Prace dyplomowe z dziedziny: Resocjalizacja

prace dyplomowe z resocjalizacji – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu resocjalizacji

Umieralność Polaków

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. OGÓLNE POJĘCIA DOTYCZĄCE UMIERALNOŚCI ORAZ SPOSOBY POMIARU ZJAWISKA 4
1.1. POJĘCIE UMIERALNOŚCI, ZACHOROWALNOŚCI, ŚMIERTELNOŚCI 4
1.2. WSPÓŁCZYNNIKI ZGONÓW I ICH RODZAJE 11
1.3. TABLICE TRWANIA ŻYCIA 26
ROZDZIAŁ 2. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE SYTUACJĘ W ZAKRESIE UMIERALNOŚCI 35
2.1. DEMOGRAFICZNE 35
2.2. POZADEMOGRAFICZNE 38
ROZDZIAŁ 3. UMIERALNOŚC W POLSCE W LATACH 1990-2003 52
3.1. CZĘSTOŚĆ ZGONÓW W PRZEKROJACH OGÓŁEM, WEDŁUG PŁCI I WIEKU 52
3.2. CZĘSTOŚĆ ZGONÓW W PRZEKROJACH WOJEWÓDZKICH 58
3.3. UMIERALNOŚĆ W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW 61
ROZDZIAŁ 4. ANALIZA WYBRANYCH PARAMETRÓW TABLIC TRWANIA ŻYCIA 66
4.1. PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA KOBIET I MĘŻCZYZN 66
4.2. ZRÓŻNICOWANIE TRWANIA ŻYCIA W PRZEKROJACH REGIONALNYCH 67
4.3. TRWANIE ŻYCIA W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW 72
4.4. PERSPEKTYWY ZMIAN UMIERALNOŚCI I TRWANIA ŻYCIA W ŚWIETLE OSTATNICH PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH GUS-U 75
ZAKOŃCZENIE 79
BIBLIOGRAFIA 80
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 83

Sposoby przeciwdziałania bezrobociu

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. BEZROBOCIE I JEGO STRUKTURA 4
1.1.Pojęcie bezrobocia 4
1.2. Rodzaje bezrobocia 11
1.3. Przyczyny bezrobocia 15

ROZDZIAŁ 2. DEMOGRAFIA POWIATU ŻARSKIEGO 22
2.1. Liczba i rozmieszczenie ludności 22
2.2. Struktura bezrobotnych 27
2.3. Zasady funkcjonowania rynku pracy 29

ROZDZIAŁ 3. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 33
3.1. Pośrednictwo pracy 36
3.2. Szkolenie i przekwalifikowania 37
3.3. Poradnictwo i informacja zawodowa 40
3.4. Nie finansowane z funduszu pracy 41

WNIOSKI 43
BIBLIOGRAFIA 49
SPIS RYSUNKÓW 52
SPIS TABEL 53

Narkotyki w życiu młodzieży szkół średnich

WSTĘP 3
1. PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIETLE LITERATURY 5
1.1. Istota narkomanii 5
1.2. Społeczne uwarunkowania narkomanii 8
1.3. Charakterystyka zjawiska narkomanii w Polsce 11
2. METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY 26
2.1. Przedmiot i cel badań 26
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 29
2.4. Teren i organizacja badań 33
3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 35
3.1. Charakterystyka próby badawczej 35
3.2. Analiza wyników badań 37
ZAKOŃCZENIE 47
ABSTRAKT 49
BIBLIOGRAFIA 51
ANEKS 1. 53
ANEKS 2. 57
ANEKS 3. 58

