Prace dyplomowe z kierunku Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w aspekcie bezpieczeństwa systemu bankowego

Wstęp 3

Rozdział I. Organizacja i charakter systemu bankowego w Polsce 5
1.1. System bankowy jako element systemu finansowego 5
1.2. Struktura systemu bankowego w Polsce 11
1.2.1. Banki komercyjne 14
1.2.2. Banki spółdzielcze 16
1.2.3. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 17
1.3. Podmioty nadzorujące działalność banków w Polsce 19
1.4. Wskaźnikowa ocena bezpieczeństwa systemu bankowego 22

Rozdział II. Podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz Unii Europejskiej 35
2.1. Polska a wymogi unijne w zakresie gwarantowania depozytów 35
2.2. Struktura organizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podstawy prawne jego funkcjonowania 46
2.3. Zakres działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 52
2.3.1. Działalność gwarancyjna 52
2.3.2. Działalność pomocowa 54
2.3.3. Działalność kontrolna i badawcza 58
2.4. Działalność stabilizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 63

Rozdział III. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 66
3.1. Działalność gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 66
3.2. Pożyczki z Funduszu Pomocowego i Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych 71
3.3. Gromadzenie i analiza informacji o bankach 76
3.4. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a stabilność systemu bankowego w Polsce 79
3.5. Przyszłość Bankowego Funduszu Gwarancyjnego po przystąpieniu do strefy Euro 82

Zakończenie 85

Bibliografia 87

Spis tabel 92

Spis rysunków 93

Spis wykresów 94

Wstęp

W latach 80. i 90. nastąpiło wiele zmian w obowiązującym systemie prawnym i ekonomicznym państwa. Zmianom tym podlegał także cały system bankowy i jego organizacja. Następowało to stopniowo w drodze kolejnych nowelizacji prawa bankowego, ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz innych ustaw.

W 1994 roku została uchwalona bardzo ważna dla funkcjonowania systemu bankowego ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa ta wypełniła istotną lukę w ustawodawstwie bankowym. Jej brak był jedną z przyczyn trudności rozwojowych systemu bankowego, głównie banków komercyjnych.

Głównym celem działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest umacnianie wiarygodności banków oraz stabilności polskiego systemu bankowego poprzez gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych przez osoby fizyczne i prawne do wysokości określonej ustawą oraz udzielanie zwrotnej pomocy finansowej na samodzielną sanację bankom o zagrożonej wypłacalności, bądź bankom o dobrej kondycji finansowej w celu przejęcia banków zagrożonych. Do uprawnień i obowiązków funduszu należy ponadto gromadzenie i analizowanie informacji o sytuacji finansowej banków- tak, aby z dostatecznym wyprzedzeniem identyfikować potencjalne zagrożenia.

Z powyższego wynika, że działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ma bardzo szeroki zakres. Celem niniejszej pracy było ukazanie w wpływu działalności BFG na stabilność systemu bankowego, oraz ukazanie perspektyw rozwojowych w związku z przystąpieniem do strefy euro.
Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy stanowi wstęp do rozważań. Ukazano w nim organizację i charakter systemu bankowego w Polsce. Omówiono system bankowy jako elementu systemu finansowego oraz strukturę systemu bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem banków komercyjnych, banków spółdzielczych oraz Spółdzielczych Kas Oszczędności. Ponadto w rozdziale tym przeanalizowano także system bankowy pod względem bezpiecznego funkcjonowania, z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej oraz omówiono rolę podmiotów systemu finansowego z punktu widzenia nadzoru.

Rozdział drugi ukazuje podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Na wstępie tej części pracy omówiono polskie i unijne wymogi w zakresie gwarantowania depozytów. Przedstawiono także strukturę organizacyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podstawy jego funkcjonowania. W dalszej części rozdziału przeanalizowano zakres działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z uwzględnieniem jego działalności gwarancyjnej, pomocowej oraz kontrolnej badawczej. Na koniec omówiono działalność stabilizacyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Na wstępie analizy zbadano działalność gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na przełomie czterech ostatnich lat. Następnie przeanalizowano pożyczki z Funduszu Gwarancyjnego i Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych oraz omówiono gromadzenie i analizę informacji o bankach. Podsumowaniem przeprowadzonej analizy było sformułowanie wniosków odnoście działalności BFG oraz jego wpływu na stabilność systemu bankowego a także ukazano przyszłość BFG po przystąpieniu do strefy euro.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

naliza i ocena metodologii badania zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU 6
1.1. Kredyty bankowe i ich funkcje 6
1.2. Rodzaje kredytów bankowych 10
1.3. Formy kredytowania działalności bieżącej 17
1.3.1. Kredyty w rachunku bieżącym 17
1.3.2. Kredyty w rachunku kredytowym 19
1.3.3. Kredyty dyskontowe 22
1.3.4. Kredyty akceptacyjne 23
1.3.5. Usługi Factoringowe 24

