Prace dyplomowe z kierunku Administracja

prace dyplomowe z administracji – prace magisterskie i licencjackie z zakresu administracji państwowej i samorządowej

Wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym

Wstęp 3

Rozdział I. Samorząd terytorialny i instytucje nadzoru nad samorządem terytorialnym 5
1.1. Definicja samorządu terytorialnego 5
1.1.1. Pojęcie samorządu 5
1.1.2. Klasyfikacja samorządu 7
1.2. Krótka historia samorządu terytorialnego w Polsce 9
1.3. Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego w ujęciu historycznym 14
1.3.1. Nadzór a zasady decentralizacji i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego 14
1.3.2. Organy nadzorcze i ich uprawnienia 19
1.3.3. Postępowanie w sprawach nadzorczych 23

Rozdział II. Zadania jednostek samorządu terytorialnego 27
2.1. Pojęcie i charakter zadań jednostek samorządu terytorialnego 27
2.1.1. Zadania gminy 27
2.1.2. Zadania powiatu 33
2.1.3. Zadania województwa 38
2.2. Rodzaje zadań jednostek samorządu terytorialnego 41
2.3. Zadania powierzone przez wojewodę jednostkom samorządu terytorialnego 48

Rozdział III. Środki nadzorcze wojewody nad zadaniami samorządu terytorialnego 51
3.1. Pojęcie i funkcje wojewody 51
3.2. Przedmiot, pojęcie i kryteria nadzoru 58
3.2.1. Zakres podmiotowy nadzoru 58
3.2.2. Organy nadzorujące 59
3.2.3. Organy nadzorowane 60
3.3. Środki nadzoru 61
3.3.1. Środki kontroli 61
3.3.2. Środki korygujące 62
3.3.3. Środki personalne 64
3.4. Nadzór nad zadaniami powierzonymi 65
3.4.1. Środki nadzorcze wojewody nad zadaniami gmin, powiatów i samorządowych województw 65
3.4.2. Postępowanie nadzorcze w stwierdzaniu nieważności uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego 66
3.5. Skarga na działanie samorządu terytorialnego 68

Rozdział IV. Ochrona samodzielności samorządu terytorialnego 72
4.1. Sądowa ochrona samodzielności gminy 72
4.2. Przedmiotowy zakres ochrony samodzielności gminy 77
4.3. Ochrona sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny 81
4.4. Zadania wojewody a ochrona samodzielności samorządu terytorialnego 81

Zakończenie 83
Bibliografia 89

Polskie siły zbrojne w systemie światowego bezpieczeństwa

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA 5
1.1. Zakres pojęciowy bezpieczeństwa 5
1.2. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem 9
1.3. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa 14
1.4. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo 22

ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAN WŁASNYCH 25
2.1. Przedmiot i cel badań 25
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody i techniki badań 32
2.4. Teren i organizacja badań 35
2.5. Charakterystyka próby badawczej 37

ROZDZIAŁ III. ROLA POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W SYSTEMIE ŚWIATOWEGO BEZPIECZEŃSTWA 40
3.1. Analiza i interpretacja wyników badań 40
3.2. Wnioski 50

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS RYSUNKÓW 58
ANEKS 59

Pomoc urzędu pracy bezrobotnym

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA PORADNICTWA I POMOCY BEZROBOTNYM W LITERATURZE PRZEDMIOTU 5
1. Analiza podstawowych pojęć w literaturze przedmiotu 5
1.1. Poradnictwo i doradztwo 5
1.2. Zawód 7
1.3. Orientacja i poradnictwo zawodowe 9
1.4. Doradca i doradca zawodu 13
2. Doradztwo zawodowe i jego początki 15
2.1. Typy poradnictwa i modele działalności doradcy zawodu 18
2.2. Warsztat doradcy zawodowego 22
2.3. Etapy procesu poradniczego 23
3. Urząd pracy jako instytucja wspierająca bezrobotnych 25
3.1. Funkcje i założenia urzędu pracy 31
3.2 Zadania doradców zawodowych oraz doradców pracy zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy 34
4. Przeobrażenia społeczno – gospodarcze w Polsce 38
4.1. Poradnictwo w PRL 41
4.2 Współczesne poradnictwo zawodowe 42

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAN WŁASNYCH 51
1. Przedmiot i cel badań 51
2. Problemy i hipotezy badawcze 51
3. Metody i techniki badań 56
4. Teren i organizacja badań 60
5. Charakterystyka próby badawczej 61

