfika działalności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 36
4.2. Współpraca z organami administracji państwowej, organami Kasy Krajowej oraz instytucjami Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej 38
4.3. Specyfika działalności Kasy Krajowej 41
4.3.1. Prace legislacyjne 41
4.3.2. Nadzór 41
4.3.3. Działalność operacyjna i rozliczeniowa 42
4.3.4. Działalność reklamowo – promocyjna 43
4.3.5. Działalność szkoleniowa 43
ROZDZIAŁ V DZIAŁALNOŚĆ OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA W SPÓŁDZIELCZEJ ASY OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ I NADZÓR NAD KASAMI OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWYMI 47
6.1. Działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej 44
6.2. Analiza bilansu kas 47
6.3. Badanie realizacji obowiązku utrzymywania płynności płatniczej przez Kasy 50
6.4. Badanie zgodności udzielonych kredytów i pożyczek przez kasy 52
6.5. Badanie zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów pożyczek kas 53
6.6. Badanie stosownego oprocentowania kredytów i pożyczek oraz założonych oszczędności i lokat w kasach 56
6.7. Badanie sytuacji finansowej kas 58
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 64

Polityka finansowa NBP w latach 2010 – 2014

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE JAKO PODSTAWOWE KTEGORIE ZWIĄZANE Z RUCHEM PIENIĄDZA 4
1.1.Pojęcie i funkcje pieniądza we współczesnej gospodarce 4
1.1.1. Istota i formy pieniądza 5
1.1.2. Cechy i funkcje współczesnego pieniądza 7
1.2. Zasady kreacji pieniądza 10
1.3. Bank jako pośrednik w transakcjach rozliczeniowych 17

ROZDZIAŁ II. INSTRUMENTY ODDZIAŁYWANIA BANKU CENTRALNEGO NA BANKI KOMERCYJNE 25
2.1. Istota polityki pieniężnej i jej rodzaje 25
2.2. Klasyfikacja instrumentów polityki pieniężnej 27
2.3. Cele polityki pieniężnej i sposoby jej realizacji przez NBP 31
2.3.1. Instrumenty Banku Centralnego w procesie realizacji polityki pieniężnej 31

ROZDZIAŁ III. POLITYKA PIENIĘŻNA W LATACH 2010-2014 36
3.1. Założenia polityki pieniężnej 36
3.2. Warunki realizacji celu polityki pieniężnej 41
3.3. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej 43

ZAKOŃCZENIE 68

BIBLIOGRAFIA 70

SPIS RYSUNKÓW 73

SPIS SCHEMATÓW 74

Oferta usług bankowych dla gospodarstw domowych na przykładzie wybranych banków

Wstęp

Rozdział I.
Charakterystyka i zapotrzebowanie na usługi bankowości detalicznej
1.1. Identyfikacja pojęcia „bankowość detaliczna”
1.2. Potrzeby finansowe sektora gospodarstw domowych
1.3. Kredytowanie gospodarstw domowych
1.4. Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej

Rozdział II.
Katalog produktów i usług PKO BP SA dla gospodarstw domowych
2.1. Bankowość detaliczna Banku PKO BP
2.1.1. Rachunki ROR
2.1.2. Działalność depozytowa
2.1.3. Fundusze inwestycyjne
2.1.4. Działalność kredytowa
2.1.5. Karty bankowe
2.2.6. Finansowanie nieruchomości

Rozdział III.
Analiza konkurencyjności oferty banku PKO BP S.A. skierowanej do gospodarstw domowych
3.1. Oferta usług i produktów bankowych banku BP PKO S.A.
3.2. Oferta usług i produktów bankowych banku X i Y
3.3. Wyniki sprzedaży usług i produktów banku PKO BP S.A.
4.4. Określenie czynników przewagi oferty produktów i usług banku PKO BP S.A.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jej wpływ na zawarcie umowy kredytowej

Wstęp 2
Rozdział I. Pojemność informacyjna sprawozdawczości finansowej 3
1.1. Obowiązki sprawozdawcze oraz elementy sprawozdania finansowego 3
1.2. Bilans – zawartość informacyjna, zasady wyceny 5
1.2.1. Charakterystyka poszczególnych grup aktywów i pasywów bilansu 5
1.2.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz elementów wyniku finansowego 7
1.3.Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej oraz dodatkowe informacje i objaśnienia 10
1.3.1. Zawartość informacyjna wprowadzenia do sprawozdawczości finansowej 10
1.3.2. Wartość poznawcza dodatkowych informacji i objaśnień 11
1.4. Pojemność informacyjna zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 12
1.5. Istota i metodyka analizy finansowej 13
Rozdział II. Analiza finansowa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod analizy dla potrzeby oceny ryzyka kredytowego 18
2.1. Ryzyko kredytowe i sposoby jego pomiaru 18
2.2. Identyfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki analizy bilansu i rachunku zysków i strat 20
2.3. Ocena zdolności płatniczej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych 32
2.4. Podsumowanie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, ze wskazaniem obszarów ryzyka kredytowego 34
2.5. Elementy bankowej analizy finansowej z punktu widzenia prognozowanej zdolności kredytowej klienta 35
Rozdział III. Analiza finansowa firmy Tyczyn dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego 38
3.1. Charakterystyka firmy 38
3.2. Analiza bilansu 40
3.3. Analiza rachunku zysków i strat 44
3.4. Badanie rachunku przepływów pieniężnych 46
3.5. Ocena zdolności kredytowej firmy 49
Załączniki 55
Zakończenie 60
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 65

