Prace dyplomowe z dziedziny: Administracja

prace dyplomowe z administracji – prace magisterskie i licencjackie z zakresu administracji, samorządu terytorialnego

Technologie informatyczne w administracji

Wstęp 4

Rozdział I. Technologie a zmiany cywilizacyjne 5
1.1. Technologia w życiu człowieka 5
1.2. Przemiany technologiczne 11
1.3. Rewolucja cyfrowa 13
1.4. Technologia lata dziewięćdziesiątych 15
1.5. Technologie informatyczne a gospodarka 17

Rozdział II. Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce 24
2.1. Ustawa o informatyzacji i obecny kierunek rozporządzeń 26
2.2. Systemy typu e-government 28
2.2.1. Wrota Polski 28
2.2.2. Wrota Polski do Europy 34
2.3. Rejestry państwowe w kraju 35
2.4. Systemy EDI i systemy typu work-flow 39
2.5. Sieć Teleinformatyczna Administracji Publicznej (STAP) 42
2.6. Wspólne normy teleinformatyczne 44

Rozdział III. Prezentacja infrastruktury programu „Wrota Polski” na przykładzie strony internetowej x 47
3.1. Prezentacja strony internetowej x 47
3.2. Unifikacja prezentacji internetowych stron administracji 49
3.2.1. Przeniesienie priorytetowych publicznych usług na elektroniczną platformę 50
3.2.2. Modernizacja infrastruktury 52
3.2.3. Zbudowanie elektronicznych katalogów 53
3.3. Doskonalenie obecnie dostępnych usług świadczonych elektronicznie 56
3.4. Edukacyjne oraz promocyjne działania 61

Zakończenie 65

Bibliografia 67
Spis rysunków 70

Referendum lokalne

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i rola referendum we współczesnym państwie demokratycznym 5
1. Pojęcie ogólne demokracji i referendum 5
2. Rodzaje demokracji 10
3. Referendum w Polsce w świetle konstytucji i ustaw 13
4. Rola referendum we współczesnym państwie 22
Rozdział II. Przedmiot i zakres referendum 28
1. Przedmiot referendum 28
2. Zasięg referendum 36
3. Rodzaje referendów 39
4. Inicjatywa ludowa, weto ludowe, konsultacje 45
Rozdział III. Procedura inicjowania i przeprowadzania referendum lokalnego 48
1. Z inicjatywy organu stanowiącego 52
2. Na wniosek mieszkańców 57
3. Określanie wyników referendum 59
4. Ważność referendum i jego weryfikacja 61
Zakończenie 64
Wykaz źródeł i literatury przedmiotu 66
Spis rysunków 70

Prawnomaterialne aspekty pomocy niepełnosprawnym

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy ukazuje istotę pomocy społecznej. Przedstawiono tu genezę, cele, formy oraz strukturę polskiej pomocy społecznej.

W rozdziale drugim zawarte zostały zagadnienia dotyczące administrowania pomocą społeczną. Przedstawiono tu kompetencje administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej jak również uprawnienia podmiotów niepublicznych w sferze pomocy społecznej.

Aspekty dotyczące administrowania sprawami osób niepełnosprawnych przedstawiono w trzecim rozdziale pracy.

W czwartym rozdziale ukazane zostały świadczenia i usługi jakie przysługują osobom niepełnosprawnym.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Rozdział I
POMOC SPOŁECZNA JAKO FORMA ADMINISTRACJI ŚWIADCZĄCEJ

1. POMOC SPOŁECZNA JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH PŁASZCZYZN DZIAŁANIA
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2. GENEZA I CELE POMOCY SPOŁECZNEJ

3. PODSTAWOWE FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

4. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

5. ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

6. STRUKTURA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE

6.1 Ośrodki pomocy społecznej jako podstawowa jednostka organizacyjna
6.2 Powiatowe centra pomocy rodzinie
6.3 Regionalne ośrodki pomocy społecznej
6.4 Domy pomocy społecznej
6.5 Ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej

Rozdział II ADMINISTROWANIE POMOCĄ SPOŁECZNĄ

1. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego

1.1 Zadania gminy
1.2 Zadania powiatu
1.3 Zadania województwa samorządowego

2. Kompetencje administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej

2.1 Uprawnienia wojewody

2.2 Kompetencje ministra
2.3 Rada Pomocy Społecznej

3. Uprawnienia podmiotów niepublicznych w sferze pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ III. ADMINISTROWANIE SPRAWAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Zasady konstytucyjne dotyczące osób niepełnosprawnych

2. Ogólna charakterystyka sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych w
Polsce

ROZDZIAŁ IV. ŚWIADCZENIA I USŁUGI PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

