Rozwój usług hotelarskich

Wstęp 3
Rozdział I Wybrane teoretyczne aspekty dotyczace usług i przdsiębiorstw hotelarskich 7
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania hotelu w sektorze usług hotelarskich 7
1.1.1. Definicja hotelu oraz określenie pojęcia usług hotelarskich w prawie polskim. 7
1.1.2. Szczegółowe uwarunkowania prawne funkcjonowania hoteli wynikające z wejścia do Unii Europejskiej. 10
1.2. Charakterystyka usług hotelarskich 14
1.2.1. Istota usługi hotelarskiej 14
1.2.2. Wybrane kierunki usług hotelarskich 16
1.3. Zarządzanie hotelem 19
1.3.1. Struktura organizacyjna hotelu 19
1.3.2. Struktura zarządzania hotelem 22
1.3.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 24
Rozdział II Rola i znaczenie analizy finansowej zarządzania hotelem 29
2.1. Analiza finansowa na tle zakresu przedmiotowego analizy ekonomicznej hotelu 29
2.2. Cele, rodzaje, postacie i odbiór analizy finansowej oraz jej znaczenie w działaniu hotelu 35
2.3. Kondycja finansowa hotelu 45
2.3.1. Źródła przychodów i składniki kosztów operacyjnych 45
2.3.2. Standardowy System Rachunkowości Hotelowej (SSRH) 49
Rozdział III Analiza działalności i kondycji finansowej Hotelu „Orion” w Sosnowcu 51
3.1. Prezentacja hotelu 51
3.2. Struktura organizacyjna 55
3.3. Zatrudnienie 59
3.4. Charakterystyka klientów 61
3.5. Kondycja finansowa pionowa i pozioma strat i zysków 66
Zakończenie 71
Bibliografia 75
Spis tabel 77
Spis rysunków 79