Prace dyplomowe z dziedziny: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Logistyka w procesach zaopatrzenia przedsiębiorstwa

Wstęp
Rozdział 1. Logistyka procesów zaopatrzenia
1.1. Podstawowe funkcje procesów zaopatrzenia
1.2. Wybór źródeł zakupu
1.3. Wskaźniki związane z oceną dostawców
1.4. Podział asortymentów ze względów logistycznych
1.4.1. Dobra inwestycyjne
1.4.2. Materiały
1.4.3. Dobra użytkowe
1.4.4. Zakupy dóbr zaopatrzeniowych
Rozdział 2. Prezentacja firmy KREX z o.o.
2.1. Ogólna charakterystyka firmy
2.2. Struktura organizacyjna
2.3. Otoczenie i pozycja rynkowa
Rozdział 3. Analiza zarządzania logistyką zaopatrzenia na przykładzie firmy KREX z o.o.
3.1. Przepływ produktów w łańcuchu dostaw
3.2. Logistyka magazynowa i składowanie
3.3. Przepływ informacji
3.4. Prognozowanie sprzedaży
Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Wpływ globalizacji na funkcjonowanie logistyki

Wstęp
Rozdział I. Globalizacja i jej wpływ na działalność gospodarczą
1.1. Istota i cechy procesu globalizacji
1.2. Wpływ globalizacji na działalność gospodarczą
1.3. Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców
1.4. Negatywne symptomy globalizacji
Rozdział II. Logistyka jako przedmiot działalności firmy
2.1. Definicje logistyki
2.2. Płaszczyzny logistyki
2.2.1. Zaopatrzenie
2.2.2. Zarządzanie transportem
2.3. Usługi wchodzące w zakres logistyki
2.4. Zarządzanie procesami logistycznymi w korporacjach międzynarodowych
Rozdział III. Wpływ globalizacji na funkcjonowanie logistyki
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Powstawanie i działalność korporacji DHL na rynku usług kurierskich

Wstęp 5
Rozdział 1. Charakterystyka fuzji 7
1.1. Pojęcie fuzji 7
1.2. Znaczenie fuzji 15
1.3. Główne typy fuzji 16
1.4. Fuzja jako proces integracji działań przedsiębiorstw 20
Rozdział 2. Charakterystyka firmy DHL 27
2.1. Historia przedsiębiorstwa 27
2.2. Struktura organizacyjna 30
2.3. Misja i cele 34
2.4. Oferta firmy 36
2.5. Udział DHL w światowym rynku usług kurierskich 39
Rozdział 3. Łączenie się firm na podstawie przedsiębiorstwa DHL 45
3.1. Fuzja DHL 45
3.2. Fuzje i przejęcia w branży transportowej 49
Zakończenie 65
Bibliografia 69
Spis tabel 71
Spis rysunków 73

Polityka transportowa w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Założenia wspólnej polityki transportu drogowego 4
1.1. Geneza, przesłanki powstania i zakres wspólnej polityki transportowej 4
1.2. Założenia polityki wspólnotowej w płaszczyźnie transportu drogowego 9
1.3. Rozwój polityki transportowej w strukturach wspólnoty europejskiej 14
1.4. Unia i kraje pozaunijne – problematyka wzajemnych stosunków transportu drogowego 26
Rozdział II. Dostosowanie polityki transportowej w Polsce do wymogów Unii Europejskiej 31
2.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie transportu i modernizacji infrastruktury 31
2.2. Warunki realizacji założeń międzynarodowego transportu drogowego rzeczy i osób po przystąpieniu Polski do UE 36
2.3.Transport drogowy jako element modernizacji polskiej infrastruktury transportowej 40
2.4. Przygotowanie polskiego transportu w zakresie ochrony środowiska 44
Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju transportu drogowego w Polsce w aspekcie funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim 51
3.1. Uwarunkowania strategii rozwoju transportu drogowego w Polsce 51
3.2. Natężenie konkurencji i jej wpływ na zmiany w sektorze transportu 56
3.3. Wyznaczniki konkurencyjności prywatnych i państwowych przewoźników samochodowych w Polsce 60
3.4. Szanse i zagrożenia dla polskich przewoźników na wspólnym rynku 66
Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 74

