Prace dyplomowe z kierunku Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Zarządzanie dystrybucją paliw na podstawie firmy Lotos

Wstęp 2

Rozdział I. Zarządzanie marketingowe a strategia firmy 4
1.1. Zarządzanie i jego funkcje 4
1.2. Zarządzanie marketingowe 6
1.3. Marketing mix 16
1.4. Zarządzanie na rynku paliw 20

Rozdział II. Dystrybucja jako narzędzie marketingu 25
2.1. Istota dystrybucji paliw 25
2.2. Dystrybucja jako element logistyki 28
2.3. Logistyka na rynku paliw 30
2.4. Charakterystyka rynku paliw w Polsce 34

Rozdział III. Strategia dystrybucji firmy Lotos 41
3.1. Ogólne wiadomości o firmie Lotos 41
3.2. Analiza SWOT firmy 44
3.3. Program kompleksowego rozwoju technicznego 46
3.4. Sieć dystrybucji (strategia dystrybucji) 49

Załączniki 51
Zakończenie 59
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 62

Wstęp

Umiejętne prowadzenie firmy polega na szeroko pojętym rozumieniu branży, w której działa firma, czyli znajomości specyfiki danej działalności wraz ze zrozumieniem konkurencji. Kompetencje marketingowe obejmują umiejętność w zakresie mieszanki marketingowej. Jednak zanim to narzędzie będzie można wykorzystać, trzeba przejawiać świadomość potrzeby jego stosowania; w przypadku wielu właścicieli małych i średnich firm jest to element kompetencji, którego brakuje. Kompetencje marketingowe obecnie .nabierają znaczenia. Wejście Polski do UE spowodowało, że małe i średnie przedsiębiorstwa działające w naszym kraju stały się obiektem ataków konkurencyjnych ze strony firm europejskich. Warto zaznaczyć, że na nasz rynek będą wchodziły te firmy, których właściciele charakteryzują się więcej niż przeciętnymi kompetencjami marketingowymi (i nie tylko). Kompetencje finansowe wymagają umiejętności zarządzania finansami firmy, planowania budżetowego i tworzenia funduszy na bieżącą działalność i rozwój firmy.

Ten rodzaj kompetencji nabiera obecnie znaczenia w zjednoczonej Europie. Przedsiębiorcy, zamierzający ubiegać się o fundusze strukturalne, muszą pozyskiwać środki finansowe na ich uzupełnienie, a potem sprawnie zarządzać całością, aby uzyskać akceptację donatorów. Obszar czynnika ludzkiego obejmuje umiejętność zarówno rozwijania własnej świadomości dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, jak i dbałości o zatrudnianie odpowiednich pracowników i podnoszenie ich umiejętności. Niewielkie zatrudnienie wręcz wymaga od właścicieli małych firm szczególnej dbałości o kompetencje własne i zatrudnionych pracowników.

Właściciel nie działa jednak w próżni, a podejmowane przez niego decyzje są determinowane wieloma czynnikami natury zewnętrznej. W związku z tym prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga wiedzy dotyczącej między innymi: księgowości, prawa podatkowego, prawa handlowego, dystrybucji, logistyki oraz innych ogólnych zasad prawnych i ekonomicznych związanych z konkretną działalnością. W związku z powyższym zasadniczym celem niniejszej pracy stała się prezentacja logistyki dystrybucji na rynku paliw, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.

Te obszary kompetencji sztucznie określono dla celów badawczych, w rzeczywistości przenikają się i są ze sobą powiązane. Trudno czasami oddzielić poszczególne obszary od siebie.  Z pewnością takimi kompetencjami musi umieć dysponować dzisiejszy menager. Od niego zależą decyzje, ludzie a przede wszystkim sukces firmy.  Sukces firmy to jednak wypadkowa skutecznego (bądź nie) planu marketingowego, to rezultat prowadzonych działań dostosowanych do klienta, rynku. Jak wynika z Prospektu Emisyjnego Grupy Lotos, złożonego 15 marca 2005 roku, głównym celem działań zaplanowanych przez Zarząd Grupy na lata 2007-2010 jest zwiększenie wartości przedsiębiorstwa i wzrost przychodów.

Spółka będzie dążyć m. in. do rozszerzenia oferty handlowej z zakresu automatyki oraz prac elektrycznych, zwiększenia wartości i zmiany orientacji pozyskiwanych zleceń, rozwoju działalności eksportowej, zmian w strukturze organizacyjnej i zakresie kompetencji.

Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia. Rozdział pierwszy prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania marketingowego i strategicznego. W rozdziale drugim omówiono szczegółowo procesy dystrybucji, stanowiące zasadnicze narzędzie procesów marketingowych na rynku paliw w Polsce. Rozdział trzeci stanowi prezentację podstawowych elementów procesów marketingowych i dystrybucyjnych w procesie zarządzania spółka Lotos S.A.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, źródła pochodzące ze stron internetowych, w szczególności stron internetowych Grupy Kapitałowej Lotos S.A.

Zarządzanie firmą – aspekty logistyczne

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM – ZAGADNIENIA WSTĘPNE 4
1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania 4
1.1.1. Formy organizacji przedsiębiorstwa 11
1.1.2. Planowanie strategii firmy 15
1.2. Pojęcie i cele logistyki 22
1.2.1. Zarządzanie logistyczne 24
1.2.2. Logistyka metodą racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa 26

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA JC. AUTO 30
2.1.Historia i rozwój przedsiębiorstwa 30
2.1.1. Działalność firmy 32
2.1.2. Ocena rynkowa przedsiębiorstwa 34
2.2 Organizacja współpracy z klientami 35
2.2.1 Struktura organizacyjna firmy 35
2.2.2. Analiza potrzeb klientów 38

ROZDZIAŁ III. ANALIZA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO 44
3.1. Uwarunkowania dystrybucji 44
3.1.1. Standardy obsługi nabywców 47
3.1.2. Proces obsługi zamówień 49
3.2. Metody zarządzania logistycznego 51
3.2.1. Polityka magazynowa i zasady kształtowania zapasów 51
3.2.2. Wspomaganie komputerowe 58

ROZDZIAŁ IV. KONCEPCJA RACJONALIZACJI LOGISTYKI 61
4.1. Cele projektu racjonalizacji 61
4.2. Zakres racjonalizacji 62
4.3. Propozycja koncepcji organizacyjno-logistycznej 64
4.4. Prezentacja korzyści 69

ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 74
SPIS RYSUNKÓW 75

Rola i znaczenie lotnisk regionalnych w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Rozwój transportu lotniczego w Polsce 5
1.1. Światowy transport lotniczy po wielkim kryzysie 6
1.1.1. Główni przewoźnicy światowi 10
1.1.2. Porty lotnicze 12
1.1.3. Trendy, tendencje i prognozy 14
1.2. Krajowy rynek lotniczy 15
1.2.1. Polskie porty lotnicze 15
1.2.2. Ruch czarterowy 18
1.2.4. Przewoźnicy niskokosztowi 19
1.2.5. Przewozy cargo 22
1.2.6. System sprzedaży 23
1.3. Krajowe linie lotnicze i lotniska 27
1.4. Perspektywy i prognozy 29

Rozdział II. Charakterystyka lotnisk regionalnych 31
2.1. Istota i znaczenie portu lotniczego 31
2.2. Regionalne porty lotnicze w Polsce 35
2.2.1. Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina Warszawa-Okęcie 37
2.2.2. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków- Balice Sp. z o.o. 39
2.2.3. Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo im. L. Wałęsy 41
2.2.4. Port Lotniczy Katowice – Pyrzowice 44
2.2.5. Port Lotniczy Poznań– Ławica im. H. Wieniawskiego 45
2.2.6. Port Lotniczy Wrocław – Strachowice im. M. Kopernika 46
2.2.7. Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka 48
2.2.8. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność 50
2.2.9. Port Lotniczy Bydgoszcz im. I.J. Paderewskiego 51
2.2.10. Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta 53
2.2.11. Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost 54
2.2.12. Port Lotniczy Szczytno – Szymany 55

Rozdział III. Rozwój Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu 56
3.1. Historia 56
3.2. Struktura organizacyjna i infrastruktura 56
3.3. Kierunki lotów, linie lotnicze i statystyka ruchu 63
Rozdział IV. Dalsze możliwości rozwoju Ławicy 66
4.1. Przesłanki rozwoju Ławicy 66
4.2. Możliwości rozwoju lotniska 69

Rozdział V. Wpływ poznańskiego lotniska na rozwój miasta Poznania i regionu 75
5.1. Lokalizacja, dostępność i inwestycje w Poznaniu 75
5.2. Miasto Poznań jako ośrodek turystyczny 86
5.3. Transport lotniczy jako czynnik aktywizacji turystyki w regionie 91

Zakończenie 98
Bibliografia 100
Spis tabel 102
Spis rysunków 104

Rola operatora logistycznego w łańcuchu dostaw

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i rola transportu w logistyce 4
1.1. Ewolucja transportu na tle koncepcji logistyki 4
1.2. Usługa transportowa i różne formy przewozu 11
1.3. Transport jako usługa w łańcuchu dostaw 14
1.4. Istota spedycji w łańcuchu dostaw 17

