Prace dyplomowe z kierunku: Politologia

Politologię można określić jako naukę, której przedmiotem badań jest polityka i życie polityczne.
Funkcja regulacyjna politologii dotyczy podporządkowania i ujednolicania działań politycznych. Realizowana jest w oparciu o normy polityczne jak również stabilizację działań politycznych. Istotnym jest, że brak właściwej unifikacji podejmowanych działań system polityczny nie miałby możliwości prawidłowego funkcjonowania.
Funkcja socjalizacji politycznej dotyczy procesu wdrażania i włączania się członków społeczności w kulturę polityczną. Oznacza to pogłębianie i nabywanie wiedzy o danym systemie politycznym jak również kreowanie poglądów wraz z postawami politycznymi oraz kształtowaniem hierarchii wartości politycznych.
Rola funkcji integracyjnej polega na tworzeniu podstaw do koordynacji działań politycznych. Funkcja ta polega tez na współdziałaniu bądź współpracy jednostek i grup w chęci osiągnięcia danych wartości i dóbr. Widać tu wyraźny związek z motywacją i wyjaśnianiu celowości faktycznych instytucji i norm politycznych jak również zasad organizacji i działalności systemów politycznych.

Poniżej oferowane przez nas prace dyplomowe z politologii

Migracje jako zjawisko społeczne współczesnych czasów

praca magisterska z politologii

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i znaczenie migracji 4
1.1. Istota migracji 4
1.1.1. Wędrówki wewnętrzne 8
1.1.2. Wędrówki zewnętrzne 13
1.1.3. Metody mierzenia ruchów migracyjnych 16
1.2. Fenomen migracji 19
1.3. Migracje jako przedmiot refleksji naukowej 21
1.4. Typy migracji i ich prognozy 24

Rozdział II. Przyczyny i skutki migracji 26
2.1. Polskie migracje zarobkowe do Europy Zachodniej 26
2.2. Diagnozy i prognozy przepływu siły roboczej w związku z integracją 29
2.3. Implikacje przyjęcia Polski do Unii Europejskiej- perspektywy migracji zarobkowych. 32
2.4. Problemy migracyjne w krajach Unii Europejskiej 37
2.4.1. Problemy teoretyczne 37
2.4.2. Problemy praktyczne 39
2.5. Ekonomiczne i społeczne skutki migracji 41

Rozdział III .Migracje ludności w Polsce 44
3.1. Tendencje w migracji międzynarodowej 44
3.2. Migracje w XX wieku 47
3.3. Migracje stałe i czasowe a rynek pracy w Polsce 51
3.4. Migracje wewnętrzne ludności w Polsce 57
3.5. Migracje zagraniczne ludności w Polsce 60

Rozdział IV. Uwarunkowania zjawiska migracji w świetle przeprowadzonych badań 66
4.1. Cele i hipotezy badawcze 66
4.2. Problematyka badawcza 68
4.3. Teren i organizacja badań 70
4.4. Charakterystyka próby badawczej 71
4.5. Analiza wyników badań 72
4.6. Wnioski 85

Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis rysunków 92
Spis tabel 93
Spis wykresów 95
Załącznik – kwestionariusz ankiety 97

