Archiwum kategorii: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Optymalizacja ryzyka kredytowego w polskim sektorze bankowym

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. RYZYKO KREDYTOWE W DZIAŁALNOŚCI BANKU
1. Definicja i istota działania banku 5
2. Charakterystyka sektora bankowego w Polsce 10
3. Pojęcie ryzyka 15
3.1. Definicja ryzyka bankowego 15
3.2. Ryzyko strategiczne i operacyjne 18
3.3. Ryzyko kredytowe – nieodłączny element działalności banku 21
4. Charakteryzacja ryzyka kredytowego 23
4.1. Istota i rodzaje ryzyka kredytowego 23
4.2. Czynniki wpływające na poziom ryzyka kredytowego 28
5. Etapy zarządzania ryzykiem kredytowym 33
5.1. Identyfikacja i pomiar ryzyka 33
5.2. Wybór strategii zarządzania ryzykiem 38
5.3. Kontrola podejmowanych przedsięwzięć 41

ROZDZIAŁ II. NORMY PRAWNE OGRANICZAJĄCE RYZYKO
1. Dywersyfikacja portfela kredytowego banku 42
1.1. Ustawowe limity koncentracji zaangażowania – dywersyfikacja podmiotowa 42
1.2. Dywersyfikacja portfela wg kryteriów nadzoru bankowego 43
2. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego oraz z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań 51
2.1. Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego 51
2.2. Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań 53

ROZDZIAŁ III. REZERWY CELOWE NA NALEŻNOŚCI
3.1. Zasady klasyfikacji należności 55
3.2. Zasady tworzenia rezerw celowych 56
3.3. Ryzyko na rezerwy ogólne 58
3.4. Rekomendacje nadzoru finansowego 60

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL 68

WSTĘP

Nasze codzienne doświadczenie potwierdza, że osiąganie założonych celów zawsze jest niepewne. Ciągle towarzyszy nam obawa – u jednych silniejsza, u innych słabsza – że może się nie udać. Zakres tej niepewności jest różny w odmiennych obszarach aktywności. Podstawowa różnica pomiędzy różnymi działaniami polega na różnych uwarunkowaniach rezultatu naszej aktywności. Chodzi o możliwości zdefiniowania charakteru zdarzenia i opisania go w mierzalny sposób. Istotna jest też znajomości zachowań w długim szeregu podobnych, wcześniejszych zdarzeń. Jeśli z podobnymi zdarzeniami mieliśmy do czynienia wiele razy, to doświadczenie podpowiada nam, jaki będzie dalszy ciąg. Dlatego w jednych obszarach jesteśmy w stanie, lub mamy takie poczucie, dość dokładnie przewidzieć rezultat naszych działań, a w innych możliwość taka jest bardzo ograniczona.

W odniesieniu do banków ryzyko bankowe definiowane jest z punktu widzenia celów, którymi są w tym przypadku: optymalny wynik finansowy, bezpieczeństwo oraz płynność. Oczywistym jest fakt, iż w krótkiej perspektywie czasowej cele te bywają bardzo często ze sobą sprzeczne, o czym przekonać się można spoglądając chociażby na instrumenty finansowe, w przypadku których wzrost rentowności pociąga ze sobą zawsze obniżenie prawdopodobieństwa uzyskania świadczenia z nich wynikającego. Jeżeli cele banku rozpatrywane są jednak w wymiarze strategicznym, długookresowym, to zaczynają być w pewnym stopniu ze sobą komplementarne, a ich umiejętne równoważenie pozwala uniknąć sytuacji ewidentnie zagrażających egzystencji banku, do jakich zaliczyć można utratę zdolności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań oraz powstanie strat finansowych pochłaniających fundusze własne, co grozi upadłością banku.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy było ukazanie istoty optymalizacji ryzyka kredytowego w polskim sektorze bankowym.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano ryzyko kredytowe w działalności banku. Na wstępie zdefiniowano pojęcie banku oraz przedstawiono jego istotę działania. Następnie scharakteryzowano sektor bankowy w Polce. W rozdziale przedstawiono także pojęcie ryzyka. Zdefiniowano ryzyko bankowe, ryzyko strategiczne i operacyjne oraz ryzyko kredytowe jako nieodłączny element działalności banku. Scharakteryzowano także ryzyko kredytowe, ukazano jego istotę, rodzaje oraz czynniki wpływające na poziom ryzyka kredytowego. Przedstawiono również etapy zarządzania ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem jego identyfikacji i pomiaru, wyboru strategii zarządzania ryzykiem oraz kontroli podejmowanych przedsięwzięć.

W rozdziale drugim ukazano normy prawne ograniczające ryzyko. Przedstawiono dywersyfikację portfela kredytowego banku z uwzględnieniem ustawowych limitów koncentracji zaangażowania oraz dywersyfikacji portfela wg kryteriów nadzoru bankowego. W rozdziale drugim przedstawiono także wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego oraz z tytułu przekroczenia.

W rozdziale trzecim omówiono rezerwy celowe na należności. Przedstawiono zasady klasyfikacji należności oraz zasady tworzenia rezerw celowych. Ukazano także ryzyko na rezerwy ogólne oraz rekomendacje nadzoru finansowego.

Praca została przygotowana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty prawne.