Nowoczesne koncepcje logistyki

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota nowoczesnej koncepcji logistyki 4
1.1. Przegląd teoretycznych koncepcji logistyki 4
1.2. Istota nowoczesnej koncepcji logistyki 8
1.3. Zasadnicze aspekty nowoczesnej koncepcji logistyki 12
1.3.1. Logistyka a dystrybucja towarów 12
1.3.2. Logistyka a system 14
1.3.3. Logistyka a zarządzanie i marketing 16
1.3.4. Logistyka a efektywność działania 18
1.3.4. Logistyka a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 20
1.4. Determinanty i kierunki rozwoju logistyki 21
Rozdział II. Charakterystyka firmy produkcyjnej CIECH S.A. 24
2.1. Charakterystyka strukturalno – funkcjonalna firmy 24
2.2. Miejsce logistyki w strukturze firmy 29
2.3.1. Charakterystyka produkcji 32
2.3.2. Charakterystyka zaopatrzenia 37
2.3.3. Charakterystyka dystrybucji 38
Rozdział III. Nowoczesne koncepcje logistyki produkcji w przedsiębiorstwie CIECH 43
3.1. Ocena efektywności procesów logistycznych 43
3.2. Proponowane usprawnienia procesów logistycznych i zabezpieczenia produkcji 45
3.2.1. Benchmarking 46
3.2.2. System Kanban jako narzędzie służące ograniczaniu powierzchni magazynowych 49
3.2.3. Zastosowanie koncepcji JIT i VMI zarządzania zapasami 54
3.3. Efektywność nowoczesnych koncepcji logistyki produkcji 56
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel i rysunków 64

Zagospodarowanie terenów i obiektów produkcyjnych w Rawie Mazowieckiej

Wstęp

Rozdział I.
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego w Rawie Mazowieckiej
1.1 Położenie miasta w przestrzeni gospodarczej
1.2 Warunki przyrodnicze
1.3 Rozwój działalności gospodarczej w mieście

Rozdział II
Lokalizacja terenów produkcyjnych w Rawie Mazowieckiej
2.1 Zasady lokalizacji zakładów produkcyjnych
2.2 Lokalizacja terenów produkcyjnych
2.3 Prezentacja czynników warunkujących wybór lokalizacja wybranych zakładów produkcyjnych

Rozdział III.
Charakterystyka zagospodarowania terenów produkcyjnych w Rawie Mazowieckiej
3.1 Charakterystyka wybranych zakładów produkcyjnych
3.2 Omówienie zabudowy zewnętrznej wybranych zakładów produkcyjnych
3.3 Omówienie infrastruktury wybranych zakładów produkcyjnych.
3.4 Elementy charakteryzujące wybór zagospodarowania powierzchni przez wybrane zakłady produkcyjne.

Rozdział IV.
Oddziaływanie wybranych zakładów produkcyjnych na otoczenie
4.1 Wpływ lokalizacji wybranych zakładów produkcyjnych na zagospodarowanie przestrzenne Rawy Mazowieckiej
4.2 Wpływ działalności produkcyjnej wybranych zakładów na stan środowiska naturalnego w Rawie Mazowieckiej

Zakończenie
Bibliografia

Fuzje logistyczne na rynku kurierskim

WSTĘP 3

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKU USŁUG KURIERSKICH 5
II. CHARAKTERYSTYKA FIRM DHL, SERVISCO, DANZAS 9
III.FUZJE LOGISTYCZNE 19
3.1. Pojęcie fuzji 20
3.2. Znaczenie fuzji 23
3.3. Fuzja DHL, Servisco, Danzas 25
3.4. Fuzje i przejęcia w branży transportowej 29