Instytucje profilaktyki narkomanii

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka zjawiska narkomanii 5
1.1. Istota narkomanii – definicje i przyczyny 5
1.2. Narkomania w Polsce i na świecie 12
1.2.1. Polska 12
1.2.2. Afryka 15
1.2.3. Ameryka Północna i Ameryka Łacińska 16
1.2.4. Azja 17
1.2.5. Europa 18
1.2.6. Oceania 20
1.3. Formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków 21
Rozdział 2. Instytucje profilaktyki i terapii narkomanii w Warszawie na tle całego kraju 29
2.1. Instytucje profilaktyki i terapii narkomanii w Polsce 29
2.2. Instytucje profilaktyki i terapii narkomanii w Warszawie 39
Rozdział 3. Metodologia badań własnych 57
3.1. Przedmiot i cel badań 57
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 58
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 61
3.4. Teren i organizacja badań 63
Rozdział 4. Analiza wyników badań dotyczących funkcjonowania MONAR-u jako ośrodka profilaktyki i terapii narkomanii 67
4.1. Charakterystyka grupy badawczej 67
4.2. Analiza wyników badań 70
4.3. Wnioski 80
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Ankieta 92

Powrót do społeczeństwa narkomanów

Wstęp

Rozdział 1. Narkomania jako zjawisko społeczne.
1.1. Narkomania – próba definicji.
1.2. Krótka historia narkomanii.
1.3. Typologia narkotyków i opis ich działania
1.3.1. Środki hamujące kreatywność.
1.3.2. Środki pobudzające – amfetaminy i kokaina.
1.3.3. Halucynogeny – LSD, konopie indyjskie.
1.4. Społeczny zakres zjawiska narkomanii.
1.5. Ustawodawstwo polskie związane z narkotykami.

Rozdział 2. Relacje pomiędzy przystosowaniem, adaptacją, a socjalizacją.
2.1. Przystosowanie a osobowość
2.2. Czynniki mające wpływ na kształtowanie się osobowości nieprzystosowanej społecznie
2.2.1. Czynniki środowiskowe
2.2.2.Środowisko szkolne
2.2.3. Środowisko rodzinne
2.2.4. Grupa rówieśnicza
2.3. Czynniki biopsychiczne

Rozdział 3. Socjalizacyjne podstawy społecznej adaptacji
3.1. Wprowadzenie. Techniki socjalizacyjne, ujęcie socjologiczne i pedagogiczne. Określenie celu socjalizacji.
3.2. Wiedza społeczna
3.2.1. Wartości
3.2.2. Normy
3.2.3. Postawy społeczne
3.3. Nadawcy i odbiorcy przekazywanej wiedzy
3.4. Mechanizmy socjalizacji

Rozdział 4. Wkład wspólnot terapeutycznych w przebieg procesu readaptacji osób uzależnionych od narkotyków.
4.1 Wspólnotowy charakter życia w ośrodkach resocjalizacyjno- terapeutycznych.
4.2 Elementy progresywizmu w programach terapeutycznych i ich znaczenie.
4.2.1 Wspólnota Terapeutyczna Emiliehoeve w Hadze
4.2.2 Wspólnota Terapeutyczna „Neuthal”
4.2.3 Monar

Rozdział 5. Istota rozwoju w Dąbrowskiego TDP ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od narkotyków
5.1. Rozwój osobowy jako przekraczanie własnego cyklu biologicznego.
5.2.Teoria dezintegracji pozytywnej a używanie substancji odurzających

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Tożsamość a uzależnienie

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. TOŻSAMOŚĆ
1. Definicje tożsamości
2. Działanie czynników zewnętrznych na budowanie tożsamości
ROZDZIAŁ II. UZALEŻNIENIA
1. Uzależnienie od alkoholu. Fazy uzależnienia.
2. Uzależnienie od narkotyków.
3. Uzależnienie od nikotyny.
4. Uzależnienie od komputera i internetu
ROZDZIAŁ III. GLOBALIZACJA A TOŻSAMOŚĆ I UZALEŻNIENIA
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Współpraca szkoły i Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji dzieci i młodzieży oraz poprawy bezpieczeństwa w szkole i w jej najbliższym otoczeniu