ROZDZIAŁ II. ISTOTA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ I RYZYKA KREDYTOWEGO 26
2.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 26
2.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym 32
2.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 37
2.4. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach 42

ROZDZIAŁ III. SYSTEM OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU BPH S.A. 49
3.1. Istota zdolności kredytowej i podstawowe zasady jej analizy 49
3.2. Wniosek o kredyt i źródła informacji do oceny zdolności kredytowej 55
3.3. Ocena formalnoprawna zdolności kredytowej 56
3.4. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej 58

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA PRZEDSIĘBIOROSTWA WILBO S.A. DLA POTRZEB OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO 70
4.1. Ogólna charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa 70
4.2. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej 72
4.3. Ocena formalnoprawna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 75
4.4. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 78

ZAKOŃCZENIE 89
BIBLIOGRAFIA 91
SPIS RYSUNKÓW 95
SPIS WYKRESÓW 96
SPIS TABEL 97

Zastosowanie i problemy wdrożeniowe podpisu elektronicznego

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. GENEZA I ZAKRES POJĘCIOWY PODPISU ELEKTRONICZNEGO 5
1. Geneza podpisu elektronicznego 5
2. Hierarchia podpisów elektronicznych 8
3. Podpis elektroniczny wobec podpisu własnoręcznego 10
3.1. Podpis własnoręczny 10
3.2. Cechy wspólne podpisu elektronicznego i własnoręcznego 12
4. Zasady tworzenia elektronicznego podpisu cyfrowego 15
4.1. Kryptografia symetryczna i asymetryczna 15
4.1.1. Kryptosystemy symetryczne 16
4.1.2. Kryptosystemu asymetryczne 17
4.2. Mechanizm funkcjonowania elektronicznego podpisu cyfrowego 20
4.2.1. Podpis elektroniczny 20
4.2.2. Procedura tworzenia elektronicznego podpisu cyfrowego 21

ROZDZIAŁ II. ISTOTA INFRASTRUKTURY KLUCZA PUBLICZNEGO 24
1. Pojęcie infrastruktury 24
1.1. Instalacje strukturalne 24
1.2. Mechanizm udostępniania aplikacji 25
1.3. Wskaźniki ekonomiczne 28
2. Definicja Infrastruktury Klucza Publicznego 30
2.1. Urząd Certyfikacji 30
2.2. Certyfikat Klucza Publicznego 30
2.3. Hierarchia urzędów certyfikacyjnych 32
3. Usługi PKI 34
3.1. Podstawowe usługi PKI 34
3.2. Dodatkowe usługi PKI 39

ROZDZIAŁ III. PODPIS ELEKTRONICZNY W PRAKTYCE 46
1. Wydawanie Certyfikatu 46
1.1. Certyfikaty i ich struktura 46
1.2. Weryfikacja i formaty certyfikatów 47
1.3. Regulaminy certyfikacji 48
1.4. Uzyskanie Osobistego Certyfikatu 50
2. Zarządzanie kluczami i certyfikatami 51
2.1. Faza inicjująca 51
2.2. Faza wydawania 56
2.3. Faza unieważniania 58
3. Konfigurowanie programu MS Outlook Express 60
3.1. Charakterystyka programu MS Outlook Express 60
3.2. Zasady konfigurowania programu MS Outlook Express 60
4. Import certyfikatów 61
5. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości przez MS Outlook Express 62
5.1. Podpisywanie wiadomości 62
5.2. Szyfrowanie wiadomości 62
6. Bariery wdrożeniowe 63

ROZDZIAŁ IV. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 66
1. Przedmiot i cel badań 66
2. Problemy i hipotezy badawcze 72
2.1. Problemy badawcze 72
2.2. Hipotezy badawcze 75
3. Metoda, technika i narzędzie badań 77
3.1. Metoda badań 77
3.1. Technika badań 78
3.3. Narzędzie badań 81
4. Teren badań 83
4.1. Rys historyczny firmy (np. Loma Polska Sp. z o.o.) 83
4.2. Struktura organizacyjna i stan zatrudnienia 83
4.3. Przedmiot działalności 83
5. Charakterystyka próby badawczej 85

