Prace dyplomowe z dziedziny: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Informatyzacja procesów logistycznych

Wstęp 1
1. Zarządzanie logistyką w sferze magazynowania 2
1.1. Gospodarka magazynowa 2
1.1.1. Funkcje gospodarki magazynowej 3
1.1.2. Zadania gospodarki magazynowej 8
1.2. Modernizacja wyposażenia magazynów 13
1.3. Magazyny wysokiego składowania 19
2. Informatyka w logistyce 21
2.1. Uwarunkowania informatycznego wspomagania logistyki w polskich przedsiębiorstwach 21
2.2. Typowe oczekiwania przedsiębiorstw odnośnie wykorzystania informatyki w logistyce 26
2.3 Kategorie systemów wspomagających zarządzanie logistyką 32
2.3.1 Charakterystyka grupy ERP 33
2.3.2 Charakterystyka grupy SCM 36
2.3.3 Charakterystyka grupy WMS 38
Zakończenie 40
Bibliografia 42

Analiza infrastruktury transportu drogowego jako czynnika rozwoju subregionu łukowskiego

WSTĘP 4
1. REGIONALNA I LOKALNA POLITYKA TRANSPORTOWA 6
1.1. Polityka transportowa państwa 6
1.1.1. Funkcje i cechy 6
1.1.2. Znaczenie 8
1.2. Regionalna polityka transportowa 10
1.3. Lokalna polityka transportowa 12
1.3.1. Podmioty i przedmiot lokalnej polityki transportowej 12
1.3.2. Cele lokalnej polityki transportowej 14
1.3.3. Narzędzia lokalnej polityki transportowej 17
1.4. Zarządzanie regionalną infrastrukturą transportową 21
1.5. Koordynacja regionalnej i lokalnej polityki transportowej 23
2. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W ŚWIETLE POLITKI TRANSPORTOWEJ POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 26
2.1. Realizacja założeń Narodowego Planu Rozwoju 27
2.2. Osie rozwoju w świetle Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wraz ze źródłami finansowania ze środków UE 28
2.3. Program operacyjny – Transport – Gospodarka morska 30
2.3.1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu 31
2.3.2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa 32
2.3.3. Pomoc techniczna 33
2.4. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 34
2.5. Fundusz Spójności 35
2.6. Inicjatywy Wspólnoty – współpraca międzyregionalna – INTERREG 36
2.7. Wstępny projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 38
2.8. Program Budowy Autostrad i Dróg Ekspresowych w latach 2006-2013 40
3. CHARAKTERYSTYKA SUBREGIONU ŁUKOWSKIEGO 42
3.1. Położenie 42
3.2. Przedsiębiorczość 46
3.3. Infrastruktura techniczna 47
3.4. Zarządzanie infrastrukturą transportową 50
3.5. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 53
4. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM CZYNNIKIEM ROZWOJU SUBREGIONU ŁUKOWSKIEGO 59
4.1. Korytarze panadeuropejskie 59
4.2. Krajowe sieci transportu drogowego 61
4.3. Wyposażenie obszaru w infrastrukturę transportu drogowego 64
4.4. Transport drogowy jako czynnik rozwoju subregionu 68
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 75
SPIS RYSUNKÓW 76

Catering w przewozach pasażerskich (na przykładzie lotniska Chopina w Warszawie)

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. RODZAJE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH 4
1.1. Transport samochodowy 4
1.2. Transport kolejowy 9
1.3. Transport wodny śródlądowy 12
1.4. Transport morski 15
1.5. Transport lotniczy 20
ROZDZIAŁ II. ISTOTA CATERINGU 24
2.1. Pojęcie cateringu 24
2.2. Catering w przewozach pasażerskich 28
2.3. Rynek usług cateringowych w Polsce 33
ROZDZIAŁ III. POLITYKA TRANSPORTOWA PAŃSTWA 49
3.1. Podstawowe pojęcia 49
3.2. Polityka transportowa Polski 54
3.3. Polityka transportowa Unii Europejskiej 61
ROZDZIAŁ IV. USŁUGI CATERINGOWE NA PRZYKŁADZIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE 69
4.1. Charakterystyka i profil działalności lotniska 69
4.2. Charakterystyka oferowanych usług cateringowych 74
ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL 89
SPIS ZDJĘĆ 90
SPIS RYSUNKÓW 91