Wstęp 3
Rozdział I:  Rola Policji i szkoły w zakresie przeciwdziałania demoralizacji młodego pokolenia 6
1.1.     Zadania Policji 6
1.2.    Co to jest demoralizacja? 7
1.3.    Profilaktyczna rola szkoły 8
Rozdział II:  Przyczyny demoralizacji nieletnich 10
2.1.    Przyczyny zewnętrzne demoralizacji 10
2.2.    Czynniki wewnętrzne sprzyjające demoralizacji 11
Rozdział III: Problemy gimnazjów 12
3.1.    Przemoc  12
3.2.    Narkomania 13
3.3    Alkoholizm 14
Rozdział IV: Metodologia badań 16
4.1.    Cel badań, problemy i hipotezy 16
4.2.    Zmienne i wskaźniki 18
4.3.    Metody, techniki i narzędzia badawcze 19
Rozdział V:    Analiza i interpretacja wyników badań 21
5.1.    Analiza i interpretacja wyników z badań  przeprowadzonych wśród pedagogów   21
5.2.    Interpretacja uzyskanych wyników z badań przeprowadzonych wśród policjantów    30
Podsumowanie 36
Bibliografia 38
Załączniki 39

Samookalecznia – krzyk zranionego ciała

Wstęp

Rozdział. I.
Historia więziennictwa w Polsce
1.1. Początki myśli penitencjarnej w znaczeniu współczesnym
1.2. Rozwój więziennictwa w Polsce
1.3. Zasady polityki penitencjarnej w Polsce Ludowej

Rozdział II.
Samookaleczenie i ich przyczyny
2.1 Więzienie jako środowisko społeczne
2.2 Psychika więźnia oraz przyczyny samookaleczeń
2.3 Rola psychologa więziennego

Rozdział III.
Psychologiczne podstawy uspołeczniania oraz problematyka resocjalizacji
3.1 Pojęcie resocjalizacji
3.2 Środowiskowa geneza uspołecznienia
3.3 Zagadnienia resocjalizacji

Podsumowanie
Bibliografia

Środowiskowy Dom Samopomocy jako placówka pomagająca osobom niepełnosprawnym

Wstęp    2

Rozdział I. Niepełnosprawni    3
1.1. Niepełnosprawność – różne ujęcia problemu    3
1.2. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie    7
1.3. Sytuacja niepełnosprawnych w Polsce    12

Rozdział II. Formy oraz metody wspomagania osób niepełnosprawnych    16
2.1. Pomoc instytucji rządowych    16
2.2. Rozwiązania o charakterze prawnym    18

Rozdział III. Środowiskowy Dom Samopomocy jako placówka pomagająca osobom niepełnosprawnym    22
3.1. Działalność Domu Samopomocy w Mławie.    22
3.2. Niepełnosprawni i formy pomocy analiza działalności Domu Samopomocy w Mławie    26

Zakończenie    33
Bibliografia    34
Spis tabel    36

Rola policji w postępowaniu w sprawach nieletnich

Wstęp    2
Rozdział I. Policja. Podstawowe wiadomości    3
1.1. Podstawy prawne działania Policji.    3
1.2. Organizacja Policji.    6
Rozdział II. Przyczyny demoralizacji nieletnich    12
2.1. Przyczyny zewnętrzne demoralizacji.    12
2.2. Czynniki wewnętrzne sprzyjające demoralizacji.    15
2.3. Problemy gimnazjów w zakresie demoralizacji.    17
Rozdział III. Model postępowania w sprawach nieletnich    20
3.1. Sądownictwo w sprawach nieletnich.    20
3.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.    24
3.3. Przejaw demoralizacji oraz pojęcie czynu karalnego.    29
3.4. Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.    31
Rozdział IV. Udział Policji w postępowaniu w sprawach nieletnich    36
4.1. Udział Policji w postępowaniu w sprawach nieletnich.    36
4.2. Czynności wstępne Policji.    38
4.3. Przesłuchanie i zatrzymanie nieletniego przez Policję.    40
4.4. Zatrzymanie nieletniego na terenie szkoły.    42
Zakończenie    44
Bibliografia    45