ROZDZIAŁ V. WYKORZYSTANIE PODPISU ELEKTRONICZNEGO W FIRMIE X W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 87
1. Zastosowanie podpisu elektronicznego 87
2 Wnioski 98

ZAKOŃCZENIE 100

BIBLIOGRAFIA 103

SPIS TABEL 106

SPIS RYSUNKÓW 107

ANEKS 108

WSTĘP

Nie ma wątpliwości, że technologii infrastruktury klucza publicznego (PKI) towarzyszy wiele nadziei, a od kilku lat poświęca się jej dużo uwagi. Praktycznie każdego dnia pojawiają się nowe periodyki, dzienniki branżowe i doniesienia z konferencji poświęcone tej tematyce. Słyszymy i czytamy o bardzo obiecujących właściwościach usług weryfikacji tożsamości oraz zapobiegania wypieraniu się autorstwa, realizowanych za pomocą mechanizmów podpisu cyfrowego, jak również gwarantowania poufności i zarządzania kluczami szyfrującymi- zbudowanych na bazie kryptografii symetrycznej i asymetrycznej. Wszystkie wymienione pojęcia odnoszą się do technologii PKI, przeto nie może dziwić pogląd wielu ludzi, że jej wprowadzenie stanie się podstawą powszechnego i bezpiecznego handlu elektronicznego.

Podpis elektroniczny jest to technologia, która za pomocą technologii teleinformatycznych służy do identyfikacji biorących udział w wymianie dokumentów stron. Innym jej zadaniem (nie mniej ważnym) jest zabezpieczenie integralności wymienianych danych. Podpis elektroniczny to technologia trudna do złamania i obejścia. Jej cechy oraz funkcje powodują, iż podpis elektroniczny stał się odpowiednikiem tradycyjnego podpisu w środowisku cyfrowym.

Chociaż teoretyczne fundamenty infrastruktury klucza publicznego powstały ponad dwie dekady temu, z chwilą wynalezienia szyfrowania kluczem publicznym, komercyjne rozwiązania z tej dziedziny liczą sobie zaledwie kilka lat. To, co rozpoczęła garść producentów, podejmują dziesiątki, a może nawet setki przedsiębiorstw oferujących różne formy usług PKI. Zapotrzebowanie rynku na ich produkty szybko rośnie i wszystko wskazuje, że taki trend utrzyma się najbliższej przyszłości.

Technologie oparte na szyfrowaniu asymetrycznym są jeszcze ciągle młode i zbyt wiele rozwiązań okrywa tajemnica. Taka sytuacja jest przyczyną irytującego rozpowszechniania się sprzecznych dokumentacji, standardów i autorskich rozwiązań producentów. Jak się wydaje, nie ma również żadnego wyczerpującego opracowania tematyki PKI, które byłoby dobrym wprowadzeniem do najważniejszych koncepcji i podstaw technologii.

Głównym celem wprowadzenia do systemów prawnych nowej instytucji – podpisu elektronicznego jest wykorzystywanie go w umowach zawieranych przez Internet i stworzenie elektronicznych czynności prawnych. Założeniami wszystkich regulacji prawnych jest zrównanie podpisu elektronicznego i własnoręcznego oraz zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa przy przesyłaniu danych drogą elektroniczną. Podpis elektroniczny powinien również zapewnić możliwość zawierania kontraktów o charakterze internacjonalnym.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie praktyki wykorzystania podpisu elektronicznego na przykładzie firmy X.

Praca składa się z pięciu rozdziałów:

Rozdział pierwszy zawiera genezę i zakres pojęciowy podpisu elektronicznego.

W rozdziale drugim ukazano istotę infrastruktury klucza publicznego.

Aspekty dotyczące podpisu elektronicznego w praktyce przedstawiono w trzecim rozdziale pracy.

Rozdział czwarty zawiera podstawy metodologiczne badań własnych.
Analiza wyników badań własnych oraz wnioski ukazane zostały w piątym rozdziale pracy.

Zarządzanie zdolnością kredytową w działalności banku PKO BP S.A.