Bezrobocie i przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I Charakterystyka bezrobocia w Polsce 5
1.1 Bezrobocie – zagadnienia wstępne 5
1.2 Ramy teoretyczne analizy bezrobocia 8
1.2.1 Wcześniejsze teorie bezrobocia 8
1.2.2 Współczesne teorie bezrobocia 11
1.3 Rodzaje i przyczyny bezrobocia 13
1.4 Skutki bezrobocia 16
Rozdział II Metody zwalczania bezrobocia 21
2.1 Otoczenie i środowisko gospodarczo – polityczne oraz jego wpływ na kształtowanie się bezrobocia 24
2.2 Dekompozycja źródeł bezrobocia 27
2.3 Wykształcenie a względna sytuacja na rynku pracy 32
2.4 Sektorowa i regionalna struktura bezrobocia 42
2.5 Bezrobocie w Polsce na tle bezrobocia zarejestrowanego w Unii Europejskiej 45
Rozdział III Instrumenty fiskalno – pieniężne w polityce zatrudnienia 48
3.1 Polityka fiskalna 48
3.2 Polityka monetarna 55
3.3 Polityka cenowo– dochodowa 56
3.4 Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą 59
3.5 Polityka edukacyjna 64
3.6 Polityka strukturalna 65
Rozdział IV Aktywne i pasywne sposoby zwalczania bezrobocia 73
4.1 Metody aktywne walki z bezrobociem 73
4.1.1 Roboty publiczne 73
4.1.2 Aktywizacja zawodowa absolwentów 74
4.1.3 Pożyczki z Funduszu Pracy 75
4.1.4 Szkolenia bezrobotnych 76
4.2 Metody pasywne walki z bezrobociem 83
4.2.1 Zasiłki dla bezrobotnych 83
4.2.2 Zasiłki i świadczenia przedemerytalne 86
Rozdział V \Rola powiatowych Urzędów Pracy w zwalczaniu bezrobocia 93
5.1 Uwarunkowania sprawności działań urzędów pracy 93
5.2 Propozycje ocen sprawności urzędów pracy 101
5.3 Strategia na przyszłość 104
5.4 Absolwenci na rynku pracy 110
Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis rysunków 118
Spis tabel 119

Wpływ polityki gospodarczej na poziom bezrobocia

WSTĘP 3
Rozdział I. BEZROBOCIE 6
1.1. Rodzaje bezrobocia 10
1.2. Teorie przyczyn bezrobocia 13
1.2.1. Neoklasyczna teoria bezrobocia 14
1.2.2. Keynesowska teoria bezrobocia 19
1.2.3. Teoria naturalnej stopy bezrobocia 22
1.2. Sposoby pomiaru poziomu stopy bezrobocia 24
Rozdział II. POWSTANIE PROBLEMU BEZROBOCIA W POLSCE 30
2.1. Poziom i dynamika bezrobocia w latach 1990-2003 36
2.2. Struktura bezrobocia 46
2.3. Społeczno – przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia 53
Rozdział III. KIERUNKI POLITYKI GOSPODARCZEJ W POLSCE PO ROKU 1989 57
3.1. Równowaga na rynku pracy w hierarchii celów polityki gospodarczej 57
3.2. Wpływ narzędzi polityki gospodarczej na wielkość bezrobocia 66
3.2.1. Polityka budżetowa 70
3.2.1. Polityka pieniężna 73
3.2.2. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą 75
3.2.3. Polityka cenowo-dochodowa 79
3.2.4. Zastosowanie narzędzi polityki gospodarczej i ich wpływ na poziom bezrobocia 82
PODSUMOWANIE 90
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL 94
SPIS RYSUNKÓW 95

Sposoby walki z biedą na świecie

Wstęp
Rozdział I. Bieda w dobie globalizacji
1. Koncepcja człowieka i społeczeństwa
1.1. Hierarchia potrzeb ludzkich
1.2. Koncepcja rozwoju społeczno-gospodarczego
2. Definicja nędzy, biedy i linii ubóstwa
3. Zjawisko biedy w krajach Zachodu
4. Bieda schyłku XX wieku
5. „Kultura ubóstwa”
Rozdział II. Skala biedy w krajach trzeciego w świetle rozwoju gospodarczego globu w latach 1960 – 1993
1. „Cicha rewolucja” w regionie Azji południowo-wschodniej
1.1. Chiny
1.2. Indie
1.3. Indonezja
1.4. Filipiny
1.5. Korea Południowa
1.6. Malezja
1.7. Tajlandia
1.8. Tajwan
1.9. Wietnam
2. Sytuacja w regionie Ameryki Łacińskiej
2.1. Argentyna
2.2. Brazylia
2.3. Chile
2.4. Meksyk
2.5. Peru
2.6. Wenezuela
Rozdział III. Analiza porównawcza
3.1. Zmniejszanie obszarów biedy i nędzy
3.2. Edukacja i opieka zdrowotna
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Referendum w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I Referendum i inne instytucje demokracji bezpośredniej – podstawowe pojęcia 5
1. Tradycje demokratyczne, istota demokracji bezpośredniej. 5
2. Przedmiot referendum. 11
3. Zasięg referendum. 16
4. Rodzaje referendów 19
5. Określanie wyników referendum – ważność referendum i jego weryfikacja. 22
6. Inicjatywa ludowa, weto ludowe, konsultacje 23
Rozdział II Referendum w polskich konstytucjach – rys historyczny i aktualne regulacje prawne. 26
1. Referendum zatwierdzające w sprawie zmiany konstytucji. 36
2. Referendum ratyfikacyjne w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej. 38
3. Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. 41
Rozdział III Referendum w Polsce – (1946-2003). 47
1. Głosowanie ludowe z 30 czerwca 1946 roku i jego wyniki. 48
2. Referendum z 29 listopada 1987 roku 50
3. Referendum z 18 lutego 1996 roku o powszechnym uwłaszczeniu obywateli i o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego 52
4. Referendum konstytucyjne z 1997 roku 58
5. Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 64
Rozdział IV Referendum a partie polityczne 68
Zakończenie 79
Bibliografia 82
Załączniki 88

Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych. Organizacja grupy wsparcia dla bezrobotnych absolwentów szkół wyższych

Wstęp
Rozdział I. Bezrobocie jako problem społeczny
1.1. Pojęcie i rodzaje bezrobocia
1.2. Przyczyny bezrobocia
1.3. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia
1.4. Bezrobocie wśród młodzieży
Rozdział II. Fazy i sposoby przeciwdziałania bezrobocia
2.1. Uwzględnienie ustawy o bezrobociu
2.2. Sfery oddziaływania polityki społecznej
2.3. Zasady i formy przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego skutków według ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
2.4. Sposoby walki z bezrobociem
Rozdział III. Projekt socjalny – bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, założenia teoretyczne
3.1. Uzasadnienie projektu
3.2. Cel i zakres projektu
3.3. Metoda pracy z grupą
Zakończenie
Bibliografia

Polska polityka celna

Wstęp 3
Rozdział 1.
Polityka celna Unii Europejskiej 4
1.1. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 4
1.2. Geneza i istota unii celnej 12
1.3. Wspólna polityka handlowa i finansowa 19
Rozdział 2.
Charakterystyka prawa celnego w aspekcie przystąpienia Polski do UE 27
2.1. Pojęcie i rodzaje ceł 27
2.2. Geneza prawa celnego obowiązującego w Polsce 32
Rozdział 3.
Dostosowanie polskiego prawa celnego do wymogów UE 51
Zakończenie 61
Bibliografia 62

Internet i polityka

Wstęp 3
Rozdział I. Internet jako nowoczesny środek komunikowania 5
1.1. Geneza internetu 5
1.2. Funkcje internetu 12
1.3. Podstawowe założenia komunikacji internetowej 17
Rozdział II. Media w komunikowaniu politycznym 23
2.1. Pojęcie komunikowania politycznego 23
2.2. Miejsce mediów masowych w komunikowaniu się społeczeństwa 27
2.3. Media masowe a system polityczny 32
2.4. System komunikowania politycznego 39
Rozdział III. Współpraca polityków z mediami 49
3.1. Partie polityczne 49
3.2. Indywidualni działacze polityczni 58
3.3. Relacje partii i działaczy politycznych z mediami masowymi 67
3.3.1. Modele stosunków silnych ogniw komunikowania politycznego 68
3.3.2. Transakcyjny charakter relacji aktorów politycznych i mediów masowych 71
Rozdział IV. Wykorzystanie internetu w działalności politycznej 79
4.1. Nowe strategie komunikacyjne działaczy politycznych 79
4.1.1. Marketing polityczny, wyborczy i społeczny 81
4.1.2. Reklama polityczna 85
4.1.3. Polityczne public relations 90
4.1.4. Konsultanci polityczni 99
4.2. Internet jako medium politycznego przekazu 101
4.3. Internet a wybory 104
4.4. Internet i polityka w Polsce 110
Zakończenie 120
Bibliografia 122
Spis tabel i rysunków 126