ZAKOŃCZENIE 31
BIBLIOGRAFIA 33

Analiza procesów logistycznych w zarządzaniu szpitalem

Wstęp 2
Rozdział I. SPECYFIKA LOGISTYKI W ZARZĄDZANIU 4
1.1. Pojęcie logistyki 4
1.2. Miejsce logistyki w organizacji industrialnej i cywilizacji wiedzy 10
1.3. Współczesne wyzwania zarządzania łańcuchem dostaw 15
Rozdział 2. ŁAŃCUCH WARTOŚCI SZPITALA 29
2.1. RODZAJ INTERESARIUSZY I ICH OCZEKIWANIA 29
2.2. MAPA PROCESÓW SZPITALA 33
2.3. KRYTERIA OCENY SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW 38
Rozdział 3. OBSZAR LOGISTYCZNEGO KIEROWANIA SZPITALEM 41
3.1. IDENTYFIKACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH 41
3.1.1. Zaopatrzenie i proces zakupu 41
3.1.2. Magazynowanie i wyposażenie 42
3.2 WPŁYW LOGISTYKI NA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SZPITALA 44
Zakończenie 53
Bibliografia 55
Spis tabel 58
Spis rysunków 58

Działalność małych i średnich przedsiębiorstw spedycyjnych

Wstęp 3
Rozdział I.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPEDYCYJNEJ I POLSKIEGO RYNKU USŁUG SPEDYCYJNYCH 7
1. Działalność spedycyjna, jej istota i cele 7
1.1. Istota i cele działalności spedycyjnej 7
1.2. Zadania spedycji 10
1.3. Zarządzanie działalnością spedycyjną 13
2. Charakterystyka polskiego rynku usług spedycyjnych 17
2.1. Pojęcie rynku usług spedycyjnych i zasady jego funkcjonowania 17
2.2. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku 20
3. Ogólna charakterystyka rynku usług spedycyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej 27
3.1. Charakterystyka niemieckiego rynku spedycyjnego 27
3.2. Charakterystyka francuskiego rynku spedycyjnego 31
Rozdział II.
ANALIZA STRATEGII DZIAŁANIA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNEGO NA POLSKIM RYNKU USŁUG SPEDYCYJNYCH 36
1. Identyfikacja badanego przedsiębiorstwa spedycyjnego 36
1.1. Ogólny opis badanego przedsiębiorstwa i jego zadania 36
1.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 43
1.3. Funkcjonujący model zarządzania przedsiębiorstwem 45
2. Analiza strategii działania 47
2.1. Identyfikacja przyjętej strategii działania 47
2.2. Analiza wykonywanych zadań spedycyjnych w latach 2003 – 2004 48
2.3. Ogólna analiza kosztów wykonywanych zadań spedycyjnych 52
3. Analiza systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie działalnością spedycyjną 54
3.1. Opis istniejącego systemu informatycznego 54
3.2. Analiza wspomagania modelu zarządzania przez system informatyczny 59
Rozdział III. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNEGO 62
1. Kierunki zmian w obecnej strategii działania przedsiębiorstwa 62
2. Kierunki działań zmierzających do podniesienia poziomu obsługi klienta 64
3. Kierunki działań umożliwiających redukcję kosztów 72
4. Propozycje zmian w modelu zarządzania przedsiębiorstwem i systemie wspomagającym zarządzanie 76
Zakończenie 82
Bibliografia 86
Spis tabel 88
Spis rysunków 89

Centra logistyczne w krajowym i europejskim systemie logistycznym

Wstęp 2
Rozdział I.
Cel i znaczenie centrów logistycznych 4
1.1. Inspiracje dla budowy centrów logistycznych 4
1.2. Pojęcie i charakterystyka centrum logistycznego 9
1.3. Cel i znaczenie centrów logistycznych 16
1.4. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 24
Rozdział II.
Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 30
2.1. Typy ładunków w krajowym systemie logistycznym 30
2.2. Regionalne centra logistyczne 35
2.3. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 41
2.4. Analiza polskich centrów logistycznych 47
Rozdział III.
Europejskie Centra logistyczne – ważny element łańcucha logistycznego 52
3.1. Europejskie Centra Dystrybucji (EDC) i ich struktura 52
3.2. Centra frachtowe dla transportu powietrznego 62
3.3. Transport kolejowy i centra logistyczne 70
3.4. Znaczenie EDC dla transportu multimodalnego 80
Rozdział IV.
Analiza czynników warunkujących rozwój polskich Centrów logistycznych 84
4.1. Przesłanki rozwoju centrów logistycznych 84
4.2. Wybór modelu centrum logistycznego 89
4.3. Finansowanie inwestycji centrum logistycznego 92
4.4. Dylematy rozwoju centrów logistycznych 94
Zakończenie 100
Bibliografia 103
Spis tabel i rysunków 103