Prace dyplomowe z kierunku Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Spedycyjna obsługa klienta w transporcie międzynarodowym

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ZNACZENIE PROCESÓW TRANSPORTOWYCH 5
1. Definicja transportu i usługi transportowej 5
2. Społeczne i gospodarcze potrzeby transportowe 10
2.1. Źródła powstawania potrzeb transportowych 10
2.2. Funkcje transportu 13
3. Znaczenie transportu w międzynarodowych stosunkach gospodarczych 16
4. Tendencje dostosowawcze w transporcie międzynarodowym 19

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE PROCESEM TRANSPORTOWYM W OBROTACH MIĘDZYNARODOWYCH 25
1. Charakterystyka procesu transportowego 25
2. Miejsce, rola i funkcja spedycji 31
3. Warunki funkcjonowania firmy spedycyjnej 37
3.1. Koszty i ceny 37
3.2. Przychody i płaszczyzny działalności 40
4. Regulacje prawne działalności spedycyjnej 41

ROZDZIAŁ III. PRZEBIEG I DOKUMENTACJA SPEDYCJI 45
1. Przebieg procesu spedycji 45
1.1. Eksport 45
1.2. Import 49
2. Dokumentacja procesu spedycyjnego 51
3. Znaczenie formuł handlowych 56
4. Gestie transportowe 60

ROZDZIAŁ IV. OBSŁUGA KLIENTA W SPEDYCJI 64
1. Definicja obsługi klienta 64
2. Elementy obsługi klienta 68
3. Kształtowanie oferty handlowej 73
4. Obsługa klienta a funkcjonowanie sektora spedycji 77

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 89

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami na przykładzie firm transportowych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE TRANSPORTU 4
1.1. Zakres pojęciowy transportu 4
1.2. Transport w procesie gospodarowania 8
1.3. Transportochłonność gospodarki narodowej 11
1.4. Rozwój systemu transportowego Polski 18

ROZDZIAŁ II. MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM 23
2.1. Miejsce marketingu działalności transportowej 23
2.2. Zachowania konsumentów na rynku usług transportowych 25
2.3. Strategie marketingowe w transporcie 32
2.4. Usługa transportowa jako element marketingu 41

ROZDZIAŁ III. WPŁYW REKLAMY I PUBLIC RELATIONS NA POZYSKIWANIE I UTRZYMANIE WIĘZI Z KLIENTAMI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH 45
3.1. Znaczenie promocji usług transportowych 45
3.2. Reklama jako czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstwa transportowego 52
3.3. Public Relations a rozwój przedsiębiorstwa transportowego 57

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano istotę i znaczenie transportu. Ponadto przedstawiono zakres pojęciowy transportu oraz omówiono transport w procesie gospodarowania. Omówiono także transportochłonność gospodarki narodowej oraz rozwój systemu transportowego Polski.

W rozdziale drugim poruszono problematykę marketingu w przedsiębiorstwie transportowym. Na wstępie rozdziału wskazano miejsce marketingu w działalności transportowej. Omówiono także zachowania konsumentów na rynku usług transportowych oraz strategie marketingowe w transporcie. Ponadto scharakteryzowano także usługę transportową stanowiąca element marketingu.

W rozdziale trzecim zbadano wpływ reklamy i public relations na pozyskiwanie i utrzymanie więzi z klientami w przedsiębiorstwie transportowym. Rozważania rozpoczęto od ukazania znaczenia promocji usług transportowych. Następnie omówiono reklamę będąca czynnikiem warunkującym rozwój przedsiębiorstwa transportowego. Omówiono także problematykę public relations a rozwój przedsiębiorstwa transportowego.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Rynek usług spedycyjnych w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Istota spedycji 5
1.1. Pojęcie spedycji 5
1.2. Klasyfikacja spedycji 8
1.3. Zakres usługi spedycyjnej 12
1.4. Rodzaje spedycji na rynku 19

Rozdział II. Rodzaje przewozów realizowanych w ramach spedycji lądowej, lotniczej, morskiej 24
2.1. Przewóz towarów w ramach spedycji lądowej 24
2.2. Przewóz towarów w ramach spedycji lotniczej 30
2.3. Przewóz towarów w ramach spedycji morskiej 32

