Prace dyplomowe z kierunku: Administracja

prace dyplomowe z administracji – prace magisterskie i licencjackie z zakresu administracji państwowej i samorządowej

Referendum lokalne jako istota demokracji bezpośredniej

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i rola referendum we współczesnym państwie demokratycznym 4
1. Pojęcie ogólne demokracji i referendum 4
2. Rodzaje demokracji 9
3. Przedmiot i zakres referendum 13
4. Rys historyczny referendum w III RP 19
4.1. Referendum z 18 lutego 1996 roku o powszechnym uwłaszczeniu obywateli i o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego 19
4.2. Referendum z 25.05.1997 roku na temat przyjęcia konstytucji 19
4.3. Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 20
Rozdział II. Referendum lokalne w Polsce 22
1. Pojęcie i przedmiot referendum lokalnego 22
2. Inicjator referendum lokalnego 29
2.1. Z inicjatywy organu stanowiącego 29
2.2. Na wniosek mieszkańców 32
2.3. W sprawach innych niż odwołanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 36
2.4. W sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego 37
3. Finansowanie referendum 39
Rozdział III. Procedura przeprowadzania referendum lokalnego 44
1. Kampania referendalna 44
2. Przebieg i ustalenie wyników referendum 48
3. Ważność referendum i jego weryfikacja 54
4. Referendum lokalne w praktyce 58
5. Rola referendum lokalnego 60
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Akty planowania przestrzennego w gminie

praca z wydziału prawa i administracji

Wstęp 3

II. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (charakter prawny, treść, procedura sporządzania) 6

III. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 28

IV. Gospodarowanie przestrzenią na obszarach pozbawionych miejscowego planu zagospodarowania 39

V. Planowanie przekraczające granice a władztwo planistyczne gminy 49

VI. Zakończenie 66

Bibliografia 75

Spis rysunków 78

Zmiany w zakresie procedur celnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. GENEZA I EWOLUCJA POLSKIEGO I WSPÓLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO
1.1. Rozwój polskiego prawa celnego
1.1.1. Historia polskiego prawa celnego
1.1.2. Regulacje z zakresu polskiego prawa celnego
1.1.3. Prawo celne a Układ Europejski
1.2. Prawo celne Unii Europejskiej
1.2.1. Rozwój integracji europejskiej
1.2.2. Prawo Unii Europejskiej
1.2.3. Strefa wolnego handlu a unia celna
1.2.4. Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie prawa celnego

ROZDZIAŁ II. PROCEDURY CELNE W POLSCE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UE
2.1. Procedura dopuszczenia do obrotu
2.2. Procedura wywozy
2.3. Procedura tranzytu
2.4. Procedura składu celnego
2.5. Procedura odprawy czasowej
2.6. Procedura uszlachetniania czynnego i biernego

ROZDZIAŁ III. PROCEDURY CELNE W POLSCE PO PRZYSTĄPIENIU DO UE
3.1. Procedura wprowadzania i wyprowadzania towarów
3.2. Procedura uszlachetniania czynnego
3.3. Procedura uszlachetniania biernego
3.4. Procedura odprawy czasowej
3.5. Procedura wywozu

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Wpływ ustawy warszawskiej na rozwój budownictwa mieszkaniowego

Wstęp 3
Rozdział I. Miejsce i rola Miasta Stołecznego Warszawy jako stolicy Polski 5
1.1. Charakterystyka Miasta Stołecznego Warszawy 5
1.2. Geneza i rozwój miasta 11
1.3. Znaczenie Warszawy dla województwa mazowieckiego i całego kraju 18
Rozdział II. Struktura i zakres władzy administracyjnej w Warszawie 25
2.1. Ustrój miasta 25
2.2. Zakres zadań własnych miasta 30
2.3. Planowanie i realizacja programów rozwoju regionalnego 35
Rozdział III. Inwestycje mieszkaniowe w Warszawie 39
3.1. Struktura inwestorów budownictwa mieszkaniowego na tle inwestycji mieszkaniowych w Polsce 39
3.2. Zakres i rozmiar prowadzonych inwestycji  44
3.3. Wykaz dokumentów niezbędnych do wykonania inwestycji 47
3.4. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 48
Rozdział IV. Zmiany w rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Warszawie 57
4.1. Opis metody badawczej 57
4.2. Charakterystyka próbki badawczej 60
4.3. Analiza wyników badań 61
4.4. Przyczyny wzrostu cen mieszkań 69
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel 88
Spis rysunków 90
Załączniki 92

