Archiwa tagu: praca licencjacka

Wspólna polityka celna Unii Europejskiej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I
WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA 5
1.1 Pojęcie i cele wspólnej polityki handlowej 6
1.2 Proces ujednolicania wspólnej polityki handlowej 8
1.3 Jednolity rynek europejski 10
1.4 Środki i mechanizmy ochrony jednolitego rynku europejskiego 13
ROZDZIAŁ II
WSPÓLNA POLITYKA CELNA 19
2.1 Pojęcie wspólnej polityki celnej i geneza unii celnej WE 20
2.2 Etapy tworzenia unii celnej EWG 24
2.3 Kodeks celny Unii Europejskiej 26
2.4 Wspólna taryfa celna 30
ROZDZIAŁ III
CHARAKTERYSTYKA EUROPEJSKICH ADMINISTRACJI CELNYCH 33
3.1 Niemiecka administracja celna 34
3.2 Francuska administracja celna 37
3.3 Włoska administracja celna 42
3.4 Brytyjska administracja celna 44
3.5 Podobieństwa występujące w strukturze i zadaniach europejskich administracji celnych 47
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52

Wpływ reklamy na zachowania studenckie młodzieży

Wstęp 2
Rozdział I 3
1. Czym jest reklama i kto się nią zajmuje. 3
2. Historia reklamy, jej początki i kierunki rozwoju 5
3. Reklama w Polsce 12
4. Rodzaje reklam i kryteria ich wyodrębniania 16
5. Reklama jako forma perswazji i rodzaj komunikowania społecznego 18
6. Strategie lokalne i globalne w reklamie 23
Rozdział II 26
1. Struktura osobowościowa konsumenta 26
2. Czynniki determinujące decyzje konsumenckie 29
3. Czynniki osobowościowe konsumenta – temperament, inteligencja, charakter i ich wpływ na percepcję reklamy 31
4. Manipulacja informacją peryferyczną w reklamie. 37
Rozdział III 44
1. Wpływ kultury na zachowania konsumenckie – charakterystyka kultury 44
2. Specyfika kulturowa młodzieży – subkultury młodzieżowe, kontrkultura i kultura alternatywna. 49
3. Młodzież jako odbiorca mediów. 52
Rozdział IV 57
1. Opis metody badawczej 57
2. Hipotezy badawcze 61
3. Charakterystyka próby badawczej 62
4. Analiza wyników badań 64
Zakończenie 75
Bibliografia 76
Spis tabel 78
Spis wykresów 79
Aneks 80

Zasady wynagradzania za pracę na przykładzie przedsiębiorstwa „X” Sp. z o. o.

Wstęp 3
1. Wynagrodzenia – źródła prawa ich charakterystyka i obowiązujące zasady prawa pracy 5
1.1. Wynagrodzenie – istota, treść i zakres w ujęciu prawa. 5
1.2. Rodzaje umów o wykonywanie pracy 12
1.2.1. Umowa ze stosunku pracy 12
1.2.2. Umowa zlecenia 13
1.2.3. Umowa o dzieło 14
1.3. Obligatoryjne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy 16
1.3.1. Wynagrodzenie zasadnicze i uzupełniające 17
1.3.2. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy 21
1.3.3. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 23
1.3.4. Świadczenia socjalne 27
2. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznych 29
2.1. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy – zaliczka na podatek dochodowy 29
2.2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 33
3. Dokumentacja i ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich potrąceń 38
3.1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa 38
3.2. Dokumentacja ZUS i jej powiązanie z listą płac 42
4. Zasady wynagradzania za pracę w firmie „X” Sp. z o.o. 48
4.1. Charakterystyka firmy „X” Sp. z o.o. 48
4.2. Rodzaje rozrachunków firmy związane z wynagradzaniem 50
4.3. Proces ubruttowienia wynagrodzeń – jego skutki w odniesieniu do pracowników. 53
4.4. Procentowy udział kosztów wynagrodzeń do kosztów działalności firmy 57
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i schematów 66

Umowa Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Wstęp 3
Rozdział I 5
Regulacje prawne związane z realizacją umowy grupowego ubezpieczenia na życie 5
1.1 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej 5
1.2 Kodeks Cywilny. Umowa Ubezpieczenia 7
1.3 Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych 9
1.4 Ustawa o podatku dochodowym – od osób prawnych oraz od osób fizycznych 10
Rozdział II 12
Grupowe ubezpieczenia na życie 12
2.1 Istota grupowego ubezpieczenia na życie 12
2.2 Ogólne warunki ubezpieczenia 17
2.3 Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach grupowych 18
2.4 Underwriting w ubezpieczeniach grupowych 21
2.5 Strony umowy ubezpieczania na życie – ich prawa i obowiązki 24
2.6 Kontynuacja indywidualna ubezpieczenia po rozwiązaniu stosunku pracy 26
Rozdział III 27
Grupowe ubezpieczenia na życie na przykładzie T.U. Allianz Życie Polska SA 27
3.1 Grupowe ubezpieczenie na życie „Allianz – Rodzina” 27
3.1.1 Ubezpieczenie na życie z rachunkiem inwestycyjnym 32
3.2 Grupowe ubezpieczenie na życie „Allianz-Tarcza” 33
3.3 Grupowe ubezpieczenie zdrowotne „Allianz – Zdrowie” 34
3.4 Ograniczenia odpowiedzialności 35
3.5 Realizacja umowy ubezpieczenia na życie 37
3.6 Wypłata świadczeń w zakresie podstawowym i rozszerzonym 38
3.6.1 Przedawnienie roszczeń 41
3.6.2 Świadczenia nienależne – kulancja 42
Zakończenie 43
Bibliografia 45
Załączniki 46

Tradycyjne i nowoczesne techniki zarządzania jakością

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRODUKT A JAKOŚĆ 4
1.1. Jakość produktu 4
1.2. Cechy jakościowe produktu i czynniki determinujące jakość 6
1.3. Kategorie jakości produktu 18

ROZDZIAŁ II. ASPEKTY OCENY JAKOŚCIOWEJ 21
2.1. Normalizacja 21
2.2. Typizacja i unifikacja 27
2.3. Certyfikacja 28
2.4. Akredytacja 30
2.5. Ewolucja koncepcji jakościowej oceny produktów 31

ROZDZIAŁ III. ISO JAKO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 36
3.1. Wiadomości ogólne. 36
3.2. Cele wdrożenia 40
3.3. Podejście procesowe 42
3.4. Wymagania systemu zarządzania jakością 47
3.5. Odpowiedzialność kierownictwa 48
3.7. Realizacja wyrobu 50
3.8. Pomiary, analiza i doskonalenie 53

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 57

System dystrybucji produktów

Wstęp 2
Rozdział I. Dystrybucja jako element marketingu 4
1. Elementy marketingu 4
2. Istota, cele i funkcje dystrybucji 9
3. Rodzaje dystrybucji 13
4. Podstawowe ogniwa pośredniczące w kanałach sprzedaży 20
Rozdział II Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa FARMACOL S.A. na tle branży 27
1. Historia przedsiębiorstwa 27
2. Przedmiot działalności 30
3. Cele, misja i atuty spółki 31
4. Farmacol SA na polskim rynku farmaceutycznym 34
Rozdział III. Organizacja dystrybucji w firmie Farmacol S.A. 37
1. Dystrybucja na rynku farmaceutycznym 37
2. Kanały dystrybucyjne wykorzystywane w firmie Farmacol SA 42
3. Czynniki determinujące strategię dystrybucji w firmie Farmacol SA 46
Rozdział IV Ocena i propozycje zmian w systemie dystrybucji przedsiębiorstwa Farmacol 50
1. Ocena dystrybucji przedsiębiorstwa Farmacol 50
2. Propozycje zmian w zakresie dystrybucji 51
Wnioski 58
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 62

Analiza finansowa źródłem informacji o przedsiębiorstwie

WSTĘP 3
Rozdział I Podstawowe elementy sprawozdawczości finansowej i ich wstępna analiza 5
1.1. Bilans jednostki gospodarczej 5
1.1.1. Aktywa bilansu 8
1.1.2. Pasywa bilansu 11
1.3. Rachunek zysków i strat 15
1.4. Informacja dodatkowa 17
1.5. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 18
1.6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 20
1.7. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 20
Rozdział II Istota i przedmiot analizy finansowej w jednostce gospodarczej 22
2.1. Istota analizy finansowej 22
2.2. Przedmiot analizy finansowej 23
2.3. Rodzaje i klasyfikacja analiz finansowych 26
2.4. Techniki, metody oraz etapy prac analitycznych 32
2.5. Formy prezentacji wyników analiz finansowych 37
2.6. Wycena i jej wpływ na analizę finansową 38
Rozdział III Znaczenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie 42
3.1. Informacyjna rola analizy finansowej 42
3.2. Wykorzystanie analizy finansowej w utrzymaniu stanu równowagi ekonomicznej jednostki 46
3.3. Rola analizy finansowej w procesie zarządzania 49
3.4. Kierunki wykorzystania analizy finansowej 56
ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS SCHEMATÓW 62

Zachowania nabywcze konsumentów na rynku słodyczy

Wstęp
Rozdział I. Definicje i determinanty zachowań nabywczych konsumentów
1.1. Podstawowe definicje
1.2. Motywy działań konsumentów
1.3. Systemy gromadzenia danych o klientach
Rozdział II. Stan i tendencje rozwojowe sektora słodyczy
2.1. Produkcja i jej wielkość
2.2. Popyt na rynku
2.3. Strategia rozwoju sektora
Rozdział III. Podział rynku słodyczy
3.1. Rynek czekolad
3.2. Rynek cukierków
3.3. Rynek ciastek
3.4. Rynek batonów i wafli
Podsumowanie i wnioski
Przegląd piśmiennictwa
Spis tabel i wykresów

Zagrożenie stresem wśród policjantów

Wstęp
Rozdział I.
Pojęcie stresu w świetle literatury przedmiotu
1.1. Definicje stresu
1.2. Rodzaje stresu
1.3. Następstwa stresu
1.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem
Rozdział II. Specyfika pracy policjanta
2.1. Informacje podstawowe
2.2. Wymagania
2.3. Cechy i umiejętności pilota
2.5. Czynniki stresogenne w pracy pilota
Rozdział III. Stres wśród policjantów w świetle badań własnych
3.1. Metodologia badań własnych
3.1.1. Problemy badawcze
3.1.2. Metody, techniki i narzędzia badań
3.1.3. Organizacja i przebieg badań – charakterystyka terenu i grupy badawczej
3.2.Prezentacja wyników ankiety
3.3. Wnioski własne
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Planowanie potrzeb kadrowych

Wstęp

Rozdział I.
Planowanie w świetle literatury

1.1. Planowanie kadr jako element zarządzania kadrami

1.2. Cele i zasady

1.3. Opracowanie planów kadrowych

Rozdział II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa

2.1. Rys historyczny i przedmiot działalności

2.2. Struktura organizacyjna

2.3. Identyfikacja i analiza potrzeb kadrowych

Rozdział II.
Metodologia badań własnych

3.1. Wybór metod i technik badań

3.2. Charakterystyka terenu badań i próby badawczej

3.3. Prezentacja wyników badan

Rozdział IV.
Analiza wyników badań  –  propozycje zmian i usprawnień

4.1. Analiza stanu faktycznego

4.2. Opracowanie planów sukcesji i rezerw kadrowych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i wykresów