Prace dyplomowe z kierunku: Administracja

prace dyplomowe z administracji – prace magisterskie i licencjackie z zakresu administracji państwowej i samorządowej

Realizacja zadań publicznych na przykładzie fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”

Wstęp 3

Rozdział 1. SYSTEM PODMIOTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 6
1.1. Pojecie administracji 6
1.2. Organy administracji publicznej 9
1.2.1. Klasyfikacja organów 11
1.2.2. Działania organów 12
1.3. Inne podmioty administracji publicznej 17
1.4. Podmioty niepubliczne 19
1.5. Zasady współpracy i prawne formy współdziałania organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 25
1.6. Czym jest wolontariat? 28

Rozdział 2. FUNDACJA JAKO ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 31
2.1. Pojęcie działalności pożytku publicznego 31
2.2. Organizacja pożytku publicznego 37
2.3. Cele i zakres działalności fundacji 47

Rozdział 3. REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FUNDACJI ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO” 52
3.1 Cele statutowe fundacji 52
3.2 Wolontariusze i pracownicy fundacji 54
3.3 Warsztaty terapii artystycznej 56
3.4 Festiwal zaczarowanej piosenki 57
3.5 Albertiana – ogólnopolski festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych 58
3.6 Źródło finansowania fundacji 59

Zakończenie 62
Bibliografia 66
Spis fotografii 69
Spis rysunków 70
Spis tabel 71
Załącznik 72

Charakterystyka infrastruktury podpisu elektronicznego

Wstęp 4

Rozdział I. Podpis elektroniczny z technicznego punktu widzenia 6
1.1. Zagadnienia wstępne 6
1.1.1. Zarys historyczny kryptografii 6
1.1.2. Kryptografia symetryczna 8
1.1.3. Kryptografia asymetryczna 11
1.2. PKI – Infrastruktura Klucza Publicznego 14
1.2.1. Certyfikat i rola centrów certyfikacji 14
1.2.1.1. Funkcje certyfikatu 19
1.2.2. Architektura PKI 19
1.2.3. Funkcje PKI 21
1.2.4. Standardy PKI 24

Rozdział II. Geneza powstania podpisu elektronicznego 26
2.1. Historia powstania podpisu elektronicznego 26
2.1.2. Pojęcie podpisu elektronicznego 26
2.1.2.1. Podpis elektroniczny w USA 26
2.1.2.2. Podpis elektroniczny w Unii Europejskiej 27
2.1.2.3. Podpis elektroniczny w Polsce 28
2.1.3. Rodzaje podpisu elektronicznego 30
2.1.4 Funkcje podpisu elektronicznego 30
2.1.5 Zasady działania podpisu elektronicznego 31

Rozdział III. Zastosowanie podpisu elektronicznego 34
3.1. Pobieranie certyfikatu 34
3.1.1. Pobieranie certyfikatu głównego 34
3.2. Pobieranie certyfikatu własnego 36
3.3. Korespondencja elektroniczna 38
3.3.1. Szyfrowanie poczty elektronicznej 38
3.4. Wykorzystanie podpisu elektronicznego w bankach 44

Rozdział IV. Problematyka zagrożeń podpisu elektronicznego 48
4.1. Kryptoanaliza 48
4.1.1. Atak siłowy 49
4.1.2. Kryptoanaliza różnicowa 49
4.1.3. Kryptoanaliza liniowa 50
4.1.4. Inne formy ataków 51

Rozdział V. Podpis elektroniczny w przepisach prawa 54
5.1. Podpis elektroniczny w polskiej ustawie 54
5.2. Podmioty świadczące usługi certyfikacyjne 56
5.3. Oświadczenie woli 61
5.4. Nadzór państwa 63

Zakończenie 67

Bibliografia 70

Spis tabel 74

Spis rysunków 75

Państwowa Inspekcja Pracy jako organ kontroli państwowej

Wstęp 2

Rozdział I. Kontrola państwowa, pojęcie, rodzaje, środki, procedury 4
1. Pojęcie kontroli państwowej 4
2. Rodzaje kontroli państwowej 6
3. Środki kontroli państwowej 7
4. Procedury kontroli państwowej 10

Rozdział II. Państwowa Inspekcja Pracy- usytuowanie historyczno- prawne 14
1. Rodowód historyczno- prawny PIP 14
2. Status prawny PIP Pojęcie Państwowej Inspekcji Pracy 16
3. Struktura organizacyjna PIP 16
4. Pracownicy PIP 18

Rozdział III. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy 22
1. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy na tle członkostwa Polski w UE 22
2. Zakres działania organów PIP 25
3. Wytyczne w sprawie działania inspekcji pracy 33

