Analiza działalności wybranego przedsiębiorstwa Transportowo Spedycyjnego

1. Wstęp 3

2. Cel i teza pracy 4

3. Metody badawcze 5

4. Specyfika działalności transportowo-spedycyjnej 6
4.1. Charakterystyka transportu 6
4.2. Charakterystyka spedycji 15
4.3. Podstawowe zagadnienia działalności transportowo-spedycyjnej 22

5. Ocena działalności przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych 26
5.1. Istota analizy wskaźnikowej 26
5.2. Wskaźniki ekonomiczne 27
5.3. Wskaźniki logistyczne 42
5.4. Wskaźniki techniczne 43

6. Charakterystyka rynku transportowego w Polsce 51

7. Charakterystyka działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS 66
7.1. Charakterystyka podmiotu badawczego 66
7.2. Misja i cele przedsiębiorstwa 70
7.3. Oferta transportowo-spedycyjna 71
7.4. Przebieg procesu transportowego 74
7.5. Analiza strategiczna firmy AUTO-TRANS 83
7.6. Analiza pięciu sił konkurencji Portera firmy AUTO-TRANS 91
7.7. Sytuacja przedsiębiorstwa na rynku 92

8. Ocena działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowo spedycyjnego
AUTO-TRANS 94
8.1 Ocena z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych 94
8.2 Ocena z wykorzystaniem wskaźników technicznych i logistycznych 98

9. Podsumowanie i wnioski 107

10. Bibliografia 110

11. Spisy rysunków 113

12. Spis tabel 114

13. Spis wykresów 115

14. Załączniki 116

Wstęp

Współczesne życie gospodarcze i społeczne opiera się na wielu rozwiązaniach technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, nieznanych poprzednim cywilizacjom, rozwiązaniach stworzonych w ciągu minionych dziesięcioleci. Największe znaczenie mają rozwiązania dostępne ogółowi społeczeństwa, stanowiące przedmiot trwałego zapotrzebowania, tanie w użytkowaniu i pozwalające się adaptować do specyficznych uwarunkowań.

W zakresie potrzeby pokonywania przestrzeni transport samochodowy okazał się rozwiązaniem najbardziej udanym, gdyż może być równie efektywnie wykorzystywany na krótkich i długich dystansach, do wykonywania małych i dużych ilości przewozów, w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej, zarobkowo i na użytek własny. Trudno jest wyobrazić sobie operacje logistyczne przedsiębiorstw i normalne funkcjonowanie gospodarstw domowych bez transportu samochodowego, przy jego poważnym ograniczeniu (np. po drastycznym wzroście cen paliw silnikowych), a jeszcze trudniej jest stworzyć alternatywną do samochodu formę transportu, zwłaszcza w zakresie pokonywania przestrzeni w skali lokalnej.

W niniejszej pracy zostanie przedstawiona analiza działalności transportowo-spedycyjnej przedsiębiorstwa AUTO-TRANS, które świadczy usługi wykorzystując transport samochodowy. Na wstępie pracy zostanie przedstawiona specyfika działalności transportowo-spedycyjnej. Następnie omówione zostaną narzędzia pomocne przy dokonywaniu oceny działalności przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych. W dalszej części pracy zostanie scharakteryzowany rynek transportowy w Polsce oraz działalność wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS. Istotną część badań będzie stanowić ocena działalności badanego przedsiębiorstwa. Zwieńczeniem przeprowadzonych badań będzie dokonanie podsumowania i wskazanie wniosków z przeprowadzonej analizy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w badaniach zostaną wykorzystane materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS.