Prace dyplomowe z kierunku: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Logistyka współczesnych przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział 1. Znaczenie logistyki dla współczesnych przedsiębiorstw 2
1.1. Etapy ewolucji logistyki 3
1.2. Obszary logistyki 9
1.3. Kierunki ewolucji logistyki 14

Rozdział II. Logistyka przedsiębiorstw produkcyjnych 21
2.1. Zasady zarządzania produkcją 21
2.2. Metody organizacji produkcji 28
2.3. Logistyka produkcji 35

Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa DHL

Wstęp 3

Rozdział I. Prezentacja przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich – DHL Polska 4
1.1. Historia powstania 4
1.2. Oferta usług 6
1.3. Innowacyjność oferty usługowej 10
1.4. Pozycja rynkowa 13
1.5. Charakterystyka nowoczesnych rozwiązań technologicznych 18

Rozdział II. Problematyka badania konkurencyjności przedsiębiorstw 21
2.1. Zmiany zewnętrzne i wewnętrzne warunków działania 21
2.2. Konkurencyjność i jej mierniki 23
2.3. Determinanty konkurencyjności 26
2.3.1. „Diament Portera” 26
2.3.2. Koncepcja kluczowych kompetencji 27
2.3.3. Koncepcja globalnej efektywności 29
2.4. Sposoby pomiaru konkurencji 30
2.4.1. Przedsiębiorczość 30
2.4.2. Środowisko lokalne i polityka makroekonomiczna 32
2.4.3. Polityka konkurencji 34
2.5. Źródła przewagi konkurencyjnej 38

Rozdział III. Nowe paradygmaty strategii konkurencyjności w DHL Polska 42
3.1. Prezentacja strategii działania 42
3.2. Określenie czynników przewagi konkurencyjnej 45
3.3. Analiza łańcucha wartości 53
3.4. Prezentacja strategii konkurencyjności 56
3.5. Wpływ jakości oferty sprzedażowej na konkurencyjność przedsiębiorstwa 58

Rozdział IV. Analiza sił konkurencyjnych DHL Polska w aspekcie wykorzystania nowych technologii 62
4.1. Ocena siły konkurencyjnej przedsiębiorstwa 62
4.1.1. Określenie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań działania jako potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej 62
4.1.2. Polityka konkurencyjności 63
4.2. Ocena wpływu nowoczesnych technologii na konkurencyjność przedsiębiorstwa 68

Zakończenie 72

Bibliografia 73

Spis rysunków 76

Spis schematów 77

Spis tabel 78

Organizacja i koszty transportu w przedsiębiorstwie

Rozdział I. Wstęp do problematyki pracy 3
1.1. Uzasadnienia dokonywania ocen kosztów realizacji usług transportowych 3
1.2. Cel i zakres pracy 6
Rozdział II. Koszty transportu lądowego towarów 8
2.1. Wprowadzenie 8
2.2. Wybrane pojęcia i definicje 15
2.3. Klasyfikacja kosztów 19
2.3.1. Koszty w układzie rodzajowym 19
2.3.2. Koszty w układzie miejsc powstawania 20
2.4. Składowe kosztów jednostek gospodarczych świadczących usługi w zakresie transportu 21
2.4.1. Koszty stałe i zmienne 22
2.4.2. Koszty zmienne 22
2.4.3. Koszty bezpośrednie 23
2.4.4. Koszty pośrednie 24
2.4.5. Koszty eksploatacji 24
2.5. Podsumowanie 25
Rozdział III. Organizacja transportu i kosztów transportowych 28
3.1. Wprowadzenie 28
3.2. Wybór formy zaspokajania potrzeb przewozowych przedsiębiorstwa 31
3.2.1. Wybór gałęzi transportu i przewoźnika 31
3.2.2. Wybór planu dowozu 35
3.3. Wymogi stawiane polskim przedsiębiorstwom transportu samochodowego 39
3.3.1. Wymogi ilościowe 39
3.3.2. Wymogi jakościowe 45
3.4. Podsumowanie 46
Rozdział IV. Analiza kosztów w Zakładach Ceramicznych X 49
4.1. Wprowadzenie 49
4.2. Prezentacja firmy 52
4.2.1. Wybór i uzasadnienie wyboru firmy do badań kosztów 52
4.2.2. Opis badanego przedsiębiorstwa 53
4.2.3. Charakterystyka zadań realizowanych przez Z.C. X 56
4.3. Koszty realizacji zadań logistycznych 58
4.3.1. Koszty produkcji 58
4.3.2. Koszty transportu technologicznego 58
43.3. Koszty magazynowania 59
4.3.4. Doświadczenia załogi 59
4.3.5. Możliwość i opłacalność outsoursingu 59
4.4. Wnioski 60
Zakończenie 61
Literatura 64
Spis tabel i rysunków 67

