Prace dyplomowe z kierunku: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

Rozwój transportu intermodalnego w Polsce

Wstęp 2

1. Charakterystyka transportu intermodalnego 4
1.1. Pojęcie transportu intermodalnego 4
1.2. Istota przewozów intermodalnych 7

2. Charakterystyka rynku transportu intermodalnego 14
2.1. Rozwój transportu intermodalnego w Polsce 14
2.2. Transport intermodalny a polityka UE 16

3. Podstawowe bariery w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce 24

4. Klasyfikacja transportu intermodalnego 33

5. Infrastruktura punktowa 43
5.1. Terminale kontenerowe 43
5.2. Terminale szynowo-drogowe 46
5.3. Terminale(centra)logistyczne 50

6. Infrastruktura liniowa 53
6.1. Przewozy lądowe 53
6.2. Przewozy wodne 58
6.3. Środki transportu i jednostki ładunkowe 61

7. Wyposażenie w środki transportu i jednostki ładunkowe 67

8. Cele i kierunki rozwoju transportu intermodalnego 73

Zakończenie 81
Bibliografia 86
Spis tabel 89
Spis rysunków 90
Spis zdjęć 91

Organizacja zaopatrzenia materiałowego na podstawie stacji Statoil

Wstęp 2

Rozdział I. Kierowanie sferą zaopatrzenia materiałowego 4
1.1. Determinanty podejścia strategicznego w zarządzaniu zaopatrzeniem materiałowym 4
1.2. Modelowe ujęcie opcji strategicznych w obszarze zaopatrzenia materiałowego przedsiębiorstwa 11
1.3. Potencjał strategiczny w sferze zaopatrzenia materiałowego przedsiębiorstw 19

Rozdział II. Organizacja służb zaopatrzenia 25
2.1. Nazwa służb zaopatrzenia 25
2.2. Przedmiot działalności służb zaopatrzenia materiałowego 28
2.3. Umiejscowienie służb zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 39
2.4. Przygotowanie służb zaopatrzenia pod względem zasobów 41

Rozdział III. Zaopatrzenie materiałowe na podstawie stacji Statoil 43
3.1. Prezentacja i charakterystyka działalności stacji Statoil 43
3.2. Struktura organizacyjna 47
3.3. Komórka zaopatrzenia materiałowego 49
3.3.1. Zadania i kompetencje 49
3.3.2. Procedury działania 51
3.3.3. Dokumentacja 55
3.4. Wnioski 55

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 61

Organizacja sieci logistycznej na przykładzie Apator S.A.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. RODZAJE SIECI LOGISTYCZNYCH 3
1.1. Pojęcie sieci logistycznej 3
1.2. Cel tworzenia sieci logistycznej 9
1.3. Rodzaje sieci 13

ROZDZIAŁ II. SIEĆ LOGISTYCZNA APATOR S.A. 22
2.1. Potrzeba tworzenia zintegrowanych sieci logistycznych w opinii przedsiębiorców 22
2.2. Analiza przypadku — Apator SA 29
2.2.1. Wirtualna logistyka — zakup komponentów elektroniki 29
2.2.2. Wirtualna logistyka – integracja z dostawcami 32

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA SIECI LOGISTYCZNEJ 36
3.1. Przepływ informacji w sieci dostaw 37
3.2. Przepływ informacji między procesami w przedsiębiorstwie 39
3.2. Integracja i przepływ informacji w łańcuchu klient – przedsiębiorstwo-dostawca 40
3.3. Struktura kosztów w sieci 44

ZAKOŃCZENIE 48
BIBLIOGRAFIA 49
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 51

Miejsce firmy Vos Logistics Polska na polskim i międzynarodowym rynku przewozów samochodowych

Wstęp

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo transportu samochodowego jako podmiot rynku usług transportowych
1. Pojecie transportu i usługi transportowej
2. Struktura rynku usług transportowych
3. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego
4. Specyfika transportu samochodowego

Rozdział 2. Uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku międzynarodowych towarowych przewozów samochodowych.
1. Porozumienia międzynarodowe
2. Przepisy unijne regulujące transport drogowy

Rozdział 3. Sektor międzynarodowych przewozów towarowych transportu samochodowego w Polsce
1. Regulacje prawne
2. Specyfika sektora
3. Perspektywa rozwoju sektora

Rozdział 4. Konkurencyjność firmy Vos Logistics Polska i jej działalność na polskim i międzynarodowym rynku usług transportowych
1. Historia firmy
2. Charakterystyka działalności
3. Strategia
4. Analiza SWOT
5. Konkurencyjność i dalszy rozwój.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr
1. Magazyny w systemach logistycznych
2. Wyposażenie magazynów
3. Procesy magazynowe
4. Zarządzanie procesami magazynowymi

Rozdział liczy 16 stron

Logistyka, zarządzanie procesami logistycznymi

Wstęp 3

Rozdział 1
FUNKCJE LOGISTYKI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH 5
1.1. Definicje logistyki 5
1.2. Zadania i cele logistyki 9
1.3. Kierunki rozwój koncepcji logistyki 14

Rozdział 2
SYSTEM LOGISTYCZNY ORAZ JEGO PROCESY 20
2.1. Procesy logistyczne 20
2.2. Systemy wsparcia logistycznego 25
2.3. Zastosowania systemu wsparcia logistycznego 30
2.4. Podstawowe zasady projektowania systemu wsparcia logistycznego 32

Rozdział 3
DZIAŁANIA LOGISTYCZNE W FIRMIE SCHENKER 36
3.1. Charakterystyka firmy Schenker 36
3.2. Segmenty działalności i strategia firmy 39
3.3. Strategie logistyczne przedsiębiorstwa 42
3.4. Wnioski 46

