Prace dyplomowe z dziedziny: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Fuzje logistyczne na rynku kurierskim

WSTĘP 3

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKU USŁUG KURIERSKICH 5
II. CHARAKTERYSTYKA FIRM DHL, SERVISCO, DANZAS 9
III.FUZJE LOGISTYCZNE 19
3.1. Pojęcie fuzji 20
3.2. Znaczenie fuzji 23
3.3. Fuzja DHL, Servisco, Danzas 25
3.4. Fuzje i przejęcia w branży transportowej 29

ZAKOŃCZENIE 31
BIBLIOGRAFIA 33

Analiza procesów logistycznych w zarządzaniu szpitalem

Wstęp 2
Rozdział I. SPECYFIKA LOGISTYKI W ZARZĄDZANIU 4
1.1. Pojęcie logistyki 4
1.2. Miejsce logistyki w organizacji industrialnej i cywilizacji wiedzy 10
1.3. Współczesne wyzwania zarządzania łańcuchem dostaw 15
Rozdział 2. ŁAŃCUCH WARTOŚCI SZPITALA 29
2.1. RODZAJ INTERESARIUSZY I ICH OCZEKIWANIA 29
2.2. MAPA PROCESÓW SZPITALA 33
2.3. KRYTERIA OCENY SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW 38
Rozdział 3. OBSZAR LOGISTYCZNEGO KIEROWANIA SZPITALEM 41
3.1. IDENTYFIKACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH 41
3.1.1. Zaopatrzenie i proces zakupu 41
3.1.2. Magazynowanie i wyposażenie 42
3.2 WPŁYW LOGISTYKI NA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SZPITALA 44
Zakończenie 53
Bibliografia 55
Spis tabel 58
Spis rysunków 58

Działalność małych i średnich przedsiębiorstw spedycyjnych

Wstęp 3
Rozdział I.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPEDYCYJNEJ I POLSKIEGO RYNKU USŁUG SPEDYCYJNYCH 7
1. Działalność spedycyjna, jej istota i cele 7
1.1. Istota i cele działalności spedycyjnej 7
1.2. Zadania spedycji 10
1.3. Zarządzanie działalnością spedycyjną 13
2. Charakterystyka polskiego rynku usług spedycyjnych 17
2.1. Pojęcie rynku usług spedycyjnych i zasady jego funkcjonowania 17
2.2. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku 20
3. Ogólna charakterystyka rynku usług spedycyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej 27
3.1. Charakterystyka niemieckiego rynku spedycyjnego 27
3.2. Charakterystyka francuskiego rynku spedycyjnego 31
Rozdział II.
ANALIZA STRATEGII DZIAŁANIA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNEGO NA POLSKIM RYNKU USŁUG SPEDYCYJNYCH 36
1. Identyfikacja badanego przedsiębiorstwa spedycyjnego 36
1.1. Ogólny opis badanego przedsiębiorstwa i jego zadania 36
1.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 43
1.3. Funkcjonujący model zarządzania przedsiębiorstwem 45
2. Analiza strategii działania 47
2.1. Identyfikacja przyjętej strategii działania 47
2.2. Analiza wykonywanych zadań spedycyjnych w latach 2003 – 2004 48
2.3. Ogólna analiza kosztów wykonywanych zadań spedycyjnych 52
3. Analiza systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie działalnością spedycyjną 54
3.1. Opis istniejącego systemu informatycznego 54
3.2. Analiza wspomagania modelu zarządzania przez system informatyczny 59
Rozdział III. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNEGO 62
1. Kierunki zmian w obecnej strategii działania przedsiębiorstwa 62
2. Kierunki działań zmierzających do podniesienia poziomu obsługi klienta 64
3. Kierunki działań umożliwiających redukcję kosztów 72
4. Propozycje zmian w modelu zarządzania przedsiębiorstwem i systemie wspomagającym zarządzanie 76
Zakończenie 82
Bibliografia 86
Spis tabel 88
Spis rysunków 89

Centra logistyczne w krajowym i europejskim systemie logistycznym

Wstęp 2
Rozdział I.
Cel i znaczenie centrów logistycznych 4
1.1. Inspiracje dla budowy centrów logistycznych 4
1.2. Pojęcie i charakterystyka centrum logistycznego 9
1.3. Cel i znaczenie centrów logistycznych 16
1.4. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 24
Rozdział II.
Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 30
2.1. Typy ładunków w krajowym systemie logistycznym 30
2.2. Regionalne centra logistyczne 35
2.3. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 41
2.4. Analiza polskich centrów logistycznych 47
Rozdział III.
Europejskie Centra logistyczne – ważny element łańcucha logistycznego 52
3.1. Europejskie Centra Dystrybucji (EDC) i ich struktura 52
3.2. Centra frachtowe dla transportu powietrznego 62
3.3. Transport kolejowy i centra logistyczne 70
3.4. Znaczenie EDC dla transportu multimodalnego 80
Rozdział IV.
Analiza czynników warunkujących rozwój polskich Centrów logistycznych 84
4.1. Przesłanki rozwoju centrów logistycznych 84
4.2. Wybór modelu centrum logistycznego 89
4.3. Finansowanie inwestycji centrum logistycznego 92
4.4. Dylematy rozwoju centrów logistycznych 94
Zakończenie 100
Bibliografia 103
Spis tabel i rysunków 103