Kredytowe wspomaganie rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek nieruchomości i modele jego funkcjonowania 4
1.1. Definicja rynku nieruchomości 4
1.2. Cechy rynku nieruchomości 10
1.3. Podmioty działające na rynku nieruchomości 12
1.4. Funkcje pełnione przez rynek nieruchomości 16
1.5. Model funkcjonowania rynku nieruchomości 18
1.5.1. Popyt, podaż i cena na rynku nieruchomości 18
1.5.2. Specyfika rynku nieruchomości 21
1.5.3. Specyfika modelu funkcjonowania rynku nieruchomości na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych 24

Rozdział II. Kredyt jako czynnik wspomagający rozwój budownictwa mieszkaniowego 28
2.1. Pojęcie i przedmiot kredytu hipotecznego 28
2.2. Kredyt hipoteczny a kredyt mieszkaniowy 38
2.3. Zabezpieczenia kredytu hipotecznego 39
2.3.1. Hipoteka 39
2.3.2. Dług gruntowy 42

Rozdział III. Diagnoza rynku kredytów hipotecznych w Polsce 44
3.1. Rynek kredytów hipotecznych w Polsce 44
3.2. Tendencje na rynku kredytów hipotecznych w Polsce przed wybuchem kryzysu finansowego 50
3.3. Tendencje na rynku kredytów hipotecznych w Polsce w czasach kryzysu finansowego 54
3.4. Podsumowanie i wnioski 58

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 67
Spis rysunków 68

Wstęp

Zgodnie z normatywną definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mieszkanie jest to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

Mieszkanie zaliczane jest do dóbr pierwszej potrzeby, ponieważ każdy człowiek czuję pragnienie posiadania dachu nad głową. Warto jednak podkreślić, że nie każdego stać na zakup mieszkania za gotówkę. W takiej sytuacji można skorzystać z innych form finansowania takiego przedsięwzięcia. Najbardziej rozpowszechnioną formą finansowania budownictwa mieszkaniowego jest niewątpliwie kredyt hipoteczny.

Celem niniejszej pracy było ukazanie istoty i roli kredytu hipotecznego w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego. Rozważania zawarto w trzech rozdziałach.

W rozdziale pierwszym ukazano rynek nieruchomości i modele jego funkcjonowania. Na wstępie zdefiniowano pojęcie rynku nieruchomości oraz przedstawiono jego cechy. Następnie przedstawiono podmioty działające na rynku nieruchomości oraz funkcje pełnione przez ten rynek. W rozdziale pierwszym omówiono także model funkcjonowania rynku nieruchomości, z uwzględnieniem popytu, podaży i ceny na rynku nieruchomości, specyfiki rynku nieruchomości oraz specyfiki modelu funkcjonowania rynku nieruchomości na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych.

W rozdziale drugim ukazano istotę kredytu jako czynnika wspomagającego rozwój budownictwa mieszkaniowego. Na wstępie zdefiniowano pojęcie kredytu hipotecznego kredytu mieszkaniowego. W rozdziale tym omówiono także rodzaje zabezpieczeń kredytu hipotecznego ze szczególnym omówieniem hipoteki i długu gruntowego.

W rozdziale trzecim dokonano diagnozy rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Na wstępie przedstawiono rynek kredytów hipotecznych w Polsce. Następnie omówiono tendencje na rynku kredytów hipotecznych w Polsce przed wybuchem kryzysu finansowego oraz w czasach kryzysu finansowego. Pod koniec rozważań sformułowano wnioski końcowe.

W pracy zawarto odniesienia do literatury przedmiotu zarówno zwartej, ciągłej, normalizacyjnej, informacyjnej, a także internetowej. Rozważania opierały się na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Kredyt jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział 1. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 4
1.1. Definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw 4
1.2. Istota procesu finansowania przedsiębiorstwa 14
1.3. Rodzaje finansowania 20

Rozdział 2. Wybór źródeł finansowania MŚP 25
2.1. Podstawowe kryteria wyboru źródeł finansowania 25
2.2. Czynniki warunkujące wybór źródeł finansowania 30
2.3. Szanse i zagrożenia występujące przy wyborze źródeł finansowania 36

Rozdział 3. Kredyt bankowy jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 46
3.1. Pojęcie i rodzaje kredytów 46
3.2. Kredyty obrotowe 53
3.3. Kredyty inwestycyjne 57
3.4. Umowa kredytowa i jej realizacja 59

Rozdział 4. Kredytowania działalności gospodarczej na przykładzie ofert Banku Pekao S.A. oraz PKO PB 65
4.1. Finansowanie działalności bieżącej – Produkt Banku Pekao S.A 65
4.1.1. Limit debetowy 65
4.1.2. Kredyt w rachunku bieżącym 66
4.1.3. Kredyt Zaliczka 67
4.1.4. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 67
4.1.5. Karta kredytowa MasterCard Business 68
4.2. Finansowanie inwestycji 69
4.2.1. Kredyt inwestycyjny 69
4.2.2. Prosty kredyt inwestycyjny SIL 69
4.2.3. Prosty kredyt inwestycyjny na zakup środków transportu Auto SIL 70
4.2.4. Kredyt „Hipoteka dla Firm” 70
4.2.5. Kredyt „Unia” – nowa perspektywa finansowa 71
4.2.6. Kredyty preferencyjne (ARiMR) 71
4.3. Kredyty i pożyczki – Produkt Banku PKO BP 72
4.3.1. Oferta dla młodych 72
4.3.2. Oferta dla klientów indywidualnych 73
4.3.3. Oferta dla firm 75

Zakończenie 77
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 86
Załączniki 87

Wstęp

Małe i średnie przedsiębiorstwa jako kategoria ekonomiczna stały się przedmiotem zainteresowania nauk ekonomicznych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Było to naturalną konsekwencją procesu transformacji gospodarczej, w wyniku którego obok dużych przedsiębiorstw państwowych zaczęły powstawać przedsiębiorstwa małe i średnic, tworząc podstawy prywatnego sektora w gospodarce.
Powstanie sektora MSP wywołało wiele skutków ekonomicznych i społecznych. Po pierwsze, zainicjowano dyskusję nad definicją i klasyfikacją małych i średnich przedsiębiorstw. Istniejąca marginalna sprawozdawczość GUS nie przystawała do klasyfikacji krajów Unii Europejskiej, a to ograniczało możliwości i jakość badań oraz utrudniało dokonywanie porównań międzynarodowych i obserwowanie tendencji w ich rozwoju. Po drugie, zdefiniowanie oraz pomiar małych i średnich przedsiębiorstw stanowiły punkt wyjścia do badań nad problematyką ich funkcjonowania.

