Prace dyplomowe z dziedziny: Administracja

prace dyplomowe z administracji – prace magisterskie i licencjackie z zakresu administracji, samorządu terytorialnego

Zasady zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie Agencji Celnej Rusak Logistic

Wstęp 3
Rozdział 1. Prawne podstawy funkcjonowania agencji celnych 5
1.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce 5
1.2. Ewolucja agencji celnych 22
1.3. Formy prowadzenia agencji celnej 28
Rozdział 2. Działalność agencji celnej 33
2.1. Kaucja gwarancyjna 33
2.2. Wpis na listę agentów celnych 37
2.3. Agencja celna jako bezpośredni i pośredni przedstawiciel osoby reprezentowanej 41
2.4. Zakres działania agencji celnej 43
2.5. Upoważnienia 44
2.6. Ewidencja wykonywanych czynności 50
2.7. Odbieranie pism przez agencję celną 51
2.8. Kontrola agencji celnych 52
2.9. Optymalizacja funkcji celnych w działaniach agencji celnych 54
2.10. Usprawnianie działalności agencji celnych 58
Rozdział 3. Zasady zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie Agencji Celnej Rusak Logistic 64
3.1. Przedmiot działalności Agencji Celnej Rusak Logistic 64
3.2. Wniosek o kaucję gwarancyjną 69
3.3. Funkcjonowanie Agencji Celnej Rusak Logistic 71
Podsumowanie 74
Spis literatury 76
Spis tabel 80
Spis rysunków 81
Spis załączników 82

Zadania wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych

WSTĘP 5
Rozdział 1. Pojęcie stanów nadzwyczajnych w ustawodawstwie. 8
1.1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 8
1.2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 15
1.3. Ustawa z dnia 25 lipca 2001 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 16
1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. 17
1.5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie. 18
1.6. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 19
Rozdział 2. Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwyczajnych. 23
2.1. Obowiązki wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów na terenie województwa. 23
2.2. Kompetencje Szefa Obrony Cywilnej Województwa. 25
2.3. Zadania Wojewody wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 28
2.4. Rola Wojewody wynikająca z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 29
Rozdział 3. Struktury organizacyjne współdziałające z Wojewodą Małopolskim przy zwalczaniu stanów nadzwyczajnych. 31
3.1. Organizacja Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. 31
3.2. Wojewódzka administracja zespolona. 34
3.3. Wojewoda a administracja niezespolona. 36
3.4. Działania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa. 38
Rozdział 4. Ocena przepisów prawnych regulujących problematykę stanów nadzwyczajnych. 46
4.1. Analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych. 46
4.2. Zasada praw i wolności obywatelskich. 47
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 54

Realizacja procedury uproszczonej

Wstęp 3
I. Cło – charakterystyka ogólna 5
1.1. Rozwój ceł 5
1.2. Pojęcie cła  7
1.3. Klasyfikacja ceł 10
II. Harmonizacja prawa polskiego i unijnego 14
2.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce 14
2.2. Unifikacja polskiego prawa celnego z prawem Wspólnoty Europejskiej  18
III. Procedura uproszczona 25
3.1. Formy procedury uproszczonej 25
3.2. Zasady udzielania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz tryb składania zabezpieczenia 27
3.3. Rodzaje procedur celnych, w których stosuje się procedurę uproszczoną oraz rodzaje towarów, które mogą być objęte procedurą uproszczoną  33
3.4. Zgłoszenie celne uproszczone i rejestr w procedurze uproszczonej 39
Zakończenie  47
Załączniki 48
Bibliografia 59
Spis wykresów 61

Procedury celne

Rozdział I  Cło – charakterystyka ogólna 3
1.1. Geneza i rozwój ceł. 3
1.2. Pojęcie cła. 18
1.3. Klasyfikacja ceł. 21
Rozdział II Regulacje ceł w prawie polskim 25
2.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce. 25
2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 29
2.3. Unia celna. 30
2.4. Wspólna polityka handlowa i finansowa. 32
2.5. Polskie regulacje prawne zmierzające do integracji z przepisami Unii Europejskiej. 35
Rozdział III Przeznaczenie celne 40
3.1.Wprowadzenie towarów na polski obszar celny. 40
3.2. Pojęcie i rodzaje przeznaczeń celnych. 44
3.2.1. Dopuszczenie towaru do obrotu. 55
3.2.2. Skład celny. 58
3.3.3. Uszlachetnianie czynne. 66
3.3.4. Przetwarzanie towaru pod kontrolą celną. 76
3.3.5. Odprawa czasowa. 80
3.3.6. Uszlachetnianie bierne. 85
3.3.7. Wywóz. 92
3.3.8. Tranzyt. 94
Wnioski 99
Zakończenie 104
Bibliografia 106