Rozdział II. Rozwój centrów logistycznych 28
2.1. Istota intermodalności transportu 28
2.2. Intermodalność transportu jako czynnik sprzyjający budowie centrów logistycznych 32
2.3. Polityka transportowa wobec transportu intermodalnego i centrów logistycznych 36
2.4. Korytarze transportowe jako czynnik lokalizacji centrów logistycznych 41

Rozdział III. Działalność Operatora Logistycznego w łańcuchu dostaw 47
3.1. Operator logistyczny jako podmiot świadczący usługi logistyczne 47
3.2. Podmioty obsługiwane przez operatora logistycznego 52
3.3. System realizacji zamówień w łańcuchu dostaw przez operatora logistycznego 54
3.4. Systemy informacji wspierające działalność operatora logistycznego 56

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 75
Spis rysunków 76

Rola magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Zadania i miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 6
1.1. Istota i przedmiot logistyki 6
1.1.1. Geneza i rozwój logistyki 6
1.1.2. Cele i zadania logistyki 9
1.1.3. Procesy logistyczne 13
1.2. Ewolucja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie 15
1.3. Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania 19
1.4. Logistyka jako element przewagi konkurencyjnej 22

Rozdział II. Istota i znaczenie magazynowania 26
2.1. Definicja i klasyfikacja magazynów 26
2.1.1. Definicja 26
2.1.2. Klasyfikacja magazynów 31
2.2. Metodyka zarządzania magazynem 33
2.3. Infrastruktura procesów magazynowych 35
2.4. Rola i funkcje magazynowania w systemie logistycznym 41

Rozdział III. Istota i miejsce magazynów w strategiach dystrybucyjnych przedsiębiorstw 45
3.1. Zarządzanie łańcuchem dostaw jako źródło przewagi konkurencyjnej 45
3.2. Rekonstrukcja magazynowania w łańcuchach dostaw 51
3.3. Outsourcing usług magazynowych 57

Rozdział IV. Rola magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa Philips Lighting Poland S.A. 65
4.1. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa 65
4.2. Rekonstrukcja magazynowania łańcuchu dostaw w Regionalnym Centrum Dystrybucji w Pile 66
4.3. Rola magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 69
4.4. Wnioski 72

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 81

Spedycyjna obsługa klienta w transporcie międzynarodowym

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ZNACZENIE PROCESÓW TRANSPORTOWYCH 5
1. Definicja transportu i usługi transportowej 5
2. Społeczne i gospodarcze potrzeby transportowe 10
2.1. Źródła powstawania potrzeb transportowych 10
2.2. Funkcje transportu 13
3. Znaczenie transportu w międzynarodowych stosunkach gospodarczych 16
4. Tendencje dostosowawcze w transporcie międzynarodowym 19

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE PROCESEM TRANSPORTOWYM W OBROTACH MIĘDZYNARODOWYCH 25
1. Charakterystyka procesu transportowego 25
2. Miejsce, rola i funkcja spedycji 31
3. Warunki funkcjonowania firmy spedycyjnej 37
3.1. Koszty i ceny 37
3.2. Przychody i płaszczyzny działalności 40
4. Regulacje prawne działalności spedycyjnej 41

ROZDZIAŁ III. PRZEBIEG I DOKUMENTACJA SPEDYCJI 45
1. Przebieg procesu spedycji 45
1.1. Eksport 45
1.2. Import 49
2. Dokumentacja procesu spedycyjnego 51
3. Znaczenie formuł handlowych 56
4. Gestie transportowe 60

ROZDZIAŁ IV. OBSŁUGA KLIENTA W SPEDYCJI 64
1. Definicja obsługi klienta 64
2. Elementy obsługi klienta 68
3. Kształtowanie oferty handlowej 73
4. Obsługa klienta a funkcjonowanie sektora spedycji 77

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 89

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami na przykładzie firm transportowych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE TRANSPORTU 4
1.1. Zakres pojęciowy transportu 4
1.2. Transport w procesie gospodarowania 8
1.3. Transportochłonność gospodarki narodowej 11
1.4. Rozwój systemu transportowego Polski 18

ROZDZIAŁ II. MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM 23
2.1. Miejsce marketingu działalności transportowej 23
2.2. Zachowania konsumentów na rynku usług transportowych 25
2.3. Strategie marketingowe w transporcie 32
2.4. Usługa transportowa jako element marketingu 41

ROZDZIAŁ III. WPŁYW REKLAMY I PUBLIC RELATIONS NA POZYSKIWANIE I UTRZYMANIE WIĘZI Z KLIENTAMI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH 45
3.1. Znaczenie promocji usług transportowych 45
3.2. Reklama jako czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstwa transportowego 52
3.3. Public Relations a rozwój przedsiębiorstwa transportowego 57

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano istotę i znaczenie transportu. Ponadto przedstawiono zakres pojęciowy transportu oraz omówiono transport w procesie gospodarowania. Omówiono także transportochłonność gospodarki narodowej oraz rozwój systemu transportowego Polski.