Motywacja pracowników w zarządzaniu bankiem Pekao SA

Wstęp 2
Rozdział I. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji bankowej 4
1.1 Strategia rozwoju banków. 4
1.2 Strategia personalna jako forma zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.3 Motywowanie pracowników jako warunek realizacji strategii banku 18
Rozdział II. Wpływ motywacji na postawy i zachowania pracownicze 23
2.1. Kreowanie postaw i zachowań pracowniczych 23
2.2. Bariery i trudności w uzyskaniu zamierzonych efektów motywacji 31
2.3. Motywacja i jej wpływ na zaspokojenie potrzeb społecznych pracowników 35
Rozdział III. Kształtowanie systemu motywacji Banku Pekao SA 44
3.1 Cele i zadania systemu motywacji pracowników banku 46
3.2 Struktura systemu motywacji 56
3.3 Warunki wdrażania systemu motywacji 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65

Motywowanie do pracy pracowników PKO Bank Polski S.A.

Wstęp 2
Rozdział I. Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – zagadnienia teoretyczne 4
1.2. Motywowanie 16
1.2.1. Wybrane teorie motywacji 19
1.2.2. Funkcje i cele 23
1.2.3. Techniki 24
Rozdział II. Założenia badawcze 30
2.1. Teren badań – PKO BP S.A. 30
2.2. Cel badań 36
2.3. Problem badawczy 37
2.4. Problematyka badawcza 39
2.5. Hipoteza 41
2.6. Metody badawcze 44
Rozdział III. Wpływ motywatorów na efektywność pracy w świetle badań własnych 48
3.1. Wskaźniki efektywności pracy 48
3.2. Wpływ motywatorów materialnych 51
3.2.1. Na realizację zleceń 51
3.2.2. Na jakość wykonywanych czynności 57
3.2.3. Na terminowość wykonywanych czynności 60
3.2.4. Na prowadzenie dokumentacji 63
3.3. Wpływ motywatorów niematerialnych 65
3.3.1. Na realizację zleceń 66
3.3.2. Na jakość wykonywanych czynności 68
3.3.3. Na terminowość wykonywanych czynności 70
3.3.4. Na prowadzenie dokumentacji 72
Podsumowanie 75
Bibliografia 78
Spis rysunków 81

Monitoring ryzyka kredytowego

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I RODZAJE RYZYKA KREDYTOWEGO ORAZ DZIAŁANIA I MECHANIZMY SŁUŻĄCE JEGO OGRANICZANIU 5
1. Ryzyko kredytowe i jego rodzaje 5
2. Główne sposoby ograniczania ryzyka kredytowego 7
2.1 Normy ostrożnościowe 9
2.2 Ocena zdolności kredytowej 15
2.3 Prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów 17

ROZDZIAŁ II. WYBRANE MODELE OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO 20
1. Istota modelu oceny ryzyka 20
2. Model ryzyka KMV 23
3. Model CreditMetrics JP Morgana 36

ROZDZIAŁ III. MONITORING KREDYTOWY W BANKU 39
1. Istota monitoringu kredytowego 39
2. Funkcje monitoringu kredytowego 40
2.1 Funkcja informacyjna 40
2.3 Funkcja zabezpieczająca 42
3. Tryb i organizacja monitoringu 43
3.1 Tryb monitorowania kredytów 43
3.2 Organizacja monitoringu 44

ROZDZIAŁ IV. MONITORING WIERZYTELNOŚCI KREDYTÓW W PKO BANKU POLSKIM SA 47
1. PKO Bank Polski SA – struktura i organizacja 47
2. Monitorowanie kredytu 58
3. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorcy 61
3.1 Ocena Przedsiębiorców płacących zryczałtowany podatek dochodowy 62
4. Monitoring zabezpieczeń kredytowych 67
5. Monitoring terminowości spłaty zobowiązań wobec banku 70
6. Pozamonitoringowe formy weryfikacji ekspozycji kredytowych wykraczające poza bezpośredni monitoring oddziałowy 73
6.1 Biuro Informacji Kredytowej S.A. – misja 73
6.2 Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty Zastrzeżone 78

PODSUMOWANIE 81

BIBLIOGRAFIA 83

SPIS TABEL 87

SPIS RYSUNKÓW 88

SPIS SCHEMATÓW 89