Prace dyplomowe z kierunku: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Zarządzanie procesami logistycznymi na przykładzie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Comfort

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY TEORETYCZNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1.1. Rola procesów w przedsiębiorstwie 4
1.1.1. Definicja, rodzaje i znaczenie procesów w przedsiębiorstwie 4
1.1.2. Logistyka jako koordynacja procesów 9
1.1.3. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie – definicja i charakterystyka 16
1.2. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie 24
1.2.1. Zarządzanie infrastrukturą procesów 24
1.2.2. Wybrane elementy organizacji procesów logistycznych 37
1.3. Doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie 44
1.3.1. Podejścia stosowane w doskonaleniu procesów 44
1.3.2. Ograniczenia w doskonaleniu procesów 46
1.3.3. Wybrane narzędzia doskonalenia procesów 47

ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „COMFORT” SP. Z O. O. ZAKŁAD PREFABRYKACJI BETONU W RAKOWICACH MAŁYCH 53
2.1. Rys historyczny firmy 53
2.2. Struktura organizacyjna 55
2.3. Przedmiot działalności 56
2.4. Sytuacja finansowa firmy 61
2.5. Perspektywy rozwoju 65

ROZDZIAŁ 3. PROCESY LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOBRANŻOWYM COMFORT SP. Z O.O. 68
3.1. Strumienie przepływów rzeczowych i informacyjnych 70
3.2. Usprawnienia i stan docelowy 80
3.3. Propozycje dodatkowych usprawnień 84

ZAKOŃCZENIE 89
BIBLIOGRAFIA 91
SPIS TABEL 94
SPIS RYSUNKÓW 95
ZAŁĄCZNIKI 96

Usprawnienie gospodarki materiałowej w firmie

Wstęp 2

Rozdział I. Organizacja gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie 4
1. Logistyka i zarządzanie logistyczne 4
2. Systemy magazynowania 7
3. Podsumowanie zasad organizacji gospodarki materiałowej 12

Rozdział II. Identyfikacja firmy 18
2.1. Charakterystyka firmy 18
2.2. Analiza SWOT 25

Rozdział III. Analiza systemu gospodarki materiałowej 28
3.1. Opis systemu magazynów 33
3.2. Opis procesów związanych z magazynowaniem 34
3.3. Lista problemów 36
3.4. Wykres Ischikawy wraz z analizą 37

Rozdział IV. Koncepcja usprawnienia gospodarki materiałowej 40
4.1. Wariant A 40
4.3. Wariant B 42
4.3. Wybór i uzasadnienie wyboru wariantu 48

Rozdział V. Projekt usprawnienia gospodarki materiałowej 58
5.1. Składowanie i przygotowanie towaru 59
5.2. Podstawowe operacje wewnętrzne 62
5.3. Sterowanie głosem w magazynie 62
5.4. System Zarządzania Magazynem WMS 65

Rozdział VI. Harmonogram wdrożenia projektu 68

Rozdział VII. Analiza efektywności 70

Podsumowanie pracy i wnioski końcowe 73
Bibliografia 78
Spis tabel 80
Spis rysunków 81

Strategie rozwoju firm w branży gospodarki magazynowej

Wstęp 2

Rozdział 1. Zasady planowania i realizacji strategii rozwoju firmy 4

1.1. Proces budowy strategii przedsiębiorstwa 4
1.2. Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa 9
1.3. Strategie rozwoju firmy  12

Rozdział 2. Pozycja rynkowa i uwarunkowania rozwoju firmy ORSO Sp z o.o 18

2.1. Historia i przedmiot działalności firmy ORSO Sp z o.o.  18
2.2. Struktura konkurencyjna polskiego rynku logistyki magazynowej 23
2.3. Analiza finansowa firmy jako punkt wyjścia realizacji strategii rozwoju 26

Rozdział 3. Analiza i Ocena strategii rozwoju ORSO Sp. Z O.O 33

3.1. Realizowana strategia rozwoju firmy i jej ocena 33
3.2. Propozycje zmian w strategii firmy ORSO Sp z o.o 37
3.3. Prognozowanie średniookresowych tendencji zmian na polskim rynku logistyki magazynowej 39

Zakończenie 41
Bibliografia  42
Źródła internetowe 43
Spis tabel i rysunków 44

Tendencje zmian na polski rynku logistyki magazynowej

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr
1. Magazyny w systemach logistycznych
2. Wyposażenie magazynów
3. Procesy magazynowe
4. Zarządzanie procesami magazynowymi

W sumie rozdział liczy 20 stron.

Magazyny stanowią węzły w logistycznej sieci zależności, w których towary są tymczasowo przechowywane lub przekazywane na inną drogę, która prowadzi prze sieć zależności. Budynki magazynów mogą być zarówno punktami dostaw i odbioru, jak i punktami rozdziału lub koncentracji w systemie logistycznym. W magazynie zachodzą procesy magazynowania i przemieszczania. Dominacja określonych procesów zależy od funkcji magazynu. Funkcję określa w znacznym stopniu lokalizacja i technika stosowana w magazynie[1].

Istnieje wiele przyczyn, dla których magazynuje się produkty i z powodu których jest ono konieczne w różnych fazach procesu dystrybucji[2]:

  1. Dzięki magazynowaniu można uniknąć negatywnych skutków wahań w produkcji i konsumpcji.
  2. Towary produkowane są zazwyczaj w dłuższych seriach, wskutek czego ich podaż bywa większa niż popyt; czasami jednak zapotrzebowanie na nie gwałtownie rośnie, a wówczas zapasy są niezbędne.
  3. Dzięki magazynowaniu można zmniejszyć skutki zakłóceń w produkcji i dostawach, jak również reagować na nieoczekiwane zmiany w sprzedaży.
  4. Musi istnieć mniej lub bardziej obszerny asortyment, aby pobudzać zakup.

[1] H. Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001, s. 118.

[2] H. G. Tonndorf, Logistyka w handlu i przemyśle, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Biblioteka Menedżera, Kraków 2000, s. 19.

Rozwój centrów logistycznych

Wstęp 2

1. Podział obiektów logistycznych 3
1.1. Tradycyjne obiekty logistyczne 6
1.2. Nowoczesne obiekty logistyczne 9

2. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 16
2.1. Pojęcie centrum logistycznego 16
2.2. Cechy centrum logistycznego 16
2.3. Typy obsługi ładunków w krajowym systemie logistycznym 18
2.4. Regionalne centra logistyczne 21

Zakończenie 23
Bibliografia 25
Spis tabel i rysunków 27

Rozwój transportu intermodalnego w Polsce

Wstęp 2

1. Charakterystyka transportu intermodalnego 4
1.1. Pojęcie transportu intermodalnego 4
1.2. Istota przewozów intermodalnych 7

2. Charakterystyka rynku transportu intermodalnego 14
2.1. Rozwój transportu intermodalnego w Polsce 14
2.2. Transport intermodalny a polityka UE 16

3. Podstawowe bariery w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce 24

4. Klasyfikacja transportu intermodalnego 33

5. Infrastruktura punktowa 43
5.1. Terminale kontenerowe 43
5.2. Terminale szynowo-drogowe 46
5.3. Terminale(centra)logistyczne 50

6. Infrastruktura liniowa 53
6.1. Przewozy lądowe 53
6.2. Przewozy wodne 58
6.3. Środki transportu i jednostki ładunkowe 61

7. Wyposażenie w środki transportu i jednostki ładunkowe 67

8. Cele i kierunki rozwoju transportu intermodalnego 73

Zakończenie 81
Bibliografia 86
Spis tabel 89
Spis rysunków 90
Spis zdjęć 91

Organizacja zaopatrzenia materiałowego na podstawie stacji Statoil

Wstęp 2

Rozdział I. Kierowanie sferą zaopatrzenia materiałowego 4
1.1. Determinanty podejścia strategicznego w zarządzaniu zaopatrzeniem materiałowym 4
1.2. Modelowe ujęcie opcji strategicznych w obszarze zaopatrzenia materiałowego przedsiębiorstwa 11
1.3. Potencjał strategiczny w sferze zaopatrzenia materiałowego przedsiębiorstw 19

Rozdział II. Organizacja służb zaopatrzenia 25
2.1. Nazwa służb zaopatrzenia 25
2.2. Przedmiot działalności służb zaopatrzenia materiałowego 28
2.3. Umiejscowienie służb zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 39
2.4. Przygotowanie służb zaopatrzenia pod względem zasobów 41

Rozdział III. Zaopatrzenie materiałowe na podstawie stacji Statoil 43
3.1. Prezentacja i charakterystyka działalności stacji Statoil 43
3.2. Struktura organizacyjna 47
3.3. Komórka zaopatrzenia materiałowego 49
3.3.1. Zadania i kompetencje 49
3.3.2. Procedury działania 51
3.3.3. Dokumentacja 55
3.4. Wnioski 55

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 61

Organizacja sieci logistycznej na przykładzie Apator S.A.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. RODZAJE SIECI LOGISTYCZNYCH 3
1.1. Pojęcie sieci logistycznej 3
1.2. Cel tworzenia sieci logistycznej 9
1.3. Rodzaje sieci 13

ROZDZIAŁ II. SIEĆ LOGISTYCZNA APATOR S.A. 22
2.1. Potrzeba tworzenia zintegrowanych sieci logistycznych w opinii przedsiębiorców 22
2.2. Analiza przypadku — Apator SA 29
2.2.1. Wirtualna logistyka — zakup komponentów elektroniki 29
2.2.2. Wirtualna logistyka – integracja z dostawcami 32

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA SIECI LOGISTYCZNEJ 36
3.1. Przepływ informacji w sieci dostaw 37
3.2. Przepływ informacji między procesami w przedsiębiorstwie 39
3.2. Integracja i przepływ informacji w łańcuchu klient – przedsiębiorstwo-dostawca 40
3.3. Struktura kosztów w sieci 44

ZAKOŃCZENIE 48
BIBLIOGRAFIA 49
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 51

Miejsce firmy Vos Logistics Polska na polskim i międzynarodowym rynku przewozów samochodowych

Wstęp

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo transportu samochodowego jako podmiot rynku usług transportowych
1. Pojecie transportu i usługi transportowej
2. Struktura rynku usług transportowych
3. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego
4. Specyfika transportu samochodowego

Rozdział 2. Uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku międzynarodowych towarowych przewozów samochodowych.
1. Porozumienia międzynarodowe
2. Przepisy unijne regulujące transport drogowy

Rozdział 3. Sektor międzynarodowych przewozów towarowych transportu samochodowego w Polsce
1. Regulacje prawne
2. Specyfika sektora
3. Perspektywa rozwoju sektora

Rozdział 4. Konkurencyjność firmy Vos Logistics Polska i jej działalność na polskim i międzynarodowym rynku usług transportowych
1. Historia firmy
2. Charakterystyka działalności
3. Strategia
4. Analiza SWOT
5. Konkurencyjność i dalszy rozwój.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr
1. Magazyny w systemach logistycznych
2. Wyposażenie magazynów
3. Procesy magazynowe
4. Zarządzanie procesami magazynowymi

Rozdział liczy 16 stron