Zaczęto systematyzować uwarunkowania i bariery rozwoju MSP oraz zwracać uwagę na ograniczone źródła finansowania, coraz bardziej skomplikowane regulacje prawne, politykę podatkową i wysokie koszty pracy. Po trzecie, w wyniku napływającej do Polski pomocy zagranicznej w postaci funduszy, fundacji, pożyczek czy specjalistycznych kursów i szkoleń powstała, z jednej strony, potrzeba formułowania polityki ekonomicznej przez państwo i władze lokalne oraz, z drugiej strony, konieczność przygotowania przedsiębiorców do funkcjonowania w realiach gospodarki rynkowej. Pojawiła się zatem potrzeba badań nad problemem zakresu i skuteczności ingerencji państwa w sektorze MSP oraz profesjonalizacji spontanicznej przedsiębiorczości przez organizację obsługi i monitorowania przedsiębiorstw tej wielkości. Po czwarte, zaczęto stopniowo poszerzać ten obszar badawczy o problemy kapitału ludzkiego, kultury przedsiębiorstwa, innowacji, budowania przewagi konkurencyjnej MSP, formułowania strategii marketingowych czy stosowania nowoczesnych metod zarządzania.

Innowacje, a zwłaszcza tzw. nieustająca innowacyjność, są podstawą budowania strategii przetrwania przedsiębiorstwa, zwłaszcza w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Postawy innowacyjne właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw przejawiają się również w ich otwartości na nowoczesne techniki zarządzania. Warto zastanowić się nad możliwościami zastosowania Internetu jako narzędzia promocji w małych firmach. Ze względu na ograniczony, w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami, dostęp do kapitału MSP powinny w swoich strategiach marketingowych świadomie i zdecydowanie wykorzystywać dostęp do przestrzeni internetowej. Efektywność promocji MSP poprzez Internet w znacznej mierze opiera się na umiejętności konstruowania profesjonalnej witryny WWW.
Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza innowacyjnych, związane jest immanentnie z jakością zasobów pracy, znajdującą wyraz w kompetencjach pracowników. Problemy harmonizacji wysokich standardów procesów wytwórczych i kompetencji zatrudnionych są przedmiotem wielu prac naukowych.

Brak środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnych pieniędzy (własnego kapitału) bądź dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania firmy nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju. Całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywamy finansowaniem działalności gospodarczej. Temu zagadnieniu poświęcona jest niniejsza praca.

Opracowanie składa się z czterech rozdziałów:

W pierwszym rozdziale przedstawiono źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw: definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw, istota procesu finansowania przedsiębiorstwa, rodzaje finansowania.

Rozdział drugi to wybór źródeł finansowania MŚP: podstawowe kryteria wyboru źródeł finansowania, czynniki warunkujące wybór źródeł finansowania, szanse i zagrożenia występujące przy wyborze źródeł finansowania.

Rozdział trzeci to kredyt bankowy jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw: pojęcie i rodzaje kredytów, kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne oraz umowa kredytowa i jej realizacja.

Rozdział czwarty to kredytowanie działalności gospodarczej na przykładzie ofert Banku Pekao S.A oraz PKO PB: finansowanie działalności bieżącej – Produkt Banku Pekao S.A., finansowanie inwestycji oraz kredyty i pożyczki – Produkt Banku PKO BP.

Praca powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne opisywanych banków.

Hipoteka na nieruchomości jako prawne zabezpieczenie wierzytelności w banku

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI JAKO PODSTAWY ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW 4
1.1. Istota i funkcje nieruchomości 4
1.2. Klasyfikacja nieruchomości 9
1.3. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 13
1.4. Hipoteka w świetle aktualnego stanu prawnego 17

ROZDZIAŁ II. KREDYTY HIPOTECZNE I ICH ZABEZPIECZENIA 23
2.1. Podstawowe formy kredytów hipotecznych 23
2.2. Listy zastawne źródłem finansowania kredytów hipotecznych 28
2.3. Warunki i procedury udzielania kredytów hipotecznych 32
2.4. Inne warunki udzielenia kredytu hipotecznego 36

ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W DOBIE KRYZYSU FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE BANKÓW: POLBANK I NORDEA 39
3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w czasach kryzysu finansowego 39
3.2. Charakterystyka banku POLBANK i jego oferty kredytów hipotecznych 42
3.3. Charakterystyka banku NORDEA i jego oferty kredytów hipotecznych 45
3.4. Analiza porównawcza warunków udzielania kredytów hipotecznych 48

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 57
SPIS RYSUNKÓW 63
SPIS TABEL 64

WSTĘP

Budownictwo, nie bez racji, nazywane jest kołem zamachowym gospodarki. Rosnąca koniunktura w tej dziedzinie wywołuje ożywienie również w przemyśle i usługach. Konieczne jest jednak stworzenie systemu aktywnego finansowania inwestycji w nieruchomości, gdyż są to inwestycje o ogromnych kosztach i rzadko kiedy inwestorzy są w stanie sfinansować je bez sięgania po środki z zewnątrz.
W gospodarce rynkowej system finansowania budownictwa charakteryzuje się istnieniem sprawnego systemu długoterminowych kredytów zabezpieczonych hipoteką, które wydają się korzystne dla obu stron umowy kredytowej. Kredytodawcy wymagają bowiem zabezpieczenia spłaty kredytów na możliwie stałym czynniku, a za tradycyjnie najważniejszy środek zabezpieczenia kredytów przeznaczonych na nieruchomości uważana jest hipoteka. W krajach Unii Europejskiej aż 80% zadłużenia prywatnych gospodarstw domowych ma swoje źródło w kredytach zabezpieczonych hipoteką.

