Prace dyplomowe z dziedziny: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Rozrachunki z dostawcami w przedsiębiorstwie

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I ORGANIZACJA OBROTU TOWAROWEGO 6
1. Istota obrotu handlowego 6
2. Towar jako przedmiot transakcji handlu 11
3. Umowa i transakcja w handlu 14
4. Cena w transakcji handlu 17
ROZDZIAŁ II OGANIZACJA OBROTU TOWAROWEGO 20
1. Warunki dostawy i płatności 20
2. Cykl transakcji i jego fazy 25
3. Systemy transportowe 26
4. Tranzyt rozliczany i organizowany 29
5. Dokumentacja obrotu towarowego 31
ROZDZIAŁ III ROZRACHUNKI W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 35
1. Istota i klasyfikacja rozrachunków 35
2. Klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków 40
3. Zakup materiałów i jego rozliczenie 41
4. Płatności 49
5. Formy rozliczeń 53
ROZDZIAŁ IV UJĘCIE KSIĘGOWE ROZRACHUNKÓW 57
1. Zasady ewidencji rozrachunków 57
2. Księgowe ujęcie zobowiązań wobec dostawców 61
3. Księgowe ujęcie rozrachunków z tytułu VAT 66
4. Zobowiązania przedawnione i umorzone oraz wycena zobowiązań 74
5. Księgowe ujęcie obrotu w tranzycie 77
ROZDZIAŁ V BADANIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ROZRACHUNKÓW Z DOSTAWCAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE „S” 83
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 83
2. Ewidencja rozrachunków z dostawcami krajowymi 84
3. Ewidencja rozrachunków z dostawcami zagranicznymi 86
4. Próba oceny prawidłowości przyjętych rozwiązań w zakresie ujęcia księgowego rozrachunków z dostawcami 90
ZAKOŃCZENIE 92
BIBLIOGRAFIA 94
SPIS TABEL 98
SPIS SCHEMATÓW 99

Agresja na jezdni

Wstęp 2
Rozdział I. Rozwój transportu drogowego w Polsce 4
1.1. Pojęcie transportu 4
1.2. Infrastruktura transportu drogowego 6
1.3. Rynek samochodowy w Polsce 10
Rozdział II. Wypadki komunikacyjne 13
2.1. Bezpieczeństwo na polskich drogach 13
2.2. Przyczyny i skutki wypadków komunikacyjnych 21
Rozdział III Istota agresji na jezdni 30
3.1. Pojęcie agresji 30
3.2. Przejawy i przyczyny agresji na jezdni 33
3.3. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 36
Rozdział IV. Przyczyny agresji na jezdni w świetle przeprowadzonych badań 41
4.1. Metodologia badań 41
4.1.1. Cel badań 41
4.1.2. Problem badawczy 41
4.1.3. Hipotezy badawcze 42
4.1.4. Metody badań 43
4.1.5. Charakterystyka próby badawczej 44
4.2. Analiza wyników badań 44
4.3. Wnioski 52
Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis tabel 58
Spis rysunków 59
Aneks 60

Zarządzanie dystrybucją na przykładzie przedsiębiorstwa Hortex

praca dyplomowa z logistyki

Wstęp 3
Rozdział I. Dystrybucja w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.1. Dystrybucja – podstawowe pojęcia i definicje 5
1.2. Cele, funkcje i zadania dystrybucji 15
1.3. Charakterystyka instrumentów dystrybucji 18
Rozdział II. Charakterystyka firmy Hortex 34
2.1. Historia 34
2.2. Działalność produkcyjna 36
2.3. Zatrudnienie 36
2.4. Strategia działania 36
2.5. System jakości produktów 37
2.6. Oferta produktów 38
2.7. Marka Hortex 41
Rozdział III. Charakterystyka firmy w aspekcie logistyki zaopatrzenia i dystrybucji 43
3.1. Charakterystyka produktu 44
3.2. Rynek zbytu 46
3.2.1. Regionalne Centra Dystrybucji 46
3.2.2. Hurtownie 46
3.2.3. Pozostali odbiorcy 46
3.3. Infrastruktura procesów logistycznych 47
3.3.1. Infrastruktura transportu 47
3.3.2. Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna 47
3.3.2. Infrastruktura informatyczna 48
3.3.3. Infrastruktura produkcyjna 49
3.3.4. Infrastruktura zbytu 49
Rozdział IV. Charakterystyka podsystemu logistyki zaopatrzenia soków warzywnych i owocowych 50
4.1. Cele podsystemu logistyki zaopatrzenia 50
4.2. Zadania podsystemu logistyki zaopatrzenia 50
4.3. Procesy i funkcje podsystemu zaopatrzenia 50
4.3.1. Sfera realna 50
4.3.2. Procesy informacyjne obsługujące procesy realne 51
4.4. Określenie źródeł dostaw i ich analiza 51
4.5. Określanie wielkości zamówień 53
Rozdział V. Charakterystyka podsystemu dystrybucji soków warzywnych i owocowych 54
5.1. Cele podsystemu logistyki dystrybucji 54
5.2. Zadania podsystemu dystrybucji 54
5.3. Określenie kanałów dystrybucji 55
5.4. Dystrybucja w koncepcji obsługi klienta 55
Zakończenie 57
Bibliografia 59

