Ośrodki szkolno – wychowawcze jako forma edukacji młodzieży na przykładzie ośrodka „X”

Wstęp 3

Rozdział I. Ośrodek szkolno – wychowawczy – istota i charakterystyka pojęcia 5
1.1. Pojęcie ośrodka szkolno – wychowawczego 5
1.2. Forma organizacyjna ośrodka 12
1.3. Zadania i funkcje ośrodka 14
1.4. Integralne części ośrodka 20

Rozdział II. Metodologia badań własnych 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 31
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 33
2.4. Organizacja i przebieg badań 35

Rozdział III. Ośrodki szkolno – wychowawcze jako forma edukacji młodzieży na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w X 40
3.1. Charakterystyka ośrodka 40
3.1.1. Historia ośrodka 40
3.1.2. Kadra pedagogiczna 45
3.1.3. Baza ośrodka 47
3.1.4. Misja ośrodka 47
3.1.5. Zadania ośrodka 48
3.2. Ośrodek „X” jako instytucja wypełniająca zadania edukacyjne młodzieży 50
3.2.1. Wyniki badań własnych 50
3.2.2. Zadania edukacyjne ośrodka 57
3.2.3. Ocena wywiązywania się z zadań edukacyjnych pełnionych przez ośrodek 58
3.3. Podsumowanie 62

Zakończenie 65

Bibliografia 70

Załącznik I 73

Spis wykresów 77