Funkcjonowanie magazynu zaopatrzenia na podstawie firmy X

Wstęp

Rozdział 1.
IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH MODELI I STRATEGII KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH
1. Logistyka i jej rola w procesie zaopatrzenia i magazynowania w przedsiębiorstwie
2. Logistyka jako narzędzie do minimalizacji kosztów procesu zaopatrzenia i magazynowania
3. Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna
4. Zarządzanie materiałami i zapasami w przedsiębiorstwie

Rozdział 2.
OCENA PROCESU STEROWANIA ZAPASAMI PRZEDMIOTÓW ZAOPATRZENIA W MAGAZYNIE FIRMY X
1. Geneza i rozwój firmy X
2. Działalność firmy X
3. Zapasy i procesy magazynowe w firmie X

Rozdział 3.
POSTULATYWNE KIERUNKI I SPOSOBY RACJONALIZACJI PROCESU GOSPODAROWANIA ZAPASAMI W X
1. Rodzaje magazynów funkcjonujących w firmie X
2. Planowanie i wyposażenie magazynu
3. Główne procesy magazynowe z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów prawnych
4. Dokumentacja obowiązująca w systemie magazynowania

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Analiza logistyczna dystrybucji

Wstęp
Rozdział I. Teoretyczne ujęcie procesu dystrybucji
1.1. Istota dystrybucji
1.1.1 Funkcje dystrybucji
1.1.2. Cele dystrybucji
1.2. Struktura dystrybucji a identyfikacja kanałów
1.2.1. Kanały dystrybucji
1.2.2. Wady i zalety bezpośrednich i pośrednich kanałów
1.3. Strategie dystrybucji
1.4. Logistyka procesów dystrybucji
1.5. Tendencje zmian w procesie dystrybucji
Rozdział II. Procesy magazynowania i transportu
2.1. System magazynowania
2.1.1. Definicja i znaczenie magazynowania
2.1.2. Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania
2.1.3. Podstawowe czynności magazynowe
2.2. System transportu
2.2.1. Istota i znaczenie transportu
2.2.2. Podstawowe decyzje dotyczące transportu
2.2.3. Dokumentacja transportowa
2.3. Znaczenie magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa
2.4. Znaczenie systemu transportowego systemie logistycznym przedsiębiorstwa
Rozdział III. Procesy magazynowania i dystrybucji w przedsiębiorstwie X
3.1. Charakterystyka magazynów
3.2. Urządzenia do składowania
3.3. Środki i urządzenia transportowe
3.4. Dystrybucja – jej kanały
3.5.Kierunki i możliwości usprawnienia analizowanych procesów
Zakończenie
Bibliografia
Spis tablic
Spis rysunków

Wpływ sieci dystrybucji na wielkość sprzedaży

WSTĘP 2
1. POJĘCIE I ROLA DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. Pojęcie i interpretacja dystrybucji 4
1.2. Rola dystrybucji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 7
1.3. Funkcje dystrybucji produktów 8
1.4. Rodzaje dystrybucji 9
1.5. Kanały dystrybucji i ich rodzaje 11
1.6. Wnioski 15
2. SYTUACJA SEKTORA BUDOWNICTWA NA RYNKU 18
2.1. Charakterystyka rynku lokalnego 18
2.2. Sytuacja finansowo-ekonomiczna firmy XXX na tle rynku lokalnego 28
2.3. Szanse i zagrożenia w budownictwie w najbliższych latach 33
2.4. Wnioski 36
3. CHARAKTERYSTYKA IDENTYFIKACYJNA FIRMY XXX 38
3.1. Geneza przedsiębiorstwa 38
3.2. Struktura organizacyjna oraz zasoby ludzkie 39
3.3. Charakterystyka asortymentu produktowego 46
3.4. Wnioski 49
4. ANALIZA PROBLEMOWA SIECI DYSTRYBUCJI W FIRMIE XXX 52
4.1. Struktura dostawców i odbiorców 52
4.2. Struktura i wyniki sprzedaży 57
4.3. Organizacja sprzedaży 62
4.4. Perspektywy rozwoju spółki w zakresie dystrybucji 66
4.5. Wnioski 67
5. KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH 70
PODSUMOWANIE 74
LITERATURA 74
SPIS RYSUNKÓW 74
SPIS TABEL 74

Organizacja transportu w przedsiębiorstwie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TRANSPORT – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE 3
1.1. Pojecie oraz rola jaką odgrywa transport w gospodarce 3
1.2. Zasadnicze rodzaje transportu 7
1.3. Transport drogowy w polityce gospodarczej Polski i Unii Europejskiej 15
1.4. Logistyka transportu drogowego 24