Stymulatory i ograniczenia przewozów towarowych przez PKP Cargo

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. INFORMACJE O PKP CARGO S.A. 4
1.1. Historia przedsiębiorstwa 4
1.2. Struktura organizacyjna 8
1.3. Przedmiot i strategia działania 14
1.4. Podstawowe struktury wytwórcze firmy 18
ROZDZIAŁ II. WYNIKI EKONOMICZNE W ŚWIETLE PODSTAWOWYCH ANALIZ 27
2.1. Wstępna analiza bilansu struktury i dynamiki bilansu 27
2.1.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 28
2.1.2. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat 35
2.1.3. Analiza wskaźnikowa 38
2.2. Ocena płynności finansowej 39
2.3. Ocena ogólnego zadłużenia 41
2.4. Ocena rentowności 43
2.5. Ocena sprawności działania spółki 45
ROZDZIAŁ III. OTOCZENIE I JEGO WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 48
3.1.Dalsze i bliższe otoczenie 48
3.2. Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych 52
3.3. Otoczenie konkurencyjne 53
3.4. Wpływ otoczenia na działalność firmy w świetle „pięciu sił” M. Portera 60
ROZDZIAŁ IV. REGULATORY PRZEWOZÓW TRANSPORTOWYCH W SPÓŁCE 62
4.1. Czynniki stymulujące przewozy towarowe 62
4.1.1. Podaż a popyt 63
4.1.2. Inwestycje 65
4.1.3. Majątek produkcyjny 67
4.2. Ograniczenia przewozów towarowych 70
ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS RYSUNKÓW 87
SPIS TABEL 88
SPIS WYKRESÓW 89
ZAŁĄCZNIKI 90

Rozwój małych firm transportowych

Wstęp
Rozdział I. Miejsce i rola małej firmy w gospodarce rynkowej
1. Pojęcie małej firmy
2. Cechy małego biznesu
3. Specyfika kierowania i funkcjonowania firm
4. Przedsiębiorczość w małej firmie
Rozdział II. Problemy decyzyjne i ograniczenia rozwoju małych firm
1. Ograniczenie w rozwoju małych firm – niepewność i ryzyko
2. Zagrożenie zewnętrzne i wewnętrzne wobec małych firm
3. Przyczyny upadku małych firm
Rozdział III. Specyfika gospodarki transportowej
1. Rola, własność oraz wielkość małych firm transportowych
2. Specyfika małych firm transportowych na przykładzie procesu integracji europejskiej
3. Sytuacja, tendencje zmian w małych firmach transportowych
Rozdział IV. Czynniki, które ograniczają i hamują rozwój transportu
1. Przedsiębiorstwo transportowe w okresie transformacji rynkowej
2. Przyczyny zagrożenia środowiska przyrodniczego i sposoby zapobiegania
3. Deregulacja i jej skutki w polskim transporcie
Rozdział V. Charakterystyka badanej firmy
1. Powstanie i rozwój firmy
2. Efektywność pracy w firmie
3. Dokumentacja i koszty w badanej firmie
4. Analiza dynamiki i struktury kosztów własnych w badanej firmie
Zakończenie
Biblioteka
Spis tabel
Spis wykresów

Wpływ warunków funkcjonowania i rozwiązań organizacyjnych na działalność wybranej firmy transportowej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TRANSPORT – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3
1. Pojęcie i definicje transportu 3
2. Klasyfikacja transportu 4
2.1. Klasyfikacja pionowa 5
2.1.1. Transport samochodowy 6
2.1.2. Transport kolejowy 7
2.1.3. Transport śródlądowy 8
2.1.4. Transport lotniczy 9
2.1.5. Transport morski 11
2.1.6. Transport przesyłowy 12
2.2 Klasyfikacja pozioma 13
ROZDZIAŁ II. REGULACJE PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ FIRMY TRANSPORTOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ 17
1. Sektor transportu w Unii Europejskiej 17
2. Kształtowanie się przedsiębiorstw transportowych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej 22
3. Regulacje prawne odnoszące się do poszczególnych gałęzi transportu 25
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA WYBRANEJ FIRMY TRANSPORTOWEJ 36
1. Pekaes dawniej 36
2. Pekaes obecnie 38
ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I PROBLEMU TRANSPORTU DROGOWEGO 45
1. Organizacja transportu drogowego 45
2. Problemy transportu drogowego 54
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS RYSUNKÓW 64

