Archiwa tagu: praca dyplomowa

Zasady finansowania i kontroli instytucji kultury

Wstęp 3

Rozdział 1. Charakterystyka i specyfika działalności instytucji kultury, na tle potrzeb współczesnego społeczeństwa 5
1.1. Charakterystyka instytucji kultury 5
1.2. Rodzaje instytucji kultury 11
1.3. Oczekiwania stawiane instytucjom kultury przez współczesne społeczeństwo 21

Rozdział 2. Źródła finansowania instytucji kultury 26
2.1. Podstawowe źródła finansowania 26
2.2. Dodatkowe fundusze pozyskiwane w kraju 29
2.3. Europejskie źródła finansowania 33

Rozdział 3. Zasady rachunku ekonomicznego instytucji kultury 36
3.1. Zasada non profit 36
3.2. Rachunek ekonomiczny a racjonalność gospodarki 42
3.3. Zasady racjonalnego gospodarowania 44

Rozdział 4. Cele statutowe i kontrola finansowa w instytucjach kultury 49
4.1. Warunki uzyskania statusu przez instytucje kultury 49
4.2. Cele statutowe instytucji kultury 53
4.3. Kontrola finansowa zewnętrzna i wewnętrzna w instytucjach kultury 55

Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis rysunków 66

Wstęp

W epoce globalizacji kultura staje się przemysłem, jak każdy inny. Zaczynają tu obowiązywać wszelkie zasady marketingu, począwszy od unifikacji produktów, a skończywszy na procedurze definiowania grupy docelowej i narzędzi promocyjnych. Nawet ułamek populacji zainteresowany określonym segmentem kultury stanowi setki tysięcy potencjalnych nabywców o określonej wartości nabywczej.

Uznaje się, iż jednym z podstawowych sposobów promocji Polski i jakichkolwiek naszych dokonań na świecie jest nasza kultura. Należy podkreślić, iż właśnie dzięki zaangażowaniu w projekty kulturalne, polskie organizacje gospodarcze docierają do pożądanych środowisk za granicą. Brak zainteresowania polskimi wyrobami i usługami możemy zrekompensować zainteresowaniem naszą kulturą. Inspirowanie wydarzeń kulturalnych pozwala na dotarcie do elit intelektualnych i biznesowych z komunikatem o naszym potencjale produkcyjnym, ale również na przyciągnięcie i zagospodarowanie wolnego kapitału i zaawansowanych technologii, funkcjonujących w globalnej gospodarce.

Instytucje kultury finansują swoją działalność zarówno środkami własnymi, jak również korzystając z dodatkowych funduszy. Gospodarka finansowa tych instytucji jest oparta na zasadach racjonalnego gospodarowania sformułowanych w dwóch wymiarach: maksymalizacji efektów, przy założonym poziomie nakładów oraz minimalizacji nakładów, przy założonym poziomie efektów. Funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury jest kontrolowane w wewnątrz, oraz z zewnątrz.

W związku z powyższymi uwagami, niniejsza praca miała na celu ukazanie zasad finansowania oraz kontroli finansowej instytucji finansowych.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

Rozdział pierwszy ukazuje charakterystykę i specyfikę działalności instytucji kultury na tle potrzeb współczesnego społeczeństwa. Rozważania rozpoczęto od scharakteryzowania instytucji kultury. Następnie przedstawiono rodzaje instytucji kultury oraz omówiono oczekiwania stawiane instytucjom kultury przez współczesne społeczeństwo.

W rozdziale drugim zaprezentowano źródła finansowania instytucji kultury. W rozdziale tym omówiono podstawowe źródła finansowania oraz dodatkowe fundusze pozyskiwane w kraju. Przedstawiono także Europejskie źródła finansowania pochodzące z różnego rodzaju funduszy i programów.

W rozdziale trzecim omówiono zasady rachunku ekonomicznego instytucji kultury. Na wstępie przedstawiono zasady organizacji non-profit. Następnie omówiono rachunek ekonomiczny zasady racjonalnego gospodarowania.

