Prace dyplomowe z kierunku Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Rola operatora logistycznego w łańcuchu dostaw

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i rola transportu w logistyce 4
1.1. Ewolucja transportu na tle koncepcji logistyki 4
1.2. Usługa transportowa i różne formy przewozu 11
1.3. Transport jako usługa w łańcuchu dostaw 14
1.4. Istota spedycji w łańcuchu dostaw 17

Rozdział II. Rozwój centrów logistycznych 28
2.1. Istota intermodalności transportu 28
2.2. Intermodalność transportu jako czynnik sprzyjający budowie centrów logistycznych 32
2.3. Polityka transportowa wobec transportu intermodalnego i centrów logistycznych 36
2.4. Korytarze transportowe jako czynnik lokalizacji centrów logistycznych 41

Rozdział III. Działalność Operatora Logistycznego w łańcuchu dostaw 47
3.1. Operator logistyczny jako podmiot świadczący usługi logistyczne 47
3.2. Podmioty obsługiwane przez operatora logistycznego 52
3.3. System realizacji zamówień w łańcuchu dostaw przez operatora logistycznego 54
3.4. Systemy informacji wspierające działalność operatora logistycznego 56

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 75
Spis rysunków 76

Rola magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Zadania i miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 6
1.1. Istota i przedmiot logistyki 6
1.1.1. Geneza i rozwój logistyki 6
1.1.2. Cele i zadania logistyki 9
1.1.3. Procesy logistyczne 13
1.2. Ewolucja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie 15
1.3. Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania 19
1.4. Logistyka jako element przewagi konkurencyjnej 22

Rozdział II. Istota i znaczenie magazynowania 26
2.1. Definicja i klasyfikacja magazynów 26
2.1.1. Definicja 26
2.1.2. Klasyfikacja magazynów 31
2.2. Metodyka zarządzania magazynem 33
2.3. Infrastruktura procesów magazynowych 35
2.4. Rola i funkcje magazynowania w systemie logistycznym 41

Rozdział III. Istota i miejsce magazynów w strategiach dystrybucyjnych przedsiębiorstw 45
3.1. Zarządzanie łańcuchem dostaw jako źródło przewagi konkurencyjnej 45
3.2. Rekonstrukcja magazynowania w łańcuchach dostaw 51
3.3. Outsourcing usług magazynowych 57

Rozdział IV. Rola magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa Philips Lighting Poland S.A. 65
4.1. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa 65
4.2. Rekonstrukcja magazynowania łańcuchu dostaw w Regionalnym Centrum Dystrybucji w Pile 66
4.3. Rola magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 69
4.4. Wnioski 72

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 81

Spedycyjna obsługa klienta w transporcie międzynarodowym

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ZNACZENIE PROCESÓW TRANSPORTOWYCH 5
1. Definicja transportu i usługi transportowej 5
2. Społeczne i gospodarcze potrzeby transportowe 10
2.1. Źródła powstawania potrzeb transportowych 10
2.2. Funkcje transportu 13
3. Znaczenie transportu w międzynarodowych stosunkach gospodarczych 16
4. Tendencje dostosowawcze w transporcie międzynarodowym 19

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE PROCESEM TRANSPORTOWYM W OBROTACH MIĘDZYNARODOWYCH 25
1. Charakterystyka procesu transportowego 25
2. Miejsce, rola i funkcja spedycji 31
3. Warunki funkcjonowania firmy spedycyjnej 37
3.1. Koszty i ceny 37
3.2. Przychody i płaszczyzny działalności 40
4. Regulacje prawne działalności spedycyjnej 41

ROZDZIAŁ III. PRZEBIEG I DOKUMENTACJA SPEDYCJI 45
1. Przebieg procesu spedycji 45
1.1. Eksport 45
1.2. Import 49
2. Dokumentacja procesu spedycyjnego 51
3. Znaczenie formuł handlowych 56
4. Gestie transportowe 60

ROZDZIAŁ IV. OBSŁUGA KLIENTA W SPEDYCJI 64
1. Definicja obsługi klienta 64
2. Elementy obsługi klienta 68
3. Kształtowanie oferty handlowej 73
4. Obsługa klienta a funkcjonowanie sektora spedycji 77