Mając na uwadze powyższe uwagi, celem niniejszej pracy było ukazanie problematyki hipoteki na nieruchomości jako prawnego zabezpieczenia wierzytelności w banku. Rozważania zawarto w trzech rozdziałach, gdzie dwa pierwsze rozdziały stanowiły analizę teoretyczną, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część pracy.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano nieruchomość jako podstawę zabezpieczenia kredytów. Na wstępie przedstawiono istotę i funkcje nieruchomości. Dokonano także klasyfikacji nieruchomości oraz omówiono specyfikę nieruchomości w otoczeniu rynkowym. Pod koniec rozdziału zdefiniowano hipotekę w świetle aktualnego stanu prawnego.

W rozdziale drugim ukazano kredyty hipoteczne i ich zabezpieczenia. Przedstawiono podstawowe formy kredytów hipotecznych oraz istotę listów zastawnych, jako źródła finansowania kredytów hipotecznych. Omówiono także warunki i procedury udzielania kredytów hipotecznych oraz inne warunki udzielania kredytów hipotecznych.

W rozdziale trzecim dokonano analizy porównawczej warunków udzielania kredytów hipotecznych w dobie kryzysu finansowego na przykładzie Polbanku oraz banku Nordea. Badania rozpoczęto od ukazania ogólnej sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w czasach kryzysu finansowego. Następnie dokonano ogólnej charakterystyki badanych banków oraz ich oferty kredytów hipotecznych. W ostatniej części rozdziału trzeciego dokonano analizy porównawczej warunków udzielania kredytów hipotecznych w Polbanku oraz w banku Nordea.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Polbanku i banku Nordea oraz wyniki raportów Gold Finance na temat sytuacji na rynku kredytów hipotecznych.

Formy motywowania pracowników w banku X

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i pojęcie motywacji 5
1.1. Definicja motywacji 5
1.2. Prekursorzy i przedstawiciele szkoły behawioralnej 7
1.3. Przedmiot i zakres badań zachowań organizacyjnych 12
1.4. Model motywacji pracowników 19
1.5. Teorie motywacji 23

Rozdział II. Systemy motywacji w organizacjach 26
2.1. Praca i problematyka motywowania do pracy 26
2.2. Tradycyjne modele systemu motywowania 28
2.3. Nowoczesne koncepcje motywowania 32
2.4. Sposoby diagnozowania systemu motywowania 39

Rozdział III. Formy motywacji 47
3.1. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 47
3.2. Kontrakty menedżerskie jako narzędzie motywowania kierownictwa i specjalistów 54
3.3. Szkolenia jako formy motywacji 61
3.4. Motywacyjne aspekty organizacji czasu pracy 64

Rozdział IV. Badanie form motywowania pracowników w banku X 68
4.1. Wprowadzenie metodologiczne 68
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 69
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 76
4.4. Organizacja i przebieg badań 81

Rozdział V. Formy motywowania pracowników w Banku X 83
5.1. Charakterystyka Banku X 83
5.2. Wyniki badań 85
5.3. Podsumowanie i wnioski z badań 101

Zakończenie 104
Bibliografia 106
Spis tabel 111
Spis rysunków 112
Spis wykresów 113
ANEKS 114

Wstęp

Ludzkie motywacje są skomplikowane, a nawet zawiłe i trudno je klasyfikować do jednego modelu czy tworzyć jeden uniwersalny model lub wymyślić jedną uniwersalną teorię. Ale jakiekolwiek podejścia cząst­kowe, fragmentaryczne, bardziej ogólne czy szczegółowe w sumie przyczyniają się do większego zrozumienia tej skomplikowanej materii i problemu. Motywacja jako pojęcie ogólne zawiera się w słowach: „intencja, zamiar, chęć, pragnienie, życzenie, zainteresowanie czymś”. Wszystkie te odczucia wyzwalają w człowieku gotowość do realizowania określonych celów, która może wynikać z uprzedniej analizy lub jest mniej uświadamiana. Motywacja powstaje, gdy człowiek czegoś potrzebuje i ma możliwość zaspokojenia potrzeby przez określoną aktywność oraz gdy zaistnieją warunki do powodzenia podjętych działań.

Życie człowieka bez motywacji nie miałoby sensu. Ludzie chcą dbać o zdro­wie, uczyć się, być sytymi, mieć gdzie mieszkać, pracować. Motywacja wprawia człowieka w ruch i skłania go do różnych działań, w zależności od tego, jaki cel chce osiągnąć. Działania mogą być jednorazowe, wymagać małego lub większego wysiłku, powtarzalne czy ciągłe, np. praca zawodowa, obowiązki w życiu osobis­tym czy rodzinnym. Motywacja stanowi chęć robienia czegoś, wynikająca z we­wnętrznych motywów. Jest to więc suma wszystkiego, co popycha do działania. Powstaje jako impuls na niezaspokojoną potrzebę. Motywacja zatem obejmuje zespół czynników natury psychicznej, umysłowej i fizjologicznej człowieka uruchamiających i organizujących zachowanie człowie­ka ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego celu. Człowiek może sam siebie motywować lub być motywowany przez innych – rodzinę, pracodawcę, przyjaciół.

Człowiek jest najważniejszą wartością organizacji, nawet w erze zaawan­sowanych technologii. Bez kompetentnego personelu trudno dążyć do ambitnych celów i osiągać sukcesy na rynku. Współczesny pracownik musi być wysoce wydajny, skuteczny w działaniu i przynosić organizacji ewidentne korzyści.

Celem pracy jest zaprezentowanie form motywowania pracowników w banku X.

Praca składa się z pięciu rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisana jest istota i pojęcie motywacji, a więc: definicja motywacji, prekursorzy i przedstawiciele szkoły behawioralnej, przedmiot zachowań organizacyjnych, model motywacji pracowników oraz teorie motywacji.

W drugim rozdziale przedstawione są systemy motywacji w organizacjach, a więc: praca i problematyka motywowania do pracy, tradycyjne modele systemu motywowania, nowoczesne koncepcje motywowania oraz sposoby diagnozowania systemu motywowania.