W rozdziale czwartym poruszono problematykę celów statutowych i kontroli finansowej w instytucjach kultury. Na wstępie rozważań przedstawiono warunki uzyskania statusu przez instytucje kultury. Następnie na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przedstawiono cele statutowe instytucji kultury. Pod konie rozdziału omówiono kontrole wewnętrzną i zewnętrzną instytucji kultury.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Na szlaku Orlich Gniazd – Ojcowski Park Narodowy, jako atrakcja turystyczna

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. NA SZLAKU ORLICH GNIAZD– OJCOWSKI PARK NARODOWY JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA 5
1.1. Historia utworzenia i położenie Ojcowskiego Parku Narodowego 5
1.2. Regionalne zabytki architektury 10
1.3. Grota Łokietka – legenda Ojcowa 14
1.4. Skarby doliny Prądnika 18

ROZDZIAŁ II. OJCOWSKI PARK NARODOWY– OFERTA DLA TURYSTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 21
2.1. Propozycje imprez tematycznych w scenerii malowniczego krajobrazu Jury 21
2.2. Aktywny wypoczynek na szlakach turystycznych Ojcowskiego Parku Narodowego 24
2.3. Rozwój turystyki rowerowej, jako propozycja uatrakcyjnienia regionu Ojcowskiego Parku Narodowego 26
2.4. Warunki efektywnej komercjalizacji Ojcowskiego Parku Narodowego, jako regionalnego produktu turystycznego 30

ZAKOŃCZENIE 36
BIBLIOGRAFIA 38
SPIS RYSUNKÓW I FOTOGRAFII 40

Funkcjonowanie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH 5
1.1. Pojęcie i cele powstawania specjalnych stref ekonomicznych 5
1.2. Tworzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych 6
1.3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 7
ROZDZIAŁ II. LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 9
2.1. Ogólna charakterystyka Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 9
2.2. Struktura organizacyjna LSSE 10
2.3. Zarządzanie strefą 11
2.4. Strategia rozwoju LSSE 12
2.5. Położenie LSSE oraz podstrefy 16
2.5.1. Podstrefa Legnickie Pole 20
2.5.2. Podstrefa Krzywa 21
2.5.3. Podstrefa Złotoryja 23
2.5.4. Podstrefa Polkowice 25
2.5.5. Podstrefa Lubin 26
2.5.6. Podstrefa Środa Śląska 28
2.5.7. Podstrefa Prochowice 29
2.6. Zachęty dla inwestorów LSSE 31
2.7. Zmiany prawne dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej 33
2.8. Firmy funkcjonujące w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 35
2.9. Rozwój inwestycyjny Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 41
2.10. Nakłady na budowę infrastruktury LSSE 43
ROZDZIAŁ III. OCENA FUNKCJONOWANIA LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 44
3.1. Ogólne problemy funkcjonowania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 44
3.2.Wpływ ekonomiczny LSSE na powiat legnicki 45
3.3 LSSE na tle pozostałych stref ekonomicznych 46
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52
SPIS MAP 55
SPIS TABEL 56
SPIS RYSUNKÓW 57

Sekretariat – pierwsze narzędzie Public Relations w firmie

WSTĘP 3
1. ROLA I ZNACZENIE SEKRETARIATU W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ FIRMY. 3
1.1. Rola i cele sekretariatu. 3
1.2. Zadania, obowiązki i uprawnienia sekretarki. 7
1.3. Kwalifikacje sekretarki. 12
1.4. Wyposażenie sekretariatu. 19
1.5. Teoretyczne podstawy analizy pracy biurowej. 24
2. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „HERA” SP. Z O.O. 32
2.1. Opis działalności firmy. 32
2.2. Charakterystyka bazy technicznej. 33
2.3. Charakterystyka organizacji i sytuacji kadrowej firmy. 35
2.4. Sytuacja ekonomiczno – finansowa i rynkowa. 35
3. OPIS I ANALIZA PRACY AKTUALNIE FUNKCJONUJĄCEGO SEKRETARIATU W FIRMIE ,,HERA’’. 36
3.1. Umiejscowienie sekretariatu w strukturze organizacyjnej firmy. 36
3.2. Opis pracy sekretarki: zadania, obowiązki, odpowiedzialność, wymagane kwalifikacje. 39
3.3. Badanie organizacji pracy sekretarki. 44
3.4. Wyposażenie i wykorzystanie powierzchni sekretariatu. 50
3.5. Propozycje lepszego wykorzystania i organizacji powierzchni sekretariatu. 53
ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 56