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 28
2.1. Powstanie i rozwój badanego przedsiębiorstwa 28
2.2. Przedmiot działalności 29
2.3. Struktura organizacyjna 33
2.4. System logistyczny badanego przedsiębiorstwa 35
2.5. Charakterystyka podsystemu zaopatrzenia w badanym przedsiębiorstwie 38

ROZDZIAŁ III. OCENA DOSTOSOWANIA POSIADANEGO TABORU DO OKREŚLONYCH POTRZEB 50
3.1. Struktura taboru 50
3.2. Charakterystyka taboru eksploatowanego przez firmę 50
3.3. Dostępne formy organizacji transportu w badanym przedsiębiorstwie 60

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 66

Transport w systemie dystrybucji przedsiębiorstwa

WSTĘP 3

Rozdział I. TRANSPORT, JEGO ZNACZENIE ORAZ ZADANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 5
1. Pojęcie transportu i usługi transportowej oraz funkcje transportu 5
1.1. Pojęcie transportu i usługi transportowej 5
1.2. Funkcje transportu 8
1.3. Strategia transportowa elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 10
2. Miejsce transportu w strukturze systemu logistycznego przedsiębiorstwa 13
2.1. System logistyczny przedsiębiorstwa i jego struktura 13
2.2. Miejsce transportu w strukturze systemu logistycznego przedsiębiorstwa 18
2.3. Potrzeby transportowe przedsiębiorstwa i źródła ich powstawania 22
3. Transport zewnętrzny i wewnętrzny przedsiębiorstwa oraz jego zadania 24
3.1. Transport zewnętrzny i jego zadania 24
3.2. Transport wewnętrzny i jego zadania 26
3.3. Czynniki wpływające na wybór rodzaju i własności transportu 29

Rozdział II. ANALIZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W BADANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 34
1. Identyfikacja badanego przedsiębiorstwa i jego systemu transportowego 34
1.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 34
1.2. Zadania przedsiębiorstwa 37
1.3. Ogólna charakterystyka systemu transportowego badanego przedsiębiorstwa 39
2. Analiza funkcjonowania transportu 42
2.1. Analiza organizacji transportu i modelu zarządzania transportem 42
2.2. Analiza planowania zadań przewozowych 44
2.3. Analiza wykonywanych zadań przewozowych 46
3. Rozliczanie działania transportu w przedsiębiorstwie 48
3.1. Rozliczanie wykonywanej pracy przewozowej 48
3.2. Rozliczanie kosztów transportu 51
3.3. Rozliczanie pracy kierowców 53

Rozdział III. PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 56
1. Proponowane kierunki działań umożliwiających redukcję kosztów funkcjonowania transportu 56
2. Analiza problemu typu make or buy 62
3. Outsourcing w systemie transportowym przedsiębiorstwa 71

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL 82
SPIS RYSUNKÓW 82

Transport intermodalny w przewozach międzynarodowych na przykładzie Polski

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka przewozów intermodalnych 5
1.1. Istota, przesłanki zorganizowania przewozów intermodalnych i ich rodzaje 5
1.1.1. Istota przewozów intermodalnych 5
1.1.2. Przesłanki zorganizowania przewozów intermodalnych 7
1.1.3. Rodzaje przewozów intermodalnych 11
1.2. Uwarunkowania organizacyjne, technologiczne i techniczne przewozów intermodalnych 14
1.2.1. Uwarunkowania organizacyjne 14
1.2.2. Uwarunkowania technologiczne 19
1.2.3. Uwarunkowania techniczne 22
1.3. Środki i infrastruktura transportu intermodalnego 24
1.3.1. Środki transportu 24
1.3.2. Infrastruktura liniowa 26
1.3.3. Infrastruktura punktowa 27

Rozdział II. Analiza organizacji i efektywności przewozów intermodalnych w Polsce 30
2.1. Analiza organizacji przewozów szynowo-drogowych 30
2.1.1. Przedsiębiorstwa transportu samochodowego uczestniczące w przewozach intermodalnych 30
2.1.2. Przedsiębiorstwa kolejowe uczestniczące w przewozach intermodalnych 32
2.1.3. Analiza infrastruktury przewozów szynowo – drogowych 41
2.2. Analiza organizacji przewozów szynowo – morskich 45
2.2.1. Żegluga dalekiego zasięgu 45
2.2.2. Żegluga bliskiego zasięgu 47
2.2.3. Analiza infrastruktury transportu morskiego 52
2.3. Analiza przyczyn niskiej efektywności przewozów intermodalnych w Polsce 54
2.3.1. Analiza efektywności przewozów intermodalnych w transporcie lądowym 54
2.3.2. Analiza efektywności przewozów intermodalnych w transporcie morskim 58
2.3.3. Analiza przyczyn małej efektywności transportu intermodalnego w Polsce 59

Rozdział III. Główne kierunki działań zmierzających do zwiększenia efektywności przewozów intermodalnych w Polsce 63
3.1. Kierunki nowych rozwiązań w transporcie szynowo – drogowym 63
3.2. Kierunki nowych rozwiązań w transporcie szynowo – morskim 67
3.3. Propozycje zmian w obowiązujących przepisach prawnych i celnych 69

Zakończenie 75
Bibliografia 78