Prace dyplomowe z dziedziny: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Centra logistyczne w krajowym i europejskim systemie logistycznym

Wstęp 2
Rozdział I.
Cel i znaczenie centrów logistycznych 4
1.1. Inspiracje dla budowy centrów logistycznych 4
1.2. Pojęcie i charakterystyka centrum logistycznego 9
1.3. Cel i znaczenie centrów logistycznych 16
1.4. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 24
Rozdział II.
Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 30
2.1. Typy ładunków w krajowym systemie logistycznym 30
2.2. Regionalne centra logistyczne 35
2.3. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 41
2.4. Analiza polskich centrów logistycznych 47
Rozdział III.
Europejskie Centra logistyczne – ważny element łańcucha logistycznego 52
3.1. Europejskie Centra Dystrybucji (EDC) i ich struktura 52
3.2. Centra frachtowe dla transportu powietrznego 62
3.3. Transport kolejowy i centra logistyczne 70
3.4. Znaczenie EDC dla transportu multimodalnego 80
Rozdział IV.
Analiza czynników warunkujących rozwój polskich Centrów logistycznych 84
4.1. Przesłanki rozwoju centrów logistycznych 84
4.2. Wybór modelu centrum logistycznego 89
4.3. Finansowanie inwestycji centrum logistycznego 92
4.4. Dylematy rozwoju centrów logistycznych 94
Zakończenie 100
Bibliografia 103
Spis tabel i rysunków 103

Funkcjonowanie magazynu zaopatrzenia na podstawie firmy X

Wstęp

Rozdział 1.
IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH MODELI I STRATEGII KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH
1. Logistyka i jej rola w procesie zaopatrzenia i magazynowania w przedsiębiorstwie
2. Logistyka jako narzędzie do minimalizacji kosztów procesu zaopatrzenia i magazynowania
3. Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna
4. Zarządzanie materiałami i zapasami w przedsiębiorstwie

Rozdział 2.
OCENA PROCESU STEROWANIA ZAPASAMI PRZEDMIOTÓW ZAOPATRZENIA W MAGAZYNIE FIRMY X
1. Geneza i rozwój firmy X
2. Działalność firmy X
3. Zapasy i procesy magazynowe w firmie X

Rozdział 3.
POSTULATYWNE KIERUNKI I SPOSOBY RACJONALIZACJI PROCESU GOSPODAROWANIA ZAPASAMI W X
1. Rodzaje magazynów funkcjonujących w firmie X
2. Planowanie i wyposażenie magazynu
3. Główne procesy magazynowe z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów prawnych
4. Dokumentacja obowiązująca w systemie magazynowania

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Analiza logistyczna dystrybucji

Wstęp
Rozdział I. Teoretyczne ujęcie procesu dystrybucji
1.1. Istota dystrybucji
1.1.1 Funkcje dystrybucji
1.1.2. Cele dystrybucji
1.2. Struktura dystrybucji a identyfikacja kanałów
1.2.1. Kanały dystrybucji
1.2.2. Wady i zalety bezpośrednich i pośrednich kanałów
1.3. Strategie dystrybucji
1.4. Logistyka procesów dystrybucji
1.5. Tendencje zmian w procesie dystrybucji
Rozdział II. Procesy magazynowania i transportu
2.1. System magazynowania
2.1.1. Definicja i znaczenie magazynowania
2.1.2. Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania
2.1.3. Podstawowe czynności magazynowe
2.2. System transportu
2.2.1. Istota i znaczenie transportu
2.2.2. Podstawowe decyzje dotyczące transportu
2.2.3. Dokumentacja transportowa
2.3. Znaczenie magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa
2.4. Znaczenie systemu transportowego systemie logistycznym przedsiębiorstwa
Rozdział III. Procesy magazynowania i dystrybucji w przedsiębiorstwie X
3.1. Charakterystyka magazynów
3.2. Urządzenia do składowania
3.3. Środki i urządzenia transportowe
3.4. Dystrybucja – jej kanały
3.5.Kierunki i możliwości usprawnienia analizowanych procesów
Zakończenie
Bibliografia
Spis tablic
Spis rysunków

Wpływ sieci dystrybucji na wielkość sprzedaży

WSTĘP 2
1. POJĘCIE I ROLA DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. Pojęcie i interpretacja dystrybucji 4
1.2. Rola dystrybucji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 7
1.3. Funkcje dystrybucji produktów 8
1.4. Rodzaje dystrybucji 9
1.5. Kanały dystrybucji i ich rodzaje 11
1.6. Wnioski 15
2. SYTUACJA SEKTORA BUDOWNICTWA NA RYNKU 18
2.1. Charakterystyka rynku lokalnego 18
2.2. Sytuacja finansowo-ekonomiczna firmy XXX na tle rynku lokalnego 28
2.3. Szanse i zagrożenia w budownictwie w najbliższych latach 33
2.4. Wnioski 36
3. CHARAKTERYSTYKA IDENTYFIKACYJNA FIRMY XXX 38
3.1. Geneza przedsiębiorstwa 38
3.2. Struktura organizacyjna oraz zasoby ludzkie 39
3.3. Charakterystyka asortymentu produktowego 46
3.4. Wnioski 49
4. ANALIZA PROBLEMOWA SIECI DYSTRYBUCJI W FIRMIE XXX 52
4.1. Struktura dostawców i odbiorców 52
4.2. Struktura i wyniki sprzedaży 57
4.3. Organizacja sprzedaży 62
4.4. Perspektywy rozwoju spółki w zakresie dystrybucji 66
4.5. Wnioski 67
5. KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH 70
PODSUMOWANIE 74
LITERATURA 74
SPIS RYSUNKÓW 74
SPIS TABEL 74

