Prace dyplomowe z dziedziny: Resocjalizacja

prace dyplomowe z resocjalizacji – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu resocjalizacji

Instytucje profilaktyki narkomanii

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka zjawiska narkomanii 5
1.1. Istota narkomanii – definicje i przyczyny 5
1.2. Narkomania w Polsce i na świecie 12
1.2.1. Polska 12
1.2.2. Afryka 15
1.2.3. Ameryka Północna i Ameryka Łacińska 16
1.2.4. Azja 17
1.2.5. Europa 18
1.2.6. Oceania 20
1.3. Formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków 21
Rozdział 2. Instytucje profilaktyki i terapii narkomanii w Warszawie na tle całego kraju 29
2.1. Instytucje profilaktyki i terapii narkomanii w Polsce 29
2.2. Instytucje profilaktyki i terapii narkomanii w Warszawie 39
Rozdział 3. Metodologia badań własnych 57
3.1. Przedmiot i cel badań 57
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 58
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 61
3.4. Teren i organizacja badań 63
Rozdział 4. Analiza wyników badań dotyczących funkcjonowania MONAR-u jako ośrodka profilaktyki i terapii narkomanii 67
4.1. Charakterystyka grupy badawczej 67
4.2. Analiza wyników badań 70
4.3. Wnioski 80
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Ankieta 92

Powrót do społeczeństwa narkomanów

Wstęp

Rozdział 1. Narkomania jako zjawisko społeczne.
1.1. Narkomania – próba definicji.
1.2. Krótka historia narkomanii.
1.3. Typologia narkotyków i opis ich działania
1.3.1. Środki hamujące kreatywność.
1.3.2. Środki pobudzające – amfetaminy i kokaina.
1.3.3. Halucynogeny – LSD, konopie indyjskie.
1.4. Społeczny zakres zjawiska narkomanii.
1.5. Ustawodawstwo polskie związane z narkotykami.

Rozdział 2. Relacje pomiędzy przystosowaniem, adaptacją, a socjalizacją.
2.1. Przystosowanie a osobowość
2.2. Czynniki mające wpływ na kształtowanie się osobowości nieprzystosowanej społecznie
2.2.1. Czynniki środowiskowe
2.2.2.Środowisko szkolne
2.2.3. Środowisko rodzinne
2.2.4. Grupa rówieśnicza
2.3. Czynniki biopsychiczne

Rozdział 3. Socjalizacyjne podstawy społecznej adaptacji
3.1. Wprowadzenie. Techniki socjalizacyjne, ujęcie socjologiczne i pedagogiczne. Określenie celu socjalizacji.
3.2. Wiedza społeczna
3.2.1. Wartości
3.2.2. Normy
3.2.3. Postawy społeczne
3.3. Nadawcy i odbiorcy przekazywanej wiedzy
3.4. Mechanizmy socjalizacji

Rozdział 4. Wkład wspólnot terapeutycznych w przebieg procesu readaptacji osób uzależnionych od narkotyków.
4.1 Wspólnotowy charakter życia w ośrodkach resocjalizacyjno- terapeutycznych.
4.2 Elementy progresywizmu w programach terapeutycznych i ich znaczenie.
4.2.1 Wspólnota Terapeutyczna Emiliehoeve w Hadze
4.2.2 Wspólnota Terapeutyczna „Neuthal”
4.2.3 Monar

Rozdział 5. Istota rozwoju w Dąbrowskiego TDP ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od narkotyków
5.1. Rozwój osobowy jako przekraczanie własnego cyklu biologicznego.
5.2.Teoria dezintegracji pozytywnej a używanie substancji odurzających

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Tożsamość a uzależnienie

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. TOŻSAMOŚĆ
1. Definicje tożsamości
2. Działanie czynników zewnętrznych na budowanie tożsamości
ROZDZIAŁ II. UZALEŻNIENIA
1. Uzależnienie od alkoholu. Fazy uzależnienia.
2. Uzależnienie od narkotyków.
3. Uzależnienie od nikotyny.
4. Uzależnienie od komputera i internetu
ROZDZIAŁ III. GLOBALIZACJA A TOŻSAMOŚĆ I UZALEŻNIENIA
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Współpraca szkoły i Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji dzieci i młodzieży oraz poprawy bezpieczeństwa w szkole i w jej najbliższym otoczeniu

Wstęp 3
Rozdział I:  Rola Policji i szkoły w zakresie przeciwdziałania demoralizacji młodego pokolenia 6
1.1.     Zadania Policji 6
1.2.    Co to jest demoralizacja? 7
1.3.    Profilaktyczna rola szkoły 8
Rozdział II:  Przyczyny demoralizacji nieletnich 10
2.1.    Przyczyny zewnętrzne demoralizacji 10
2.2.    Czynniki wewnętrzne sprzyjające demoralizacji 11
Rozdział III: Problemy gimnazjów 12
3.1.    Przemoc  12
3.2.    Narkomania 13
3.3    Alkoholizm 14
Rozdział IV: Metodologia badań 16
4.1.    Cel badań, problemy i hipotezy 16
4.2.    Zmienne i wskaźniki 18
4.3.    Metody, techniki i narzędzia badawcze 19
Rozdział V:    Analiza i interpretacja wyników badań 21
5.1.    Analiza i interpretacja wyników z badań  przeprowadzonych wśród pedagogów   21
5.2.    Interpretacja uzyskanych wyników z badań przeprowadzonych wśród policjantów    30
Podsumowanie 36
Bibliografia 38
Załączniki 39

Samookalecznia – krzyk zranionego ciała

Wstęp

Rozdział. I.
Historia więziennictwa w Polsce
1.1. Początki myśli penitencjarnej w znaczeniu współczesnym
1.2. Rozwój więziennictwa w Polsce
1.3. Zasady polityki penitencjarnej w Polsce Ludowej

