Prace dyplomowe z dziedziny: Administracja

prace dyplomowe z administracji – prace magisterskie i licencjackie z zakresu administracji, samorządu terytorialnego

Organizacje użytku publicznego

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA 5
1. Istota organizacji pożytku publicznego 5
1.1. Instytucje publiczne jako organizacje niekomercyjne 6
1.2. Organizacje pozarządowe jako organizacje niekomercyjne 13
2. Finansowanie działalności instytucji publicznych 17
3. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych 21
4. Marketing fundacji 23
ROZDZIAŁ II. MARKETING DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI NIEKOMERCYJNYCH 27
1. Przesłanki stosowania marketingu przez organizacje niekomercyjne 27
2. Przedmiot i cele marketingu 31
3. Uwarunkowania usług marketingu organizacji niekomercyjnych 37
4. Marketing idei społecznych 41
5. Marketing ugrupowań politycznych 47
ROZDZIAŁ III. POZYSKIWANIE ZASOBÓW PRZEZ ORGANIZACJE NIEKOMERCYJNE 53
1. Istota fundacji 53
2. Segmentacja ofiarodawców 58
3. Rynek docelowy 65
4. Marketing mix w pozyskiwaniu zasobów 70
5. Aspekty etyczne wykorzystania marketingu 74
ROZDZIAŁ IV. SZCZEGÓLNE FORMY POZYSKIWANIA ZASOBÓW PRZEZ ORGANIZACJE NIEKOMERCYJNE NA PRZYKŁADZIE FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 78
1. Misja i cele fundacji 78
2.Szczegółowe Programy Fundacji „Przyjaciółka” i geneza ich funkcjonowania 80
3.Ogólny marketing fundacji 91
4. Szczególne formy pozyskiwania zasobów przez fundacje 94
ZAKOŃCZENIE 98
BIBLIOGRAFIA 102
SPIS TABEL 107
SPIS RYSUNKÓW 108

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU    3
1.1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi    3
1.2. Cele    7
1.3. Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi    11
ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ    22
2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach administracji publicznej    22
2.2. Proces zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej    29
2.2.1. Proces naboru pracowników administracyjnych    29
2.2.2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników administracyjnych    38
2.2.3. System ocen pracowniczych    42
2.3. Zasady wynagradzania pracowników administracji publicznej    46
ROZDZIAŁ III. PROCES ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PODSTAWIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W XXX    49
3.1. Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy    49
3.2. Polityka kadrowa    54
3.3. System oceny    55
3.4. Analiza wybranego procesu rekrutacji    57
ZAKOŃCZENIE    62
BIBLIOGRAFIA    64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    67

Przetarg jako tryb zawierania umów

Wstęp    3

Rozdział I.  Podstawowe zagadnienia związane z przetargiem    5
1.1. Pojęcie przetargu    5
1.2. Rodzaje przetargu    12
1.3. Ekonomiczny aspekt przetargu    22

Rozdział II. Charakter prawny poszczególnych etapów przetargu    25
2.1. Ogłoszenie przetargu    25
2.1.1. Czas i miejsce przetargu    25
2.1.2. Przedmiot i treść ogłoszenia    31
2.2. Składanie ofert przetargowych    34
2.2.1. Oferta przetargowa a zmiana warunków przetargu    34
2.2.2. Oferta w przetargu ustnym a oferta w przetargu pisemnym    37
2.2.3. Oferta częściowa    39
2.3. Wybór oferty, udzielenie przybicia, przyjęcie oferty    42
2.3.1. Przyjęcie oferty w przetargu pisemnym    42
2.3.2. Przyjęcie ofert w przetargu ustnym    44
2.3.3. Przybicie i wadliwość jego udzielenia    45
2.3.4. Zamknięcie przetargu bez wybrania oferty    49