Europejskie centra logistyczne

Wstęp 2
Rozdział I. Cel i znaczenie centrów logistycznych 4
1.1. Inspiracje dla budowy centrów logistycznych 4
1.2. Pojęcie i charakterystyka centrum logistycznego 7
1.3. Cel i znaczenie centrów logistycznych 14
1.4. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 21
Rozdział II. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 27
2.1. Typy ładunków w krajowym systemie logistycznym 27
2.2. Regionalne centra logistyczne 31
2.3. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 36
2.4. Analiza polskich centrów logistycznych 42
Rozdział III. Europejskie centra logistyczne – ważny element łańcucha logistycznego 47
3.1. Europejskie Centra Dystrybucji (EDC) i ich struktura 47
3.2. Centra frachtowe dla transportu powietrznego 53
3.3. Transport kolejowy i centra logistyczne 56
3.4. Znaczenie EDC dla transportu multimodalnego 59
Zakończenie 62
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 66

Wykorzystanie informatyki w logistyce

Wstęp 2

Rozdział I System logistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym 4
1.1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego 4
1.2. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie 10
1.3. Współczesne systemy logistyczne 17

Rozdział II System informatyczny wspomagający zarządzanie logistyką 24
2.1. Cele i zadania systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego 24
2.2. Model funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego 28
2.3. Warunki realizacji rozwiązań modelowych 36

Rozdział III Zarządzanie logistyką w praktyce Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Krakowie SA (Philip Morris Polska) 45
3.1. Charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstwa 45
3.2. Analiza i ocena systemu logistycznego 48
3.3. Kierunki rozwoju systemu logistycznego 52

Zakończenie 55
Literatura 57
Inne źródła 59
Spis tabel 60
Spis rysunków 61
Załączniki 62

Przewozy tranzytowe przez Polskę w międzynarodowej wymianie towarowej

Wstęp 4
Rozdział I. PRZEWOZY TRANZYTOWE I ICH ZNACZENIE DLA GOSPODARKI NARODOWEJ 6
1. Istota ruchu tranzytowego i główne szlaki tranzytowe w Europie 6
1.1. Transport w międzynarodowej wymianie towarowej 6
1.2. Istota ruchu tranzytowego 8
1.3. Przewozy tranzytowe w Europie 11
2. Znaczenie przewozów tranzytowych dla gospodarki międzynarodowej 13
2.1. Znaczenie gospodarcze tranzytu 13
2.2. Polityka tranzytowa państwa 16
3. Polska jako kraj tranzytowy 18
3.1. Główne szlaki tranzytowe przez Polskę 18
3.2. Efekty ekonomiczne uzyskiwane z przewozów tranzytowych 21
Rozdział II. POLITYKA TRANZYTOWA POLSKI W WARUNKACH TRANSFORMACJI GOSPODARKI 25
1. Międzynarodowe i wewnętrzne regulacje prawne tranzytu 25
1.1. Międzynarodowe regulacje prawne ruchu tranzytowego 25
1.2. Polskie prawo tranzytowe 30
2. Narzędzia polityki tranzytowej 33
3. Analiza przewozów tranzytowych przez Polskę 34
3.1. Znaczenie transportu multimodalnego 34
3.2. Przewozy tranzytowe przez Polskę 42
Rozdział III. PROPOZYCJE ZMIAN W POLITYCE TRANZYTOWEJ PAŃSTWA W ŚWIETLE WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ 47
1. Kierunki zmian w polityce transportowej 47
2. Zmiany w infrastrukturze transportowej 51
3. spodziewane efekty ekonomiczne 54
ZAKOŃCZENIE 58
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS TABEL 62
SPIS RYSUNKÓW 62

Uwarunkowania funkcjonowania MSP w transporcie

Wstęp 2
Rozdział I POJĘCIE SYSTEMU TRANSPORTOWEGO I JEGO ELEMENTY 4
Rozdział 2. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W POLSCE 12
2.1. Stan i perspektywy rozwoju transportu morskiego 16
2.2. Stan i perspektywy rozwoju transportu lotniczego 20
2.3. Stan i perspektywy rozwoju transportu kolejowego 25
2.4. Stan i perspektywy rozwoju transportu samochodowego 29
Rozdział 3. RYNEK TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W POLSCE 34
3.1. Podaż usług przedsiębiorstw transportowych 36
3.2. Popyt na usługi transportowe 48
3.3. Determinanty kształtowania cen usług transportowych 52
Rozdział 4. FUNKCJONOWANIE NA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO X 57
4.1. Przedsiębiorstwo X 57
4.2. Sytuacja rynkowa przedsiębiorstwa X 60
Wnioski 64
Prasa: 68

