Prace dyplomowe z kierunku: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Miejsce firmy Vos Logistics Polska na polskim i międzynarodowym rynku przewozów samochodowych

Wstęp

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo transportu samochodowego jako podmiot rynku usług transportowych
1. Pojecie transportu i usługi transportowej
2. Struktura rynku usług transportowych
3. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego
4. Specyfika transportu samochodowego

Rozdział 2. Uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku międzynarodowych towarowych przewozów samochodowych.
1. Porozumienia międzynarodowe
2. Przepisy unijne regulujące transport drogowy

Rozdział 3. Sektor międzynarodowych przewozów towarowych transportu samochodowego w Polsce
1. Regulacje prawne
2. Specyfika sektora
3. Perspektywa rozwoju sektora

Rozdział 4. Konkurencyjność firmy Vos Logistics Polska i jej działalność na polskim i międzynarodowym rynku usług transportowych
1. Historia firmy
2. Charakterystyka działalności
3. Strategia
4. Analiza SWOT
5. Konkurencyjność i dalszy rozwój.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr
1. Magazyny w systemach logistycznych
2. Wyposażenie magazynów
3. Procesy magazynowe
4. Zarządzanie procesami magazynowymi

Rozdział liczy 16 stron

Logistyka, zarządzanie procesami logistycznymi

Wstęp 3

Rozdział 1
FUNKCJE LOGISTYKI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH 5
1.1. Definicje logistyki 5
1.2. Zadania i cele logistyki 9
1.3. Kierunki rozwój koncepcji logistyki 14

Rozdział 2
SYSTEM LOGISTYCZNY ORAZ JEGO PROCESY 20
2.1. Procesy logistyczne 20
2.2. Systemy wsparcia logistycznego 25
2.3. Zastosowania systemu wsparcia logistycznego 30
2.4. Podstawowe zasady projektowania systemu wsparcia logistycznego 32

Rozdział 3
DZIAŁANIA LOGISTYCZNE W FIRMIE SCHENKER 36
3.1. Charakterystyka firmy Schenker 36
3.2. Segmenty działalności i strategia firmy 39
3.3. Strategie logistyczne przedsiębiorstwa 42
3.4. Wnioski 46

Zakończenie 51
Bibliografia 52
Spis tabel 54
Spis rysunków 55

Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Schenker

WSTĘP 3

Rozdział 1.
LOGISTYKA W DYSTRYBUCJI TOWARÓW 5
1.1. Pojęcie dystrybucji – nowatorskie podejście 5
1.2. Kanały dystrybucji 11
1.3. Dystrybucja w dobie internetu 16
1.4. Zarządzanie logistyczne w dystrybucji 20

Rozdział 2.
ROLA OBSŁUGI KLIENTA 27
2.1. Definicja obsługi klienta w przedsiębiorstwie 27
2.2. Elementy obsługi klienta 31
2.3. Strategie w obsłudze klienta 37
2.4. Programy lojalnościowe 42
2.5. Obsługa posprzedażowa 46

Rozdział 3.
LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SCHENKER Sp. z o.o. 48
3.1. Powstanie i rozwój firmy 48
3.2. Struktura organizacyjna firmy 51
3.3. Kompleksowe rozwiązania logistyczne 53
3.3.1. Strategia zorientowana na klienta 57
3.3.2. E-fulfillment services 57
3.4. Ocena logistycznej obsługi klienta 60

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL 67
SPIS RYSUNKÓW 68

Działalność marketingowa w logistyce

Wstęp 2
Rozdział I. Zadania i miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i przedmiot logistyki 4
1.1.1. Geneza i rozwój logistyki 4
1.1.2. Cele i zadania logistyki 6
1.1.3. Procesy logistyczne 8
1.2. Ewolucja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie 9
1.3. Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania 13
1.4. Logistyka jako element przewagi konkurencyjnej 21
Rozdział II. Marketing i logistyka w strategiach konkurencji 25
2.1. Marketing w zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa 25
2.2. Logistyka jako składnik strategii konkurencji 29
2.3. Relacje pomiędzy marketingiem a logistyką 33
2.3.1. Marketing logistyczny 33
2.3.2. Logistyka marketingowa 35
2.3.3. Alianse strategiczne 37
2.4. Obszary współpracy marketingu i logistyki 38
Rozdział III. Efektywność decyzji marketingowo – logistycznych na przykładzie restauracji McDonald’s i podmiotu współpracującego Logpol Sp. z o.o. 44
3.1. Prezentacja podstawowej działalności restauracji McDonald’s 44
3.2. Logistyka a zarządzanie przedsiębiorstwem 48
3.2.1. Zarządzanie jakością 49
3.2.2. Zarządzanie informacjami 51
3.2.3. Marketing 53
3.3. Badania efektywności podjętych decyzji logistycznych 57
3.4. Wnioski 59
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków i tabel 66