Rozdział III. Dodatkowe elementy postępowania przetargowego    52
3.1. Wadium    52
3.1.1. Wadium jako zadatek    53
3.1.2. Wadium jako kara umowna    56
3.1.3. Postanowienia istotne umowy wadium    57
3.1.4. Wysokość i sposób uiszczenia wadium    58
3.1.5. Warunki zwrotu i przepadku wadium    60
3.2. Dodatkowe rokowania    66
3.2.1. Rokowania przed wyborem oferty    66
3.2.2. Zasady prowadzenia dodatkowych rokowań    68
3.2.3. Rokowania a list intencyjny    71
Rozdział IV.  Środki odwoławcze    74
4.1. Protest    74
4.1.1. Skutki prawne wniesienia protestu    77
4.1.2. Przykładowe przyczyny protestu    79
4.2. Odwołanie    80
4.2.1. Procedura postępowania odwoławczego oraz skutki prawne    80
4.2.2. Zespół arbitrów    82
4.2.3. Terminy i miejsce rozprawy    86
4.2.4. Cofnięcie odwołania    87
4.2.5. Rozprawa i jej zamknięcie    88
4.3. Skarga    90

Rozdział V.  Zakończenie przetargu    95
5.1. Wybór i przyjęcie oferty przetargowej a zawarcie umowy    95
5.2. Dopuszczalne rodzaje umów w zamówieniach publicznych    98
5.2.1. Umowa przedwstępna    98
5.2.2. Nieważność umowy    100
5.2.3. Odstąpienie od umowy    103

Zakończenie    105
Bibliografia    107
Akty prawne    109
Załączniki    111

Zasady działalności i funkcjonowania związków zawodowych

WSTĘP    2

ROZDZIAŁ I. Związki zawodowe – geneza powstania i regulacje prawne    4
1. Historia powstania związków zawodowych    4
2. Układy zbiorowe pracy i związki zawodowe w przedsiębiorstwie    10
3. Tworzenie związków zawodowych    15
4. Zakładowa organizacja związkowa – zakres działań    18

ROZDZIAŁ II. Historia i geneza powstania Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA    27
1. Służba cywilna jej rodowód    27
1.1. Ustawowe regulacje dotyczące służby cywilnej z 1996 roku    32
2. Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSWiA – statut i struktury związku    35
3. Działalność poszczególnych władz Związku – uregulowania statutowe    40

ROZDZIAŁ III. Działalność bieżąca Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA    47
1. Działalność bieżąca Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA w zakresie funduszu płac pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych MSWiA    47
2. Działalność i reprezentowanie interesów pracowników cywilnych w zakresie służby zdrowia    55
3. Działalność i reprezentowanie interesów pracowników cywilnych w zakresie służby w policji    65
4. Działalność i reprezentowanie interesów pracowników cywilnych w zakresie służby w straży granicznej    74

ZAKOŃCZENIE    82
BIBLIOGRAFIA    84
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    87

Zarządzanie kadrami w administracji

Wstęp    2
Rozdział. I. Ustrój administracji samorządowej w Polsce – historia rozwoju    4
1.    Istota i geneza samorządu    4
2.    Kształtowanie się kadr w Polsce Niepodległej i PRL-u    7
3.    Kadry samorządu terytorialnego po 1989 roku    15
Rozdział II. Jakość kadr w administracji    21
1. Definicja  ‚Jakości kadr’    21
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jak reguluje aspekt jakości kadr)    26
3. Kodeks Etyki Administracji.    34
Rozdział III. System rekrutacji, szkoleń i kontroli pracowników w administracji    41
1.    Rekrutacja pracowników    41
2.    System szkoleń i awansów    44
3.    Kontrola pracowników    47
Zakończenie    49
Bibliografia    51

Służba cywilna

Wstęp    2
Rozdział I. Pojęcie i przyczyny odrębnej regulacji    5
1. Podstawowe pojęcia z dziedziny administracji publicznej    5
2. Uwarunkowania administracji publicznej    10
3. Specyfika zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej    14
Rozdział II. Podstawowe obowiązki pracownika służby cywilnej    18
1. Pracownicy i urzędnicy służby cywilnej    18
2. Klasyfikacja obowiązków pracownika służby cywilnej    23
Rozdział IIII. Obowiązek wykonywania poleceń służbowych    25
Rozdział IV. Obowiązek poddania się ocenie okresowej    27
Rozdział V. Zakazy i ograniczenia    31
Zakończenie    34
Bibliografia    37

Zasady funkcjonowania województwa jako jednostki samorządu terytorialnego

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I.
Pozycja prawna samorządu terytorialnego 3
1. Pojęcie, istota i funkcje samorządu terytorialnego 3
2. Podstawowe uregulowania prawne samorządu terytorialnego. 8
3. Istota i pojęcie województwa 12

ROZDZIAŁ II.
Organy samorządu województwa 18
1. Sejmik województwa 18
2. Zarząd województwa 20

ROZDZIAŁ III.
Zarządzanie strategiczne i strategia rozwoju jako zadanie samorządu terytorialnego 23
1. Zmiany w podejściu do badań procesów rozwojowych i koncepcja zrównoważonego rozwoju 23
2. Istota rozwoju lokalnego i regionalnego 29
3. Strategia rozwoju województwa 41
4. Rola samorządu terytorialnego w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności 43

Zakończenie 50
Bibliografia 52
Spis tabel 57
Spis rysunków 57

Audyt wewnętrzny w Komendzie Stołecznej Policji

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. Podstawy prawne oraz standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora Finansów publicznych

ROZDZIAŁ II. Audyt wewnętrzny – ujęcie teoretyczne

2.1 Określenie definicji audytu wewnętrznego
2.2 Podstawowe rodzaje audytów
2.3 Podmiotowy oraz przedmiotowy zakres audytu
2.4 Podstawowe obowiązki i zadania audytora wewnętrznego
2.5 Zarządzanie ryzykiem i analiza ryzyka w audycie wewnętrznym

ROZDZIAŁ III. Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Komendzie Stołecznej Policji

3.1 Zadania i cele audytu wewnętrznego oraz jego niezależność
3.2 Uprawnienia i obowiązki audytora wewnętrznego w Komendzie Stołecznej Policji
3.3 Planowanie audytu wewnętrznego
3.4 Ogólne zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz dokumentowanie wyników audytu
3.4 Akta audytu

ROZDZIAŁ IV. Przeprowadzenie zadania audytowego na przykładzie Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji oraz Wydziału Finansów i Budżetu Komendy Stołecznej Policji.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Zasady zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie Agencji Celnej Rusak Logistic

Wstęp 3
Rozdział 1. Prawne podstawy funkcjonowania agencji celnych 5
1.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce 5
1.2. Ewolucja agencji celnych 22
1.3. Formy prowadzenia agencji celnej 28
Rozdział 2. Działalność agencji celnej 33
2.1. Kaucja gwarancyjna 33
2.2. Wpis na listę agentów celnych 37
2.3. Agencja celna jako bezpośredni i pośredni przedstawiciel osoby reprezentowanej 41
2.4. Zakres działania agencji celnej 43
2.5. Upoważnienia 44
2.6. Ewidencja wykonywanych czynności 50
2.7. Odbieranie pism przez agencję celną 51
2.8. Kontrola agencji celnych 52
2.9. Optymalizacja funkcji celnych w działaniach agencji celnych 54
2.10. Usprawnianie działalności agencji celnych 58
Rozdział 3. Zasady zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie Agencji Celnej Rusak Logistic 64
3.1. Przedmiot działalności Agencji Celnej Rusak Logistic 64
3.2. Wniosek o kaucję gwarancyjną 69
3.3. Funkcjonowanie Agencji Celnej Rusak Logistic 71
Podsumowanie 74
Spis literatury 76
Spis tabel 80
Spis rysunków 81
Spis załączników 82

Zadania wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych

WSTĘP 5
Rozdział 1. Pojęcie stanów nadzwyczajnych w ustawodawstwie. 8
1.1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 8
1.2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 15
1.3. Ustawa z dnia 25 lipca 2001 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 16
1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. 17
1.5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie. 18
1.6. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 19
Rozdział 2. Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwyczajnych. 23
2.1. Obowiązki wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów na terenie województwa. 23
2.2. Kompetencje Szefa Obrony Cywilnej Województwa. 25
2.3. Zadania Wojewody wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 28
2.4. Rola Wojewody wynikająca z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 29
Rozdział 3. Struktury organizacyjne współdziałające z Wojewodą Małopolskim przy zwalczaniu stanów nadzwyczajnych. 31
3.1. Organizacja Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. 31
3.2. Wojewódzka administracja zespolona. 34
3.3. Wojewoda a administracja niezespolona. 36
3.4. Działania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa. 38
Rozdział 4. Ocena przepisów prawnych regulujących problematykę stanów nadzwyczajnych. 46
4.1. Analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych. 46
4.2. Zasada praw i wolności obywatelskich. 47
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 54