Rozrachunki z dostawcami w przedsiębiorstwie

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I ORGANIZACJA OBROTU TOWAROWEGO 6
1. Istota obrotu handlowego 6
2. Towar jako przedmiot transakcji handlu 11
3. Umowa i transakcja w handlu 14
4. Cena w transakcji handlu 17
ROZDZIAŁ II OGANIZACJA OBROTU TOWAROWEGO 20
1. Warunki dostawy i płatności 20
2. Cykl transakcji i jego fazy 25
3. Systemy transportowe 26
4. Tranzyt rozliczany i organizowany 29
5. Dokumentacja obrotu towarowego 31
ROZDZIAŁ III ROZRACHUNKI W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 35
1. Istota i klasyfikacja rozrachunków 35
2. Klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków 40
3. Zakup materiałów i jego rozliczenie 41
4. Płatności 49
5. Formy rozliczeń 53
ROZDZIAŁ IV UJĘCIE KSIĘGOWE ROZRACHUNKÓW 57
1. Zasady ewidencji rozrachunków 57
2. Księgowe ujęcie zobowiązań wobec dostawców 61
3. Księgowe ujęcie rozrachunków z tytułu VAT 66
4. Zobowiązania przedawnione i umorzone oraz wycena zobowiązań 74
5. Księgowe ujęcie obrotu w tranzycie 77
ROZDZIAŁ V BADANIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ROZRACHUNKÓW Z DOSTAWCAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE „S” 83
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 83
2. Ewidencja rozrachunków z dostawcami krajowymi 84
3. Ewidencja rozrachunków z dostawcami zagranicznymi 86
4. Próba oceny prawidłowości przyjętych rozwiązań w zakresie ujęcia księgowego rozrachunków z dostawcami 90
ZAKOŃCZENIE 92
BIBLIOGRAFIA 94
SPIS TABEL 98
SPIS SCHEMATÓW 99

Agresja na jezdni

Wstęp 2
Rozdział I. Rozwój transportu drogowego w Polsce 4
1.1. Pojęcie transportu 4
1.2. Infrastruktura transportu drogowego 6
1.3. Rynek samochodowy w Polsce 10
Rozdział II. Wypadki komunikacyjne 13
2.1. Bezpieczeństwo na polskich drogach 13
2.2. Przyczyny i skutki wypadków komunikacyjnych 21
Rozdział III Istota agresji na jezdni 30
3.1. Pojęcie agresji 30
3.2. Przejawy i przyczyny agresji na jezdni 33
3.3. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 36
Rozdział IV. Przyczyny agresji na jezdni w świetle przeprowadzonych badań 41
4.1. Metodologia badań 41
4.1.1. Cel badań 41
4.1.2. Problem badawczy 41
4.1.3. Hipotezy badawcze 42
4.1.4. Metody badań 43
4.1.5. Charakterystyka próby badawczej 44
4.2. Analiza wyników badań 44
4.3. Wnioski 52
Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis tabel 58
Spis rysunków 59
Aneks 60

Zarządzanie dystrybucją na przykładzie przedsiębiorstwa Hortex

praca dyplomowa z logistyki

Wstęp 3
Rozdział I. Dystrybucja w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.1. Dystrybucja – podstawowe pojęcia i definicje 5
1.2. Cele, funkcje i zadania dystrybucji 15
1.3. Charakterystyka instrumentów dystrybucji 18
Rozdział II. Charakterystyka firmy Hortex 34
2.1. Historia 34
2.2. Działalność produkcyjna 36
2.3. Zatrudnienie 36
2.4. Strategia działania 36
2.5. System jakości produktów 37
2.6. Oferta produktów 38
2.7. Marka Hortex 41
Rozdział III. Charakterystyka firmy w aspekcie logistyki zaopatrzenia i dystrybucji 43
3.1. Charakterystyka produktu 44
3.2. Rynek zbytu 46
3.2.1. Regionalne Centra Dystrybucji 46
3.2.2. Hurtownie 46
3.2.3. Pozostali odbiorcy 46
3.3. Infrastruktura procesów logistycznych 47
3.3.1. Infrastruktura transportu 47
3.3.2. Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna 47
3.3.2. Infrastruktura informatyczna 48
3.3.3. Infrastruktura produkcyjna 49
3.3.4. Infrastruktura zbytu 49
Rozdział IV. Charakterystyka podsystemu logistyki zaopatrzenia soków warzywnych i owocowych 50
4.1. Cele podsystemu logistyki zaopatrzenia 50
4.2. Zadania podsystemu logistyki zaopatrzenia 50
4.3. Procesy i funkcje podsystemu zaopatrzenia 50
4.3.1. Sfera realna 50
4.3.2. Procesy informacyjne obsługujące procesy realne 51
4.4. Określenie źródeł dostaw i ich analiza 51
4.5. Określanie wielkości zamówień 53
Rozdział V. Charakterystyka podsystemu dystrybucji soków warzywnych i owocowych 54
5.1. Cele podsystemu logistyki dystrybucji 54
5.2. Zadania podsystemu dystrybucji 54
5.3. Określenie kanałów dystrybucji 55
5.4. Dystrybucja w koncepcji obsługi klienta 55
Zakończenie 57
Bibliografia 59