Rozdział IV.Współdziałanie PIP z innymi organami nadzoru i kontroli pracy 35
1. Współdziałanie PIP ze Społeczną Inspekcją Pracy 35
2. Współdziałanie z innymi organami nadzoru i kontroli pracy 37

Rozdział V. Prawne środki działania PIP 40
1. Wystąpienie 40
2. Sprzeciw 40
3. Nakaz 42
4. Postępowanie mandatowe 46
5. Postępowanie w sprawach o wykroczenia 47

Rozdział VI. Uregulowania prawno-międzynarodowe w sprawach PIP 50
1. Konwencja MOP nr 81 50
2. Konwencja MOP nr 129 51

Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis rysunków 57
Wykaz skrótów 58

Organizacja systemu ewidencji ludności

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ŹRÓDŁA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH LUDNOŚCI 4
1.1. Powszechne spisy ludności 4
1.2. Ewidencja bieżąca i sprawozdawczość 22
1.3. Inne źródła 25

ROZDZIAŁ II. EWIDENCJA LUDNOŚCI I INSTYTUCJA DOWODU OSOBISTEGO W POLSCE 30
2.1. Polska- kraj wielonarodowy 30
2.2. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji ludności 33
2.3. Obowiązek meldunkowy 34
2.4. Dowody osobiste i numery PESEL 38

ROZDZIAŁ III. SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI NA PRZYKŁADZIE MIASTA I GMINY GRODZISK MAZOWIECKI 44
3.1. Charakterystyka gminy 44
3.2. Ewidencja i rejestry w administracji publicznej 47
3.2.1. Określenie zbioru rejestrów wybranych w gminie Grodzisk Mazowiecki 47
3.2.2. Model informacyjny rejestrów państwowych w gminie Grodzisk Mazowiecki 52
3.3. Perspektywy zmian i rozwoju systemu rejestrów państwowych w gminie 58

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody

Wstęp 3

Rozdział I. Cele polityki gospodarczej i efektywność makroekonomiczna 5
1.1. System gospodarczy 5
1.2. Pojęcia i zakres polityki gospodarczej. Klasyfikacja ekonomicznych funkcji państwa 6
1.3. Narzędzia polityki gospodarczej stosowane przez zwolenników podejścia popytowego 11
1.3.1. Polityka pieniężna 12
1.3.2. Polityka budżetowa 13
1.3.3. Polityka mikroekonomiczna 16
1.4. Regionalna polityka gospodarcza 17

Rozdział II. Organy wykonawcze polityki gospodarczej państwa i województwa 27
2.1. Status prawny wójta (burmistrza, prezydenta) 27
2.2. Organ wykonawczy gminy 35
2.3. Zarząd województwa 39
2.3.1. Zadania zarządu 39
2.3.2. Marszałek województwa 42
2.3.3. Wojewoda 43

Rozdział III. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody 45
3.1. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej 45
3.2. Pozycja organizacyjno-prawna wojewody 47
3.3. Wojewoda jako reprezentant Skarbu Państwa 47
3.4. Zakres działania wojewody 49

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 60
4.1. Cel i przedmiot badań 60
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 62
4.3. Organizacja badań 66
4.4. Przebieg badań 67

Rozdział V. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji polityki gospodarczej państwa i województwa w latach 2003-2005. Wyniki badań 68
5.1. Charakterystyka Województwa Zachodniopomorskiego 68
5.2. Status Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego 69
5.2.1. Kompetencje 69
5.2.2. Pełnomocnicy 70
5.2.3. Organy kolegialne 70
5.3. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji polityki gospodarczej – wyniki badań 72
5.4. Podsumowanie 79

Zakończenie 81

Bibliografia 83

Spis fotografii 87

Kontrola administracyjna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wstęp 2
Rozdział I. Istota prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 4
1.1. Definicja przedsiębiorstwa 4
1.2. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw 9
1.3. Pojęcie i zasady działalności gospodarczej 19
1.4. Ograniczenia w podejmowaniu działalności gospodarczej 22
Rozdział II. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 26
2.1. Pojęcie administracji 26
2.2. Rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa w Europie 32
2.3. Rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa w Polsce 36
Rozdział III. Kontrola administracyjna w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 46
3.1. Kontrola wewnętrzna 46
3.2. Kontrola społeczna 48
3.3. Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli 51
3.4. Kontrola sądowa 54
3.5. Kontrola prokuratorska 57
3.6. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich 58
3.7. Kontrola ZUS 60
3.8. Kontrola skarbowa 64
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 75

