Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w systemie organów państwa

Wstęp 2

1. System organów państwowych w konstytucji RP. 4
1.1. Pojęcie organu i ich rodzaje. 4
1.2. Współczesna idea parlamentaryzmu w Polsce i na świecie. 6
1.3. Zasada trójpodziału władzy. Podział a jedność władzy w państwie. 10

2. Organizacja i zasady działania Sejmu RP. 16
2.1. Wpływ przekształceń ustrojowych na wizję władzy ustawodawczej. 16
2.2. Organy sejmu. 17
2.3. Kadencja, tryb działania. 23

3. Pozycja ustrojowa i kompetencje Sejmu. 28
3.1. Funkcje sejmu (ustawodawcza, kontrolna, kreacyjna). 28
3.2. Akty normatywne wydawane przez sejm. 33

4. Współpraca między trzema władzami i współpraca z Senatem. 40
4.1. Relacje władza ustawodawcza a władza wykonawcza. 40
4.2. Relacje władza ustawodawcza a władza sądownicza. 46

Zakończenie 49
Bibliografia 51
Spis schematów i tabel 54