Prace dyplomowe z kierunku: Administracja

prace dyplomowe z administracji – prace magisterskie i licencjackie z zakresu administracji państwowej i samorządowej

Prawno – administracyjne podstawy funkcjonowania gmin w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Prawne pojęcie samorządu terytorialnego 5
1.1. Pojęcie samorządu 5
1.2. Podział samorządu 10
Rozdział II. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce 20
2.1. Samorząd w dawnej Rzeczypospolitej 20
2.2. Samorząd terytorialny w okresie porozbiorowym 22
2.3. Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej 24
2.4. Samorząd terytorialny w latach 1944/45-1950 30
2.5. Rady narodowe (1951-1990) 32
2.6. Przywracanie samorządu terytorialnego po 1989 roku 33
Rozdział III. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 43
3.1. Decentralizacja 43
3.2. Konstytucja Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 r. 47
3.4. Ustawy o samorządzie terytorialnym 53
3.4.1. Samorząd gminny 54
3.4.2. Samorząd powiatowy 55
3.4.3. Samorząd wojewódzki 55
3.5. Statuty jednostek samorządu terytorialnego 57
3.6. Pozostałe akty prawne 59
3.3. Europejska Karta Samorządu Lokalnego oraz inne międzynarodowe umowy 61
Rozdział IV. Organy stanowiące i wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego 65
4.1. Organy stanowiące 65
4.1.1. Status prawny radnego 65
4.1.2. Rada gminy 67
4.1.3. Rada powiatu 70
4.1.4. Sejmik województwa 72
4.2. Organy wykonawcze 73
4.2.1. Status prawny wójta, burmistrza i prezydenta 73
4.2.2. Organ wykonawczy gminy 75
4.2.3. Zarząd powiatu 77
4.2.4. Zarząd województwa 79
4.3. Jednostki pomocnicze 80
Zakończenie 82
Bibliografia 84

Decyzja o warunkach zabudowy jako czynność organu administracji publicznej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Pojęcie organu administracji publicznej. 4
1.1. Pojęcie ogólne administracji 4
1.2. Zasady organizacji i działania organu administracji publicznej 10
ROZDZIAŁ II. Pojęcie decyzji administracyjnej. 20
2.1. Istota decyzji administracyjnej 20
2.2. Specyfika decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości 29
ROZDZIAŁ III. Rola i kompetencje organu administracji publicznej w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy. 35
3.1. Odrębności w postępowaniu administracyjnym 35
3.2. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania 45
3.3. Zadania rządowe i samorządowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 46
ROZDZIAL IV. Procesy ustalania warunków zabudowy 48
4.1. Decyzja o warunkach zabudowy 48
4.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 62
ROZDZIAŁ V. Przesłanki do wydania odmowy ustalenia warunków zabudowy 72
5.1. Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę 72
5.2. Ograniczenia mocy obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy 76
5.3. Sankcja nieważności decyzji o warunkach zabudowy 77
ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIOGRAFIA 81
SPIS RYSUNKÓW 84

Struktura i funkcjonowanie administracji zespolonej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Ogólna istota administracji zespolonej 4
1.1. Pojęcie administracji zespolonej 4
1.2. Geneza administracji zespolonej 12
1.3. Funkcje administracji zespolonej 13
1.4. Pojęcia pokrewne administracji zespolonej 15
ROZDZIAŁ II. Jednostki administracji zespolonej 25
2.1. Ogólny podział jednostek administracji zespolonej 25
2.2. Organy rządowej administracji zespolonej 28
2.2.1. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 28
2.2.2. Komendant Wojewódzki Policji 34
2.2.3. Kurator Oświaty 38
2.2.4. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 40
2.2.5. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 42
2.2.6. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 43
2.2.7. Wojewódzki Inspektor Geodezji i Kartografii 45
2.2.8. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 46
2.2.9. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 47
2.2.10. Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 48
2.2.11. Wojewódzki Lekarz Weterynarii 49
ROZDZIAŁ III. Zadania administracji zespolonej 51
3.1. Ogólne zadania administracji zespolonej 51
3.2. Zadania administracji zespolonej na przykładzie województwa 56
3.2.1. Wykonawcy administracji zespolonej 56
3.2.2. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej 63
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW 72