Organizacja transportu w przedsiębiorstwie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TRANSPORT – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE 3
1.1. Pojecie oraz rola jaką odgrywa transport w gospodarce 3
1.2. Zasadnicze rodzaje transportu 7
1.3. Transport drogowy w polityce gospodarczej Polski i Unii Europejskiej 15
1.4. Logistyka transportu drogowego 24

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 28
2.1. Powstanie i rozwój badanego przedsiębiorstwa 28
2.2. Przedmiot działalności 29
2.3. Struktura organizacyjna 33
2.4. System logistyczny badanego przedsiębiorstwa 35
2.5. Charakterystyka podsystemu zaopatrzenia w badanym przedsiębiorstwie 38

ROZDZIAŁ III. OCENA DOSTOSOWANIA POSIADANEGO TABORU DO OKREŚLONYCH POTRZEB 50
3.1. Struktura taboru 50
3.2. Charakterystyka taboru eksploatowanego przez firmę 50
3.3. Dostępne formy organizacji transportu w badanym przedsiębiorstwie 60

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 66

Transport w systemie dystrybucji przedsiębiorstwa

WSTĘP 3

Rozdział I. TRANSPORT, JEGO ZNACZENIE ORAZ ZADANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 5
1. Pojęcie transportu i usługi transportowej oraz funkcje transportu 5
1.1. Pojęcie transportu i usługi transportowej 5
1.2. Funkcje transportu 8
1.3. Strategia transportowa elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 10
2. Miejsce transportu w strukturze systemu logistycznego przedsiębiorstwa 13
2.1. System logistyczny przedsiębiorstwa i jego struktura 13
2.2. Miejsce transportu w strukturze systemu logistycznego przedsiębiorstwa 18
2.3. Potrzeby transportowe przedsiębiorstwa i źródła ich powstawania 22
3. Transport zewnętrzny i wewnętrzny przedsiębiorstwa oraz jego zadania 24
3.1. Transport zewnętrzny i jego zadania 24
3.2. Transport wewnętrzny i jego zadania 26
3.3. Czynniki wpływające na wybór rodzaju i własności transportu 29

Rozdział II. ANALIZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W BADANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 34
1. Identyfikacja badanego przedsiębiorstwa i jego systemu transportowego 34
1.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 34
1.2. Zadania przedsiębiorstwa 37
1.3. Ogólna charakterystyka systemu transportowego badanego przedsiębiorstwa 39
2. Analiza funkcjonowania transportu 42
2.1. Analiza organizacji transportu i modelu zarządzania transportem 42
2.2. Analiza planowania zadań przewozowych 44
2.3. Analiza wykonywanych zadań przewozowych 46
3. Rozliczanie działania transportu w przedsiębiorstwie 48
3.1. Rozliczanie wykonywanej pracy przewozowej 48
3.2. Rozliczanie kosztów transportu 51
3.3. Rozliczanie pracy kierowców 53

Rozdział III. PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 56
1. Proponowane kierunki działań umożliwiających redukcję kosztów funkcjonowania transportu 56
2. Analiza problemu typu make or buy 62
3. Outsourcing w systemie transportowym przedsiębiorstwa 71

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL 82
SPIS RYSUNKÓW 82

Transport intermodalny w przewozach międzynarodowych na przykładzie Polski

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka przewozów intermodalnych 5
1.1. Istota, przesłanki zorganizowania przewozów intermodalnych i ich rodzaje 5
1.1.1. Istota przewozów intermodalnych 5
1.1.2. Przesłanki zorganizowania przewozów intermodalnych 7
1.1.3. Rodzaje przewozów intermodalnych 11
1.2. Uwarunkowania organizacyjne, technologiczne i techniczne przewozów intermodalnych 14
1.2.1. Uwarunkowania organizacyjne 14
1.2.2. Uwarunkowania technologiczne 19
1.2.3. Uwarunkowania techniczne 22
1.3. Środki i infrastruktura transportu intermodalnego 24
1.3.1. Środki transportu 24
1.3.2. Infrastruktura liniowa 26
1.3.3. Infrastruktura punktowa 27