W rozdziale drugim poruszono problematykę marketingu w przedsiębiorstwie transportowym. Na wstępie rozdziału wskazano miejsce marketingu w działalności transportowej. Omówiono także zachowania konsumentów na rynku usług transportowych oraz strategie marketingowe w transporcie. Ponadto scharakteryzowano także usługę transportową stanowiąca element marketingu.

W rozdziale trzecim zbadano wpływ reklamy i public relations na pozyskiwanie i utrzymanie więzi z klientami w przedsiębiorstwie transportowym. Rozważania rozpoczęto od ukazania znaczenia promocji usług transportowych. Następnie omówiono reklamę będąca czynnikiem warunkującym rozwój przedsiębiorstwa transportowego. Omówiono także problematykę public relations a rozwój przedsiębiorstwa transportowego.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Rynek usług spedycyjnych w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Istota spedycji 5
1.1. Pojęcie spedycji 5
1.2. Klasyfikacja spedycji 8
1.3. Zakres usługi spedycyjnej 12
1.4. Rodzaje spedycji na rynku 19

Rozdział II. Rodzaje przewozów realizowanych w ramach spedycji lądowej, lotniczej, morskiej 24
2.1. Przewóz towarów w ramach spedycji lądowej 24
2.2. Przewóz towarów w ramach spedycji lotniczej 30
2.3. Przewóz towarów w ramach spedycji morskiej 32

Rozdział III. Rynek usług spedycyjnych w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa Schenker 39
3.1. Ogólna charakterystyka usług spedycyjnych Schenker 39
3.2. Spedycja lądowa 42
3.3. Spedycja lotnicza 47
3.4. Spedycja morska 51

Zakończenie 56
Bibliografia 60
Spis rysunków i tabel 62
Załączniki 63

Organizacja i zarządzanie magazynem w przedsiębiorstwie handlowym

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólna charakterystyka systemu zarządzania gospodarka magazynową 4
1.1. Rola, zadania i funkcje magazynów w systemach logistycznych 11
1.1.1. Rola i znaczenie magazynów oraz ich funkcje w systemie logistycznym 11
1.1.2. Struktura organizacyjna magazynu i jego zadania 17
1.1.3. Proces magazynowy 18
1.2. Organizacja prac magazynowych i stosowane technologie 22
1.3. Zarządzanie gospodarką magazynową 31
1.3.1. Funkcje zarządzania gospodarką magazynową 31
1.3.2. Stosowane modele zarządzania gospodarką magazynową 39
1.3.3. Stosowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie 41

Rozdział II. Strategia i organizacja magazynowania stosowana w X S.A. 48
2.1. Charakterystyka firmy 48
2.2. Rola i zadania i miejsce działu logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 50
2.3. Charakterystyka rynku branży budowlanej 56
2.4. Charakterystyka bazy magazynowej 65
2.5. Koszty magazynowania 66

Rozdział III. Zarządzanie logistyczne w sferze magazynowania stosowane w X S.A. 69
3.1. Metody i zasady logistyczne wykorzystywane w funkcjonowaniu firmy 69
3.2. Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie magazynowania 76
3.3. Analiza istniejącego systemu magazynowania 79
3.4. Proponowane rozwiązania logistyczno-organizacyjne usprawniające proces magazynowania 90

Zakończenie 102
Bibliografia 104
Spis tabel 107
Spis rysunków i zdjęć 108

Ocena systemu zaopatrzenia wybranego działu przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. System logistyczny przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojęcie, istota i rozwój logistyki 4
1.2. Procesy logistyczne, ich istota i klasyfikacja 10
1.3. System zaopatrzenia 13
1.4. Analiza SWOT jako narzędzie służące do oceny 18

Rozdział II. System zaopatrzenia działu przedsiębiorstwa X Sp. z o.o. 25
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 25
2.2. Profil działalności 29
2.3. Działalność przedsiębiorstwa na rynku 31
2.4. Charakterystyka systemu zaopatrywania w przedsiębiorstwie 35

Rozdział III. Ocena systemu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie X Sp. z o.o. 41
3.1. Ocena systemu zaopatrzenia 41
3.2. Model optymalizacji przepływu informacji w systemie zaopatrzenia 46

Załączniki 52
Podsumowanie i wnioski 55
Bibliografia 57
Spis rysunków 59
Spis tabel 60