Działalność kredytowa banków w Polsce

Wstęp 3

Rozdział 1 Geneza i ewolucja systemu kredytowego 5
1.1 Specyfika kredytu 5
1.2 Klasyfikacja kredytów bankowych 10
1.3 Operacja udzielenia kredytu 14
1.4 Ryzyko kredytowe 16
1.5 Czynniki występowania ryzyka kredytowego 21

Rozdział 2 Procedury kredytowe 26
2.1 Rozpoczęcie procedury kredytowej 26
2.2 Wniosek kredytowy i decyzja kredytowa 29
2.3 Umowa kredytu 32
2.4 Zabezpieczenia kredytowe – monitoring kredytowy 37
2.5 Praktyczne zadania dla banków w zakresie wdrażania nowych regulacji 40

Rozdział 3 Sytuacja na rynku kredytów w Polsce 42
3.1 Rynek kredytowy w Polsce 42
3.2 Analiza kredytów dla przedsiębiorstw w latach 2016-2018 44
3.3 Analiza kredytów mieszkaniowych w latach 2016-2018 49
3.4 Analiza kredytów konsumpcyjnych w latach 2016-2018 52

Zakończenie 55
Bibliografia 57
Spis tabel 60
Spis rysunków 61
Spis wykresów 62
Załączniki 63

Wstęp

Słowo „kredyt” w dawniejszym języku polskim oznaczało zaufanie, wiarę. Pożyczający pieniądze okazywał zaufanie i wiarę, że pożyczkobiorca odda mu pieniądze. Bank udzielając kredytu leż okazuje zaufanie i oczekuje zwrotu pieniędzy. Ponieważ nie zawsze lak się dzieje, z powodów niezależnych lub zależnych od kredytobiorcy, banki oprócz okazywanego zaufania sprawdzają jeszcze zdolność kredytową klienta i dodatkowo zabezpieczają się na innych jego aktywach. Ryzyko nieotrzymania zwrotu pożyczonych pieniędzy jest podstawowym ryzykiem banku.

Nasze codzienne doświadczenie potwierdza, że osiąganie założonych celów zawsze jest niepewne. Ciągle towarzyszy nam obawa – u jednych silniejsza, u innych słabsza – że może się nie udać. Zakres tej niepewności jest różny w odmiennych obszarach aktywności. Inaczej to wygląda, jeśli budujemy dom, przestrzegając obowiązujących norm budowlanych, inaczej – jeśli poszukujemy atrakcyjnej pracy, oświadczamy się naszej wybrance, czy leż przewidujemy pogodę. Podstawowa różnica pomiędzy tymi działaniami polega na różnych uwarunkowaniach rezultatu naszej aktywności. Chodzi o możliwości zdefiniowania charakteru zdarzenia i opisania go w mierzalny sposób. Istotna jest też znajomości zachowań w długim szeregu podobnych, wcześniejszych zdarzeń. Jeśli z podobnymi zdarzeniami mieliśmy do czynienia wiele razy, to doświadczenie podpowiada nam, jaki będzie dalszy ciąg. Dlatego w jednych obszarach jesteśmy w stanie, lub mamy takie poczucie, dość dokładnie przewidzieć rezultat naszych działań, a w innych możliwość laka jest bardzo ograniczona. Tak samo dzieje się w przypadku zadłużenia kredytowego.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty działalności kredytowej banków w Polsce. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to geneza i Ewolucja systemu kredytowego: historia kredytu, definicja kredytu, klasyfikacja kredytów bankowych, udzielanie kredytu.

Rozdział drugi to procedury kredytowe: rozpoczęcie procedury kredytowej, wniosek kredytowy, decyzja kredytowa, umowa kredytu oraz zabezpieczenia kredytowe, praktyczne zadania dla banków w zakresie wdrażania nowych regulacji.

Rozdział trzeci to sytuacja na rynku kredytów w Polsce: rynek kredytowy w Polsce, analiza kredytów dla przedsiębiorstw w latach 2016-2018, analiza kredytów mieszkaniowych w latach 2016-2018, analiza kredytów konsumpcyjnych w latach 2016-2018.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.