1. Świadczenia o charakterze finansowym
2. Świadczenia o charakterze rzeczowym
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
4. Umieszczanie w domach pomocy społecznej

Postępowanie z towarami celnymi

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza ceł i prawa celnego 4
1.1. Pojęcie i rodzaje ceł 4
1.2. Geneza prawa celnego obowiązującego w Polsce 13

Rozdział II. Pochodzenie towarów 23
2.1. Towar wspólnotowy i niewspólnotowy 26
2.2. Niepreferencyjne i preferencyjne pochodzenie towarów w umowach i Kodeksie Celnym RP 28
2.3. Terytorialne wymogi ustalania pochodzenia towarów 32
2.4. Dokumentacja pochodzenia towarów 33
2.5. Dokumentacja pochodzenia towarów z obniżona stawką celną 34
2.6. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące pochodzenia towarów 38

Rozdział III. Harmonizacja polskiego prawa celnego z prawem celnym Unii Europejskiej 43
3.1. Zasadnicze założenia harmonizacji prawa celnego wynikające z Układu Europejskiego 43
3.2. Regulacje celne wynikające z założeń Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej 48
3.3. Strategia działania polskiej Administracji Celnej 56

Zakończenie 63

Bibliografia 65

Spis rysunków 69

Korzyści wynikające ze stosowania podpisu elektronicznego

Wstęp 2
Rozdział I. TECHNOLOGIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO 4
1.1 Podstawowe funkcje 4
1.2 Elementy niezbędne do składania podpisu elektronicznego 6
1.2.1 Subskrybenci i strona ufająca: prawa i obowiązki 11
1.2.2 Zadania realizowane przez urzędy certyfikacji 12
1.3 Technologia podpisu elektronicznego 14
1.3.1 Oprogramowanie 15
1.3.2 Podpisywanie dokumentów elektronicznych 16
1.3.3 Weryfikacja podpisu 18
1.3.4 Szyfrowanie informacji 20
1.3.5 Znakowanie czasem 21
1.4 Bezpieczne urządzenie do składania podpisu 23
1.4.1 Infrastruktura klucza publicznego Zaufana Strona Trzecia 25
1.4.2 Bezpieczeństwo, jako czynnik dostarczany przez PKI 28
1.4.3 Elementy składowe PKI 28
Rozdział II. OBWAROWANIA PRAWNE PODPISU ELEKTRONICZNEGO 30
2.1 Podstawowe definicje i uregulowania 30
2.2 Skutki prawne bezpiecznego podpisu elektronicznego 34
2.3 Obowiązki podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne 38
2.4 Zasady świadczenia usług certyfikacyjnych 44
2.5 Ważność certyfikatów 49
2.6 Przepisy karne 52
Rozdział III. ZASTOSOWANIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO 56
3.1 Biznes 56
3.2 Bankowość 63
3.3 Ubezpieczenia 67
3.4 Pozostałe 68
Rozdział IV. KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO 72
4.1 Bezpieczeństwo 72
4.2 Usprawnienie działalności 77
4.3 Przyspieszenie realizacji zadań i obiegu informacji 78
4.4 Aspekt ekonomiczny – obniżenie kosztów funkcjonowania 80
4.5 Wypadkowa zastosowań podpisu elektronicznego 81
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis rysunków 92
Spis schematów 93

Podejmowanie działalności gospodarczej

rozdział pracy dyplomowej

Rozdział II. Mikro, mały i średni przedsiębiorca 3
2.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorcy 3
2.2. Wspólnotowa definicja małego i średniego przedsiębiorcy 8
2.3. Przepisy prawne regulujące działalność przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej 13
2.3.1. Polska 16
2.3.2. Austria 18
2.3.3. Belgia 19
2.3.4. Niemcy 21

Senat druga izba polskiego parlamentu

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. USTROJOWA POZYCJA SENATU 3
1. DWUIZBOWA STRUKTURA WŁADZY USTAWODAWCZEJ RP 3
2. SENAT ORGANEM PRZEDSTAWICIELSKIM 6
3. SENAT ,,IZBĄ REFLEKSJI” 7
ROZDZIAŁ II. WYBORY SENATU I STATUS SENATORÓW 8
1. ZASADY PRAWA WYBORCZEGO 8
2. ORGANIZACJA WYBORÓW I USTALANIE WYNIKÓW 16
3. OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE SENATORÓW 19
ROZDZIAŁ III. ZAKRES KOMPETENCJI SENATU 23
1. UPRAWNIENIA USTROJODAWCZE 23
2. UPRAWNIENIA USTAWODAWCZE 24
3. UPRAWNIENIA BUDŻETOWE 28
4. UPRAWNIENIA POWOŁYWANIA ORGANÓW PAŃSTWOWYCH 30
ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I TRYB PRACY SENATU 31
1. ORGANY SENATU 31
2. POSIEDZENIA SENATU 37
3. PRACE NAD USTAWAMI 38
4. INICJATYWA USTAWODAWCZA 39
ZAKOŃCZENIE 41
BIBLIOGRAFIA 42