W trzecim rozdziale zaprezentowane są formy motywacji, a więc: płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego, kontrakty menedżerskie jako narzędzie motywowania kierownictwa i specjalistów, szkolenia jako formy motywacji oraz motywacyjne aspekty organizacji czasu pracy.

Czwarty rozdział zawiera badanie form motywowania pracowników w banku X, a więc: wprowadzenie metodologiczne, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz organizacja i przebieg badań.

W piątym rozdziale przedstawiona jest charakterystyka banku X oraz wyniki badań, jak również podsumowanie i wnioski z badań.

Praca napisana została w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz badania własne.

Praca zawodowa stanowi jedną z podstawowych sfer życia ludzi. Wymaga poświęcania czasu i energii. Może być ona ważnym, autotelicznym źródłem motywacji, jeśli przynosi satysfakcję. Pytanie, co należy robić, aby pracownik w pełni wykorzystywał w pracy swoje uzdolnienia i energię twórczą, jest niezwyk­le istotne. Należy zatem szukać coraz doskonalszych sposobów i form motywowa­nia, mając na uwadze różne sytuacje zawodowe i ich szerokie uwarunkowania. Wszystkim organizacjom powinno zależeć na stosowaniu akceptowanych przez pracowników instrumentów pobudzania do pracy. Jednak wymaga to zrozumienia motywacji, a więc tego, co wywołuje i stymuluje zachowania, nie tylko przez kierownictwo organizacji, lecz także samych pracowników. Zadaniem dobrych kierowników jest nieustanne poszukiwanie nowych środków motywowania, tak aby praca była dla ludzi radością, a nie trudnym obowiązkiem.

Motywacja miała i zawsze będzie mieć ogromne znaczenie dla ludzi, bo nadaje sens ich życiu. Jest to złożone zagadnienie, ponieważ zachowanie ludzkie jest skomplikowane i nie zawsze zrozumiałe. Dużo trzeba poznać, wiedzieć i samemu doświadczyć, aby pojąć sztukę motywowania i umieć ją dobrze stosować w praktyce. Jest to zadaniem kierowników, ocenianym przez pryzmat jakości ich relacji z własnymi pracownikami. Prawdziwa tajemnica motywacji polega na stwarzaniu takich warunków w środowisku pracy, aby ludzie czuli się wolni od wpływów zniechęcających i niszczących ich dobre chęci.

Działalność kredytowa banków w Polsce

Wstęp 3

Rozdział 1 Geneza i ewolucja systemu kredytowego 5
1.1 Specyfika kredytu 5
1.2 Klasyfikacja kredytów bankowych 10
1.3 Operacja udzielenia kredytu 14
1.4 Ryzyko kredytowe 16
1.5 Czynniki występowania ryzyka kredytowego 21

Rozdział 2 Procedury kredytowe 26
2.1 Rozpoczęcie procedury kredytowej 26
2.2 Wniosek kredytowy i decyzja kredytowa 29
2.3 Umowa kredytu 32
2.4 Zabezpieczenia kredytowe – monitoring kredytowy 37
2.5 Praktyczne zadania dla banków w zakresie wdrażania nowych regulacji 40

Rozdział 3 Sytuacja na rynku kredytów w Polsce 42
3.1 Rynek kredytowy w Polsce 42
3.2 Analiza kredytów dla przedsiębiorstw w latach 2016-2018 44
3.3 Analiza kredytów mieszkaniowych w latach 2016-2018 49
3.4 Analiza kredytów konsumpcyjnych w latach 2016-2018 52

Zakończenie 55
Bibliografia 57
Spis tabel 60
Spis rysunków 61
Spis wykresów 62
Załączniki 63

Wstęp

Słowo „kredyt” w dawniejszym języku polskim oznaczało zaufanie, wiarę. Pożyczający pieniądze okazywał zaufanie i wiarę, że pożyczkobiorca odda mu pieniądze. Bank udzielając kredytu leż okazuje zaufanie i oczekuje zwrotu pieniędzy. Ponieważ nie zawsze lak się dzieje, z powodów niezależnych lub zależnych od kredytobiorcy, banki oprócz okazywanego zaufania sprawdzają jeszcze zdolność kredytową klienta i dodatkowo zabezpieczają się na innych jego aktywach. Ryzyko nieotrzymania zwrotu pożyczonych pieniędzy jest podstawowym ryzykiem banku.

Nasze codzienne doświadczenie potwierdza, że osiąganie założonych celów zawsze jest niepewne. Ciągle towarzyszy nam obawa – u jednych silniejsza, u innych słabsza – że może się nie udać. Zakres tej niepewności jest różny w odmiennych obszarach aktywności. Inaczej to wygląda, jeśli budujemy dom, przestrzegając obowiązujących norm budowlanych, inaczej – jeśli poszukujemy atrakcyjnej pracy, oświadczamy się naszej wybrance, czy leż przewidujemy pogodę. Podstawowa różnica pomiędzy tymi działaniami polega na różnych uwarunkowaniach rezultatu naszej aktywności. Chodzi o możliwości zdefiniowania charakteru zdarzenia i opisania go w mierzalny sposób. Istotna jest też znajomości zachowań w długim szeregu podobnych, wcześniejszych zdarzeń. Jeśli z podobnymi zdarzeniami mieliśmy do czynienia wiele razy, to doświadczenie podpowiada nam, jaki będzie dalszy ciąg. Dlatego w jednych obszarach jesteśmy w stanie, lub mamy takie poczucie, dość dokładnie przewidzieć rezultat naszych działań, a w innych możliwość laka jest bardzo ograniczona. Tak samo dzieje się w przypadku zadłużenia kredytowego.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty działalności kredytowej banków w Polsce. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to geneza i Ewolucja systemu kredytowego: historia kredytu, definicja kredytu, klasyfikacja kredytów bankowych, udzielanie kredytu.