Formy finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Wstęp 2
Rozdział I. Podmioty i ich działalność gospodarcza 4
1.1. Przedsiębiorstwo i jego cele gospodarcze 4
1.2. Działalność gospodarcza 10
1.3. Źródła finansowania działalności podmiotu 16
Rozdział II. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 24
2.1. Zarządzanie finansami jako funkcjonalny obszar zarządzania przedsiębiorstwem 24
2.2. Cel zarządzania finansami w przedsiębiorstwie 33
2.3. Obszary decyzji finansowych w przedsiębiorstwie 38
Rozdział III. Finansowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej 43
3.1. Istota i cele finansowania 43
3.2. Systematyka form i instrumentów finansowania. 48
3.3. Finansowanie kapitałami własnymi. 51
3.4. Finansowanie kapitałami obcymi. 54
Zakończenie 66
Bibliografia 70
Spis rysunków 74

Uwarunkowania rozwoju mikroprzedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

Wstęp 3
Rozdział 1. Znaczenie mikroprzedsiębiorstw w gospodarce rynkowej i uwarunkowania działalności 6
1.1. Istota mikroprzedsiębiorstwa i wyróżniki przedsiębiorczości 6
1.2. Struktura mikroprzedsiębiorstw w Polsce 12
1.3. Wpływ otoczenia makroekonomicznego na mikroprzedsiębiorczość 17
1.4. Wpływ otoczenia bliższego na działalność mikroprzedsiębiorstwa 20
1.5. Znaczenie i uwarunkowania konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw 23
1.6. Istota zarządzania mikroprzedsiębiorstwem 30
1.7. Bariery rozwoju firmy 35
Rozdział 2. Czynniki rozwoju mikroprzedsiębiorstw 43
2.1. Polityka rządu wobec MSP 43
2.2. Dostępność kapitału finansowego 50
2.3. Pozabankowe źródła kapitału finansowego 55
2.4. Gospodarka finansami firmy 62
2.5. Ludzie jako podstawowy kapitał przedsiębiorstwa 67
2.6. Możliwości i obszary zastosowania skutecznych koncepcji zarządzania 70
Rozdział 3. Charakterystyka i przedmiot działalności mikroprzedsiębiorstwa „X” 80
3.1. Podstawowe informacje o firmie „X” 80
3.2. Słabe i mocne strony firmy „X” 82
3.3. Struktura organizacyjna i personel firmy „X” 86
Rozdział 4. Uwarunkowania rozwoju mikroprzedsiębiorstwa „X” 90
4.1. Główne bariery rozwoju firmy 90
4.2. Sposoby pokonywania barier 93
4.3. Kierunki rozwoju firmy 99
Zakończenie 102
Bibliografia 105
Spis rysunków 110

Wypadki przy pracy jako dysfunkcja organizacyjna

Wstęp 2
Rozdział I. Pracownicy jako zasób organizacji 4
1.1. Znaczenie kapitału ludzkiego w organizacji 4
1.2. Znaczenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 6
1.3. Dysfunkcje w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 10
1.3.1. Stres 10
1.3.2. Mobbing 14
1.3.3. Fobie i przemoc w miejscu pracy 16
1.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 20
Rozdział II Istota BHP w firmie 34
2.1. Organy kontroli 34
2.2. Służby BHP 44
Rozdział III Postępowanie powypadkowe i świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 50
3.1. Pojęcie wypadku przy pracy 50
3.2. Wypadki przy pracy ze względu na szkodę na osobie 54
3.3. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy 56
3.4. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 59
3.3.1. Obowiązki pracodawcy przy zaistnieniu wypadku 60
3.3.2. Obowiązki pracownika przy zaistnieniu wypadku 61
3.5. Postępowanie powypadkowe 62
3.5.1. Etapy postępowania 63
3.5.2. Sporządzenie protokołu 65
3.6. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy 68
Zakończenie 85
Bibliografia 87

