Prace dyplomowe z dziedziny: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Karty płatnicze w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Opis kart płatniczych 5
1.1. Definicja karty 5
1.2. Karta płatnicza a inne formy płatności 7
1.2.1. Karta płatnicza a pieniądz gotówkowy 7
1.2.2. Karta płatnicza a czek 8
1.3. Wydawcy kart płatniczych 9
1.4. Ważność kart płatniczych 13
1.5. Typologia kart płatniczych 16
1.5.1. Karty kredytowe 16
1.5.2. Karty debetowe 17
1.5.3. Karty charge 18
1.5.4. Karty pre-paid 18
1.5.5. Combined cards 20
1.6. Karty magnetyczne, mikroprocesorowe i wirtualne 20
1.7. Opłaty i prowizje 25

Rozdział II. Systemy kart płatniczych 27
2.1. Międzynarodowe systemy kart płatniczych 27
2.2. Krajowe systemy kart bankomatowych 42
2.3. Krajowe systemy płatniczych kart handlowych 47

Rozdział III. Charakterystyka polskiego rynku kart płatniczych 51
3.1. Rynek kart płatniczych jako element krajowego systemu płatniczego 51
3.2. Historia polskiej karty płatniczej 52
3.3. Rozwój rynku kart płatniczych 55
3.3.1. Bankomaty 60
3.3.2. Sieć punktów akceptujących płatności kartami 61
3.4. Aspekty prawne 63
3.5. Przestępstwa kartowe 65

Rozdział IV. Zabezpieczenia kart płatniczych 72
4.1. Standardowe elementy zabezpieczające 75
4.2. Wypłaty z bankomatu 77
4.3. Zastrzeżenia kart 78
4.4. Bezpieczeństwo zakupów w Internecie 80
4.5. Autoryzacja kart 84

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis fotografii 93
Spis schematów 94

Działalność kredytowa banków na przykładzie XYZ

Wstęp 3
Rozdział I. Rodzaje kredytów i ich charakterystyka. 5
1.1. Istota klasyfikacji kredytowej 5
1.2. Podział kredytów ze względu na przedmiot kredytu 9
1.2.1. Kredyt obrotowy 9
1.2.2. Kredyt inwestycyjny 10
1.2.3. Kredyt dyskontowy – weksel 13
1.3. Podział kredytów ze względu na metodę kredytowania 15
1.3.1. Kredyt w rachunku bieżącym 15
1.3.2. Konsorcjum bankowe 16
1.4. Podział kredytów ze względu na formę zabezpieczenia 16
1.4.1. Kredyt lombardowy 16
1.4.2. Kredyt hipoteczny 17
Rozdział II. Ogólna charakterystyka Banku KO S.A. i orientacja działalności 24
2.1. Podstawy prawne 24
2.2. Zakres działalności 29
Rozdział III. Zasady udzielania kredytów przez Bank PKO S.A. 34
3.1. Dokumentacja kredytowa 35
3.2. Analiza i ocena zdolności kredytowej 38
3.3. Formy zabezpieczenia 41
3.4. Oprocentowania, prowizje, opłaty od kredytów 42
3.5. Wykorzystanie i spłata kredytu 51
Rozdział IV. Kierunki doskonalenia i rozwój działalności kredytowej 54
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 64

Zarządzanie zasobami ludzkimi w banku

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 5
1.1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Zakres zarządzania zasobami ludzkimi 10
1.3. Oceny pracownicze jako element zarządzania zasobami ludzkimi 23
ROZDZIAŁ II. Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej przedsiębiorstwa 25
2.1. Pojęcie i cele systemu ocen okresowych pracowników 25
2.2. Główne zasady i kryteria ocen efektów pracy i potencjału pracowników 31
2.3. Przedmiot i podmiot okresowego oceniana 38
2.4. Metody i techniki ocen pracowniczych 40
2.5. Wprowadzenie systemu ocen okresowych 55
ROZDZIAŁ III. SYSTEM OCEN OKRESOWYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. 57
3.1. Opis badanego przedsiębiorstwa 57
3.1.1. Krótki zarys historyczny przedsiębiorstwa 57
3.1.2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa 60
3.1.3. Charakterystyka struktury organizacyjnej 62
3.2. SPOSÓB I ZASADY OCENIANIA PRACOWNIKÓW W BANKU MILLENNIUM S.A. 64
3.3. Działalność banku Millennium S.A. w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim 67
ROZDZIAŁ IV. METODY BADAŃ WŁASNYCH 69
4.1. Przedmiot i cel badań 69
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 74
4.3. Metody i narzędzia badawcze 79
4.4. Charakterystyka próby badawczej oraz teren i organizacja badań 80
4.5. Analiza badań własnych 80
4.6. Wnioski 87
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS RYSUNKÓW 97
ANEKS 98