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 89

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami na przykładzie firm transportowych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE TRANSPORTU 4
1.1. Zakres pojęciowy transportu 4
1.2. Transport w procesie gospodarowania 8
1.3. Transportochłonność gospodarki narodowej 11
1.4. Rozwój systemu transportowego Polski 18

ROZDZIAŁ II. MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM 23
2.1. Miejsce marketingu działalności transportowej 23
2.2. Zachowania konsumentów na rynku usług transportowych 25
2.3. Strategie marketingowe w transporcie 32
2.4. Usługa transportowa jako element marketingu 41

ROZDZIAŁ III. WPŁYW REKLAMY I PUBLIC RELATIONS NA POZYSKIWANIE I UTRZYMANIE WIĘZI Z KLIENTAMI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH 45
3.1. Znaczenie promocji usług transportowych 45
3.2. Reklama jako czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstwa transportowego 52
3.3. Public Relations a rozwój przedsiębiorstwa transportowego 57

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano istotę i znaczenie transportu. Ponadto przedstawiono zakres pojęciowy transportu oraz omówiono transport w procesie gospodarowania. Omówiono także transportochłonność gospodarki narodowej oraz rozwój systemu transportowego Polski.

W rozdziale drugim poruszono problematykę marketingu w przedsiębiorstwie transportowym. Na wstępie rozdziału wskazano miejsce marketingu w działalności transportowej. Omówiono także zachowania konsumentów na rynku usług transportowych oraz strategie marketingowe w transporcie. Ponadto scharakteryzowano także usługę transportową stanowiąca element marketingu.

W rozdziale trzecim zbadano wpływ reklamy i public relations na pozyskiwanie i utrzymanie więzi z klientami w przedsiębiorstwie transportowym. Rozważania rozpoczęto od ukazania znaczenia promocji usług transportowych. Następnie omówiono reklamę będąca czynnikiem warunkującym rozwój przedsiębiorstwa transportowego. Omówiono także problematykę public relations a rozwój przedsiębiorstwa transportowego.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Rynek usług spedycyjnych w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Istota spedycji 5
1.1. Pojęcie spedycji 5
1.2. Klasyfikacja spedycji 8
1.3. Zakres usługi spedycyjnej 12
1.4. Rodzaje spedycji na rynku 19

Rozdział II. Rodzaje przewozów realizowanych w ramach spedycji lądowej, lotniczej, morskiej 24
2.1. Przewóz towarów w ramach spedycji lądowej 24
2.2. Przewóz towarów w ramach spedycji lotniczej 30
2.3. Przewóz towarów w ramach spedycji morskiej 32

Rozdział III. Rynek usług spedycyjnych w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa Schenker 39
3.1. Ogólna charakterystyka usług spedycyjnych Schenker 39
3.2. Spedycja lądowa 42
3.3. Spedycja lotnicza 47
3.4. Spedycja morska 51

Zakończenie 56
Bibliografia 60
Spis rysunków i tabel 62
Załączniki 63

Organizacja i zarządzanie magazynem w przedsiębiorstwie handlowym

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólna charakterystyka systemu zarządzania gospodarka magazynową 4
1.1. Rola, zadania i funkcje magazynów w systemach logistycznych 11
1.1.1. Rola i znaczenie magazynów oraz ich funkcje w systemie logistycznym 11
1.1.2. Struktura organizacyjna magazynu i jego zadania 17
1.1.3. Proces magazynowy 18
1.2. Organizacja prac magazynowych i stosowane technologie 22
1.3. Zarządzanie gospodarką magazynową 31
1.3.1. Funkcje zarządzania gospodarką magazynową 31
1.3.2. Stosowane modele zarządzania gospodarką magazynową 39
1.3.3. Stosowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie 41

Rozdział II. Strategia i organizacja magazynowania stosowana w X S.A. 48
2.1. Charakterystyka firmy 48
2.2. Rola i zadania i miejsce działu logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 50
2.3. Charakterystyka rynku branży budowlanej 56
2.4. Charakterystyka bazy magazynowej 65
2.5. Koszty magazynowania 66