Rozdział II.
Samookaleczenie i ich przyczyny
2.1 Więzienie jako środowisko społeczne
2.2 Psychika więźnia oraz przyczyny samookaleczeń
2.3 Rola psychologa więziennego

Rozdział III.
Psychologiczne podstawy uspołeczniania oraz problematyka resocjalizacji
3.1 Pojęcie resocjalizacji
3.2 Środowiskowa geneza uspołecznienia
3.3 Zagadnienia resocjalizacji

Podsumowanie
Bibliografia

Środowiskowy Dom Samopomocy jako placówka pomagająca osobom niepełnosprawnym

Wstęp    2

Rozdział I. Niepełnosprawni    3
1.1. Niepełnosprawność – różne ujęcia problemu    3
1.2. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie    7
1.3. Sytuacja niepełnosprawnych w Polsce    12

Rozdział II. Formy oraz metody wspomagania osób niepełnosprawnych    16
2.1. Pomoc instytucji rządowych    16
2.2. Rozwiązania o charakterze prawnym    18

Rozdział III. Środowiskowy Dom Samopomocy jako placówka pomagająca osobom niepełnosprawnym    22
3.1. Działalność Domu Samopomocy w Mławie.    22
3.2. Niepełnosprawni i formy pomocy analiza działalności Domu Samopomocy w Mławie    26

Zakończenie    33
Bibliografia    34
Spis tabel    36

Rola policji w postępowaniu w sprawach nieletnich

Wstęp    2
Rozdział I. Policja. Podstawowe wiadomości    3
1.1. Podstawy prawne działania Policji.    3
1.2. Organizacja Policji.    6
Rozdział II. Przyczyny demoralizacji nieletnich    12
2.1. Przyczyny zewnętrzne demoralizacji.    12
2.2. Czynniki wewnętrzne sprzyjające demoralizacji.    15
2.3. Problemy gimnazjów w zakresie demoralizacji.    17
Rozdział III. Model postępowania w sprawach nieletnich    20
3.1. Sądownictwo w sprawach nieletnich.    20
3.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.    24
3.3. Przejaw demoralizacji oraz pojęcie czynu karalnego.    29
3.4. Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.    31
Rozdział IV. Udział Policji w postępowaniu w sprawach nieletnich    36
4.1. Udział Policji w postępowaniu w sprawach nieletnich.    36
4.2. Czynności wstępne Policji.    38
4.3. Przesłuchanie i zatrzymanie nieletniego przez Policję.    40
4.4. Zatrzymanie nieletniego na terenie szkoły.    42
Zakończenie    44
Bibliografia    45

Problemtyka przemocy w rodzinie – analiza zjawiska na terenie katowickiego schroniska osób pokrzywdzonych

Wstęp

Rozdział I. Patologia społeczna i dewiacja

1.    Pojęcie patologii społecznej
2.    Pojęcie zjawiska dewiacji społecznej
3.    Wybrane zjawiska patologii społecznej

Rozdział II. Problematyka przemocy w rodzinie w literaturze przedmiotu

1.    Definicja przemocy w rodzinie
2.    Przyczyny, rodzaje i skutki przemocy w rodzinie
3.    Stadia przemocy
4.    Ofiary przemocy w rodzinie
5.    Formy pomocy i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział III. Opis badań własnych

1.    Cel, problem i hipotezy badawcze
2.    Techniki zastosowane w badaniach
3.    Charakterystyka grupy badanych osób
4.    Problemy przemocy w rodzinie –  na podstawie przeprowadzonych badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wykolejenie nieletnich w oparciu o przeprowadzone badania własne

Wstęp 3
Rozdział I.  Wykolejenie nieletnich 5
1.1. Definicja i geneza wykolejenia społecznego 5
1.2. Objawy wykolejenia 8
1.3. Przyczyny wykolejenia 12
1.3.1. Rola domu rodzinnego 13
1.3.2. Wpływ środowiska rówieśniczego oraz szkoły 18
1.3.3. Wpływ mediów na rozwój jednostki 20
1.3.4. Przyczyny egzo i endogenne 24
1.3.5. Zapobieganie wykolejeniu młodzieży 28
Rozdział II. Metodologia badań własnych 32
2.1. Problemy i hipotezy badawcze 32
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 33
2.3. Teren i organizacja badań 36
2.4. Charakterystyka badanej grupy 37
Rozdział III. Proces i przejawy wykolejenia nieletnich z Policyjnej Izby Dziecka 41
3.1. Prezentacja badań 41
Zakończenie i wnioski 56
Bibliografia 58
Aneks 60

Rola zawodowa kuratora sądowego

Wstęp
Rozdział I. Kuratela sądowa – rys historyczny 5
Rozdział II. Rola i zadania kuratora rodzinnego  13
Rozdział III. Współpraca kuratora sądowego rodzinnego z
kadrą  zakładów  dla  nieletnich  w realizacji
środka poprawczego  23
Rozdział IV. Reorganizacja kurateli sądowej rodzinnej i d/s nieletnich  27
1. Proponowany model organizacyjny kurateli sądowej 27
2. Model roli zawodowej kuratora sądowego 31
Rozdział V. Metodologia badań  37
1. Przedmiot i cele badań 37
2. Problemy badawcze 39
3. Hipotezy badawcze  45
4. Metoda, technika, narzędzie badawcze 46
5. Teren badań. Próba badawcza 49
6. Organizacja i przebieg badań 49
Rozdział VI. Współpraca kuratorów zawodowych i
społecznych z rodzinami zastępczymi – Analiza wyników badań 51
Podsumowanie i wnioski 73
Bibliografia  76
a) Akty prawne  76
b) Opracowania  77
Aneks 79