Bancassurance w działalności banków

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólna charakterystyka systemu bankowego 4
1.1. Istota i funkcje banku 4
1.2. System bankowy 8
1.3. Podstawowe czynności bankowe 11
1.4. Rodzaje banków 15
1.5. Rozwoju bancassurance w wybranych krajach UE 19

Rozdział II. Powiązania banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi 24
2.1. Konkurencja między sektorem bankowym a ubezpieczeniowym 24
2.2. Istota i rodzaje powiązań między instytucjami sektora finansowego 27
2.3. Efekty synergii osiągane przez banki i firmy ubezpieczeniowe w wyniku prowadzonej współpracy 34
2.4. Rodzaje powiązań w zakresie bancassurance 43

Rozdział III. Rozwój bancassurance w Polsce 48
3.1. Polskie regulacje prawne dotyczące powiązań bankowo-ubezpieczeniowych 48
3.2. Czynniki rozwoju bancassurance w Polsce 54
3.3. Korzyści osiągane w wyniku realizacji strategii bancassurance 55
3.4. Zagrożenia związane z realizacją strategii bancassurance 57

Rozdział IV. Bancassurance w działalności Kredyt Banku S.A. 61
4.1. Ogólna charakterystyka banku 61
4.2. Przedmiot działalności banku 65
4.3. Organizacja bancassurance w banku 69

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków 82
Spis tabel 83
Spis wykresów 84

Wstęp

Zmieniające się w ostatnich latach warunki funkcjonowania banków komercyjnych spowodowały konieczność poszukiwania przez te instytucje nowych, skutecznych możliwości rozwoju, wykraczających poza tradycyjne obszary ich działalności. Proces globalizacji i liberalizacji, rosnący postęp techniczny, w tym szczególnie rozwój nowych technologii informatycznych oraz wysoki poziom konkurencji ze strony różnych instytucji skłoniły środowisko naukowe do dyskusji o nowych kierunkach rozwoju polskiej bankowości, o kształcie jej przyszłości. Jako konkluzja podejmowanych rozważań niejednokrotnie jawi się opinia, iż we współczesnych warunkach działalności banków skuteczna konkurencja z innymi podmiotami możliwa jest przez innowacyjność oferty bankowej.

Niezdolne do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu przychodów z działalności depozytowo-kredytowej banki komercyjne coraz częściej wzbogacają swą tradycyjną aktywność o nowe obszary. Jednym z nich – pozwalającym zniwelować negatywne konsekwencje rezygnacji społeczeństwa z depozytów bankowych, jako sposobu lokowania wolnych środków finansowych – jest wejście na rynek ubezpieczeń.

Powiązania bankowo-ubezpieczeniowe występują obecnie na całym świecie. W Polsce proces ten rozpoczął się w latach 90. dwudziestego wieku i staje się on coraz bardziej popularnym rozwiązaniem stosowanym przez banki komercyjne. Wraz z rozwojem związków banków komercyjnych i firm ubezpieczeniowych, w tym szczególnie powiązań typu bancassurance, na polskim rynku rośnie zainteresowanie środowiska naukowego tą problematyką. W związku z powyższym celem niniejszej pracy była prezentacja powiązań bankowo-ubezpieczeniowych typu bancassurance w działalności banku.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziały stanowią rozważania teoretyczne, natomiast rozdział czwarty to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki systemu bankowego. Na wstępie przedstawiono istotę i funkcje banku oraz system bankowy. W dalszej części rozdziału omówiono podstawowe czynności bankowe oraz zaprezentowano podstawowe rodzaje banków. Pod koniec rozdziału pierwszego omówiono także problematykę rozwoju bancassurance w wybranych krajach Unii Europejskiej.

W rozdziale drugim ukazano powiązania banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi. Rozważania rozpoczęto od omówienia konkurencji między sektorem bankowym a ubezpieczeniowym. Następnie wskazano istotę i rodzaje powiązań między instytucjami sektora finansowego oraz omówiono efekty synergii osiągane przez banki i firmy ubezpieczeniowe w wyniku prowadzonej współpracy. Pod koniec rozdziału przedstawiono rodzaje powiązań w zakresie bancassurance.

W rozdziale trzecim ukazano rozwój bancassurance w Polsce. Na wstępie rozważań przedstawiono polskie regulacje prawne dotyczące powiązań bankowo-ubezpieczeniowych. Następnie przedstawiono czynniki rozwoju bancassurance w Polsce. Pod koniec rozdziału trzeciego przedstawiono korzyści i zagrożenia związane z realizacją strategii bancassurance.

W rozdziale czwartym przedstawiono istotę bancassurance w działalności Kredyt Banku S.A. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanego banku. Następnie wskazano przedmiot działalności banku z uwzględnieniem prowadzonej działalności w oferowaniu produktów ubezpieczeniowych bancassurance. W ostatniej części rozdziału czwartego dokonano analizy organizacji bancassurance w Kredyt Banku w latach 2005-2008. Pod koniec rozważań dokonano oceny bancassurance w działalności Kredyt Banku oraz przedstawiono perspektywy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Kredyt Banku pochodzące głównie ze Skonsolidowanych Raportów Rocznych.