Istota i charakter podstawowego podziału terytorialnego

Wstęp
Rozdział I. Geneza podstawowego podziału terytorialnego w okresie II Rzeczypospolitej.
Rozdział II. Przesłanki kształtujące podstawowy podział terytorialny państwa.
2. 1. ustrojowo-polityczna
2. 2. ekonomiczna
2. 3. racjonalizacji działania i postępu technicznego
2. 4. demograficzna
2. 5. narodowościowa
2. 6. urbanizacyjna czyli ośrodków ciążenia ludności
2. 7. komunikacyjna
2. 8. kulturowo-historyczna
Rozdział III. Istota zasadniczego podziału terytorialnego dla celów administracji publicznej
Rozdział IV. Ocena obowiązującego modelu prawnego w zakresie zasadniczego podziału terytorialnego państwa.
4. 1. Przesłanki przywrócenia powiatów w Polsce
4. 2. Koncepcja nowego terytorialnego kształtu województwa jako regionu zdecentralizowanego.
Zakończenie
Wykaz podstawowych aktów prawnych
Bibliografia

Podstawy prawno-organizacyjne zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie X

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1.
PRAWNE PODSTAWY ZAKŁADANIA
I FUNKCJONOWANIA AGENCJI CELNYCH 5
1. PRZEDSTAWICIELSTWO W SPRAWACH CELNYCH 5
1.1. Formy prowadzenia agencji celnej 5
1.2. Agencja celna jako przedstawiciel w sprawach celnych 6
2. KONCESJONOWANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE AGENCJI CELNEJ 9
2.1. Warunki uzyskania koncesji 9
2.2. Wniosek o udzielenie koncesji 12
2.3. Postępowanie koncesyjne 14
2.4. Warunki koncesji 16
2.5. Zmiany w udzielonej koncesji 16
2.6. Cofnięcie koncesji 20
3. DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI CELNEJ 25
3.1 Kaucja gwarancyjna 25
3.2. Agencja celna jako bezpośredni i pośredni przedstawiciel osoby reprezentowanej 31
3.3. Zakres działania agencji celnej 32
3.4. Upoważnienia 34
3.5. Ewidencja wykonywanych czynności 41
3.6. Odbieranie pism przez agencję celną 42
4. KONTROLA AGENCJI CELNYCH 43
5. AGENCI CELNI 46
5.1. Osoba agenta celnego. Wpis oraz skreślenie z listy agentów celnych 46
5.2. Egzamin kwalifikacyjny na agenta celnego 50
ROZDZIAŁ 2.
PRAWNO-ORGANIZACYJNE ZASADY ZAKŁADANIA I FUNKCJONOWANIA AGENCJI CELNYCH NA PRZYKŁADZIE AGENCJI CELNEJ RUSAK LOGISTIC 53
1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI AGENCJI CELNEJ RUSAK LOGISTIC 53
2. CZYNNOŚCI JAKIE MUSIAŁA PODJĄĆ AGENCJA RUSAK LOGISTIC  W MOMENCIE WEJŚCIA W ŻYCIE KODEKSU CELNEGO 56
ROZDZIAŁ 3.
KIERUNKI ZMIAN W DZIAŁANIU AGENCJI CELNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PRZYSTOSOWANIA POLSKIEGO PRAWA CELNEGO DO NORM EUROPEJSKICH. 59
1.CELNE PROCEDURY GOSPODARCZE – MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY ROZWOJU. 59
1.1. Zmiany rozwiązań prawnych dotyczących procedury uproszczonej 66
2. UPROSZCZONE PROCEDURY CELNE JAKO STANDARD EUROPEJSKI W TEORII I PRAKTYCE. 68
2.1. Procedura odprawy czasowej (stan prawny na dzień 27.06.2000 r. ) 68
2.2. Procedura uszlachetniania czynnego (stan prawny na dzień 27.06.2000 r.) 70
2.3. Procedura uszlachetniania biernego 79
2.4. Procedura składu celnego (stan prawny na dzień 27. 06. 2000 r.) 84
2.5. Procedura przetwarzania pod kontrolą celną: (stan prawny na dzień 28.06.2000 r. ) 87
3. AGENCJE CELNE PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 90
WNIOSKI 94
BIBLIOGRAFIA 97