Problem przestępczości narkotykowej wśród młodzieży

Wstęp 2

Rozdział I. Problem narkomani – charakterystyka pojęcia 4
1.1. Rodzaje środków odurzających i uzależnień 5
1.1.1. Fazy używania narkotyków 12
1.2. Zagrożenia związane z uzależnieniem wśród młodzieży 14
1.3. Obraz własnej osoby a używanie środków odurzających 22

Rozdział II. Przestępczość nieletnich w świetle literatury naukowej 28
2.1. Wybrane teorie przestępczości 28
2.2. Uwarunkowania przestępczości nieletnich 30
2.2.1. Uwarunkowania środowiskowe i osobowościowe 31
2.2.2. Uwarunkowania rodzinne 36
2.3. Niedostosowanie społeczne młodzieży 38
2.4. Zagrożenia wychowawcze we współczesnym świecie (szkoły, gangi, narkotyki) 44
2.5. Zapobieganie przestępczości młodzieży 50

Rozdział III. Metodologia badań własnych 58
3.1. Przedmiot, cel i problematyka badań 58
3.2. Hipotezy, zmienne i wskaźniki 63
3.3. Metody i techniki badań 65
3.4. Teren badań i charakterystyka osób badanych 69
3.5. Przebieg badań 70

Rozdział IV. Analiza i interpretacja wyników badań 72
4.1. Przyczyny i okres zażywania narkotyków 72
4.2. Zażywanie narkotyków a konflikt z prawem 79
4.3. Zażywanie narkotyków a samoocena 83
4.4. Wpływ środowiska wychowawczego na zażywanie narkotyków 87

Podsumowanie i wnioski 90
Bibliografia 92
Spis tabel 96
Spis rysunków 97
Ankieta 98