Rozdział III. Rynek usług spedycyjnych w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa Schenker 39
3.1. Ogólna charakterystyka usług spedycyjnych Schenker 39
3.2. Spedycja lądowa 42
3.3. Spedycja lotnicza 47
3.4. Spedycja morska 51

Zakończenie 56
Bibliografia 60
Spis rysunków i tabel 62
Załączniki 63

Organizacja i zarządzanie magazynem w przedsiębiorstwie handlowym

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólna charakterystyka systemu zarządzania gospodarka magazynową 4
1.1. Rola, zadania i funkcje magazynów w systemach logistycznych 11
1.1.1. Rola i znaczenie magazynów oraz ich funkcje w systemie logistycznym 11
1.1.2. Struktura organizacyjna magazynu i jego zadania 17
1.1.3. Proces magazynowy 18
1.2. Organizacja prac magazynowych i stosowane technologie 22
1.3. Zarządzanie gospodarką magazynową 31
1.3.1. Funkcje zarządzania gospodarką magazynową 31
1.3.2. Stosowane modele zarządzania gospodarką magazynową 39
1.3.3. Stosowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie 41

Rozdział II. Strategia i organizacja magazynowania stosowana w X S.A. 48
2.1. Charakterystyka firmy 48
2.2. Rola i zadania i miejsce działu logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 50
2.3. Charakterystyka rynku branży budowlanej 56
2.4. Charakterystyka bazy magazynowej 65
2.5. Koszty magazynowania 66

Rozdział III. Zarządzanie logistyczne w sferze magazynowania stosowane w X S.A. 69
3.1. Metody i zasady logistyczne wykorzystywane w funkcjonowaniu firmy 69
3.2. Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie magazynowania 76
3.3. Analiza istniejącego systemu magazynowania 79
3.4. Proponowane rozwiązania logistyczno-organizacyjne usprawniające proces magazynowania 90

Zakończenie 102
Bibliografia 104
Spis tabel 107
Spis rysunków i zdjęć 108

Ocena systemu zaopatrzenia wybranego działu przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. System logistyczny przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojęcie, istota i rozwój logistyki 4
1.2. Procesy logistyczne, ich istota i klasyfikacja 10
1.3. System zaopatrzenia 13
1.4. Analiza SWOT jako narzędzie służące do oceny 18

Rozdział II. System zaopatrzenia działu przedsiębiorstwa X Sp. z o.o. 25
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 25
2.2. Profil działalności 29
2.3. Działalność przedsiębiorstwa na rynku 31
2.4. Charakterystyka systemu zaopatrywania w przedsiębiorstwie 35

Rozdział III. Ocena systemu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie X Sp. z o.o. 41
3.1. Ocena systemu zaopatrzenia 41
3.2. Model optymalizacji przepływu informacji w systemie zaopatrzenia 46

Załączniki 52
Podsumowanie i wnioski 55
Bibliografia 57
Spis rysunków 59
Spis tabel 60

Nowoczesne materiały i konstrukcje opakowań

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I.
PODSTAWY DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ 5
1.1. Opakowanie – pojęcia podstawowe 5
1.2. Funkcje opakowań 11
1.3. Klasyfikacja opakowań ze względu na rodzaj użytego materiału 16
1.3.1. Naturalne materiały opakowań 16
1.3.2. Tworzywa sztuczne 20

ROZDZIAŁ II.
METODY PRZERÓBKI TWORZYW OPAKOWANIOWYCH 24
2.1. Możliwości recyklingu tworzyw opakowaniowych 24
2.1.1. Recykling energetyczny 28
2.1.2. Recykling materiałowy 29
2.1.3. Recykling surowcowy 30
2.2. Recykling laminatów 33
2.3. Recykling butelek z PET 34

ROZDZIAŁ III.
RYNEK TWORZYW I KONSTRUKCJI OPAKOWAŃ 37
3.1. Przegląd nowoczesnych materiałów opakowaniowych 37
3.2. Rozwiązania w zakresie konstrukcji opakowań 46

ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 58
SPISY 60

Logistyczna obsługa klienta

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i przedmiot logistyki 4
1.1. Geneza i rozwój logistyki 4
1.2. Definicja, istota i cele logistyki 6
1.3. Procesy logistyczne 9
1.4. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych 16