Logistyka w procesach zaopatrzenia przedsiębiorstwa

Wstęp
Rozdział 1. Logistyka procesów zaopatrzenia
1.1. Podstawowe funkcje procesów zaopatrzenia
1.2. Wybór źródeł zakupu
1.3. Wskaźniki związane z oceną dostawców
1.4. Podział asortymentów ze względów logistycznych
1.4.1. Dobra inwestycyjne
1.4.2. Materiały
1.4.3. Dobra użytkowe
1.4.4. Zakupy dóbr zaopatrzeniowych
Rozdział 2. Prezentacja firmy KREX z o.o.
2.1. Ogólna charakterystyka firmy
2.2. Struktura organizacyjna
2.3. Otoczenie i pozycja rynkowa
Rozdział 3. Analiza zarządzania logistyką zaopatrzenia na przykładzie firmy KREX z o.o.
3.1. Przepływ produktów w łańcuchu dostaw
3.2. Logistyka magazynowa i składowanie
3.3. Przepływ informacji
3.4. Prognozowanie sprzedaży
Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Wpływ globalizacji na funkcjonowanie logistyki

Wstęp
Rozdział I. Globalizacja i jej wpływ na działalność gospodarczą
1.1. Istota i cechy procesu globalizacji
1.2. Wpływ globalizacji na działalność gospodarczą
1.3. Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców
1.4. Negatywne symptomy globalizacji
Rozdział II. Logistyka jako przedmiot działalności firmy
2.1. Definicje logistyki
2.2. Płaszczyzny logistyki
2.2.1. Zaopatrzenie
2.2.2. Zarządzanie transportem
2.3. Usługi wchodzące w zakres logistyki
2.4. Zarządzanie procesami logistycznymi w korporacjach międzynarodowych
Rozdział III. Wpływ globalizacji na funkcjonowanie logistyki
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Powstawanie i działalność korporacji DHL na rynku usług kurierskich

Wstęp 5
Rozdział 1. Charakterystyka fuzji 7
1.1. Pojęcie fuzji 7
1.2. Znaczenie fuzji 15
1.3. Główne typy fuzji 16
1.4. Fuzja jako proces integracji działań przedsiębiorstw 20
Rozdział 2. Charakterystyka firmy DHL 27
2.1. Historia przedsiębiorstwa 27
2.2. Struktura organizacyjna 30
2.3. Misja i cele 34
2.4. Oferta firmy 36
2.5. Udział DHL w światowym rynku usług kurierskich 39
Rozdział 3. Łączenie się firm na podstawie przedsiębiorstwa DHL 45
3.1. Fuzja DHL 45
3.2. Fuzje i przejęcia w branży transportowej 49
Zakończenie 65
Bibliografia 69
Spis tabel 71
Spis rysunków 73

Polityka transportowa w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Założenia wspólnej polityki transportu drogowego 4
1.1. Geneza, przesłanki powstania i zakres wspólnej polityki transportowej 4
1.2. Założenia polityki wspólnotowej w płaszczyźnie transportu drogowego 9
1.3. Rozwój polityki transportowej w strukturach wspólnoty europejskiej 14
1.4. Unia i kraje pozaunijne – problematyka wzajemnych stosunków transportu drogowego 26
Rozdział II. Dostosowanie polityki transportowej w Polsce do wymogów Unii Europejskiej 31
2.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie transportu i modernizacji infrastruktury 31
2.2. Warunki realizacji założeń międzynarodowego transportu drogowego rzeczy i osób po przystąpieniu Polski do UE 36
2.3.Transport drogowy jako element modernizacji polskiej infrastruktury transportowej 40
2.4. Przygotowanie polskiego transportu w zakresie ochrony środowiska 44
Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju transportu drogowego w Polsce w aspekcie funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim 51
3.1. Uwarunkowania strategii rozwoju transportu drogowego w Polsce 51
3.2. Natężenie konkurencji i jej wpływ na zmiany w sektorze transportu 56
3.3. Wyznaczniki konkurencyjności prywatnych i państwowych przewoźników samochodowych w Polsce 60
3.4. Szanse i zagrożenia dla polskich przewoźników na wspólnym rynku 66
Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 74