Wstęp 3

Rozdział I. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 5
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 5
1.1. Ryzyko strategiczne 7
1.2. Ryzyko operacyjne 8
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 9
1.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 22
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 26
1.4. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych 31

Rozdział II. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 36
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich 36
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty zastrzeżone 36
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych 37
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków 37
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 42
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta 43
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego 45

Rozdział III. Działalność kredytowa banku na przykładzie PKO BP S.A. w aspekcie zarządzania ryzykiem i zdolnością kredytową 47
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 47
3.2. Warunki przyznawania kredytów 52
3.3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 56
3.4. Analiza działalności kredytowej. Zarządzanie ryzykiem i zdolnością kredytową 72

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 87

Wstęp

Przedmiotem polityki rynkowej banku są decyzje z zakresu kierowania i regulowania działań rynkowych, kształtujące popyt aktualnych i potencjalnych uczestników rynku, od czego ostatecznie uzależniona jest konkretna realizacja oferty usług banku. Pozycja bankowej polityki rynkowej jako części składowej polityki banku w ostatnim czasie uległa znacznemu przewartościowaniu, co związane jest ze zmieniającymi się warunkami w zakresie konkurencji i dostosowaniem do zmienionego układu uwarunkowań.

Konieczność wykazania zdolności kredytowej przez kredytobiorców może być przez niektórych odbierana jako szykana. Należy jednak pamiętać, że bank – tak jak każdy podmiot posiadający środki pieniężne, nie odda posiadanych środków osobie, która nie gwarantuje spłaty kredytu. Środki, które bank przeznacza na kredyty pochodzą najczęściej z lokat bankowych deponowanych przez inne podmioty korzystające z usług banku.

Konieczność wykazania się zdolnością kredytową może więc być postrzegana jako zabezpieczenie interesów deponentów środków pieniężnych – zagrożenie spłaty kredytu przez nierzetelnego kredytobiorcę stanowi w pewnym sensie zagrożenie dla deponentów, którzy w dobrej wierze i w nadziei na zwrot z niewielkim, ale jednak zyskiem, powierzyli bankom swe pieniądze.

Uchwycenie i ocena ryzyka kredytowego stanowi rdzeń decyzji o przyznaniu kredytu. Brane pod uwagę cele są pochodną wyznaczonych przez bank celów nadrzędnych i traktowane są jako „podcele”. Służą jako odniesienie dla przyjęcia lub odrzucenia wniosku kredytowego. Celem badania zdolności kredytowej jest zapewnienie jak najwyższego prawdopodobieństwa spłaty kredytu. Zasadniczo decyzje kredytowe są podejmowane przy posiadaniu niepełnych informacji.
Z owej niepewności co do przyszłej sytuacji wynika ryzyko kredytowe. Decyzje kredytowe mogą być zatem określone jako decyzje podejmowane w warunkach niepewności, w których występuje ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji. Z tego też powodu powinno wchodzić w grę jedynie takie zaangażowanie, które odpowiada polityce banku. Ponadto muszą być wzięte pod uwagę przy udzielaniu kredytu szczególne uwarunkowania wynikające z prawa i specyfiki działalności banków.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie istoty oferty kredytowej Banku z zaakcentowaniem zarządzania ryzykiem i zdolnością kredytową.

Metodą badawczą wykorzystaną dla potrzeb opracowania jest analiza dokumentów i materiałów wewnętrznych Banku PKO BP S.A.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy przedstawia naturę zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego. Przedstawiono tu także aspekty związane ze zarządzaniem ryzykiem kredytowym oraz z oceną zdolności kredytowej.

W rozdziale drugim przedstawiono źródła pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych.

Zasady działalności kredytowej PKO BP S.A. w aspekcie zarządzania ryzykiem i zdolnością kredytową ukazane zostały w ostatnim- trzecim- rozdziale pracy. Rozdział ten zawiera ogólną charakterystykę omawianego banku. Ukazano tu także warunki przyznawania kredytów, charakterystykę ofert kredytowych oraz analizę działalności kredytowej z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem i zdolnością kredytową Banku.