Rozdział II. Analiza organizacji i efektywności przewozów intermodalnych w Polsce 30
2.1. Analiza organizacji przewozów szynowo-drogowych 30
2.1.1. Przedsiębiorstwa transportu samochodowego uczestniczące w przewozach intermodalnych 30
2.1.2. Przedsiębiorstwa kolejowe uczestniczące w przewozach intermodalnych 32
2.1.3. Analiza infrastruktury przewozów szynowo – drogowych 41
2.2. Analiza organizacji przewozów szynowo – morskich 45
2.2.1. Żegluga dalekiego zasięgu 45
2.2.2. Żegluga bliskiego zasięgu 47
2.2.3. Analiza infrastruktury transportu morskiego 52
2.3. Analiza przyczyn niskiej efektywności przewozów intermodalnych w Polsce 54
2.3.1. Analiza efektywności przewozów intermodalnych w transporcie lądowym 54
2.3.2. Analiza efektywności przewozów intermodalnych w transporcie morskim 58
2.3.3. Analiza przyczyn małej efektywności transportu intermodalnego w Polsce 59

Rozdział III. Główne kierunki działań zmierzających do zwiększenia efektywności przewozów intermodalnych w Polsce 63
3.1. Kierunki nowych rozwiązań w transporcie szynowo – drogowym 63
3.2. Kierunki nowych rozwiązań w transporcie szynowo – morskim 67
3.3. Propozycje zmian w obowiązujących przepisach prawnych i celnych 69

Zakończenie 75
Bibliografia 78

Szanse i zagrożenia dla międzynarodowego towarowego transportu drogowego w Polsce

Wstęp 3

Rozdział 1. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO 5
1.1. Pojęcie transportu i usług transportowych 5
1.2. Międzynarodowy rynek transportowy 13
1.3. Charakterystyka i znaczenie poszczególnych gałęzi transportu w handlu międzynarodowym 22
1.4. Przemiany i rozwój międzynarodowego towarowego transportu drogowego 28

Rozdział 2. SYSTEM REGULACJI TRANSPORTU DROGOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ 36
2.1. Historia integracji Polski z UE w dziedzinie transportu towarowego 36
2.2. Obowiązujące akty prawne w UE dotyczące transportu towarowego 42
2.3. Dostosowanie polskiego prawa w dziedzinie transportu drogowego do wymogów unijnych 53

Rozdział 3. REGULACJE TRANSPORTU DROGOWEGO W UE JAKO BARIERA WEJŚCIA POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW NA RYNEK EUROPEJSKI 65
3.1. Podstawowe cele zmian w systemie regulacji transportu drogowego w świetle integracji z UE 65
3.2. Konkurencyjność polskich przewoźników drogowych w świetle przeprowadzonych badań ankietowych 69
3.2.1. Opis metody badawczej 69
3.2.2. Hipotezy badawcze 71
3.2.3. Prezentacja techniki badawczej 74
3.2.4. Wyniki badania ankietowego 75

Zakończenie 93
Bibliografia 96
Spis tabel i wykresów 99
Załącznik 101

System dystrybucji produktów

Wstęp 2
Rozdział I. Dystrybucja jako element marketingu 4
1. Elementy marketingu 4
2. Istota, cele i funkcje dystrybucji 9
3. Rodzaje dystrybucji 13
4. Podstawowe ogniwa pośredniczące w kanałach sprzedaży 20
Rozdział II Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa FARMACOL S.A. na tle branży 27
1. Historia przedsiębiorstwa 27
2. Przedmiot działalności 30
3. Cele, misja i atuty spółki 31
4. Farmacol SA na polskim rynku farmaceutycznym 34
Rozdział III. Organizacja dystrybucji w firmie Farmacol S.A. 37
1. Dystrybucja na rynku farmaceutycznym 37
2. Kanały dystrybucyjne wykorzystywane w firmie Farmacol SA 42
3. Czynniki determinujące strategię dystrybucji w firmie Farmacol SA 46
Rozdział IV Ocena i propozycje zmian w systemie dystrybucji przedsiębiorstwa Farmacol 50
1. Ocena dystrybucji przedsiębiorstwa Farmacol 50
2. Propozycje zmian w zakresie dystrybucji 51
Wnioski 58
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 62

Transeuropejskie korytarze transportowe

Wstęp    2
Rozdział. I. Transport – zagadnienia podstawowe    3
1.1. Pojecie i rola transportu w gospodarce    3
1.2. Podstawowe rodzaje transportu    7
1.3. Rynek usług transportowych    13
Rozdział II. Transport kolejowy w Polsce i w Unii Europejskiej    16
2.1. Determinanty rozwoju transportu kolejowego w Polsce    16
2.2. Rola transportu kolejowego we współczesnej gospodarce polskiej    20
2.3. Przemiany w paneuropejskim systemie transportu kolejowego    27
Rozdział III. Transeuropejskie korytarze transportu kolejowego    30
3.1. Europejskie zasady polityki transportowej    30
3.2. Rozwój transeuropejskich sieci transportowych    37
3.2.2. Korytarze I i IA    41
3.2.1. Korytarz transportowy C-E 65 i pozostałe korytarze    43
3.3. Tendencje rozwoju korytarzy transportowych w Europie    49
Zakończenie    54
Bibliografia    56