Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem

Wstęp 3

Rozdział I. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy funkcjonujący w gospodarce rynkowej 4
1.1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy 4
1.1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa 4
1.1.2. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa 8
1.1.3. Łączenie przedsiębiorstw 11
1.2. Wpływ polityki gospodarczej państwa na działalność przedsiębiorstwa 13
1.2.1. Cele i formy interwencjonizmu w gospodarce rynkowej 13
1.2.2. Rola państwa w gospodarce rynkowej i jego wpływ na przebieg i rozwój procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie 22

Rozdział II. Usługi bankowe w kierowaniu rozwojem przedsiębiorstwa 26
2.1. Podstawowe usługi w ramach bankowości korporacyjnej 26
2.2. Weksle i czeki w rozliczeniach przedsiębiorstw 32
2.3. Rola banków w rozliczaniu transakcji krajowych 33
2.4. Rola banków w rozliczaniu transakcji zagranicznych 36
2.5. Przedsiębiorstwo jako klient banku inwestycyjnego 38
2.6. Przedsiębiorstwo jako klient banku hipotecznego 43
2.7. Wpływ usług bankowych na rozwój przedsiębiorstwa 46

Rozdział III. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji. Doświadczenia przedsiębiorstw na przykładzie programów restrukturyzacyjnych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 49
3.1. Charakterystyka kredytów bankowych oferowanych przedsiębiorstwom 49
3.2. Rola kredytów w finansowaniu przedsiębiorczości 57
3.3. Wyznaczniki kosztu kredytu 60
3.4. Wpływ finansowania nakładów inwestycyjnych przez banki na rozwój polskiej przedsiębiorczości – podsumowanie 62

Zakończenie 66
Bibliografia 67

Spis rysunków 72

Spis tabel 72