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem

Wstęp 3

Rozdział I. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy funkcjonujący w gospodarce rynkowej 4
1.1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy 4
1.1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa 4
1.1.2. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa 8
1.1.3. Łączenie przedsiębiorstw 11
1.2. Wpływ polityki gospodarczej państwa na działalność przedsiębiorstwa 13
1.2.1. Cele i formy interwencjonizmu w gospodarce rynkowej 13
1.2.2. Rola państwa w gospodarce rynkowej i jego wpływ na przebieg i rozwój procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie 22

Rozdział II. Usługi bankowe w kierowaniu rozwojem przedsiębiorstwa 26
2.1. Podstawowe usługi w ramach bankowości korporacyjnej 26
2.2. Weksle i czeki w rozliczeniach przedsiębiorstw 32
2.3. Rola banków w rozliczaniu transakcji krajowych 33
2.4. Rola banków w rozliczaniu transakcji zagranicznych 36
2.5. Przedsiębiorstwo jako klient banku inwestycyjnego 38
2.6. Przedsiębiorstwo jako klient banku hipotecznego 43
2.7. Wpływ usług bankowych na rozwój przedsiębiorstwa 46

Rozdział III. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji. Doświadczenia przedsiębiorstw na przykładzie programów restrukturyzacyjnych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 49
3.1. Charakterystyka kredytów bankowych oferowanych przedsiębiorstwom 49
3.2. Rola kredytów w finansowaniu przedsiębiorczości 57
3.3. Wyznaczniki kosztu kredytu 60
3.4. Wpływ finansowania nakładów inwestycyjnych przez banki na rozwój polskiej przedsiębiorczości – podsumowanie 62

Zakończenie 66
Bibliografia 67

Spis rysunków 72

Spis tabel 72

Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z bankiem

Wstęp 2

Rozdział I. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 4
1.1. Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 4
1.2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 12
1.3. Bariery rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 16

Rozdział II. MSP i bank 21
2.1. Rodzaje banków 21
2.2. Konieczność współpracy przedsiębiorstwa z bankiem 25
2.3. Kryteria wyboru banku przez małe i średnie przedsiębiorstwa 27
2.4. Usługi bankowe dla MSP 32
2.5. Współpraca w zakresie kredytowania działalności gospodarczej 36
2.6. Rodzaje i formy kredytów 42

Rozdział III. Analiza kredytów bankowych dla sektora MSP na przykładzie BRE Bank S.A. 49
3.1. Charakterystyka BRE Banku 49
3.2. Oferta BRE Banku 52
3.3. Pakiety przeznaczone dla MSP 54
3.4. Analiza kredytów bankowych dla MSP w latach 2004-2006 61

Zakończenie 68
Bibliografia 71
Spis rysunków 74
Spis tabel 75
Spis wykresów 76

Wpływ zachowania klientów na funkcjonowanie banku PKO BP

1. Wstęp 2
1.1. Cel pracy 2
1.2. Zakres pracy 5

2. Wprowadzenie do bankowości 10
2.1. Charakterystyka branży 10
2.2. Ujęcie historyczne 13
2.3. Współczesne poglądy na temat bankowości detalicznej 19

3. Opis organizacji przedsiębiorstwa PKO BP 26
3.1. Charakterystyka ogólna 26
3.2. Zasoby ludzkie 29
3.3. Zasoby materialne 33
3.4. Zasoby finansowe 35

4. Badania pierwotne dotyczące satysfakcji klientów z korzystania z usług banku PKO B.P. 43
4.1. Zasady i sposoby prowadzenia badań 43
4.2. Ustalenie problemów badawczych 48
4.3. Opracowanie planu badawczego 49
4.4. Przeprowadzenie badań 50
4.5. Wyniki 51
4.6. Analiza wyników 60

Wnioski 62
Literatura 64
Spis tabel i wykresów 67
Załącznik 68

W pracy za podstawowy cel poznawczy przyjęto identyfikację uwarunkowań, roli i miejsca wizerunku banku wśród nabywców indywidualnych w strategii mar­ketingowej. Dla tak określonego celu podstawowego sformułowano wiele celów szczegółowych. Wśród nich można wymienić m.in.: precyzyjne zdefiniowanie po­jęcia wizerunku na tle istniejącego dorobku naukowego, wskazanie na rolę wize­runku banku w podejmowaniu przez nabywców decyzji, określenie miejsca wize­runku w systemie celów i strategii marketingowych banku oraz wskazanie na rolę instrumentów marketingowych w kształtowaniu wizerunku.