Stymulatory i ograniczenia przewozów towarowych przez PKP Cargo

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. INFORMACJE O PKP CARGO S.A. 4
1.1. Historia przedsiębiorstwa 4
1.2. Struktura organizacyjna 8
1.3. Przedmiot i strategia działania 14
1.4. Podstawowe struktury wytwórcze firmy 18
ROZDZIAŁ II. WYNIKI EKONOMICZNE W ŚWIETLE PODSTAWOWYCH ANALIZ 27
2.1. Wstępna analiza bilansu struktury i dynamiki bilansu 27
2.1.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 28
2.1.2. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat 35
2.1.3. Analiza wskaźnikowa 38
2.2. Ocena płynności finansowej 39
2.3. Ocena ogólnego zadłużenia 41
2.4. Ocena rentowności 43
2.5. Ocena sprawności działania spółki 45
ROZDZIAŁ III. OTOCZENIE I JEGO WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 48
3.1.Dalsze i bliższe otoczenie 48
3.2. Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych 52
3.3. Otoczenie konkurencyjne 53
3.4. Wpływ otoczenia na działalność firmy w świetle „pięciu sił” M. Portera 60
ROZDZIAŁ IV. REGULATORY PRZEWOZÓW TRANSPORTOWYCH W SPÓŁCE 62
4.1. Czynniki stymulujące przewozy towarowe 62
4.1.1. Podaż a popyt 63
4.1.2. Inwestycje 65
4.1.3. Majątek produkcyjny 67
4.2. Ograniczenia przewozów towarowych 70
ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS RYSUNKÓW 87
SPIS TABEL 88
SPIS WYKRESÓW 89
ZAŁĄCZNIKI 90

Rozwój małych firm transportowych

Wstęp
Rozdział I. Miejsce i rola małej firmy w gospodarce rynkowej
1. Pojęcie małej firmy
2. Cechy małego biznesu
3. Specyfika kierowania i funkcjonowania firm
4. Przedsiębiorczość w małej firmie
Rozdział II. Problemy decyzyjne i ograniczenia rozwoju małych firm
1. Ograniczenie w rozwoju małych firm – niepewność i ryzyko
2. Zagrożenie zewnętrzne i wewnętrzne wobec małych firm
3. Przyczyny upadku małych firm
Rozdział III. Specyfika gospodarki transportowej
1. Rola, własność oraz wielkość małych firm transportowych
2. Specyfika małych firm transportowych na przykładzie procesu integracji europejskiej
3. Sytuacja, tendencje zmian w małych firmach transportowych
Rozdział IV. Czynniki, które ograniczają i hamują rozwój transportu
1. Przedsiębiorstwo transportowe w okresie transformacji rynkowej
2. Przyczyny zagrożenia środowiska przyrodniczego i sposoby zapobiegania
3. Deregulacja i jej skutki w polskim transporcie
Rozdział V. Charakterystyka badanej firmy
1. Powstanie i rozwój firmy
2. Efektywność pracy w firmie
3. Dokumentacja i koszty w badanej firmie
4. Analiza dynamiki i struktury kosztów własnych w badanej firmie
Zakończenie
Biblioteka
Spis tabel
Spis wykresów

Wpływ warunków funkcjonowania i rozwiązań organizacyjnych na działalność wybranej firmy transportowej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TRANSPORT – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3
1. Pojęcie i definicje transportu 3
2. Klasyfikacja transportu 4
2.1. Klasyfikacja pionowa 5
2.1.1. Transport samochodowy 6
2.1.2. Transport kolejowy 7
2.1.3. Transport śródlądowy 8
2.1.4. Transport lotniczy 9
2.1.5. Transport morski 11
2.1.6. Transport przesyłowy 12
2.2 Klasyfikacja pozioma 13
ROZDZIAŁ II. REGULACJE PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ FIRMY TRANSPORTOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ 17
1. Sektor transportu w Unii Europejskiej 17
2. Kształtowanie się przedsiębiorstw transportowych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej 22
3. Regulacje prawne odnoszące się do poszczególnych gałęzi transportu 25
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA WYBRANEJ FIRMY TRANSPORTOWEJ 36
1. Pekaes dawniej 36
2. Pekaes obecnie 38
ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I PROBLEMU TRANSPORTU DROGOWEGO 45
1. Organizacja transportu drogowego 45
2. Problemy transportu drogowego 54
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS RYSUNKÓW 64

Logistyka w procesach zaopatrzenia przedsiębiorstwa

Wstęp
Rozdział 1. Logistyka procesów zaopatrzenia
1.1. Podstawowe funkcje procesów zaopatrzenia
1.2. Wybór źródeł zakupu
1.3. Wskaźniki związane z oceną dostawców
1.4. Podział asortymentów ze względów logistycznych
1.4.1. Dobra inwestycyjne
1.4.2. Materiały
1.4.3. Dobra użytkowe
1.4.4. Zakupy dóbr zaopatrzeniowych
Rozdział 2. Prezentacja firmy KREX z o.o.
2.1. Ogólna charakterystyka firmy
2.2. Struktura organizacyjna
2.3. Otoczenie i pozycja rynkowa
Rozdział 3. Analiza zarządzania logistyką zaopatrzenia na przykładzie firmy KREX z o.o.
3.1. Przepływ produktów w łańcuchu dostaw
3.2. Logistyka magazynowa i składowanie
3.3. Przepływ informacji
3.4. Prognozowanie sprzedaży
Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków