Archiwa tagu: praca licencjacka

Trudności w pracy pedagoga szkolnego

praca licencjacka – 62 strony

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I: PEDAGOG SZKOLNY 7
1.1. Pedagog szkolny w świetle prawa oświatowego 7
1.2. Pedagog szkolny w swojej szkole 7
1.3. Pomoc Psychologiczna A Pomoc Życiowa (dwutorowość działań, i ich uzupełniania się) 10
1.4. Postawa Zawodowa Pedagoga Szkolnego 12
1.4.1. Główne elementy postawy zawodowej pedagoga szkolnego 12
1.4.2. Miejsce pedagoga w szkole 15
1.4.3. Problematyka Kształcenia Pedagogów Szkolnych 17
1.4.4. Kształcenie Ustawiczne Pedagogów Szkolnych 18
1.5. Wychowanie i profilaktyka – rola pedagoga szkolnego 19
1.6. Praca wychowawcza pedagoga szkolnego 24
1.6.1. Praca z uczniami o zaburzonym zachowaniu 33
1.6.2. Udział pedagoga w pracy organizacji szkolnych 35
1.7. Pokój pedagoga szkolnego 36
1.8. Pedagog szkolny i uczniowie 39
1.9. Pedagog szkolny i rodzice 41
1.10. Pedagog szkolny i nauczyciele 42
1.11. Najczęstsze problemy w szkole 48

ROZDZIAŁ II: METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ 50
2.1. Przedmiot i cele badań 50
2.2. Pytania i hipotezy badawcze 50
2.3. Metody i techniki badawcze 51

ROZDZIAŁ III: ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 53

ZAKOŃCZENIE 59
LITERATURA 61
ZAŁĄCZNIK 62

Polityka bezpieczeństwa USA w kontekście wydarzeń 11 września 2001 roku

Wstęp 2

Rozdział I. Istota bezpieczeństwa i jego ewolucja 3
1.1. Definicje i rodzaje bezpieczeństwa 3
1.1.1. Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa 3
1.1.3. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa 7
1.2. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych 9
1.2.1. Znaczenie broni nuklearnej 9
1.2.2. Koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego 12
1.2.3. Bezpieczeństwo po zakończeniu zimnej wojny 15
1.2.4. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo 17

Rozdział II. Polityka bezpieczeństwa USA 29
2.1. Doktryny i metody mające zapewnić USA bezpieczeństwo (doktryna George’a W. Busha / wojna prewencyjna) 29
2.2. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa 30
2.2.1. Promocja wolności, sprawiedliwości oraz poszanowanie praw człowieka 31
2.2.2. Istota społeczności demokratycznej 32
2.3. Zagrożenia bezpieczeństwa 33
2.4. Multilateralizm i środki niewojskowe 42

Rozdział III. Wpływ wydarzeń z 11 września na politykę USA w dziedzinie bezpieczeństwa – konsekwencje dla świata 44
3.1. Atak na WTC – 11 września 2001 44
3.2. Polityka bezpieczeństwa USA po ataku na WTC 47
3.3. Relacje na arenie międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa USA 47
3.4. Relacje między USA a państwami wchodzącymi w skład NATO i Unii Europejskiej 54
3.5. Wspólna polityka bezpieczeństwa 57

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis fotografii 66

Badanie struktury organizacyjnej na przykładzie firmy „X” Sp. z o.o.

praca licencjacka

WSTĘP 2

1. ISTOTA I CECHY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. Pojęcie i funkcje struktury organizacyjnej 4
1.2. Elementy struktury organizacyjnej 10
1.3. Więzi organizacyjne 13
1.4. Budowa struktury organizacyjnej 21

2. TYPY STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH 26
2.1. Struktury organizacyjne ze względu na rozpiętość kierowania i zdolność do samoorganizacji 26
2.2. Klasyczne struktury organizacyjne 31
2.3. Elastyczne i nowoczesne struktury organizacyjne 39

3. ANALIZA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ FIRMY „X” Sp. z o.o. 52
1. Charakterystyka firmy „X” Sp. z o.o. 52
2. Zmiany w strukturze organizacyjnej badanej firmy 62
3. Ocena aktualnej struktury organizacyjnej firmy 72

PODSUMOWANIE 75
BIBLIOGRAFIA 77
SPIS RYSUNKÓW 79

Dostępna jest również wersja magisterska tej pracy o objętości 101 stron

Analiza bezrobocia na przykładzie młodzieży województwa mazowieckiego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA WSPÓŁCZESNEGO BEZROBOCIA 4
1.1. Pojęcie bezrobocia 4
1.2. Oblicze współczesnego bezrobocia 7
1.3. Typy bezrobocia 10
1.4. Przeobrażenia zadań polityki społecznej w sferze pracy 21

ROZDZIAŁ II. BEZROBOCIE WŚRÓD MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 25
2.1. Charakterystyka województwa 25
2.2. Diagnoza bezrobocia wśród młodzieży województwa 31
2.2.1. Poziom bezrobocia młodzieży 31
2.2.2. Struktura bezrobotnej młodzieży 33
2.2.3. Płynność bezrobocia młodzieży 34
2.2.4. Zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia młodzieży 35
2.3. Programy aktywizacji młodzieży na terenie województwa 37

ROZDZIAŁ III. PRZYCZYNY BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODZIEŻY W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 43
3.1. Metodologia badań 43
3.1.1. Cel i przedmiot badań 43
3.1.2. Problemy i hipotezy badawcze 44
3.1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 49
3.1.4. Charakterystyka badanej grupy 52
3.2. Analiza badań 54

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL 68
SPIS RYSUNKÓW 69
ANEKS 70

Wartości rodziny w świadomości studentów

praca licencjacka

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I FUNKCJE RODZINY
1.1. Geneza rodziny
1.2. Istota i typy rodziny
1.3. Funkcje rodziny
1.4. Socjologia rodziny

ROZDZIAŁ II. II Istota wartości
2.1. Definicyjne ujście terminu wartość w literaturze socjologicznej
2.2. Wartości funkcjonujące w świadomości młodzieży w świetle literatury

ROZDZIAŁ III. RODZINA I JEJ WARTOŚCI W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Metodologia badań własnych
3.1.1. Przedmiot i cel badań
3.1.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.1.3. Metody i techniki badań
3.1.4. Charakterystyka próby badawczej
3.2. Analiza wyników badań własnych
3.3. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS

Analiza i ocena procesu planowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Krótka (25 stron), ale dobrze napisana praca licencjacka. Prawie wyłącznie praca praktyczna.

1. Metody badań procesu planowania zasobów ludzkich 2

2. Charakterystyka badanego obiektu 7

3. Analiza uzyskanych wyników badań 10

4. Podsumowanie wyników badań i propozycja rozwiązania procesu planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym 20

Bibliografia 25

Motywacyjne znaczenie sposobów oceniania

Wstęp 3
Rozdział 1. Ocenianie pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1.1.Cele zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.2. Znaczenie oceniania w zarządzaniu personelem 7
Rozdział 2. System oceniania pracowników i jego elementy 14
2.1. Założenia systemu ocen 14
2.2. Metody i skale ocen 16
2.3. Funkcje oceniania pracowników 23
Rozdział 3. Czynniki zwiększające motywacyjną funkcję oceniania pracowników 25
Rozdział 4. Ocenianie pracowników w polskich firmach 35
4.1. System oceniania pracowników w Nature Gift Distribution 35
4.2. System oceniania w Thomson Polkolor w Żyrardowie 40
4.3. System oceny pracowników: IMG Information Management Polska Sp. z o.o. 48
Zakończenie 54
Bibliografia 52
Spis rysunków i tabel 54

Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Schenker

WSTĘP 3

Rozdział 1.
LOGISTYKA W DYSTRYBUCJI TOWARÓW 5
1.1. Pojęcie dystrybucji – nowatorskie podejście 5
1.2. Kanały dystrybucji 11
1.3. Dystrybucja w dobie internetu 16
1.4. Zarządzanie logistyczne w dystrybucji 20

Rozdział 2.
ROLA OBSŁUGI KLIENTA 27
2.1. Definicja obsługi klienta w przedsiębiorstwie 27
2.2. Elementy obsługi klienta 31
2.3. Strategie w obsłudze klienta 37
2.4. Programy lojalnościowe 42
2.5. Obsługa posprzedażowa 46

Rozdział 3.
LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SCHENKER Sp. z o.o. 48
3.1. Powstanie i rozwój firmy 48
3.2. Struktura organizacyjna firmy 51
3.3. Kompleksowe rozwiązania logistyczne 53
3.3.1. Strategia zorientowana na klienta 57
3.3.2. E-fulfillment services 57
3.4. Ocena logistycznej obsługi klienta 60

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL 67
SPIS RYSUNKÓW 68

Koszty w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział I. Pojęcie kosztu 4
1. Definicja kosztu 5
2. Koszt, a przychód, strata ,wydatek i związany z nimi zysk przedsiębiorstwa 8
3. Klasyfikacja kosztów 14
Rozdział II. Metody analizy i kontroli kosztów 21
1. Koszty w okresach długim i krótkim 21
2. Metody określania kosztów stałych i zmiennych 23
3. Kontrola kosztów 28
Rozdział III Modele rachunku kosztów 34
1. Podstawowe modele rachunku kosztów 36
2. Modele rachunku kosztów w różnym ujęciu standardów kosztowych 42
3. Ewidencja kosztów i wybór wariantu rachunku kosztów 45
Rozdział IV Kalkulacja kosztów 48
1. Rodzaje kalkulacji 48
2. Metody kalkulacji 52
3. Nowe metody kalkulacji 53
Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis rysunków i tabel 61

Działalność wybranego biura podróży jako organizatora turystyki na rynku lokalnym

Streszczenie 1
Spis treści 2
Wstęp 3
Rozdział I. Cel pracy, hipoteza, metody i techniki badań 5
Rozdział II Problem w literaturze 12
2.1. Charakterystyka podstawowych pojęć 12
2.2. Rozwój biur podróży na świecie i w Polsce 20
Rozdział III Charakterystyka Biura Usług Turystycznych BUT 22
3.1. Historia powstania 22
3.2. Struktura organizacyjno-prawna 22
Rozdział IV Działalność Biura Usług Turystycznych jako organizatora turystyki na rynku lokalnym 26
4.1. Charakterystyka oferowanych produktów 26
4.2. Współpraca z innymi podmiotami rynku turystycznego 39
4.3. Wielkość obsługiwanego ruchu turystycznego 40
4.4. Perspektywy rozwoju działalności 43
Rozdział V Podsumowanie i wnioski 44
Zakończenie 46
Bibliografia 47
Spis tabel 49
Spis rysunków 50