Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie firmy usługowej

pierwsze trzy rozdziały pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA ORAZ ZAKRES FUNKCJONALNY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 2
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 2
1.2. Planowanie zasobów ludzkich 4
1.3. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy 6
1.4. Wynagradzanie pracowników 8
1.5. Ocenianie pracowników 11
1.6. Szkolenia 14

ROZDZIAŁ 2. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NORTH SP. Z O.O. ORAZ SYSTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 17
2.1. Opis działalności firmy 17
2.2. System zarządzania zasobami ludzkimi w NORTH Sp. z o.o. 19
2.2.1. Proces rekrutacji 20
2.2.2. Szkolenia pracowników 23
2.2.3. Motywowanie 28
2.3. Znaczenie systemu komunikacji wewnętrznej 29
2.4. Czynniki efektywnego zarządzania potencjałem ludzkim 31

ROZDZIAŁ 3. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 34
2.1 Cel badań 34
2.2 Problemy i hipotezy badawcze 35
2.3 Charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych 38
2.4 Organizacja badań 40