Umowa dealerska

praca z prawa

Wstęp 3
Rozdział I: Wprowadzenie do problematyki 5
1.1. Pojęcie i rodzaje dealerów 5
1.2. Funkcja gospodarcza umowy dealerskiej 9
1.3. Ramowy charakter umowy dealerskiej 11
Rozdział II: Umowa dealerska prawie gospodarczym 17
2.1. Źródła prawa regulujące zawieranie umów
w obrocie gospodarczym 17
2.2. Rodzaje umów dealerskich 21
2.2.1. Pojęcie dystrybucji bezpośredniej i pośredniej 21
2.2.2. Umowa o dystrybucję selektywną 23
2.2.3. Umowa o dystrybucję (koncesję) wyłączną 24
2.3. Charakterystyka umowy dealerskiej 28
2.3.1. Przedmiot i treść umowy dealerskiej 28
2.3.2. Strony umowy dealerskiej 29
2.3.3. Prawa i obowiązki stron umowy dealerskiej 29
Rozdział III: Przykłady franchisingu jako umów dealerskich 36
3.1. Ogólna charakterystyka franchisingu w Polsce 36
3.2. Cukiernie „Blikle” 55
3.3. Sieć sklepów „Pożegnanie z Afryką” 56
3.4. Sieć SUBWAY 59
3.5. Księgarnia „Modry Słoń” 60
Zakończenie 62
Bibliografia 64

Wpływ globalizacji na funkcjonowanie logistyki

Wstęp
Rozdział I. Globalizacja i jej wpływ na działalność gospodarczą
1.1. Istota i cechy procesu globalizacji
1.2. Wpływ globalizacji na działalność gospodarczą
1.3. Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców
1.4. Negatywne symptomy globalizacji
Rozdział II. Logistyka jako przedmiot działalności firmy
2.1. Definicje logistyki
2.2. Płaszczyzny logistyki
2.2.1. Zaopatrzenie
2.2.2. Zarządzanie transportem
2.3. Usługi wchodzące w zakres logistyki
2.4. Zarządzanie procesami logistycznymi w korporacjach międzynarodowych
Rozdział III. Wpływ globalizacji na funkcjonowanie logistyki
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Rynek usług leasingowych w Polsce

Wstęp 2
Rozdział I. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 3
1.1. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. 3
1.2. Kapitał własny 6
1.3.Kapitał obcy 8
1.3.1.Kredyt bankowy 10
1.3.2. Kredyt pozabankowy 15
1.3.3. Leasing 16
1.3.4. Obligacje 17
1.3.5. Faktoring 19
1.3.6. Franchising 21
Rozdział II. Charakterystyka leasingu 24
2.1. Pojęci i istota leasingu. 24
2.2. Historia leasingu. 27
2.2.1 Historia leasingu na świecie. 27
2.2.2. Historia leasingu w Polsce. 29
2.3. Rodzaje leasingu 30
2.4. Wady i zalety leasingu 35
Rozdział III. Umowa leasingu 38
3.1. Strony umowy leasingu 38
3.2. Warunki zawarcia umowy leasingu 39
3.3. Prawa i obowiązki finansującego 45
3.4. Prawa i obowiązki korzystającego 48
3.5. Sposoby zabezpieczenia przedmiotu leasingu 49
3.6. Wypowiedzenie umowy leasingu 52
3.7. Podatkowe skutki umowy leasingu 54
Rozdział IV. Rynek usług leasingowych w Polsce 59
4.1. Rodzaje firm leasingowych 59
4.2. Klientela firm leasingowych 64
4.3. Struktura leasingowych środków trwałych i ich amortyzacja 68
Zakończenie 78
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 81