Organizacja i zadania Izby Skarbowej

praca dyplomowa z administracji

Wstęp 2
Rozdział 1. Geneza i rozwój administracji 3
1.1. Rozwój administracji na tle historycznym 3
1.2. Ustrój administracji skarbowej 12
Rozdział 2. Zadania Izby Skarbowej 22
2.1. Funkcja nadzoru 27
2.2. Orzecznictwo 29
2.3. Funkcja obsługi jednostki 32
Rozdział 3. Organizacja Izby Skarbowej w Warszawie 37
3.1. Struktura organizacyjna Izby Skarbowej w Warszawie 37
3.2. Architektura struktury i katalog komórek modelowych 43
3.3. Zadania wybranych komórek organizacyjnych 44
Rozdział 4. Kompetencje wybranych organów Izby Skarbowej w Warszawie 52
4.1. Kompetencje dyrektora i wicedyrektorów 52
4.2. Kompetencje kierowników komórek organizacyjnych 58
Zakończenie 64
Bibliografia 65
Spis rysunków 67

Wybory do Parlamentu Europejskiego

praca licencjacka z administracji, specjalizacja prawo wyborcze

Wstęp 2
Rozdział I. Geneza polskiej Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego 3
1. Istota Parlamentu Europejskiego 3
2. Projekt rządowy 5
3. Projekt poselski 6
4. Pierwsze i drugie czytanie projektu ordynacji i odesłanie do dalszych prac w komisji 8
5. Skierowanie projektu do Senatu i zmiany, jakie zaproponował Senat 10
6. Ponowne skierowanie projektu pod obrady Sejmu i uchwalenie jednolitego tekstu ordynacji 12
Rozdział II. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego 13
1. Przepisy ogólne 13
2. Prawa wyborcze 14
3. Zarządzenie wyborów 15
4. Komisje wyborcze 15
5. Obwody głosowania 17
6. Komitety wyborcze i zgłoszenie list kandydatów 18
7. Kampania wyborcza i finansowanie kampanii wyborczej 19
8. Głosowanie i warunki ważności głosu 20
9. Ustalenie wyników wyborów oraz ich ogłoszenie 21
10. Protesty wyborcze. Ważność wyborów 22
11. Wygaśnięcie i utrata mandatu 23
Rozdział III. Przebieg i wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 24
1. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 24
2. Przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego 27
3. Ogłoszenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego 30
Zakończenie 34
Wykaz aktów normatywnych 36
Bibliografia 37

Instytucja dowodu osobistego i ewidencjonowania ludności w różnych krajach

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. PAŃSTWO A OBYWATEL 3
1.1. Państwo i obywatel- zakres pojęciowy 3
1.2. Historia kontroli ewidencji ludności 7
1.3. Kontrola państwa wobec obywateli 11
1.3.1. W systemach demokratycznych 11
1.3.2. W systemach niedemokratycznych 19
ROZDZIAŁ II. EWIDENCJONOWANIE LUDNOŚCI ORAZ INSTYTUCJA DOWODU OSOBISTEGO W POLSCE 22
2.1. Rys historyczny 22
2.2. Istota obowiązku meldunkowego 23
2.2.1. Nadawanie nr ewidencyjnego PESEL 26
2.3. Obowiązek posiadania dowodu osobistego 28
2.3.1. Odpłatność za dowód osobisty 30
2.3.2. Sankcje karne z tytułu uchylania się od obowiązku posiadania dowodu osobistego 31
2.4. Źródła informacji dotyczących ludności 31
2.4.1. Powszechne spisy ludności 31
2.4.2. Ewidencja bieżąca i sprawozdawczość 37
ROZDZIAŁ III. EWIDENCJA LUDNOŚCI W WYBRANYCH KRAJACH 41
3.1. Ewidencja ludności w USA 41
3.1.1. Sprawowanie kontroli nad obywatelami 41
3.1.2. Dokumenty zastępujące dowody osobiste 42
3.1.3. Źródła danych statystycznych dotyczących ludności 44
3.2. Ewidencja ludności w Szwecji 44
3.2.1. Sprawowanie kontroli nad obywatelami 44
3.2.3. Dokumenty zastępujące dowody osobiste 47
3.2.4. Źródła danych statystycznych dotyczących ludności 47
ZAKOŃCZENIE 51
BIBLIOGRAFIA 52