Usługi bankowości elektronicznej na przykładzie Inteligo i Mbank

Wstęp 3

Rozdział I. Geneza i istota bankowości elektronicznej 5
I.1. Pojęcie i klasyfikacja usług bankowych 5
I.2. Pojęcie i geneza rozwoju bankowości elektronicznej 18
I.3. Uwarunkowania prawne bankowości elektronicznej w Polsce 26
I.3.1. Regulacje świadczenia usług bankowych w środowisku elektronicznym 26
I.3.2. Pieniądz elektroniczny w polskim prawie 30
I.3.3. Regulacja nadzoru bankowego a bankowość internetowa 32
I.3.4. Czynniki rozwoju usług bankowości elektronicznej w Polsce 35

Rozdział II. Instrumenty bankowości elektronicznej 39
II.1. Bankowość internetowa 39
II.2. Bankowość telefoniczna 43
II.3. Bankowość modemowa i mobilna 45
II.4. Bankowość terminalowa 47
II.5. Elektroniczne instrumenty płatnicze 51

Rozdział III. Zagrożenia i zabezpieczenia bankowości elektronicznej 60
III.1. Specyfikacja zagrożeń bankowości elektronicznej 60
III.2. Klasyfikacja zabezpieczeń bankowości elektronicznej 65
III.3. Problemy bezpieczeństwa bankowości elektronicznej w Polsce 76

Rozdział IV. Charakterystyka usług bankowości elektronicznej w Banku Inteligo SA 80
IV.1. Prezentacja Banku Inteligo SA 80
IV.2. Usługi bankowości internetowej Banku Inteligo SA 86
IV.3. Usługi bankowości telefonicznej Banku Inteligo SA 91
IV.4. Usługi bankowości modemowej Banku Inteligo SA 93

Rozdział V. Charakterystyka usług bankowości elektronicznej w Banku mBank S.A. 95
V.1. Prezentacja banku mBank S.A. 95
V.2. Usługi bankowości internetowej w mBank 97
V.3. Usługi bankowości telefonicznej w mBank 99
V.4. Usługi bankowości modemowej w mBank 101
V.5. Usługi bankowości terminalowej i elektroniczne instrumenty płatnicze mBank 106

Rozdział VI. Porównanie bankowości elektronicznej Inteligo i mBanku 108
VI.1. Analiza wybranych usług bankowości elektronicznej w Banku Inteligo i mBank 108
VI.2. Bankowość elektroniczna banku Inteligo i mBanku na tle branży 118

Zakończenie 128
Bibliografia 130
Spis tabel 135
Spis rysunków 136

Tradycyjne formy oszczędzania a inwestowanie

Wstęp 4

Rozdział I. Podstawowe pojęcia związane z oszczędzaniem 6
1.1. Istota oszczędzania 6
1.2. Gromadzenie oszczędności na rachunku bankowym 7
1.3. Oszczędzanie w wyniku inwestowania 13

Rozdział II. Tradycyjne formy oszczędzania 22
2.1. Istota oszczędzania na rachunkach oszczędnościowych 22
2.2. Istota oszczędzania na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych 28
2.3. Książeczki oszczędnościowe potwierdzające zawarcie umowy na rachunku 30

Rozdział III . Opis funduszy inwestycyjnych 36
3.1. Pojęcie funduszu 36
3.1.1. Przedmiot działalności 36
3.1.2. Organy i siedziba funduszu 38
3.1.3. Uczestnictwo w funduszu 40
3.2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy 41

Rozdział IV. Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Banku PKO BP SA 48
4.1. Lokaty 48
4.1.1. Max Lokata 48
4.1.2. Lokata terminowa w walucie polskiej 49
4.1.3. Lokata w walucie wymienialnej 50
4.1.4. Lokata terminowa PROGRESJA 51
4.1.5. Lokata terminowa FORTUNA 53
4.2. Książeczki 54
4.2.1. Książeczka obiegowa 55
4.2.2. Książeczka terminowa 57
4.2.3. Książeczka mieszkaniowa – bez premii gwarancyjnej 58
4.2.4. Książeczka mieszkaniowa – z premią gwarancyjną 59
4.2.5. Książeczka mieszkaniowa z funduszem PKO Credit Suisse 60
4.3. Usługi maklerskie 61
4.4. Fundusze inwestycyjne 62
4.4.1. Fundusz Rynku Pieniężnego 62
4.4.2. Fundusz Skarbowy 63
4.4.3. Fundusz Akcji 63
4.4.4. Fundusz Akcji Nowa Europa 64
4.4.5. Fundusz Obligacji 65
4.4.6. Fundusz Obligacji Długoterminowych 65
4.4.7. Fundusz Zrównoważony 66
4.4.8. Plan Systematycznego Oszczędzania 67