Rozdział III. Zarządzanie logistyczne w sferze magazynowania stosowane w X S.A. 69
3.1. Metody i zasady logistyczne wykorzystywane w funkcjonowaniu firmy 69
3.2. Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie magazynowania 76
3.3. Analiza istniejącego systemu magazynowania 79
3.4. Proponowane rozwiązania logistyczno-organizacyjne usprawniające proces magazynowania 90

Zakończenie 102
Bibliografia 104
Spis tabel 107
Spis rysunków i zdjęć 108

Ocena systemu zaopatrzenia wybranego działu przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. System logistyczny przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojęcie, istota i rozwój logistyki 4
1.2. Procesy logistyczne, ich istota i klasyfikacja 10
1.3. System zaopatrzenia 13
1.4. Analiza SWOT jako narzędzie służące do oceny 18

Rozdział II. System zaopatrzenia działu przedsiębiorstwa X Sp. z o.o. 25
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 25
2.2. Profil działalności 29
2.3. Działalność przedsiębiorstwa na rynku 31
2.4. Charakterystyka systemu zaopatrywania w przedsiębiorstwie 35

Rozdział III. Ocena systemu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie X Sp. z o.o. 41
3.1. Ocena systemu zaopatrzenia 41
3.2. Model optymalizacji przepływu informacji w systemie zaopatrzenia 46

Załączniki 52
Podsumowanie i wnioski 55
Bibliografia 57
Spis rysunków 59
Spis tabel 60

Nowoczesne materiały i konstrukcje opakowań

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I.
PODSTAWY DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ 5
1.1. Opakowanie – pojęcia podstawowe 5
1.2. Funkcje opakowań 11
1.3. Klasyfikacja opakowań ze względu na rodzaj użytego materiału 16
1.3.1. Naturalne materiały opakowań 16
1.3.2. Tworzywa sztuczne 20

ROZDZIAŁ II.
METODY PRZERÓBKI TWORZYW OPAKOWANIOWYCH 24
2.1. Możliwości recyklingu tworzyw opakowaniowych 24
2.1.1. Recykling energetyczny 28
2.1.2. Recykling materiałowy 29
2.1.3. Recykling surowcowy 30
2.2. Recykling laminatów 33
2.3. Recykling butelek z PET 34

ROZDZIAŁ III.
RYNEK TWORZYW I KONSTRUKCJI OPAKOWAŃ 37
3.1. Przegląd nowoczesnych materiałów opakowaniowych 37
3.2. Rozwiązania w zakresie konstrukcji opakowań 46

ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 58
SPISY 60

Logistyczna obsługa klienta

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i przedmiot logistyki 4
1.1. Geneza i rozwój logistyki 4
1.2. Definicja, istota i cele logistyki 6
1.3. Procesy logistyczne 9
1.4. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych 16

Rozdział II. Logistyka dystrybucji i obsługa klienta 24
2.1. Pojęcie klienta i definicja obsługi klienta 24
W poszukiwaniu 24
2.2. Elementy programu obsługi klienta 29
2.3. Standardy logistyczne obsługi klienta 34
2.4. Pomiar jakości obsługi klienta 40

Rozdział III. Logistyczna obsługa klienta na przykładzie firmy Jelfa S.A. 44
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 44
3.2. Analiza działalności przedsiębiorstwa 47
3.3. Projekt logistycznej obsługi klienta 52

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków i tabel 64

Krajowe i europejskie centra logistyczne

Wstęp 2

Rozdział I. Rola centrów logistycznych 4
1.1. Przesłanki budowy centrów logistycznych 4
1.2. Cel i znaczenie centrów logistycznych 11
1.3. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 16

Rozdział II. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 23
2.1. Regionalne Centra Logistyczne 23
2.2. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 25
2.3. Analiza polskich centrów logistycznych 33

Rozdział III. Europejskie Centra Logistyczne – ważny element łańcucha logistycznego 43
3.1. Doświadczenia europejskie w budowie centrów logistycznych 43
3.2. Planowanie i dobór lokalizacji Europejskich Centrów Logistycznych 47
3.3. Realizacja modelu ewolucyjnego budowy centrów logistycznych na przykładzie Włoch 52

Zakończenie 60
Bibliografia 64
Spis tabel 67
Spis rysunków 68