Transport lotniczy w turystyce, perspektywy i zagrożenia

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ROLA TRANSPORTU
1.1. Istota transportu
1.2. Podział transportu
1.3. Potrzeby transportowe
1.4. Znaczenie transportu w turystyce

ROZDZIAŁ II. FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU LOTNICZEGO W TURYSTYCE
2.1 Infrastruktura transportu lotniczego
2.2. Środki transportu i technologie przewozu
2.3. Popyt na przewozy transportem lotniczym
2.4. Problemy ekonomiki transportu lotniczego

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU LOTNICZEGO W TURYSTYCE
3.1. Tendencje rozwoju transportu lotniczego
3.2. Dynamika i wskaźniki prognozy transportu lotniczego w turystyce
3.3. Tendencje na rynku lotniczym
3.4. Przeszkody w rozwoju transportu

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Charakterystyka przewozów intermodalnych na przykładzie przedsiębiorstwa spedycyjnego X

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka przewozów intermodalnych 5
1. Istota, przesłanki zorganizowania przewozów intermodalnych i ich rodzaje 5
1.1. Istota przewozów intermodalnych 5
1.2. Przesłanki zorganizowania przewozów intermodalnych 14
1.3. Rodzaje przewozów intermodalnych 17
2. Uwarunkowania organizacyjne, technologiczne i techniczne przewozów intermodalnych 19
2.1. Uwarunkowania organizacyjne 19
2.2. Uwarunkowania technologiczne 24
2.3. Uwarunkowania techniczne 26
3. Środki i infrastruktura transportu intermodalnego 28
3.1. Środki transportu 28
3.2. Infrastruktura liniowa 30
3.3. Infrastruktura punktowa 31
Rozdział II. Prezentacja przedsiębiorstwa spedycyjnego X 35
1. Historia powstania firmy 35
2. Oferta rynkowa 38
2.1. Specyfika działalności 38
2.2. Certyfikacja jakości 39
3. Struktura organizacyjna 41
4. Otoczenie konkurencyjne 44
Rozdział III. Charakterystyka przewozów intermodalnych w przedsiębiorstwie X 51
1. Oferty, umowa spedycji i zlecenie spedycyjne 51
2. Wykonanie zlecenia i ubezpieczenia 53
3. Składowanie 54
4. Odpowiedzialność spedytora 55
4.1. Wynagrodzenie spedytora, zwrot poniesionych kosztów 57
4.2. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności spedytora 58
5. Reklamacje 59
6. Prze waga przewozów intermodalnych nad innymi formami transportu 60
7. Propozycje zmian w obowiązujących przepisach prawnych i celnych 61
Zakończenie 66
Załączniki 69
Bibliografia 74
Spis tabel 77
Spis rysunków 78
Streszczenie 79

Transport drogowy towarów niebezpiecznych

1. Wstęp 2
2. Ogólna charakterystyka materiałów niebezpiecznych (ADR) 3
2.1. Przepisy regulujące przewóz ADR-ów 3
2.2. Definicja oraz cechy ADR-ów 3
2.3. Umowa ADR 7
2.4. Państwa, należące do Umowy ADR 8
2.5. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych 9
2.6. Nalepki i znaki ostrzegawcze 11
2.7. Tablica ostrzegawcza 13
3. Obowiązki głównych uczestników przewozu ADR-ów 15
3.1. Obowiązki nadawcy 15
3.2. Obowiązki przewoźnika 16
3.3. Obowiązki odbiorcy 17
3.4. Obowiązki innych uczestników przewozu 17
3.5. Wyłączenia spod stosowania przepisów ADR 19
4. Profil działalności przedsiębiorstwa, mającego uprawnienia do przewozu ADR-ów 23
4.1. Port-Trans spółka jawna – ogólny zarys działalności 23
4.2. Materiały ADR, jakie Port-Trans może transportować 29
5. Wymagania dotyczące dokumentacji, pojazdu oraz załogi pojazdu 31
5.1. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procesu transportu materiałów niebezpiecznych 36
5.2. Wymagania, dotyczące załogi pojazdu 37
5.3. Wymagania, dotyczące pojazdu 41
6. Procedura realizacji zlecenia transportu towarów niebezpiecznych 45
Wnioski 53
Bibliografia 54
Spis tabel, rysunków i zdjęć 56