Rozdział drugi to procedury kredytowe: rozpoczęcie procedury kredytowej, wniosek kredytowy, decyzja kredytowa, umowa kredytu oraz zabezpieczenia kredytowe, praktyczne zadania dla banków w zakresie wdrażania nowych regulacji.

Rozdział trzeci to sytuacja na rynku kredytów w Polsce: rynek kredytowy w Polsce, analiza kredytów dla przedsiębiorstw w latach 2016-2018, analiza kredytów mieszkaniowych w latach 2016-2018, analiza kredytów konsumpcyjnych w latach 2016-2018.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Doskonalenie procedury udzielania kredytów konsumpcyjnych Banku PKO BP S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Organizacja, elementy organizacji, struktury organizacyjne 4
1.1. Pojęcie i cele i organizacji 4
1.2. Klasyfikacja organizacji 10
1.3. Podstawowe elementy organizacji 15
1.4. Procedury i reguły jako narzędzie koordynacji struktury organizacyjnej 21
1.5. Pojęcie i funkcje struktury organizacji 26

Rozdział II. Metodyka DSO – doskonalenie struktur organizacyjnych banku 34
2.1. Identyfikacja 34
2.2. Koncepcje 43
2.3. Analiza 58
2.4. Projektowanie 64

Rozdział III. Zagadnienie metodyczne badań 71
3.1. Cel, przedmiot, zakres badań 71
3.2. Zastosowane metody badawcze 73
3.3. Charakterystyka Banku PKO BP S.A. 76
3.4. Opis produktów bankowych 82

Rozdział IV. Analiza i ocena przyznawania kredytów mieszkaniowych Banku PKO BP S.A. 85
4.1. Opis kredytów mieszkaniowych w PKO BP S.A. 85
4.1.1. Kredyt mieszkaniowy „Własny Kąt” hipoteczny 85
4.1.2. Kredyt mieszkaniowy z dopłatami „Rodzina na swoim” 88
4.2. Analiza procedury przyznawania kredytów mieszkaniowych 91
4.3. Ocena procedury przyznawania kredytów mieszkaniowych na podstawie badań ankietowych 98
4.4. Wnioski z przeprowadzonych badań 104

Zakończenie 109
Bibliografia 111
Spis rysunków i tabel i wykresów 115
Załącznik – kwestionariusz ankiety 117

Wstęp

Współczesne organizacje, w jakich funkcjonujemy i jakie nas otaczają, to przede wszystkim formalne instytucje życia społecznego takie chociażby takie jak banki. Istnieje wiele interesujących teorii organizacji, z których jedne zakładają, że rzeczywistość jest obiektywna, można ją poddać badaniom, a co za tym idzie zrozumieć i w miarę obiektywnie przedstawić. Można zatem potraktować organizację jako zewnętrzny i niezależny od badacza obiekt, który można opisać z jednego lub wielu punktów widzenia, nie zmieniając owej organizacji. Inne teorie zakładają, że rzeczywistość jest subiektywna i że sam akt obserwacji zmienia obiekt. Dotyczy to organizacji, w sposób szczególny, gdyż każdy z nas, będąc częścią organizacji zmienia ją już przez sam proces obserwowania.

Niezależnie od tego, jakie podejście do organizacji jest stosowane, trzeba pamiętać, że aby spełniała ona swoje cele, musi być stale doskonalona, w związku z czym celem niniejszej pracy była analiza doskonalenia struktur organizacyjnych poprzez analizę i ocenę procedur udzielania kredytów bankowych.

Rozważania zawarto w czterech rozdziałach. Dwa pierwsze rozdziały stanowią rozważania teoretyczne, natomiast dwa koleje rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano zagadnienia związane z organizacją, jej elementami oraz ze strukturą organizacji. Na wstępie zdefiniowano pojęcie organizacji oraz przedstawiono jej cele. Każda organizacja pojmowana jako system społeczno-techniczny, uporządkowany strukturalnie i zdolny do wykonania określonej funkcji transformacyjnej oraz nastawiony na realizację określonego celu, chcąc wzrastać i rozwijać się w otoczeniu swego działania, musi być właściwie prowadzona ku wytyczonym celom. Musi działać zgodnie z opracowaną strategią określającą drogi i środki pozwalające jej zrealizować sformułowaną misję, unikać rozmaitych zagrożeń i wykorzystywać okazje dla osiągnięcia korzyści materialnych i budowy swego wizerunku jako partnera solidnego, wrażliwego na sprawy zewnętrzne i odpowiedzialnego społecznie. Dokonano także klasyfikacji organizacji oraz wymieniono podstawowe elementy organizacji. Omówiono procedury i reguły jako narzędzie koordynacji struktury organizacyjnej. Pod koniec rozdziału zdefiniowano pojęcie i przedstawiono funkcje struktury organizacji.

W rozdziale drugim przedstawiono metodykę doskonalenia struktur organizacyjnych banku. Co prawda działanie wszystkich organizacji polega w zasadzie na realizacji określonych procesów, to jednak w ferworze tworzenia coraz większych organizacji – zwłaszcza gdy stosowane są zasady biurokracji – procesy zeszły na drugi plan. W rozdziale tym omówiono też identyfikacje struktur organizacyjnych, ich koncepcje oraz analizę a także istotę projektowania doskonalenia struktur organizacyjnych.

W rozdziale trzecim przedstawiono zagadnienia metodyczne badań. Można powiedzieć, że metodologia to tyle, co nauka o metodach badania stosowanych w jakiejś nauce czy naukach. Jednakże zarówno słowo „badanie”, jak i „metoda badawcza” mogą być rozumiane bądź węziej, bądź szerzej. W rozumieniu węższym „badanie” to ten fragment ogółu czynności naukowych, ten odcinek procesu poznawczego, który polega na zbieraniu i analizie danych w toku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z rzeczywistością badaną i który zmierza do uzyskania odpowiedzi na sformułowane uprzednio pytanie czy do rozstrzygnięcia prawdziwości sformułowanej hipotezy. W rozdziale tym przedstawiono cel, przedmiot i zakres badań oraz zastosowane metody badawcze. Następnie dokonano ogólnej charakterystyki Banku PKO BP S.A. oraz opisano jego produkty bankowe.