Zakończenie 51
Bibliografia 52
Spis tabel 54
Spis rysunków 55

Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Schenker

WSTĘP 3

Rozdział 1.
LOGISTYKA W DYSTRYBUCJI TOWARÓW 5
1.1. Pojęcie dystrybucji – nowatorskie podejście 5
1.2. Kanały dystrybucji 11
1.3. Dystrybucja w dobie internetu 16
1.4. Zarządzanie logistyczne w dystrybucji 20

Rozdział 2.
ROLA OBSŁUGI KLIENTA 27
2.1. Definicja obsługi klienta w przedsiębiorstwie 27
2.2. Elementy obsługi klienta 31
2.3. Strategie w obsłudze klienta 37
2.4. Programy lojalnościowe 42
2.5. Obsługa posprzedażowa 46

Rozdział 3.
LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SCHENKER Sp. z o.o. 48
3.1. Powstanie i rozwój firmy 48
3.2. Struktura organizacyjna firmy 51
3.3. Kompleksowe rozwiązania logistyczne 53
3.3.1. Strategia zorientowana na klienta 57
3.3.2. E-fulfillment services 57
3.4. Ocena logistycznej obsługi klienta 60

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL 67
SPIS RYSUNKÓW 68

Działalność marketingowa w logistyce

Wstęp 2
Rozdział I. Zadania i miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i przedmiot logistyki 4
1.1.1. Geneza i rozwój logistyki 4
1.1.2. Cele i zadania logistyki 6
1.1.3. Procesy logistyczne 8
1.2. Ewolucja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie 9
1.3. Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania 13
1.4. Logistyka jako element przewagi konkurencyjnej 21
Rozdział II. Marketing i logistyka w strategiach konkurencji 25
2.1. Marketing w zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa 25
2.2. Logistyka jako składnik strategii konkurencji 29
2.3. Relacje pomiędzy marketingiem a logistyką 33
2.3.1. Marketing logistyczny 33
2.3.2. Logistyka marketingowa 35
2.3.3. Alianse strategiczne 37
2.4. Obszary współpracy marketingu i logistyki 38
Rozdział III. Efektywność decyzji marketingowo – logistycznych na przykładzie restauracji McDonald’s i podmiotu współpracującego Logpol Sp. z o.o. 44
3.1. Prezentacja podstawowej działalności restauracji McDonald’s 44
3.2. Logistyka a zarządzanie przedsiębiorstwem 48
3.2.1. Zarządzanie jakością 49
3.2.2. Zarządzanie informacjami 51
3.2.3. Marketing 53
3.3. Badania efektywności podjętych decyzji logistycznych 57
3.4. Wnioski 59
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków i tabel 66

Determinanty kształtujące portfel usług w firmie logistycznej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA RYNKU I MARKETINGU USŁUG 5
1. Rola usług w gospodarce narodowej 5
2. Charakterystyka i klasyfikacja usług 8
3. Odmienności marketingu usług 12
4. Specyfika marketingu mix w zarządzaniu usługami 19

ROZDZIAŁ II. ISTOTA I SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA PORTFELA PRODUKTÓW W PRZEDSIĘBIORWIE OFERUJĄCYM USŁUGI LOGISTYCZNE 28
1. Usługowa opcja rozwoju gospodarczego 29
2. Organizacja produkcji i sprzedaży usług 35
3. Specyfika a zakres świadczenia usług logistycznych 38
4. Znaczenie jakości w przedsiębiorstwie usługowym 42

ROZDZIAŁ III. POZYCJA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RABEN POLSKA W SEKTORZE USŁUG 45
1. Historia powstania 45
2. Oferta usług 48
3. Pozycja firmy na rynku 54
3.1. Krajowy rynek usług logistycznych 54
3.2. Międzynarodowy rynek usług 58
4. Korzyści płynące ze współpracy z firmą 63

ROZDZIAŁ IV. SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA PORTFELA USŁUG I JEGO ZNACZENIE W FIRMIE RABEN POLSKA 65
1. Jakość i sprawność operacji logistycznych 65
2. Szybka informacja i „know how” 67
3. Kompleksowa oferta usług 70
4. Bezpieczeństwo i efektywność codziennej obsługi 71

ZAKOŃCZENIE 83

BIBLIOGRAFIA 86

SPIS RYSUNKÓW 90

Rola CRM w działalności sprzedażowej przedsiębiorstwa

Wstęp 4

Rozdział I. Zarządzanie kontaktami z klientami 6
1.1. Pojęcie oraz architektura CRM 6
1.2. Zasadnicze właściwości systemu CRM 10
1.3. Geneza rozwoju CRM 16
1.4. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju CRM 18
1.5. CRM jako filozofia zarządzania 23

Rozdział II. Ogólna charakterystyka firmy Michelin Polska Sp. z o.o. 29
2.1. Grupa Michelin i „narodziny” ludzika Michelin 29
2.2. Struktura organizacyjna i produkty Michelin Polska Sp. z o.o. 31
2.3. Misja i wartości Michelin Polska Sp. z o.o. 37
2.4. Strategia oraz podstawy funkcjonowania Michelin Polska Sp. z o.o. 39
2.5. Kształtowanie relacji z klientem Michelin Polska Sp. z o.o. 45

Rozdział III. Innowacyjne rozwiązania w firmie Michelin Polska Sp. z o.o. 49
3.1. Wykorzystanie Call Center jako narzędzia w poprawie efektywności sprzedaży 49
3.2. Wykorzystanie Extranetu 51
3.3. Baza danych klientów jako element CRM 53

Podsumowanie 61

Bibliografia 65

Spis rysunków 68

Spis fotografii 69

Załącznik 70