Zarządzanie dystrybucją paliw na podstawie firmy Lotos

Wstęp 2

Rozdział I. Zarządzanie marketingowe a strategia firmy 4
1.1. Zarządzanie i jego funkcje 4
1.2. Zarządzanie marketingowe 6
1.3. Marketing mix 16
1.4. Zarządzanie na rynku paliw 20

Rozdział II. Dystrybucja jako narzędzie marketingu 25
2.1. Istota dystrybucji paliw 25
2.2. Dystrybucja jako element logistyki 28
2.3. Logistyka na rynku paliw 30
2.4. Charakterystyka rynku paliw w Polsce 34

Rozdział III. Strategia dystrybucji firmy Lotos 41
3.1. Ogólne wiadomości o firmie Lotos 41
3.2. Analiza SWOT firmy 44
3.3. Program kompleksowego rozwoju technicznego 46
3.4. Sieć dystrybucji (strategia dystrybucji) 49

Załączniki 51
Zakończenie 59
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 62

Wstęp

Umiejętne prowadzenie firmy polega na szeroko pojętym rozumieniu branży, w której działa firma, czyli znajomości specyfiki danej działalności wraz ze zrozumieniem konkurencji. Kompetencje marketingowe obejmują umiejętność w zakresie mieszanki marketingowej. Jednak zanim to narzędzie będzie można wykorzystać, trzeba przejawiać świadomość potrzeby jego stosowania; w przypadku wielu właścicieli małych i średnich firm jest to element kompetencji, którego brakuje. Kompetencje marketingowe obecnie .nabierają znaczenia. Wejście Polski do UE spowodowało, że małe i średnie przedsiębiorstwa działające w naszym kraju stały się obiektem ataków konkurencyjnych ze strony firm europejskich. Warto zaznaczyć, że na nasz rynek będą wchodziły te firmy, których właściciele charakteryzują się więcej niż przeciętnymi kompetencjami marketingowymi (i nie tylko). Kompetencje finansowe wymagają umiejętności zarządzania finansami firmy, planowania budżetowego i tworzenia funduszy na bieżącą działalność i rozwój firmy.

Ten rodzaj kompetencji nabiera obecnie znaczenia w zjednoczonej Europie. Przedsiębiorcy, zamierzający ubiegać się o fundusze strukturalne, muszą pozyskiwać środki finansowe na ich uzupełnienie, a potem sprawnie zarządzać całością, aby uzyskać akceptację donatorów. Obszar czynnika ludzkiego obejmuje umiejętność zarówno rozwijania własnej świadomości dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, jak i dbałości o zatrudnianie odpowiednich pracowników i podnoszenie ich umiejętności. Niewielkie zatrudnienie wręcz wymaga od właścicieli małych firm szczególnej dbałości o kompetencje własne i zatrudnionych pracowników.

Właściciel nie działa jednak w próżni, a podejmowane przez niego decyzje są determinowane wieloma czynnikami natury zewnętrznej. W związku z tym prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga wiedzy dotyczącej między innymi: księgowości, prawa podatkowego, prawa handlowego, dystrybucji, logistyki oraz innych ogólnych zasad prawnych i ekonomicznych związanych z konkretną działalnością. W związku z powyższym zasadniczym celem niniejszej pracy stała się prezentacja logistyki dystrybucji na rynku paliw, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.

Te obszary kompetencji sztucznie określono dla celów badawczych, w rzeczywistości przenikają się i są ze sobą powiązane. Trudno czasami oddzielić poszczególne obszary od siebie.  Z pewnością takimi kompetencjami musi umieć dysponować dzisiejszy menager. Od niego zależą decyzje, ludzie a przede wszystkim sukces firmy.  Sukces firmy to jednak wypadkowa skutecznego (bądź nie) planu marketingowego, to rezultat prowadzonych działań dostosowanych do klienta, rynku. Jak wynika z Prospektu Emisyjnego Grupy Lotos, złożonego 15 marca 2005 roku, głównym celem działań zaplanowanych przez Zarząd Grupy na lata 2007-2010 jest zwiększenie wartości przedsiębiorstwa i wzrost przychodów.

Spółka będzie dążyć m. in. do rozszerzenia oferty handlowej z zakresu automatyki oraz prac elektrycznych, zwiększenia wartości i zmiany orientacji pozyskiwanych zleceń, rozwoju działalności eksportowej, zmian w strukturze organizacyjnej i zakresie kompetencji.

Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia. Rozdział pierwszy prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania marketingowego i strategicznego. W rozdziale drugim omówiono szczegółowo procesy dystrybucji, stanowiące zasadnicze narzędzie procesów marketingowych na rynku paliw w Polsce. Rozdział trzeci stanowi prezentację podstawowych elementów procesów marketingowych i dystrybucyjnych w procesie zarządzania spółka Lotos S.A.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, źródła pochodzące ze stron internetowych, w szczególności stron internetowych Grupy Kapitałowej Lotos S.A.