Domy pomocy społecznej

Wstęp 3
Rozdział 1 Pomoc społeczna w zabezpieczeniu społecznym 5
1. Historia ubezpieczenia społecznego i pomocy społecznej 7
1.1. Rozwój zabezpieczenia społecznego w Europie 7
1.2. Rozwój pomocy społecznej w Polsce 15
2. Instytucje zabezpieczenia społecznego i pomoc społeczna na ich tle 24
Rozdział 2. Pomoc społeczna w Polsce 28
1. Pomoc społeczna w okresie początkowej transformacji ustrojowej 28
2. Ustawodawstwo 36
3. Klasyfikacja 36
4. Instytucje pomocy społecznej 38
5. Świadczenia w ramach pomocy społecznej 39
6. Pomoc społeczna w statystyce 42
Rozdział 3 Charakterystyka Domów Pomocy Społecznej 45
1. Opis instytucji 45
2. Standardy domów pomocy społecznej 52
3. Struktura domów pomocy społecznej 53
4. Mieszkańcy domów pomocy społecznej. 54
5. Pracownicy domów pomocy społecznej 60
Rozdział 4. Dom Pomocy Społecznej w X 68
1. Historia DPS w X 68
2. Podstawy prawne działania i organizacja DPS w X 69
3. Charakterystyka mieszkańców DPS w X 70
4. Działalność DPS w X 75
Zakończenie 82
Bibliografia 85
Spis tabel i wykresów 88

Aktywne i pasywne środki przeciwdziałania bezrobociu jako formy walki z bezrobociem

WSTĘP

Rozdział pierwszy
POJĘCIE BEZROBOCIA, RODZAJE, POMIAR, SKUTKI
1.1. Bezrobocie – ujęcie teoretyczne
1.2. Rodzaje bezrobocia
1.3. Ekonomiczne teorie bezrobocia
1.4. Pomiar bezrobocia
1.4.1. Przepływy na rynku pracy
1.4.2. Stopa bezrobocia
1.5. Skutki bezrobocia
1.5.1. Skutki ekonomiczne
1.5.2. Skutki społeczne – wpływ bezrobocia na styl i jakość życia
1.6. Regulacje prawne

Rozdział drugi
BEZROBOCIE W POLSCE
2.1. Przyczyny powstawania bezrobocia
2.2. Statystyczne rozmiary bezrobocia
2.3. Struktura bezrobocia

Rozdział trzeci
SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY
3.1. Charakterystyka demograficzna powiatu X
3.2. Organizacja pracy Urzędu Pracy w X
3.3. Charakterystyka bezrobocia rejestrowanego
3.3.1. Struktura bezrobocia
3.3.1.1. Wg grup wiekowych
3.3.1.2. Wg płci
3.3.1.3. Wg poziomu wykształcenia
3.3.1.4. Wg stażu pracy
3.3.1.5. Wg czasu pozostawania bez pracy
3.3.1.6. Wg uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych
3.3.1.7. Absolwenci
3.3.1.8. Zwolnienia grupowe
3.3.1.9. Osoby niepełnosprawne
3.3.2. Poziom i zmiany w strukturze bezrobocia

Rozdział czwarty
AKTYWNE I PASYWNE ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
4.1. Aktywne formy walki z bezrobociem
4.1.1. Pośrednictwo pracy
4.1.2. Szkolenia
4.1.3. Aktywizacja zawodowa
4.1.4. Prace interwencyjne
4.1.5. Roboty publiczne
4.1.6. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
4.1.7. Poradnictwo zawodowe
4.1.8. Programy specjalne
4.2. Pasywne formy walki z bezrobociem
4.2.1. Zasiłki dla bezrobotnych
4.2.2. Zasiłki okresowe
4.2.3. Świadczenia przedemerytalne
4.3. Wydatki z Funduszu Pracy na aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Rozdział piąty
SPOSOBY WALKI Z BEZROBOCIEM A RZECZYWISTOŚĆ
5.1. Wymagania stawiane bezrobotnym
5.2. Skuteczne szukanie pracy
5.3. Radzenie sobie z niepowodzeniami
5.4. Ocena pracy Urzędu Pracy w X
5.5. Działania rządu
5.6. Działania samorządów lokalnych
5.7. Działania bezrobotnych

WNIOSKI KOŃCOWE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW