Archiwa tagu: pierwsze trzy rozdziały pracy dyplomowej

Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie firmy usługowej

pierwsze trzy rozdziały pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA ORAZ ZAKRES FUNKCJONALNY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 2
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 2
1.2. Planowanie zasobów ludzkich 4
1.3. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy 6
1.4. Wynagradzanie pracowników 8
1.5. Ocenianie pracowników 11
1.6. Szkolenia 14

ROZDZIAŁ 2. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NORTH SP. Z O.O. ORAZ SYSTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 17
2.1. Opis działalności firmy 17
2.2. System zarządzania zasobami ludzkimi w NORTH Sp. z o.o. 19
2.2.1. Proces rekrutacji 20
2.2.2. Szkolenia pracowników 23
2.2.3. Motywowanie 28
2.3. Znaczenie systemu komunikacji wewnętrznej 29
2.4. Czynniki efektywnego zarządzania potencjałem ludzkim 31

ROZDZIAŁ 3. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 34
2.1 Cel badań 34
2.2 Problemy i hipotezy badawcze 35
2.3 Charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych 38
2.4 Organizacja badań 40

Przestępczość u osób niedostosowanych społecznie

pierwsze trzy rozdziały pracy dyplomowej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA I PRZYCZYNY NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO 6
1.1. Pojęcie niedostosowania społecznego 6
1.2. Środowiskowe determinanty niedostosowania społecznego 11
1.2.1. Rodzina 12
1.2.2. Środowisko szkolne 14
1.2.3. Grupy rówieśnicze 16
1.3. Niedostosowanie społeczne a przestępczość nieletnich 17
1.3.1. Proces postępujących dewiacji psychospołecznych u nieletnich 18
1.3.2. Model zdrowej osobowości a dostosowanie społeczne 19
1.4. Diagnoza niedostosowania społecznego 22
ROZDZIAŁ 2. ZJAWISKO PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD OSÓB NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE 27
2.1. Charakterystyka przestępczości 27
2.2. Rodzaje i uwarunkowania przestępczości 31
2.3. Zjawisko demoralizacji i przestępczości nieletnich 43
2.4. Wydźwięk społeczny przestępstwa 47
2.5. Zagrożenie przestępczością i próby jej zapobiegania 50
ROZDZIAŁ 3 KONCEPCJA METODOLOGICZNA BADAN WŁASNYCH 57
3.1 Cele podejmowanych badań empirycznych 57
3.2 Problematyka badań 59
3.3 Zmienna zależna i niezależna 63
3.4 Wskaźniki 64
3.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze 68
3.5.1. Metody badawcze 68
3.5.2. Techniki badawcze 72
3.5.3. Narzędzia badawcze 75