Działalność organów administracji publicznej

STRESZCZENIE 2
WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ORGANIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 5
1.1. Pojęcie i rodzaje administracji 5
1.2. Cechy administracji państwowej 10
1.3. Przesłanki sprawnej administracji publicznej 12
1.4. Zasady organizacji i działania administracji publicznej 16
ROZDZIAŁ II. ORGANY I PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 26
2.1. Pojęcie organu administracji 26
2.2. Organy administracji rządowej 28
2.3. Samorządy 34
2.4. Zakłady prawa administracyjnego 37
2.5. Fundacje prawa publicznego 41
2.6. Inne podmioty wykonujące zadania administracji publicznej 44
ROZDZIAŁ III. CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI 48
3.1. Prezydent 48
3.2. Rada Ministrów oraz Prezes Rady Ministrów 52
3.3. Ministrowie jako kierownicy resortu 59
3.4. Centralne urzędy 62
3.5. Nietypowe organy administracji 64
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS RYSUNKÓW 75

Prawno – administracyjne podstawy funkcjonowania gmin w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Prawne pojęcie samorządu terytorialnego 5
1.1. Pojęcie samorządu 5
1.2. Podział samorządu 10
Rozdział II. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce 20
2.1. Samorząd w dawnej Rzeczypospolitej 20
2.2. Samorząd terytorialny w okresie porozbiorowym 22
2.3. Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej 24
2.4. Samorząd terytorialny w latach 1944/45-1950 30
2.5. Rady narodowe (1951-1990) 32
2.6. Przywracanie samorządu terytorialnego po 1989 roku 33
Rozdział III. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 43
3.1. Decentralizacja 43
3.2. Konstytucja Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 r. 47
3.4. Ustawy o samorządzie terytorialnym 53
3.4.1. Samorząd gminny 54
3.4.2. Samorząd powiatowy 55
3.4.3. Samorząd wojewódzki 55
3.5. Statuty jednostek samorządu terytorialnego 57
3.6. Pozostałe akty prawne 59
3.3. Europejska Karta Samorządu Lokalnego oraz inne międzynarodowe umowy 61
Rozdział IV. Organy stanowiące i wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego 65
4.1. Organy stanowiące 65
4.1.1. Status prawny radnego 65
4.1.2. Rada gminy 67
4.1.3. Rada powiatu 70
4.1.4. Sejmik województwa 72
4.2. Organy wykonawcze 73
4.2.1. Status prawny wójta, burmistrza i prezydenta 73
4.2.2. Organ wykonawczy gminy 75
4.2.3. Zarząd powiatu 77
4.2.4. Zarząd województwa 79
4.3. Jednostki pomocnicze 80
Zakończenie 82
Bibliografia 84

Decyzja o warunkach zabudowy jako czynność organu administracji publicznej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Pojęcie organu administracji publicznej. 4
1.1. Pojęcie ogólne administracji 4
1.2. Zasady organizacji i działania organu administracji publicznej 10
ROZDZIAŁ II. Pojęcie decyzji administracyjnej. 20
2.1. Istota decyzji administracyjnej 20
2.2. Specyfika decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości 29
ROZDZIAŁ III. Rola i kompetencje organu administracji publicznej w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy. 35
3.1. Odrębności w postępowaniu administracyjnym 35
3.2. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania 45
3.3. Zadania rządowe i samorządowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 46
ROZDZIAL IV. Procesy ustalania warunków zabudowy 48
4.1. Decyzja o warunkach zabudowy 48
4.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 62
ROZDZIAŁ V. Przesłanki do wydania odmowy ustalenia warunków zabudowy 72
5.1. Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę 72
5.2. Ograniczenia mocy obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy 76
5.3. Sankcja nieważności decyzji o warunkach zabudowy 77
ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIOGRAFIA 81
SPIS RYSUNKÓW 84

Struktura i funkcjonowanie administracji zespolonej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Ogólna istota administracji zespolonej 4
1.1. Pojęcie administracji zespolonej 4
1.2. Geneza administracji zespolonej 12
1.3. Funkcje administracji zespolonej 13
1.4. Pojęcia pokrewne administracji zespolonej 15
ROZDZIAŁ II. Jednostki administracji zespolonej 25
2.1. Ogólny podział jednostek administracji zespolonej 25
2.2. Organy rządowej administracji zespolonej 28
2.2.1. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 28
2.2.2. Komendant Wojewódzki Policji 34
2.2.3. Kurator Oświaty 38
2.2.4. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 40
2.2.5. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 42
2.2.6. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 43
2.2.7. Wojewódzki Inspektor Geodezji i Kartografii 45
2.2.8. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 46
2.2.9. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 47
2.2.10. Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 48
2.2.11. Wojewódzki Lekarz Weterynarii 49
ROZDZIAŁ III. Zadania administracji zespolonej 51
3.1. Ogólne zadania administracji zespolonej 51
3.2. Zadania administracji zespolonej na przykładzie województwa 56
3.2.1. Wykonawcy administracji zespolonej 56
3.2.2. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej 63
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW 72