Determinanty kształtujące portfel usług w firmie logistycznej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA RYNKU I MARKETINGU USŁUG 5
1. Rola usług w gospodarce narodowej 5
2. Charakterystyka i klasyfikacja usług 8
3. Odmienności marketingu usług 12
4. Specyfika marketingu mix w zarządzaniu usługami 19

ROZDZIAŁ II. ISTOTA I SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA PORTFELA PRODUKTÓW W PRZEDSIĘBIORWIE OFERUJĄCYM USŁUGI LOGISTYCZNE 28
1. Usługowa opcja rozwoju gospodarczego 29
2. Organizacja produkcji i sprzedaży usług 35
3. Specyfika a zakres świadczenia usług logistycznych 38
4. Znaczenie jakości w przedsiębiorstwie usługowym 42

ROZDZIAŁ III. POZYCJA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RABEN POLSKA W SEKTORZE USŁUG 45
1. Historia powstania 45
2. Oferta usług 48
3. Pozycja firmy na rynku 54
3.1. Krajowy rynek usług logistycznych 54
3.2. Międzynarodowy rynek usług 58
4. Korzyści płynące ze współpracy z firmą 63

ROZDZIAŁ IV. SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA PORTFELA USŁUG I JEGO ZNACZENIE W FIRMIE RABEN POLSKA 65
1. Jakość i sprawność operacji logistycznych 65
2. Szybka informacja i „know how” 67
3. Kompleksowa oferta usług 70
4. Bezpieczeństwo i efektywność codziennej obsługi 71

ZAKOŃCZENIE 83

BIBLIOGRAFIA 86

SPIS RYSUNKÓW 90

Rola CRM w działalności sprzedażowej przedsiębiorstwa

Wstęp 4

Rozdział I. Zarządzanie kontaktami z klientami 6
1.1. Pojęcie oraz architektura CRM 6
1.2. Zasadnicze właściwości systemu CRM 10
1.3. Geneza rozwoju CRM 16
1.4. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju CRM 18
1.5. CRM jako filozofia zarządzania 23

Rozdział II. Ogólna charakterystyka firmy Michelin Polska Sp. z o.o. 29
2.1. Grupa Michelin i „narodziny” ludzika Michelin 29
2.2. Struktura organizacyjna i produkty Michelin Polska Sp. z o.o. 31
2.3. Misja i wartości Michelin Polska Sp. z o.o. 37
2.4. Strategia oraz podstawy funkcjonowania Michelin Polska Sp. z o.o. 39
2.5. Kształtowanie relacji z klientem Michelin Polska Sp. z o.o. 45

Rozdział III. Innowacyjne rozwiązania w firmie Michelin Polska Sp. z o.o. 49
3.1. Wykorzystanie Call Center jako narzędzia w poprawie efektywności sprzedaży 49
3.2. Wykorzystanie Extranetu 51
3.3. Baza danych klientów jako element CRM 53

Podsumowanie 61

Bibliografia 65

Spis rysunków 68

Spis fotografii 69

Załącznik 70

Logistyka współczesnych przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział 1. Znaczenie logistyki dla współczesnych przedsiębiorstw 2
1.1. Etapy ewolucji logistyki 3
1.2. Obszary logistyki 9
1.3. Kierunki ewolucji logistyki 14

Rozdział II. Logistyka przedsiębiorstw produkcyjnych 21
2.1. Zasady zarządzania produkcją 21
2.2. Metody organizacji produkcji 28
2.3. Logistyka produkcji 35

Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa DHL

Wstęp 3

Rozdział I. Prezentacja przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich – DHL Polska 4
1.1. Historia powstania 4
1.2. Oferta usług 6
1.3. Innowacyjność oferty usługowej 10
1.4. Pozycja rynkowa 13
1.5. Charakterystyka nowoczesnych rozwiązań technologicznych 18

Rozdział II. Problematyka badania konkurencyjności przedsiębiorstw 21
2.1. Zmiany zewnętrzne i wewnętrzne warunków działania 21
2.2. Konkurencyjność i jej mierniki 23
2.3. Determinanty konkurencyjności 26
2.3.1. „Diament Portera” 26
2.3.2. Koncepcja kluczowych kompetencji 27
2.3.3. Koncepcja globalnej efektywności 29
2.4. Sposoby pomiaru konkurencji 30
2.4.1. Przedsiębiorczość 30
2.4.2. Środowisko lokalne i polityka makroekonomiczna 32
2.4.3. Polityka konkurencji 34
2.5. Źródła przewagi konkurencyjnej 38

Rozdział III. Nowe paradygmaty strategii konkurencyjności w DHL Polska 42
3.1. Prezentacja strategii działania 42
3.2. Określenie czynników przewagi konkurencyjnej 45
3.3. Analiza łańcucha wartości 53
3.4. Prezentacja strategii konkurencyjności 56
3.5. Wpływ jakości oferty sprzedażowej na konkurencyjność przedsiębiorstwa 58

Rozdział IV. Analiza sił konkurencyjnych DHL Polska w aspekcie wykorzystania nowych technologii 62
4.1. Ocena siły konkurencyjnej przedsiębiorstwa 62
4.1.1. Określenie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań działania jako potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej 62
4.1.2. Polityka konkurencyjności 63
4.2. Ocena wpływu nowoczesnych technologii na konkurencyjność przedsiębiorstwa 68

Zakończenie 72

Bibliografia 73

Spis rysunków 76

Spis schematów 77

Spis tabel 78

Organizacja i koszty transportu w przedsiębiorstwie

Rozdział I. Wstęp do problematyki pracy 3
1.1. Uzasadnienia dokonywania ocen kosztów realizacji usług transportowych 3
1.2. Cel i zakres pracy 6
Rozdział II. Koszty transportu lądowego towarów 8
2.1. Wprowadzenie 8
2.2. Wybrane pojęcia i definicje 15
2.3. Klasyfikacja kosztów 19
2.3.1. Koszty w układzie rodzajowym 19
2.3.2. Koszty w układzie miejsc powstawania 20
2.4. Składowe kosztów jednostek gospodarczych świadczących usługi w zakresie transportu 21
2.4.1. Koszty stałe i zmienne 22
2.4.2. Koszty zmienne 22
2.4.3. Koszty bezpośrednie 23
2.4.4. Koszty pośrednie 24
2.4.5. Koszty eksploatacji 24
2.5. Podsumowanie 25
Rozdział III. Organizacja transportu i kosztów transportowych 28
3.1. Wprowadzenie 28
3.2. Wybór formy zaspokajania potrzeb przewozowych przedsiębiorstwa 31
3.2.1. Wybór gałęzi transportu i przewoźnika 31
3.2.2. Wybór planu dowozu 35
3.3. Wymogi stawiane polskim przedsiębiorstwom transportu samochodowego 39
3.3.1. Wymogi ilościowe 39
3.3.2. Wymogi jakościowe 45
3.4. Podsumowanie 46
Rozdział IV. Analiza kosztów w Zakładach Ceramicznych X 49
4.1. Wprowadzenie 49
4.2. Prezentacja firmy 52
4.2.1. Wybór i uzasadnienie wyboru firmy do badań kosztów 52
4.2.2. Opis badanego przedsiębiorstwa 53
4.2.3. Charakterystyka zadań realizowanych przez Z.C. X 56
4.3. Koszty realizacji zadań logistycznych 58
4.3.1. Koszty produkcji 58
4.3.2. Koszty transportu technologicznego 58
43.3. Koszty magazynowania 59
4.3.4. Doświadczenia załogi 59
4.3.5. Możliwość i opłacalność outsoursingu 59
4.4. Wnioski 60
Zakończenie 61
Literatura 64
Spis tabel i rysunków 67