Hipoteka na nieruchomości jako prawne zabezpieczenie wierzytelności w banku

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI JAKO PODSTAWY ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW 4
1.1. Istota i funkcje nieruchomości 4
1.2. Klasyfikacja nieruchomości 9
1.3. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 13
1.4. Hipoteka w świetle aktualnego stanu prawnego 17

ROZDZIAŁ II. KREDYTY HIPOTECZNE I ICH ZABEZPIECZENIA 23
2.1. Podstawowe formy kredytów hipotecznych 23
2.2. Listy zastawne źródłem finansowania kredytów hipotecznych 28
2.3. Warunki i procedury udzielania kredytów hipotecznych 32
2.4. Inne warunki udzielenia kredytu hipotecznego 36

ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W DOBIE KRYZYSU FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE BANKÓW: POLBANK I NORDEA 39
3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w czasach kryzysu finansowego 39
3.2. Charakterystyka banku POLBANK i jego oferty kredytów hipotecznych 42
3.3. Charakterystyka banku NORDEA i jego oferty kredytów hipotecznych 45
3.4. Analiza porównawcza warunków udzielania kredytów hipotecznych 48

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 57
SPIS RYSUNKÓW 63
SPIS TABEL 64

WSTĘP

Budownictwo, nie bez racji, nazywane jest kołem zamachowym gospodarki. Rosnąca koniunktura w tej dziedzinie wywołuje ożywienie również w przemyśle i usługach. Konieczne jest jednak stworzenie systemu aktywnego finansowania inwestycji w nieruchomości, gdyż są to inwestycje o ogromnych kosztach i rzadko kiedy inwestorzy są w stanie sfinansować je bez sięgania po środki z zewnątrz.
W gospodarce rynkowej system finansowania budownictwa charakteryzuje się istnieniem sprawnego systemu długoterminowych kredytów zabezpieczonych hipoteką, które wydają się korzystne dla obu stron umowy kredytowej. Kredytodawcy wymagają bowiem zabezpieczenia spłaty kredytów na możliwie stałym czynniku, a za tradycyjnie najważniejszy środek zabezpieczenia kredytów przeznaczonych na nieruchomości uważana jest hipoteka. W krajach Unii Europejskiej aż 80% zadłużenia prywatnych gospodarstw domowych ma swoje źródło w kredytach zabezpieczonych hipoteką.

Mając na uwadze powyższe uwagi, celem niniejszej pracy było ukazanie problematyki hipoteki na nieruchomości jako prawnego zabezpieczenia wierzytelności w banku. Rozważania zawarto w trzech rozdziałach, gdzie dwa pierwsze rozdziały stanowiły analizę teoretyczną, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część pracy.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano nieruchomość jako podstawę zabezpieczenia kredytów. Na wstępie przedstawiono istotę i funkcje nieruchomości. Dokonano także klasyfikacji nieruchomości oraz omówiono specyfikę nieruchomości w otoczeniu rynkowym. Pod koniec rozdziału zdefiniowano hipotekę w świetle aktualnego stanu prawnego.

W rozdziale drugim ukazano kredyty hipoteczne i ich zabezpieczenia. Przedstawiono podstawowe formy kredytów hipotecznych oraz istotę listów zastawnych, jako źródła finansowania kredytów hipotecznych. Omówiono także warunki i procedury udzielania kredytów hipotecznych oraz inne warunki udzielania kredytów hipotecznych.

W rozdziale trzecim dokonano analizy porównawczej warunków udzielania kredytów hipotecznych w dobie kryzysu finansowego na przykładzie Polbanku oraz banku Nordea. Badania rozpoczęto od ukazania ogólnej sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w czasach kryzysu finansowego. Następnie dokonano ogólnej charakterystyki badanych banków oraz ich oferty kredytów hipotecznych. W ostatniej części rozdziału trzeciego dokonano analizy porównawczej warunków udzielania kredytów hipotecznych w Polbanku oraz w banku Nordea.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Polbanku i banku Nordea oraz wyniki raportów Gold Finance na temat sytuacji na rynku kredytów hipotecznych.