Analiza działalności Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze

Wstęp 3
Rozdział I. Bankowość spółdzielcza w Polsce 5
1.1. Bank i system bankowy 5
1.2. Spółdzielnia jako instytucja i prawne normy regulujące jej działalność 9
1.3. Samopomoc finansowa 12
1.4. Zarys historyczny polskiej bankowości spółdzielczej 14
1.5. Poszukiwanie dróg rozwoju przez polskie banki spółdzielcze po 1990 roku 16
1.7. Bank spółdzielczy a bank komercyjny 23
Rozdział II. Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim na tle sektora bankowości spółdzielczej w Polsce 25
2.1. Sytuacja finansowa banków spółdzielczych w latach 2001 – 2005 roku 25
2.2. Historia i rozwój Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze 29
2.3. Aktualna oferta i klienci banku 34
2.3.1. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla klientów indywidualnych 34
2.3.2. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla rolników 37
2.3.3. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych 38
2.3.4. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla jednostek samorządowych 40
2.4. Założenia ekonomiczno – finansowe Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 40
Rozdział III. Zakres i rozwój działalności bankowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz stopień jego bezpieczeństwa 47
3.1. Analiza działalności depozytowej 47
3.2. Działalność kredytowa 58
3.3 Wynik finansowy 61
3.2.1. Przychody 61
3.2.2. Koszty 64
3.3. Wynik finansowy 67
Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel 75
Spis wykresów 76
Spis rysunków 78

Działalność depozytowa banków w obliczu globalnego kryzysu finansowego

krótka – 24-stronnicowa praca dyplomowa

1. Wstęp 2
2. Charakterystyka depozytów bankowych 3- 19
3. Działalność depozytowa banków w obliczu globalnego kryzysu finansowego 20- 22
4. Bibliografia 23

Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych kartami

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I Rozliczenia transakcji dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych 4
1.1. Istota rozliczeń pieniężnych 4
1.2. Organizacja systemu rozliczeń dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych 7
1.3. Rozliczenia transakcji dokonywanych w Internecie 14
ROZDZIAŁ II Karty płatnicze 22
2.1. Istota plastikowego pieniądza 22
2.1.1. Historia narodzin i rozwoju karty płatniczej na świecie 23
2.1.2. Historia kart płatniczych w Polsce 25
2.2. Klasyfikacja kart płatniczych. 29
2.3. Dodatkowe usługi świadczone użytkownikom kart 33
ROZDZIAŁ III Zasady funkcjonowania systemów płatności kartą 35
3.1. Główne systemy kart płatniczych i ich istota 35
3.2. Transakcje z użyciem kart – strony, przebieg rozliczeń transakcji 40
3.3. Korzyści z kart płatniczych 48
3.4. Prawne aspekty zapłaty kartą płatniczą 49
3.4.1. Umowa o emisję kart płatniczych 51
3.4.2. Umowa o wydanie karty płatniczej 52
3.4.3. Umowa między wydawcą a akceptantem zapłaty kartą płatniczą 54
3.4.4. Umowa między posiadaczem karty płatniczej a akceptantem 55
3.5. Odpowiedzialność cywilnoprawna podmiotów uczestniczących w systemie płatności kartą płatniczą 56
3.5.1. Odpowiedzialność posiadacza karty płatniczej 56
3.5.2. Odpowiedzialność akceptanta zapłaty elektronicznym instrumentem
płatniczym 59
3.5.3. Odpowiedzialność wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych 60
ROZDZIAŁ IV Bezpieczeństwo transakcji wykonywanych kartami płatniczymi 64
4.1. Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych 64
4.2. Niebezpieczeństwa ukryte w kartach płatniczych 67
4.2.1. Przestępstwa związane z zapłatą przy pomocy karty płatniczej 71
4.2.2. Zapobieganie przestępstwom związanych z zapłatą przy pomocy karty płatniczej 75
4.3. Bezpieczeństwo transakcji przy użyciu kart płatniczych 79
4.3.1. Bezpieczeństwo w komunikacji internetowej 79
4.3.2. Bezpieczeństwo w trakcie transakcji przy użyciu bankomatu 91
ZAKOŃCZENIE 99
BIBLIOGRAFIA 100
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 104