Zakończenie 68
Spis literatury 69
Spis rysunków 71
Załączniki 72

Współpraca banku w polskim systemie bankowym z bankami zagranicznymi

Wstęp 2

Rozdział I. Banki w systemie bankowym 7
1.1. Pojęcie i rola banków 7
1.2. Charakterystyka polskiego systemu bankowego 9
1.3. Podstawy prawne 15
1.4. Nadzór bankowy 17
1.5. Zadania Narodowego Banku Polskiego 22
1.6. Rodzaje banków 23

Rozdział II. Funkcje banków w gospodarce 30
2.1. Udział w kreacji pieniądza 30
2.2. Alokacja i transformacja środków 31
2.3. Koncentracja kapitałów przez bank 32
2.4. Transformacja pieniądza w czasie 33

Rozdział III. Formy bankowych rozliczeń zagranicznych i krajowych 34
3.1. Rozliczenia krajowe 34
3.2. Rozliczenia zagraniczne 37
3.3. Akredytywa dokumentowa 37
3.4. Czeki i karty płatnicze 39

Zakończenie 41
Bibliografia 47
Spis rysunków 50

Wstęp

Wraz z rozwojem w Polsce gospodarki rynkowej pojawiło się nasycenie usługami bankowymi. Rozwój rynku przyczynił się do zwiększenia popytu na usługi bankowe, szczególnie w bankowości detalicznej oraz inwestycyjnej.

Banki są podstawowym czynnikiem gospodarki rynkowej. Są one instrumentem alokacji kapitału w gospodarce oraz wyspecjalizowanym pośrednikiem pomiędzy deponentami oferującymi kapitał i poszukującymi kapitału kredytobiorcami.

Wzrost konkurencji na rynku bankowym sprawia, iż jakość usług stała się podstawowym czynnikiem zdobywania przewagi konkurencyjnej, wyznaczającym pozycję rynkową banku. Równocześnie, jakość usług jest jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na postrzeganie banku przez klientów i co jest tego konsekwencją – na jego wyniki finansowe. Zdobycie mocnej konkurencyjnej pozycji wymaga świadczenia przez banki usług o jakości wyższej niż oczekiwana, gdyż tylko w tym bowiem przypadku, jak potwierdzają wyniki badań, klient ma większą skłonność do dalszych zakupów produktów bankowych, a także mniejszą skłonność do zmiany banku.

Ewolucja bankowości z pozycji sektora niemal niczym nie zagrożonego, chronionego licznymi regulacjami państwowymi, do pozycji sektora poddanego ostrym regułom konkurencji i zmuszonego do stosowania rynkowych metod walki o klientów, wydaje się jednym z najciekawszych zjawisk współczesnej gospodarki. Jest to jednocześnie główna przyczyna podjęcia przez autorkę tematu niniejszej pracy.

Współczesne banki stoją w obliczu problemów natury strategicznej i strukturalnej. Kwestie strategiczne dotyczą zachowania dotychczasowej pozycji w systemie usług finansowych, której zachwianie nastąpiło na skutek włączenia się do rywalizacji o klientów – na równi z bankami – instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, instytucji rynku kapitałowego oraz podmiotów niefinansowych.

W rezultacie, banki nie mogą już liczyć na swoją quasi-monopolistyczną pozycję w zaspokajaniu potrzeb oszczędzania, pożyczania i inwestowania, ponieważ w każdym z tych obszarów napotykają na poważną konkurencję z zewnątrz. Dotyczy to w równym stopniu obsługi podmiotów korporacyjnych, jak i klientów indywidualnych. Problemy natury strukturalnej dotyczą wyboru drogi rozwoju, jaką powinny przyjąć duże instytucje bankowe. Chodzi o rozstrzygnięcie dylematu, czy rozwijać równolegle działalność inwestycyjną i detaliczną, realizując model bankowości uniwersalnej, czy też rozdzielić oba te obszary i pójść drogą specjalizacji, skoncentrowanej na potrzebach określonego segmentu rynkowego.