W rozdziale czwartym dokonano analizy i oceny przyznawania kredytów mieszkaniowych Banku PKO BP S.A. Badania rozpoczęto od opisania dwóch rodzajów kredytów mieszkaniowych w PKO BP S.A. Następnie przeprowadzono analizę procedury przyznawania kredytów mieszkaniowych. W badaniach dokonano także oceny procedury przyznawania kredytów mieszkaniowych na podstawie badań ankietowych. Pod koniec rozdziału empirycznego wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych badań.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne banku PKO BP S.A. W badaniach oparto się także na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród pracowników banku.

Controlling bankowy

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CONTROLLINGU 4
1.1. Pojęcie kontroli finansowo-księgowej 4
1.2. Pojęcie i istota controllingu 10
1.3. Zasady controllingu 13
1.4. Klasyfikacja controllingu 16
1.5. Pojęcie i funkcje controllingu bankowego 19

ROZDZIAŁ II. ELEMENTY CONTROLLINGU W BANKU 24
2.1. System planowania 24
2.2. System rachunkowości 29
2.3. System kontroli planowania i budżetowania 33
2.4. System informacji i sprawozdawczości 37
2.5. Elementy wspierające system controllingu 39

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA CONTROLLINGU BANKOWEGO 45
3.1. Determinanty organizacji controllingu w banku 45
3.2. Ocena rentowności banku 47
3.3. Metody wyznaczania marż odsetkowych 55
3.4. Rachunek kosztów standardowych 61
3.5. Ocena działalności efektywności oddziałów banku 65

ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 75

WSTĘP

Bank jest podmiotem, którego działalność koncentruje się na pozyskaniu środków pieniężnych od bardzo wielu podmiotów, wykorzystaniu pozyskanych środków na udzielanie kredytów i lokowanie w inne aktywa oraz na wykonywaniu na zlecenie klientów dyspozycji płatniczych i innych operacji finansowych.

Funkcjonowanie banków w Polsce jest ściśle regulowane przepisami prawa, wśród których nadrzędny charakter ma ustawa Prawo bankowe . Stanowi ona, że bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

Warto zauważyć, że banki na przełomie ostatnich lat mają do czynienia z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem. Zarówno wzrastająca konkurencja, jak również większe oczekiwania klientów, a także stosowanie coraz nowszych technologii zmuszają banki do poszukiwania sposobów obniżania kosztów, podnoszenia jakości świadczenia usług oraz stosowania efektywniejszych rozwiązań organizacyjnych. Można powiedzieć, że utrzymanie pozycji na rynku wymaga szybkości i elastyczności działania, a to z kolei – zatarcia sztywnych służbowych hierarchii oraz decentralizacji zarządzania. Przekazanie uprawnień decyzyjnych na najniższe szczeble organizacji banku stwarza nie tylko szansę efektywnego działania, lecz także zagrożenia. Oczywista staje się potrzeba posiadania przez bank skutecznego systemu informacji, koordynacji oraz kontroli. W tej sytuacji pomocny staje się dobrze zorganizowany controlling bankowy.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy było omówienie problematyki controllingu bankowego. Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki controllingu. Na wstępie zdefiniowano pojęcie kontroli finansowo-księgowej oraz pojęcie controllingu. Przedstawiono także istotę controllingu, jego zasady oraz dokonano podstawowej klasyfikacji controllingu. Pod koniec rozdziału zdefiniowano pojęcie controllingu bankowego oraz zaprezentowano jego podstawowe funkcje.

W rozdziale drugim ukazano elementy controllingu w banku. Kolejno omówiono system planowania, system rachunkowości, system kontroli planowania i budżetowania, oraz system informacji i sprawozdawczości. Pod koniec rozdziału omówiono elementy wspierające system controllingu.

W rozdziale trzecim dokonano analizy organizacji controllingu bankowego. Rozważania rozpoczęto od ukazania determinantów organizacji controllingu w banku. W dalszej części omówiono ocenę rentowności banku przy wykorzystaniu podstawowych wskaźników. Przedstawiono także metody wyznaczania marż odsetkowych oraz rachunek kosztów standardowych. Pod koniec rozważań omówiono istotę oceny działalności efektywności oddziałów banku.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wstęp 2

Rozdział I. Organizacja i charakter systemu bankowego w Polsce 3
1.1. System bankowy jako element systemu finansowego 3
1.2. Struktura systemu bankowego w Polsce 13
1.3. Podmioty nadzorujące działalność banków w Polsce 18
1.4. Wskaźnikowa ocena bezpieczeństwa systemu bankowego 25

Rozdział II. Podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz Unii Europejskiej. Instrumenty polityki pieniężnej 29
2.1. Polska a wymogi unijne w zakresie gwarantowania depozytów 29
2.2. Instrumenty kontroli rynkowej 36
2.3. Instrumenty kontroli administracyjnej 42

Rozdział III. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 51
3.1. Działalność gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 51
3.2. Działalność pomocowa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 64
3.3. Gromadzenie i analiza informacji o bankach 67
3.4. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a stabilność systemu bankowego w Polsce 69
3.5. Przyszłość Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 71

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis fotografii 80
Spis rysunków 81
Załącznik I 82
Załącznik II 83

Wstęp

Banki spełniają zasadniczą rolę w funkcjonowaniu gospodarki. Jako instytucje zaufania publicznego, dysponujące środkami dużej liczby podmiotów gospodarczych, wymagają one odpowiedniego systemu regulacji, zapewniającego bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów oraz stabilność systemu bankowego.

Stabilność systemu bankowego jest to zdolność systemu do zachowania płynności finansowej oraz poszczególnych jednostek do pokrywania strat i ryzyka, związanego z ich działalnością, z funduszy własnych, a więc do zachowania wypłacalności.