Technologie informatyczne w administracji

Wstęp 4

Rozdział I. Technologie a zmiany cywilizacyjne 5
1.1. Technologia w życiu człowieka 5
1.2. Przemiany technologiczne 11
1.3. Rewolucja cyfrowa 13
1.4. Technologia lata dziewięćdziesiątych 15
1.5. Technologie informatyczne a gospodarka 17

Rozdział II. Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce 24
2.1. Ustawa o informatyzacji i obecny kierunek rozporządzeń 26
2.2. Systemy typu e-government 28
2.2.1. Wrota Polski 28
2.2.2. Wrota Polski do Europy 34
2.3. Rejestry państwowe w kraju 35
2.4. Systemy EDI i systemy typu work-flow 39
2.5. Sieć Teleinformatyczna Administracji Publicznej (STAP) 42
2.6. Wspólne normy teleinformatyczne 44

Rozdział III. Prezentacja infrastruktury programu „Wrota Polski” na przykładzie strony internetowej x 47
3.1. Prezentacja strony internetowej x 47
3.2. Unifikacja prezentacji internetowych stron administracji 49
3.2.1. Przeniesienie priorytetowych publicznych usług na elektroniczną platformę 50
3.2.2. Modernizacja infrastruktury 52
3.2.3. Zbudowanie elektronicznych katalogów 53
3.3. Doskonalenie obecnie dostępnych usług świadczonych elektronicznie 56
3.4. Edukacyjne oraz promocyjne działania 61

Zakończenie 65

Bibliografia 67
Spis rysunków 70

Referendum lokalne

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i rola referendum we współczesnym państwie demokratycznym 5
1. Pojęcie ogólne demokracji i referendum 5
2. Rodzaje demokracji 10
3. Referendum w Polsce w świetle konstytucji i ustaw 13
4. Rola referendum we współczesnym państwie 22
Rozdział II. Przedmiot i zakres referendum 28
1. Przedmiot referendum 28
2. Zasięg referendum 36
3. Rodzaje referendów 39
4. Inicjatywa ludowa, weto ludowe, konsultacje 45
Rozdział III. Procedura inicjowania i przeprowadzania referendum lokalnego 48
1. Z inicjatywy organu stanowiącego 52
2. Na wniosek mieszkańców 57
3. Określanie wyników referendum 59
4. Ważność referendum i jego weryfikacja 61
Zakończenie 64
Wykaz źródeł i literatury przedmiotu 66
Spis rysunków 70

Prawnomaterialne aspekty pomocy niepełnosprawnym

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy ukazuje istotę pomocy społecznej. Przedstawiono tu genezę, cele, formy oraz strukturę polskiej pomocy społecznej.

W rozdziale drugim zawarte zostały zagadnienia dotyczące administrowania pomocą społeczną. Przedstawiono tu kompetencje administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej jak również uprawnienia podmiotów niepublicznych w sferze pomocy społecznej.

Aspekty dotyczące administrowania sprawami osób niepełnosprawnych przedstawiono w trzecim rozdziale pracy.

W czwartym rozdziale ukazane zostały świadczenia i usługi jakie przysługują osobom niepełnosprawnym.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Rozdział I
POMOC SPOŁECZNA JAKO FORMA ADMINISTRACJI ŚWIADCZĄCEJ

1. POMOC SPOŁECZNA JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH PŁASZCZYZN DZIAŁANIA
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2. GENEZA I CELE POMOCY SPOŁECZNEJ

3. PODSTAWOWE FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

4. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

5. ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

6. STRUKTURA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE

6.1 Ośrodki pomocy społecznej jako podstawowa jednostka organizacyjna
6.2 Powiatowe centra pomocy rodzinie
6.3 Regionalne ośrodki pomocy społecznej
6.4 Domy pomocy społecznej
6.5 Ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej

Rozdział II ADMINISTROWANIE POMOCĄ SPOŁECZNĄ

1. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego

1.1 Zadania gminy
1.2 Zadania powiatu
1.3 Zadania województwa samorządowego

2. Kompetencje administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej

2.1 Uprawnienia wojewody

2.2 Kompetencje ministra
2.3 Rada Pomocy Społecznej

3. Uprawnienia podmiotów niepublicznych w sferze pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ III. ADMINISTROWANIE SPRAWAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Zasady konstytucyjne dotyczące osób niepełnosprawnych