ROZDZIAŁ III. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ URZĄD PRACY NA RZECZ POMOCY BEZROBOTNYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAN WŁASNYCH 63
1. Zakres pomocy Urzędu Pracy w opinii respondentów 63
2. Działania łódzkiego Urzędu Pracy podejmowane na rzecz bezrobotnych 68
2.1. Pośrednictwo pracy 68
2.2. Poradnictwo zawodowe 69
2.3. Szkolenie i przekwalifikowanie zawodowe 70
2.4. Prace interwencyjne i roboty publiczne 71
2.5. Aktywizacja zawodowa młodzieży oraz absolwentów 72
3. Weryfikacja hipotez 73

ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 79
ANEKS 80

Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna pracowników administracji

praca dyplomowa z administracji

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. FORMY PRAWNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI 4
1.1. Zadania administracji i formy prawne ich realizacji 4
1.2. Typologia form działania administracji 7
1.3. Ewolucja przepisów wyodrębniających zawód urzędniczy 10
1.4. Pragmatyka służbowa z 18 grudnia 1998 r. 15
1.5. Ustawa z 1990 r. o pracownikach samorządowych 21

ROZDZIAŁ II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI 24
2.1. Obowiązki pracowników administracji 24
2.2. Pojęcie odpowiedzialności pracowniczej 30
2.3. Odpowiedzialność karna pracowników administracji 32
2.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników administracji 35

ROZDZIAŁ III. KONTROLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI 42
3.1. Kontrola wewnętrzna 46
3.2. Kontrola społeczna 49
3.3. Kontrola sprawowana przez NIK 52
3.4. Kontrola sądowa i prokuratorska 56
3.5. Kontrola organów samorządu terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe 62

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66

Ochrona danych osobowych w administracji

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 4
1.1. Definicje danych osobowych 4
1.2. Rozwój ochrony danych osobowych 6
1.3. Ochrona danych osobowych w aktach prawnych 7
1.3.1. Krajowe akty prawne 7
1.3.2. Europejskie akty prawne 9
1.3.3. Międzynarodowe akty prawne 12
1.4. Organ ochrony danych osobowych 13
1.5. Prawa człowieka w kwestii danych osobowych 18
1.6. Rejestracja, zabezpieczenie i przekazywanie i danych osobowych 20

ROZDZIAŁ II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI 25
2.1. Dostęp do informacji publicznej 25
2.2. Odpowiedzialność w sprawie ochrony danych osobowych 27
2.3. Udostępnianie danych 32
2.4. Ochrona informacji niejawnych 34
2.5. Prawo prasowe 37
2.6. Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji 38

ROZDZIAŁ III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA PRZYKŁADZIE URZĘDU MIASTA LUBLIN 41
3.1. Aspekty prawne i obowiązki 41
3.2. Procedury 42
3.3. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych 57
3.4. Oprogramowanie 60

ZAKOŃCZENIE 63

BIBLIOGRAFIA 65

SPIS TABEL 67

Obowiązki przedsiębiorcy o charakterze administracyjno-prawnym

Wstęp 2

Rozdział I. Definicja działalności gospodarczej i przedsiębiorcy 4
1. Działalność gospodarcza w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 4
2. Działalność gospodarcza w i literaturze przedmiotu 7
3. Definicja i klasyfikacja przedsiębiorstw 8
3.1. Klasyfikacja według form własności 10
3.2. Klasyfikacja według formy organizacyjno – prawnej 11
3.3. Pozostałe klasyfikacje 17
4. Źródła finansowania działalności gospodarczej 20

Rozdział II. Czynności administracyjno – prawne związane z podejmowaniem działalności gospodarczej 25
1. Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców 25
1.1. Wpis do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczej 25
1.2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 26
2. Uzyskanie koncesji i pozwoleń w niektórych dziedzinach działalności gospodarczej 29
2.1. Wniosek o udzielenie koncesji 31
2.2. Zezwolenie 32
3. Działalność regulowana 33
4. Oznakowanie zakładu głównego 37
5. Obowiązek dokonywania rozliczeń przy pomoc rachunku bankowego 39

Rozdział III. Obowiązki administracyjno – prawne związane z prowadzeniem i likwidacją działalności gospodarczej 46
1. Obowiązek podatkowy 46
2. Obowiązek statystyczny 56
3. Czynności związane z likwidacją działalności gospodarczej 60

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis rysunków 73

Księga wieczysta jako rejestr nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i pojęcie nieruchomości 4
1.1. Definicja nieruchomości 4
1.2. Rodzaje nieruchomości 7
1.3. Stan prawny nieruchomości 12
1.4. Funkcje nieruchomości 19