Referendum lokalne jako istota demokracji bezpośredniej

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i rola referendum we współczesnym państwie demokratycznym 4
1. Pojęcie ogólne demokracji i referendum 4
2. Rodzaje demokracji 9
3. Przedmiot i zakres referendum 13
4. Rys historyczny referendum w III RP 19
4.1. Referendum z 18 lutego 1996 roku o powszechnym uwłaszczeniu obywateli i o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego 19
4.2. Referendum z 25.05.1997 roku na temat przyjęcia konstytucji 19
4.3. Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 20
Rozdział II. Referendum lokalne w Polsce 22
1. Pojęcie i przedmiot referendum lokalnego 22
2. Inicjator referendum lokalnego 29
2.1. Z inicjatywy organu stanowiącego 29
2.2. Na wniosek mieszkańców 32
2.3. W sprawach innych niż odwołanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 36
2.4. W sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego 37
3. Finansowanie referendum 39
Rozdział III. Procedura przeprowadzania referendum lokalnego 44
1. Kampania referendalna 44
2. Przebieg i ustalenie wyników referendum 48
3. Ważność referendum i jego weryfikacja 54
4. Referendum lokalne w praktyce 58
5. Rola referendum lokalnego 60
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Akty planowania przestrzennego w gminie

praca z wydziału prawa i administracji

Wstęp 3

II. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (charakter prawny, treść, procedura sporządzania) 6

III. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 28

IV. Gospodarowanie przestrzenią na obszarach pozbawionych miejscowego planu zagospodarowania 39

V. Planowanie przekraczające granice a władztwo planistyczne gminy 49

VI. Zakończenie 66

Bibliografia 75

Spis rysunków 78

Zmiany w zakresie procedur celnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. GENEZA I EWOLUCJA POLSKIEGO I WSPÓLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO
1.1. Rozwój polskiego prawa celnego
1.1.1. Historia polskiego prawa celnego
1.1.2. Regulacje z zakresu polskiego prawa celnego
1.1.3. Prawo celne a Układ Europejski
1.2. Prawo celne Unii Europejskiej
1.2.1. Rozwój integracji europejskiej
1.2.2. Prawo Unii Europejskiej
1.2.3. Strefa wolnego handlu a unia celna
1.2.4. Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie prawa celnego

ROZDZIAŁ II. PROCEDURY CELNE W POLSCE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UE
2.1. Procedura dopuszczenia do obrotu
2.2. Procedura wywozy
2.3. Procedura tranzytu
2.4. Procedura składu celnego
2.5. Procedura odprawy czasowej
2.6. Procedura uszlachetniania czynnego i biernego

ROZDZIAŁ III. PROCEDURY CELNE W POLSCE PO PRZYSTĄPIENIU DO UE
3.1. Procedura wprowadzania i wyprowadzania towarów
3.2. Procedura uszlachetniania czynnego
3.3. Procedura uszlachetniania biernego
3.4. Procedura odprawy czasowej
3.5. Procedura wywozu

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Wpływ ustawy warszawskiej na rozwój budownictwa mieszkaniowego

Wstęp 3
Rozdział I. Miejsce i rola Miasta Stołecznego Warszawy jako stolicy Polski 5
1.1. Charakterystyka Miasta Stołecznego Warszawy 5
1.2. Geneza i rozwój miasta 11
1.3. Znaczenie Warszawy dla województwa mazowieckiego i całego kraju 18
Rozdział II. Struktura i zakres władzy administracyjnej w Warszawie 25
2.1. Ustrój miasta 25
2.2. Zakres zadań własnych miasta 30
2.3. Planowanie i realizacja programów rozwoju regionalnego 35
Rozdział III. Inwestycje mieszkaniowe w Warszawie 39
3.1. Struktura inwestorów budownictwa mieszkaniowego na tle inwestycji mieszkaniowych w Polsce 39
3.2. Zakres i rozmiar prowadzonych inwestycji  44
3.3. Wykaz dokumentów niezbędnych do wykonania inwestycji 47
3.4. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 48
Rozdział IV. Zmiany w rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Warszawie 57
4.1. Opis metody badawczej 57
4.2. Charakterystyka próbki badawczej 60
4.3. Analiza wyników badań 61
4.4. Przyczyny wzrostu cen mieszkań 69
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel 88
Spis rysunków 90
Załączniki 92

Technologie informatyczne w administracji

Wstęp 4

Rozdział I. Technologie a zmiany cywilizacyjne 5
1.1. Technologia w życiu człowieka 5
1.2. Przemiany technologiczne 11
1.3. Rewolucja cyfrowa 13
1.4. Technologia lata dziewięćdziesiątych 15
1.5. Technologie informatyczne a gospodarka 17

Rozdział II. Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce 24
2.1. Ustawa o informatyzacji i obecny kierunek rozporządzeń 26
2.2. Systemy typu e-government 28
2.2.1. Wrota Polski 28
2.2.2. Wrota Polski do Europy 34
2.3. Rejestry państwowe w kraju 35
2.4. Systemy EDI i systemy typu work-flow 39
2.5. Sieć Teleinformatyczna Administracji Publicznej (STAP) 42
2.6. Wspólne normy teleinformatyczne 44

Rozdział III. Prezentacja infrastruktury programu „Wrota Polski” na przykładzie strony internetowej x 47
3.1. Prezentacja strony internetowej x 47
3.2. Unifikacja prezentacji internetowych stron administracji 49
3.2.1. Przeniesienie priorytetowych publicznych usług na elektroniczną platformę 50
3.2.2. Modernizacja infrastruktury 52
3.2.3. Zbudowanie elektronicznych katalogów 53
3.3. Doskonalenie obecnie dostępnych usług świadczonych elektronicznie 56
3.4. Edukacyjne oraz promocyjne działania 61

Zakończenie 65

Bibliografia 67
Spis rysunków 70

Referendum lokalne

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i rola referendum we współczesnym państwie demokratycznym 5
1. Pojęcie ogólne demokracji i referendum 5
2. Rodzaje demokracji 10
3. Referendum w Polsce w świetle konstytucji i ustaw 13
4. Rola referendum we współczesnym państwie 22
Rozdział II. Przedmiot i zakres referendum 28
1. Przedmiot referendum 28
2. Zasięg referendum 36
3. Rodzaje referendów 39
4. Inicjatywa ludowa, weto ludowe, konsultacje 45
Rozdział III. Procedura inicjowania i przeprowadzania referendum lokalnego 48
1. Z inicjatywy organu stanowiącego 52
2. Na wniosek mieszkańców 57
3. Określanie wyników referendum 59
4. Ważność referendum i jego weryfikacja 61
Zakończenie 64
Wykaz źródeł i literatury przedmiotu 66
Spis rysunków 70

Prawnomaterialne aspekty pomocy niepełnosprawnym

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy ukazuje istotę pomocy społecznej. Przedstawiono tu genezę, cele, formy oraz strukturę polskiej pomocy społecznej.

W rozdziale drugim zawarte zostały zagadnienia dotyczące administrowania pomocą społeczną. Przedstawiono tu kompetencje administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej jak również uprawnienia podmiotów niepublicznych w sferze pomocy społecznej.

Aspekty dotyczące administrowania sprawami osób niepełnosprawnych przedstawiono w trzecim rozdziale pracy.

W czwartym rozdziale ukazane zostały świadczenia i usługi jakie przysługują osobom niepełnosprawnym.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Rozdział I
POMOC SPOŁECZNA JAKO FORMA ADMINISTRACJI ŚWIADCZĄCEJ

1. POMOC SPOŁECZNA JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH PŁASZCZYZN DZIAŁANIA
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2. GENEZA I CELE POMOCY SPOŁECZNEJ

3. PODSTAWOWE FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

4. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

5. ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

6. STRUKTURA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE

6.1 Ośrodki pomocy społecznej jako podstawowa jednostka organizacyjna
6.2 Powiatowe centra pomocy rodzinie
6.3 Regionalne ośrodki pomocy społecznej
6.4 Domy pomocy społecznej
6.5 Ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej

Rozdział II ADMINISTROWANIE POMOCĄ SPOŁECZNĄ

1. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego

1.1 Zadania gminy
1.2 Zadania powiatu
1.3 Zadania województwa samorządowego

2. Kompetencje administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej

2.1 Uprawnienia wojewody

2.2 Kompetencje ministra
2.3 Rada Pomocy Społecznej

3. Uprawnienia podmiotów niepublicznych w sferze pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ III. ADMINISTROWANIE SPRAWAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Zasady konstytucyjne dotyczące osób niepełnosprawnych

2. Ogólna charakterystyka sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych w
Polsce

ROZDZIAŁ IV. ŚWIADCZENIA I USŁUGI PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

1. Świadczenia o charakterze finansowym
2. Świadczenia o charakterze rzeczowym
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
4. Umieszczanie w domach pomocy społecznej