Najważniejszymi instytucjami, powołanymi w celu zapewnienia stabilności systemu bankowego, są: nadzór bankowy oraz system gwarantowania depozytów. Zadaniem nadzoru bankowego jest tworzenie regulacji ostrożnościowych oraz kontrolowanie ich przestrzegania. Natomiast zadaniem systemu gwarantowania depozytów jest ochrona deponentów przed utratą zdeponowanych w banku środków finansowych, w przypadku ogłoszenia upadłości banku.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istotę działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Taki też był zasadniczy cel pracy.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to organizacja i charakter systemu bankowego w Polsce. Rozdział drugi to podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz Unii Europejskiej (instrumenty polityki pieniężnej). Rozdział trzeci to działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Bancassurance w działalności banków

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólna charakterystyka systemu bankowego 4
1.1. Istota i funkcje banku 4
1.2. System bankowy 8
1.3. Podstawowe czynności bankowe 11
1.4. Rodzaje banków 15
1.5. Rozwoju bancassurance w wybranych krajach UE 19

Rozdział II. Powiązania banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi 24
2.1. Konkurencja między sektorem bankowym a ubezpieczeniowym 24
2.2. Istota i rodzaje powiązań między instytucjami sektora finansowego 27
2.3. Efekty synergii osiągane przez banki i firmy ubezpieczeniowe w wyniku prowadzonej współpracy 34
2.4. Rodzaje powiązań w zakresie bancassurance 43

Rozdział III. Rozwój bancassurance w Polsce 48
3.1. Polskie regulacje prawne dotyczące powiązań bankowo-ubezpieczeniowych 48
3.2. Czynniki rozwoju bancassurance w Polsce 54
3.3. Korzyści osiągane w wyniku realizacji strategii bancassurance 55
3.4. Zagrożenia związane z realizacją strategii bancassurance 57

Rozdział IV. Bancassurance w działalności Kredyt Banku S.A. 61
4.1. Ogólna charakterystyka banku 61
4.2. Przedmiot działalności banku 65
4.3. Organizacja bancassurance w banku 69

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków 82
Spis tabel 83
Spis wykresów 84

Wstęp

Zmieniające się w ostatnich latach warunki funkcjonowania banków komercyjnych spowodowały konieczność poszukiwania przez te instytucje nowych, skutecznych możliwości rozwoju, wykraczających poza tradycyjne obszary ich działalności. Proces globalizacji i liberalizacji, rosnący postęp techniczny, w tym szczególnie rozwój nowych technologii informatycznych oraz wysoki poziom konkurencji ze strony różnych instytucji skłoniły środowisko naukowe do dyskusji o nowych kierunkach rozwoju polskiej bankowości, o kształcie jej przyszłości. Jako konkluzja podejmowanych rozważań niejednokrotnie jawi się opinia, iż we współczesnych warunkach działalności banków skuteczna konkurencja z innymi podmiotami możliwa jest przez innowacyjność oferty bankowej.

Niezdolne do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu przychodów z działalności depozytowo-kredytowej banki komercyjne coraz częściej wzbogacają swą tradycyjną aktywność o nowe obszary. Jednym z nich – pozwalającym zniwelować negatywne konsekwencje rezygnacji społeczeństwa z depozytów bankowych, jako sposobu lokowania wolnych środków finansowych – jest wejście na rynek ubezpieczeń.

Powiązania bankowo-ubezpieczeniowe występują obecnie na całym świecie. W Polsce proces ten rozpoczął się w latach 90. dwudziestego wieku i staje się on coraz bardziej popularnym rozwiązaniem stosowanym przez banki komercyjne. Wraz z rozwojem związków banków komercyjnych i firm ubezpieczeniowych, w tym szczególnie powiązań typu bancassurance, na polskim rynku rośnie zainteresowanie środowiska naukowego tą problematyką. W związku z powyższym celem niniejszej pracy była prezentacja powiązań bankowo-ubezpieczeniowych typu bancassurance w działalności banku.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziały stanowią rozważania teoretyczne, natomiast rozdział czwarty to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki systemu bankowego. Na wstępie przedstawiono istotę i funkcje banku oraz system bankowy. W dalszej części rozdziału omówiono podstawowe czynności bankowe oraz zaprezentowano podstawowe rodzaje banków. Pod koniec rozdziału pierwszego omówiono także problematykę rozwoju bancassurance w wybranych krajach Unii Europejskiej.

W rozdziale drugim ukazano powiązania banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi. Rozważania rozpoczęto od omówienia konkurencji między sektorem bankowym a ubezpieczeniowym. Następnie wskazano istotę i rodzaje powiązań między instytucjami sektora finansowego oraz omówiono efekty synergii osiągane przez banki i firmy ubezpieczeniowe w wyniku prowadzonej współpracy. Pod koniec rozdziału przedstawiono rodzaje powiązań w zakresie bancassurance.

W rozdziale trzecim ukazano rozwój bancassurance w Polsce. Na wstępie rozważań przedstawiono polskie regulacje prawne dotyczące powiązań bankowo-ubezpieczeniowych. Następnie przedstawiono czynniki rozwoju bancassurance w Polsce. Pod koniec rozdziału trzeciego przedstawiono korzyści i zagrożenia związane z realizacją strategii bancassurance.

W rozdziale czwartym przedstawiono istotę bancassurance w działalności Kredyt Banku S.A. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanego banku. Następnie wskazano przedmiot działalności banku z uwzględnieniem prowadzonej działalności w oferowaniu produktów ubezpieczeniowych bancassurance. W ostatniej części rozdziału czwartego dokonano analizy organizacji bancassurance w Kredyt Banku w latach 2005-2008. Pod koniec rozważań dokonano oceny bancassurance w działalności Kredyt Banku oraz przedstawiono perspektywy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Kredyt Banku pochodzące głównie ze Skonsolidowanych Raportów Rocznych.