Resocjalizacja wychowanków w zakładzie poprawczym w Studzieńcu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. RESOCJALIZACJA W ŚWIETLE LITERATURY
1. Pojęcie resocjalizacji
2. Cele resocjalizacji
3. Zasady resocjalizacji
4. Zakłady karne jako instytucje resocjalizacyjne
4.1. Postawy formalno – prawne
4.2. Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego
4.3. Wykonawca zadań resocjalizacyjnych

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
1. Przedmiot i cel badań
2. Problematyka badawcza
3. Metoda i techniki badawcze
4. Teren badań i próba badawcza

ROZDZIAŁ III. DZIAŁANIA RESOCJALIZACYJNE W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W STUDZIEŃCU W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAN WŁASNYCH
1. Analiza wyników badań własnych
1.1. Wyniki badań przeprowadzonych z wychowankami
1.2. Wyniki badań przeprowadzonych z wychowawcą
2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
ZAŁĄCZNIKI