Idealny hotel. Usługi hotelowe w oczach klienta

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE HOTELARSTWA 4
1.1. Istota hotelarstwa 4
1.2. Klasyfikacja obiektów noclegowych 10
1.3. Miejsce hotelarstwa w gospodarce turystycznej 13
1.4. Czynniki determinujące efektywność funkcjonowania hotelu 17
1.5. Współczesne tendencje w budowie, wyposażaniu i eksploatacji obiektów hotelarskich 22
ROZDZIAŁ II. USŁUGI HOTELARSKIE 29
2.1. Istota usługi hotelarskiej 29
2.2. Rodzaje usług hotelarskich 31
2.3. Metody zarządzania jakością usług w hotelarstwie 38
2.4. Ceny w hotelarstwie 43
2.5. Promocja usług hotelarskich 45
2.6. Sprzedaż usług hotelarskich 51
ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 56
3.1. Przedmiot i cel badań 56
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 58
3.3. Metody i techniki badań 64
3.4. Charakterystyka próby badawczej 69
ROZDZIAŁ IV. IDEALNY HOTEL W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 71
4.1. Analiza wyników badań 71
4.2. Wnioski 77
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS TABEL 90
SPIS WYKRESÓW 91
Aneks 92