Oddziaływanie Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w opinii wychowanków

praca magisterska z resocjalizacji

Wstęp 4

Rozdział I. Terminologia oraz stan badań nad przebiegiem procesu resocjalizacji 8
1.1. Podstawowa terminologia i zakres teoretyczny pracy 8
1.2 .Trudności wychowawcze oraz czynniki je warunkujące 21

Rozdział II. Charakterystyka ośrodków socjoterapii 30
2.1. Specyfika młodzieżowego ośrodka socjoterapii 30
2.2. Osoba wychowawcy młodzieży niedostosowanej społecznie 31
2.3. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii funkcjonujące w Warszawie 34

Rozdział III. Założenia metodologiczne 37
3.1. Cel podjętych badań i hipotezy badawcze 37
3.2. Charakterystyka zastosowanych metod 51

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 59
4.1. Charakterystyka osób badanych 59
4.2. Wyniki badań 65

Podsumowanie i wnioski 79

Bibliografia 87

Spis wykresów 90

Aneks 91