Zarówno problemy strategiczne jak i strukturalne mogą być rozwiązane tylko pod warunkiem uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami rynku. W tym sensie kluczowe znaczenie ma poznanie przyczyn, dla których jedne banki są bardziej skuteczne od innych w zakresie przyciągania kapitału, powiększania swojej wartości czy osiągania zysku.

Niniejsza praca skupia się na współpracy banku w polskim systemie bankowym z bankami zagranicznymi. Jest to obszar, w którym wyzwania stojące przed bankami są szczególnie trudne i wymagające. Rynek usług bankowych a wszelkie cechy masowego rynku konsumenckiego, co powoduje konieczność włączenia do działalności takich funkcji, jak badania i rozwój, marketing, dystrybucja, promocja. To z kolei oznacza perspektywę przeorientowania modelu zarządzania bankiem i podporządkowania go regułom, obowiązującym wszystkie rynkowe instytucje usługowe. Marketingowy aspekt przemian, jakie już mają miejsce i jeszcze dokonają się w sektorze bankowym, stanowił kolejną ważną inspirację do podjęcia przez autorkę tej właśnie problematyki.

Banki mają duże doświadczenie w powiększaniu aktywów materialnych i w zarządzaniu nimi. Mieści się to w kluczowych kompetencjach sektora bankowego i nie wybiega poza tradycyjnie rozumiane sposoby konkurowania. Z tego względu skuteczne zarządzanie obszarem aktywów materialnych zostało zaliczone do tradycyjnych czynników przewagi konkurencyjnej banków. Znacznie mniejsze doświadczenie sektor bankowy zdołał zgromadzić w zakresie kształtowania aktywów niematerialnych. Takie kwestie, jak innowacyjne podejście do dystrybucji, wybór strategii rynkowej, polityka silnej marki, czy kształtowanie relacji z klientami, wykraczają poza kluczowe kompetencje banków i wymagają nowych umiejętności, niemających tradycji w sektorze bankowym. Dlatego też zostały one uznane za nietradycyjne czynniki przewagi konkurencyjnej banków.

W obliczu zmian zewnętrznych banki stanęły przed koniecznością redefinicji swojej roli w gospodarce oraz gruntownej zmiany modelu zarządzania. Ewolucja, jaka dokonała się w charakterze sektora bankowego przedstawiona jest w rozdziale drugim. Polega ona na przejściu banków od roli pośrednika finansowego do roli wyspecjalizowanej instytucji usługowej. Wymaga to nie tylko zmiany dotychczasowej filozofii działania, lecz także opanowania całkiem nowych kwalifikacji i kompetencji. W rozdziale drugim zdefiniowane jest także kluczowe pojęcie niniejszej pracy, a mianowicie pojęcie przewagi konkurencyjnej.

Na podstawie tej definicji, a także modelu dynamiki wartości, zidentyfikowane zostały czynniki przewagi konkurencyjnej banków. Budowanie przewagi w takich obszarach, jak: wielkość banku, udział w rynku, sieć dystrybucji stacjonarnej i wyposażenie techniczne, zostało zaliczone do czynników tradycyjnych. Natomiast tworzenie innowacyjnych kanałów dystrybucji, strategia rynkowa, polityka marki oraz kształtowanie relacji z klientami, czyli obszary wykraczające poza kluczowe kompetencje banków, zostały potraktowane jako nietradycyjne czynniki przewagi konkurencyjnej.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie współpracy banku w polskim systemie bankowym z bankami zagranicznymi.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki banków w systemie bankowym. Na wstępie przedstawione zostało pojęcie i rola banków. Następnie zaprezentowano charakterystykę polskiego systemu bankowego. W dalszej części rozdziału uwagę skupiono na takich zagadnieniach jak podstawy prawne i Nadzór bankowy. Pod koniec omówiono zadania Narodowego Banku Polskiego oraz rodzaje banków.

W rozdziale drugim ukazane zostały funkcje banków w gospodarce. Następnie przedstawiono udział banków w kreacji pieniądza oraz alokację i transformację środków. Dalej swoją uwagę skupiono na koncentracji kapitałów przez bank oraz transformacji pieniądza w czasie.

W rozdziale trzecim przedstawione zostały formy bankowych rozliczeń zagranicznych i krajowych. Temat rozwinięto za pomocą takich zagadnie jak rozliczenia krajowe oraz rozliczenia zagraniczne. Następnie przybliżono pojecie akredytywy dokumentowej oraz omówiono pojęcie czeku i kart płatniczych.

Całość opracowania powstała w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.