Doskonalenie procedury udzielania kredytów konsumpcyjnych Banku PKO BP S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Organizacja, elementy organizacji, struktury organizacyjne 4
1.1. Pojęcie i cele i organizacji 4
1.2. Klasyfikacja organizacji 10
1.3. Podstawowe elementy organizacji 15
1.4. Procedury i reguły jako narzędzie koordynacji struktury organizacyjnej 21
1.5. Pojęcie i funkcje struktury organizacji 26

Rozdział II. Metodyka DSO – doskonalenie struktur organizacyjnych banku 34
2.1. Identyfikacja 34
2.2. Koncepcje 43
2.3. Analiza 58
2.4. Projektowanie 64

Rozdział III. Zagadnienie metodyczne badań 71
3.1. Cel, przedmiot, zakres badań 71
3.2. Zastosowane metody badawcze 73
3.3. Charakterystyka Banku PKO BP S.A. 76
3.4. Opis produktów bankowych 82

Rozdział IV. Analiza i ocena przyznawania kredytów mieszkaniowych Banku PKO BP S.A. 85
4.1. Opis kredytów mieszkaniowych w PKO BP S.A. 85
4.1.1. Kredyt mieszkaniowy „Własny Kąt” hipoteczny 85
4.1.2. Kredyt mieszkaniowy z dopłatami „Rodzina na swoim” 88
4.2. Analiza procedury przyznawania kredytów mieszkaniowych 91
4.3. Ocena procedury przyznawania kredytów mieszkaniowych na podstawie badań ankietowych 98
4.4. Wnioski z przeprowadzonych badań 104

Zakończenie 109
Bibliografia 111
Spis rysunków i tabel i wykresów 115
Załącznik – kwestionariusz ankiety 117

Wstęp

Współczesne organizacje, w jakich funkcjonujemy i jakie nas otaczają, to przede wszystkim formalne instytucje życia społecznego takie chociażby takie jak banki. Istnieje wiele interesujących teorii organizacji, z których jedne zakładają, że rzeczywistość jest obiektywna, można ją poddać badaniom, a co za tym idzie zrozumieć i w miarę obiektywnie przedstawić. Można zatem potraktować organizację jako zewnętrzny i niezależny od badacza obiekt, który można opisać z jednego lub wielu punktów widzenia, nie zmieniając owej organizacji. Inne teorie zakładają, że rzeczywistość jest subiektywna i że sam akt obserwacji zmienia obiekt. Dotyczy to organizacji, w sposób szczególny, gdyż każdy z nas, będąc częścią organizacji zmienia ją już przez sam proces obserwowania.

Niezależnie od tego, jakie podejście do organizacji jest stosowane, trzeba pamiętać, że aby spełniała ona swoje cele, musi być stale doskonalona, w związku z czym celem niniejszej pracy była analiza doskonalenia struktur organizacyjnych poprzez analizę i ocenę procedur udzielania kredytów bankowych.

Rozważania zawarto w czterech rozdziałach. Dwa pierwsze rozdziały stanowią rozważania teoretyczne, natomiast dwa koleje rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano zagadnienia związane z organizacją, jej elementami oraz ze strukturą organizacji. Na wstępie zdefiniowano pojęcie organizacji oraz przedstawiono jej cele. Każda organizacja pojmowana jako system społeczno-techniczny, uporządkowany strukturalnie i zdolny do wykonania określonej funkcji transformacyjnej oraz nastawiony na realizację określonego celu, chcąc wzrastać i rozwijać się w otoczeniu swego działania, musi być właściwie prowadzona ku wytyczonym celom. Musi działać zgodnie z opracowaną strategią określającą drogi i środki pozwalające jej zrealizować sformułowaną misję, unikać rozmaitych zagrożeń i wykorzystywać okazje dla osiągnięcia korzyści materialnych i budowy swego wizerunku jako partnera solidnego, wrażliwego na sprawy zewnętrzne i odpowiedzialnego społecznie. Dokonano także klasyfikacji organizacji oraz wymieniono podstawowe elementy organizacji. Omówiono procedury i reguły jako narzędzie koordynacji struktury organizacyjnej. Pod koniec rozdziału zdefiniowano pojęcie i przedstawiono funkcje struktury organizacji.

W rozdziale drugim przedstawiono metodykę doskonalenia struktur organizacyjnych banku. Co prawda działanie wszystkich organizacji polega w zasadzie na realizacji określonych procesów, to jednak w ferworze tworzenia coraz większych organizacji – zwłaszcza gdy stosowane są zasady biurokracji – procesy zeszły na drugi plan. W rozdziale tym omówiono też identyfikacje struktur organizacyjnych, ich koncepcje oraz analizę a także istotę projektowania doskonalenia struktur organizacyjnych.

W rozdziale trzecim przedstawiono zagadnienia metodyczne badań. Można powiedzieć, że metodologia to tyle, co nauka o metodach badania stosowanych w jakiejś nauce czy naukach. Jednakże zarówno słowo „badanie”, jak i „metoda badawcza” mogą być rozumiane bądź węziej, bądź szerzej. W rozumieniu węższym „badanie” to ten fragment ogółu czynności naukowych, ten odcinek procesu poznawczego, który polega na zbieraniu i analizie danych w toku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z rzeczywistością badaną i który zmierza do uzyskania odpowiedzi na sformułowane uprzednio pytanie czy do rozstrzygnięcia prawdziwości sformułowanej hipotezy. W rozdziale tym przedstawiono cel, przedmiot i zakres badań oraz zastosowane metody badawcze. Następnie dokonano ogólnej charakterystyki Banku PKO BP S.A. oraz opisano jego produkty bankowe.

W rozdziale czwartym dokonano analizy i oceny przyznawania kredytów mieszkaniowych Banku PKO BP S.A. Badania rozpoczęto od opisania dwóch rodzajów kredytów mieszkaniowych w PKO BP S.A. Następnie przeprowadzono analizę procedury przyznawania kredytów mieszkaniowych. W badaniach dokonano także oceny procedury przyznawania kredytów mieszkaniowych na podstawie badań ankietowych. Pod koniec rozdziału empirycznego wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych badań.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne banku PKO BP S.A. W badaniach oparto się także na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród pracowników banku.