Analiza organizacji zadań transportowych w aspekcie logistyki

Wstęp 2

Rozdział I. Analiza zagadnień na podstawie literatury 4
1.1. Transport – definicja w literaturze 4
1.2. Podział transportu z wyszczególnieniem transportu samochodowego 6
1.2.1. Rodzaje środków transportu 6
1.2.2. Infrastruktura transportu 9
1.3. Organizacja transportu w logistyce 11
1.3.1. System zarządzania transportem 11
1.3.2. Rodzaje kosztów transportu 14
1.3.3. Popyt i podaż na rynku transportowym 16
1.4. Planowanie przewozów 18
1.5. Dokumenty przewozowe w transporcie 20
1.6. Wnioski z analizy literatury 20

Rozdział II. Problematyka metodologiczna pracy 22
2.1. Przedmiot i cel pracy 22
2.2. Metody, techniki, narzędzia badawcze 25
2.3. Organizacja badań i teren badań 30

Rozdział III. Charakterystyka GLOBAL PRESS 31
3.1. Charakterystyka GLOBAL PRESS 31
3.2. Rodzaje transportu w GLOBAL PRESS 34
3.3. Funkcjonowanie systemu transportu w GLOBAL PRESS 37

Rozdział IV. Propozycje zmian w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania logistycznego w GLOBAL PRESS 40
4.1. Propozycje zmian w zakresie technik logistycznych 40
4.2. Propozycje zmian w zakresie funkcjonowania organizacji jako całości 46
4.3. Propozycje zmian w zakresie stosunków międzyludzkich 47
4.4. Podsumowanie i wnioski 55

Zakończenie 56
Bibliografia 59
Spis tabel 61
Załącznik 62

Wstęp

Branża usług logistycznych zmienia się i rozwija pod wpływem wielu czynników. Kluczowe znaczenie mają zmiany w podejściu przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych do zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją, polegające na tworzeniu sieci dostaw. Nadto odkąd gospodarki przeszły na orientację marketingową od „rynku sprzedawcy” do „rynku nabywcy”, liczy się nie tylko sam produkt, jego jakość i cena. ale również sposób dostawy i obsługa logistyczna. Dotyczy to zarówno dóbr przemysłowych, jak i konsumpcyjnych.

Potrzeba specjalizacji i profesjonalnej obsługi klienta w zakresie logistyki przyczyniła się do rozwoju operatorów logistycznych – przedsiębiorstw o najwyższym stopniu rozwoju w zakresie usług transportowo-magazynowych, oferujących pakiety usług. Na rynku usług logistycznych tworzą się grupy partnerskich przedsiębiorstw logistycznych, gdyż często niezbędne w prowadzeniu biznesu operacje logistyczne, ze względu na technologię przewozu i przeładunku oraz przechowywania towaru, angażują zasoby i potencjał więcej niż jednego przedsiębiorstwa. Duże znaczenie w łańcuchach dostaw mają centra logistyczne, w których usługi handlingowo-magazynowe i inne są oferowane masowo i na dużą skalę. Zmienia się paradygmat rynku transportu, spedycji i logistyki, a ekonomika transportu ewoluuje powoli w kierunku ekonomiki usług logistycznych.

Branża usług logistycznych skupia grupę przedsiębiorstw zróżnicowanych pod względem oferty usług, zasięgu działania, wielkości itp. Marny tu do czynienia z działalnością małych i dużych firm, oferujących usługi logistyczne od operacji na poziomie wykonawczym, po usługi w zakresie zarządzania logistycznego, od „prostych” usług transportu, magazynowania, konfekcjonowania, pakowania, aż. po usługi spedycyjne, kompleksową obsługę całych łańcuchów dostaw w skali krajowej i międzynarodowej. Rynek rozrasta się, zwiększa obroty z roku na rok i ma coraz większy udział w tworzeniu przychodu gospodarki narodowej, jak też cieszy się coraz większym zainteresowaniem prasy i mediów.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty organizacji zadań transportowych w aspekcie logistyki na przykładzie GLOBAL PRESS. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Rozdział pierwszy to analiza zagadnień na podstawie literatury: transport – definicja w literaturze, podział transportu z wyszczególnieniem transportu samochodowego, organizacja transportu w logistyce, planowanie przewozów, dokumenty przewozowe w transporcie, wnioski z analizy literatury.

Rozdział drugi to problematyka metodologiczna pracy: przedmiot i cel pracy, metody, techniki, narzędzia badawcze, organizacja badań i teren badań.

Rozdział trzeci to charakterystyka GLOBAL PRESS: charakterystyka GLOBAL PRESS, rodzaje transportu w GLOBAL PRESS, funkcjonowanie systemu transportu w GLOBAL PRESS, propozycje zmian i ulepszeń funkcjonowania systemu transportu w GLOBAL PRESS.

Rozdział czwarty to propozycje zmian w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania logistycznego w GLOBAL PRESS: propozycje zmian w zakresie technik logistycznych, propozycje zmian w zakresie funkcjonowania organizacji jako całości, propozycje zmian w zakresie stosunków międzyludzkich, podsumowanie i wnioski.