Rozdział II. Księga wieczysta – pojęcie i charakterystyka 25
2.1. Rys historyczny i geneza księgi wieczystej 25
2.2. Ogólna charakterystyka ksiąg wieczystych 27
2.3. Prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych 29
2.4. Prowadzenie ksiąg wieczystych 31
2.5. Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym 35

Rozdział III. Księga wieczysta jako rejestr nieruchomości 42
3.1. Znaczenie ewidencji wieczystoksięgowej dla ustalania stanów prawnych nieruchomości 42
3.2. Zasada jawności ksiąg wieczystych 45
3.3. Zasada wiarygodności ksiąg wieczystych 46
3.4. Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych 47

Zakończenie 61
Bibliografia 63

Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi w Polsce

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. NIERUCHOMOŚĆ JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA 4
1.1. Cechy i rodzaje nieruchomości 4
1.2. Rynek nieruchomości 8
1.3. Dokumentacja praw do nieruchomości 11
1.4. Ekonomiczna charakterystyka nieruchomości 14
1.5. Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami 17

ROZDZIAŁ II. GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NIERUCHOMOŚCI 23
2.1. Historyczny rys gospodarki nieruchomościami 23
2.2. Istota, cel oraz zakres gospodarki nieruchomościami 26
2.3. Regulacja prawna gospodarki nieruchomościami 30
2.4. Gospodarka nieruchomościami jako proces decyzyjny 34
2.5. Właściwości organów, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami 36

ROZDZIAŁ III. ZBYWANIE I OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH 44
3.1. Sprzedaż nieruchomości 44
3.2. Użytkowanie wieczyste 48
3.3. Najem i dzierżawa nieruchomości 53
3.4. Trwały zarząd 55

ROZDZIAŁ IV. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE 60
4.1. Tryby w jakich podmioty publiczne nabywają nieruchomości 60
4.2. Pierwokup nieruchomości 62
4.3. Wywłaszczenie nieruchomości 62
4.4. Komunalizacja mienia 72

ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS RYSUNKÓW 78

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wstęp 2

Rozdział I. Istota systemu zamówień publicznych 4
1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych 4
1.2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych 12

Rozdział II. Udzielanie zamówień publicznych 20
2.1. Informacje ogólne dotyczące zasad udzielania zamówień 20
2.2. Ogłoszenia 21
2.3. Zamawiający i wykonawcy 24
2.4. Przygotowanie postępowania 32

Rozdział III. Postępowanie, umowy oraz środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych 40
3.1. Informacje ogólne dotyczące postępowania 40
3.2. Tryby udzielania zamówień 41
3.2.1. Przetarg nieograniczony 41
3.2.2. Przetarg ograniczony 45
3.2.3. Negocjacje z ogłoszeniem 48
3.2.4. Negocjacje bez ogłoszenia 52
3.2.5. Zamówienie z wolnej ręki 54
3.2.6. Zapytanie o cenę 57
3.2.7. Licytacja elektroniczna 57
3.3. Umowy w sprawach zamówień publicznych 60
3.4. Środki ochrony prawnej 62

Zakończenie 64
Bibliografia 65

Finansowanie organizacji pozarządowych

Wstęp 3

Rozdział I. Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego 6
1.1. Istota organizacji pozarządowych 6
1.2. Fundacja jako forma organizacji pozarządowej 7
1.3. Organizacje pozarządowe działające w Polsce 9

Rozdział II. Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych 13
2.1. Rola NGO’s wobec osób niepełnosprawnych 13
2.2. Polityka państwa wobec niepełnosprawnych 19
2.3. Zasięg problemu niepełnosprawności w Polsce 29

Rozdział III. Finanse organizacji NGO’s realizujących zadania na rzecz niepełnosprawnych 35
3.1. Generalne zasady finansowania organizacji pozarządowych 35
3.2. Darowizny i odpis 1 % od podatku dochodowego 36

Rozdział IV. Case study: Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” 39
4.1. Charakterystyka Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 39
4.2. Działalność Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” 41
4.3. Finansowanie działalności Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” 43

Rozdział V. Sprawozdawczość finansowa fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 47
5.1. Istota i rodzaje sprawozdań finansowych fundacji 47
5.2. Analiza wskaźnikowa fundacji 50
Zakończenie 57

Bibliografia 59
Spis tabel i wykresów 63
Załącznik 64