Bank jako partner finansowy samorządu

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Bank i system bankowy
1.1. Bank
1.1.1. Definicje banku
1.1.2. Rola banku
1.2. System bankowy
1.2.1. Kształtowanie systemu bankowego
1.2.2. Rodzaje banków
1.3. System bankowy w Polsce
Rozdział II. Samorząd terytorialny – zarządzanie finansami samorządu terytorialnego
2.1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego
2.2. System finansów samorządu terytorialnego
2.3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego po 2003 roku
2.3.1. Zmiany źródeł dochodów
2.3.2. Warunku finansowania zadań i zarządzania finansami
2.3.3. Zmiany wynikające z innych ustaw
2.3.4. Zarządzanie finansowe środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej
Rozdział III. Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
3.1. Inwestycje w systemie zadań samorządu terytorialnego
3.2. Uwarunkowania systemowe
3.3. Cykl realizacji i finansowani programów inwestycyjnych
3.4. Źródła finansowania inwestycji
3.5. Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Rozdział IV. Bank jako partner finansowy samorządu
– doświadczenia Banku Ochrony Środowiska S.A..
4.1. Charakterystyka Banku Ochrony Środowiska
4.1.1. Historia
4.1.2. Profil działalności i struktura organizacyjna
4.1.3. Produkty
4.2. BOŚ S.A. jako partner finansowy samorządów w Polsce
4.1.1. Zamówienia publiczne na kompleksową obsługę budżetu
4.1.2. Udzielanie kredytów na sfinansowanie niedoboru budżetu
4.1.3. Wydatki inwestycyjne ponoszone przez samorządy
4.1.4. Oferta kredytów preferencyjnych na inwestycje proekologiczne
4.1.5. Niskooprocentowane kredyty we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej
4.1.6. Wykup wierzytelności przysługujących od jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział V. Analiza i ocena współpracy Banku Ochrony Środowiska S.A. z jednostkami samorządu w Polsce
5.1. Rozmiar i zakres pomocy finansowej
5.2. Problemy we współpracy finansowej
5.3. Szanse i perspektywy współpracy finansowej
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Analiza zdolności kredytowej banku spółdzielczego

Wstęp 2
Rozdział 1. Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym 4
1.1. System bankowy jako część systemu finansowego 4
1.2. Nadzór bankowy 9
1.3. Banki komercyjne w polskim systemie bankowym 13
1.4. Banki spółdzielcze i kasy oszczędnościowo – kredytowe 18
Rozdział 2. Ocena zdolności kredytowej 25
2.1. Kredyt a pożyczka 25
2.2. Zasady kredytowania 31
2.3. Ryzyko kredytowe 34
2.4. Pojęcie zdolności kredytowej 38
2.5. Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw 41
Rozdział 3. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym w Białymstoku 44
3.1. Historia działalności Banku Spółdzielczego w Białymstoku 44
3.2. Oferta kredytowa 47
3.3. Procedura otrzymania kredytu 52
Rozdział 4. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym w Białymstoku 64
4.1. Analiza bilansu 64
4.2. Struktura kapitałowo-majątkowa 72
4.3. Analiza rachunku wyników 74
4.4. Analiza przepływów pieniężnych 81
Rozdział 5. Analiza zdolności kredytowej na podstawie wskaźnikowej analizy sprawozdawczości finansowej w Banku Spółdzielczym w Białymstoku 83
4.1. Analiza rentowności 91
4.2. Analiza płynności finansowej 96
4.3. Analiza sprawności działania 98
4.4. Analiza zadłużenia (obsługi długu) 100
Zakończenie 102
Bibliografia 103
Spis tabel i rysunków 106

Prawne formy zabezpieczenia działalności kredytowej banku na przykładzie banku BPH S.A.