2. Ogólna charakterystyka sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych w
Polsce

ROZDZIAŁ IV. ŚWIADCZENIA I USŁUGI PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

1. Świadczenia o charakterze finansowym
2. Świadczenia o charakterze rzeczowym
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
4. Umieszczanie w domach pomocy społecznej

Postępowanie z towarami celnymi

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza ceł i prawa celnego 4
1.1. Pojęcie i rodzaje ceł 4
1.2. Geneza prawa celnego obowiązującego w Polsce 13

Rozdział II. Pochodzenie towarów 23
2.1. Towar wspólnotowy i niewspólnotowy 26
2.2. Niepreferencyjne i preferencyjne pochodzenie towarów w umowach i Kodeksie Celnym RP 28
2.3. Terytorialne wymogi ustalania pochodzenia towarów 32
2.4. Dokumentacja pochodzenia towarów 33
2.5. Dokumentacja pochodzenia towarów z obniżona stawką celną 34
2.6. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące pochodzenia towarów 38

Rozdział III. Harmonizacja polskiego prawa celnego z prawem celnym Unii Europejskiej 43
3.1. Zasadnicze założenia harmonizacji prawa celnego wynikające z Układu Europejskiego 43
3.2. Regulacje celne wynikające z założeń Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej 48
3.3. Strategia działania polskiej Administracji Celnej 56

Zakończenie 63

Bibliografia 65

Spis rysunków 69

Korzyści wynikające ze stosowania podpisu elektronicznego

Wstęp 2

Rozdział I. TECHNOLOGIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO 4
1.1. Podstawowe funkcje podpisu elektronicznego 4
1.2. Niezbędne elementy do składania podpisu elektronicznego 6
1.2.1. Subskrybenci i strona ufająca: prawa i obowiązki 11
1.2.2. Zadania realizowane przez urzędy certyfikacji 12
1.3. Technologia podpisu elektronicznego 14
1.3.1. Oprogramowanie 15
1.3.2. Podpisywanie dokumentów elektronicznych 16
1.3.3. Weryfikacja podpisu 18
1.3.4. Szyfrowanie informacji 20
1.3.5. Znakowanie czasem 21
1.4. Bezpieczne urządzenie do składania podpisu 23
1.4.1. Infrastruktura klucza publicznego Zaufana Strona Trzecia 25
1.4.2. Bezpieczeństwo, jako czynnik dostarczany przez PKI 28
1.4.3. Elementy składowe PKI 28

Rozdział II. OBWAROWANIA PRAWNE PODPISU ELEKTRONICZNEGO 30
2.1. Podstawowe pojęcia i definicje 30
2.2. Prawne skutki stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego 34
2.3. Obowiązki podmiotów, które świadczą usługi certyfikacyjne 38
2.4. Zasady świadczenia usług certyfikacyjnych 44
2.5. Ważność certyfikatów 49
2.6. Przepisy karne 52

Rozdział III. ZASTOSOWANIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO 56
3.1. Biznes 56
3.2. Bankowość 63
3.3. Ubezpieczenia 67
3.4. Pozostałe 68

Rozdział IV. KORZYŚCI, KTÓRE PŁYNĄ Z UPOWSZECHNIENIA SIĘ PODPISU ELEKTRONICZNEGO 72
4.1. Bezpieczeństwo stosowania podpisu elektronicznego 72
4.2. Usprawnienie funkcjonowania 77
4.3. Przyspieszenie realizacji zadań i obiegu informacji 78
4.4. Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw 80
4.5. Wypadkowa zastosowań podpisu elektronicznego 81

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis rysunków 92
Spis schematów 93

Podejmowanie działalności gospodarczej

rozdział pracy dyplomowej

Rozdział II. Mikro, mały i średni przedsiębiorca 3
2.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorcy 3
2.2. Wspólnotowa definicja małego i średniego przedsiębiorcy 8
2.3. Przepisy prawne regulujące działalność przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej 13
2.3.1. Polska 16
2.3.2. Austria 18
2.3.3. Belgia 19
2.3.4. Niemcy 21