Rozdział II. Logistyka dystrybucji i obsługa klienta 24
2.1. Pojęcie klienta i definicja obsługi klienta 24
W poszukiwaniu 24
2.2. Elementy programu obsługi klienta 29
2.3. Standardy logistyczne obsługi klienta 34
2.4. Pomiar jakości obsługi klienta 40

Rozdział III. Logistyczna obsługa klienta na przykładzie firmy Jelfa S.A. 44
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 44
3.2. Analiza działalności przedsiębiorstwa 47
3.3. Projekt logistycznej obsługi klienta 52

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków i tabel 64

Krajowe i europejskie centra logistyczne

Wstęp 2

Rozdział I. Rola centrów logistycznych 4
1.1. Przesłanki budowy centrów logistycznych 4
1.2. Cel i znaczenie centrów logistycznych 11
1.3. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 16

Rozdział II. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 23
2.1. Regionalne Centra Logistyczne 23
2.2. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 25
2.3. Analiza polskich centrów logistycznych 33

Rozdział III. Europejskie Centra Logistyczne – ważny element łańcucha logistycznego 43
3.1. Doświadczenia europejskie w budowie centrów logistycznych 43
3.2. Planowanie i dobór lokalizacji Europejskich Centrów Logistycznych 47
3.3. Realizacja modelu ewolucyjnego budowy centrów logistycznych na przykładzie Włoch 52

Zakończenie 60
Bibliografia 64
Spis tabel 67
Spis rysunków 68

Konteneryzacja w polskim systemie transportowym

Spis treści 2
Wstęp 5

Rozdział I. System transportowy 7
1.1. Pojęcie transportu i usługi transportowej 7
1.2. Koordynacje w systemie transportowym 14
1.3. System transportowy Polski 18
1.4. System transportowy Europy 22

Rozdział II. KST (Kontenerowy System Transportowy) 27
2.1. Środki transportu 27
2.2. Kontenery 37
2.3. Maszyny i urządzenia do przeładunku 42

Rozdział III. Rozwój konteneryzacji w polskim systemie transportowym 46
3.1. Rozwój transportu w Polsce 46
3.2. Transport multimodalny 53
3.3. Przewozy kontenerowe jako jeden z rodzajów transportu multimodalnego 62

Rozdział IV. Kierunki rozwoju konteneryzacji w systemie transportowym 66
4.1. Organizacja transportu w bazach kontenerowych 66
4.2. Obecny stan konteneryzacji w systemie konteneryzacji 69
4.3. Przyszłe perspektywy i kierunki rozwoju KST 73

Zakończenie 76
Bibliografia 79

Globalna strategia logistyczna na przykładzie DB Schenker

Wstęp 3

Rozdział I. Istota, zakres i charakterystyka pojęcia logistyki 5
1.1. Teoretyczne koncepcje logistyki 5
1.2. Zasadnicze fazy i kierunki rozwoju logistyki 9
1.3. Determinanty rozwoju 12
1.4. Wzrost znaczenia logistyki 23

Rozdział II. Międzynarodowe i ogólnogospodarcze aspekty systemów logistycznych 29
2.1. Wymagania stawiane makrologistycznemu systemowi dystrybucji towarów 29
2.2. Infrastruktura makrologistyczna 34
2.3. Międzynarodowe systemy logistyczne 38
2.3.1. Cechy szczególne logistyki międzynarodowej 38
2.3.2. Ukształtowanie międzynarodowych systemów logistycznych 39
2.3.3. Finansowo-ekonomiczne aspekty logistyki międzynarodowej 43

Rozdział III. Zintegrowana Grupa Logistyczna – DB Schenker 48
3.1. Rynek operatorów logistycznych w Polsce 48
3.2. Charakterystyka firmy Schenker 54
3.3. Kultura organizacyjna Schenker 58
3.4. Produkty/usługi Schenker 60
3.5. Misja, wizja, cele Schenker 61

Rozdział IV. Strategia firmy Schenker w kontekście strategii globalnej i otoczenia konkurencyjnego 64
4.1. Zakres świadczonych usług 64
4.2. Logistyka 64
4.3. Spedycja lądowa 69
4.4. Spedycja morska 71
4.5. Spedycja lotnicza 72
4.6. Segmenty działalności 74
4.7. Strategia firmy 76
4.8. Otoczenie konkurencyjne 80

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 88
Spis schematów 89
Spis rysunków 90
Spis zdjęć 91