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I CZYNNIKI RYZYKA KREDYTOWEGO
1.1. CHARAKTERYSTYKA RYZYKA KREDYTOWEGO
1.2. RODZAJE RYZYK KREDYTOWYCH – DEFINICJE
1.3. CZYNNIKI WYSTĘPOWANIA RYZYKA KREDYTOWEGO
1.3.1. Czynniki zewnętrzne
1.3.2. Czynniki wewnętrzne
1.4. NASTĘPSTWA WYSTĘPOWANIA RYZYKA KREDYTOWEGO
1.5. BANK BPH S.A. – DZIAŁANIA W ZAKRESIE RYZYKA KREDYTOWEGO
ROZDZIAŁ II. UMOWA KREDYTU BANKOWEGO
2.1. REGULACJA PRAWNA
2.2. REGULAMINY WEWNĘTRZNE BANKÓW
2.3. POJĘCIE UMOWY KREDYTU BANKOWEGO
2.4. FORMA UMOWY KREDYTOWEJ
2.5. SKUTKI NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
2.5.1. Odpowiedzialność banku
2.5.2. Odpowiedzialność kredytobiorcy
ROZDZIAŁ III. PRAWNE FORMY ZABEZPIECZENIA DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ
3.1. POJĘCIE ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI
3.2. ZABEZPIECZENIA OSOBISTE
3.2.1. Poręczenie – prosta metoda odzyskiwania długów
3.2.1.1. Zakres zobowiązania poręczyciela
3.2.2. Weksel własny in blanco
3.2.3. Poręczenie wekslowe (awal)
3.2.4. Gwarancja – pewna i skuteczna
3.2.5. Przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie – najmniej pracochłonna i szybka w realizacji
3.2.6. Przejęcie długu – nietypowe zabezpieczenie wierzytelności
3.2.7. Przystąpienie do długu
3.2.8. Pełnomocnictwo – skuteczne tylko z klauzulami
3.3. ZABEZPIECZENIA RZECZOWE
3.3.1. Blokada środków na rachunkach bankowych
3.3.2. Kaucja – depozyt w banku
3.3.3. Przeniesienie własności na zabezpieczenie
3.3.4. Zastaw na rzeczach ruchomych – na zasadach ogólnych
3.3.5. Zastaw rejestrowy – obecnie najczęstsze zabezpieczenie kredytów samochodowych
3.3.6. Zastaw na prawach
3.3.7. Zastaw na prawach związanych z papierami wartościowymi
3.3.8. Hipoteka – pojęcie hipoteki – długa droga w odzyskiwaniu należności?
3.3.8.1. Hipoteka umowna zwykła
3.3.8.2. Hipoteka umowna kaucyjna
3.3.8.3. Hipoteka przymusowa zwykła
3.3.8.4. Hipoteka przymusowa kaucyjna
3.3.8.5. Hipoteka ustawowa
3.3.8.6. Wygaśnięcie hipoteki
ROZDZIAŁ IV. OCENA REALNOŚCI ZABEZPIECZEŃ
4.1. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PRZEZ BANK
4.2. ZALETY I WADY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTÓW BANKOWYCH
4.2.1. Zabezpieczenia osobiste
4.2.2. Zabezpieczenia rzeczowe
ROZDZIAŁ V. ANALIZA PORTFELA KREDYTOWEGO I ZABEZPIECZEŃ NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO ODDZIAŁU BANKU BPH S.A.
5.1. ANALIZA UDZIELONYCH KREDYTÓW
5.1.1. Struktura rodzajowa kredytów
5.1.2. Klasyfikacja należności od kredytobiorców
5.2. PRODUKTY KREDYTOWE BANKU BPH S.A. A ZABEZPIECZENIA
5.3. ANALIZA ZABEZPIECZEŃ
ZAKOŃCZENIE
STRESZCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS WYKRESÓW

Analiza rynku usług bankowych w Warszawie

WSTĘP 2
Rozdział I. BANKI W WARSZAWIE I ICH FUNKCJE 4
1.1. Istota banku 4
1.2. Rodzaje banków 9
1.3. Prawo bankowe 13
1.4. Typowe usługi bankowe 20
Rozdział II. ANALIZA RYNKU JAKO INSTRUMENT BADAŃ NAD USŁUGAMI BANKOWYMI W WARSZAWIE 24
2.1. Pojęcie analizy rynku 24
2.2. Struktura gospodarcza rynku 31
2.3. Metody przeprowadzania analizy rynku 39
Rozdział III. ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH WARSZAWIE 45
3.1. Warszawski sektor usług bankowych a sektor bankowy w Polsce 45
3.2. Prezentacja oferty usług bankowych 49
3.2.1. PeKaO S.A. 49
3.2.2. PKO BP 52
3.2.3. SKOK 56
ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 71