Prace dyplomowe z kierunku: Politologia

Politologię można określić jako naukę, której przedmiotem badań jest polityka i życie polityczne.
Funkcja regulacyjna politologii dotyczy podporządkowania i ujednolicania działań politycznych. Realizowana jest w oparciu o normy polityczne jak również stabilizację działań politycznych. Istotnym jest, że brak właściwej unifikacji podejmowanych działań system polityczny nie miałby możliwości prawidłowego funkcjonowania.
Funkcja socjalizacji politycznej dotyczy procesu wdrażania i włączania się członków społeczności w kulturę polityczną. Oznacza to pogłębianie i nabywanie wiedzy o danym systemie politycznym jak również kreowanie poglądów wraz z postawami politycznymi oraz kształtowaniem hierarchii wartości politycznych.
Rola funkcji integracyjnej polega na tworzeniu podstaw do koordynacji działań politycznych. Funkcja ta polega tez na współdziałaniu bądź współpracy jednostek i grup w chęci osiągnięcia danych wartości i dóbr. Widać tu wyraźny związek z motywacją i wyjaśnianiu celowości faktycznych instytucji i norm politycznych jak również zasad organizacji i działalności systemów politycznych.

Poniżej oferowane przez nas prace dyplomowe z politologii

Porównanie metod zarządzania domami opieki społecznej

Wstęp 2
Rozdział I. Opieka społeczna – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 4
1.1. Instytucja opieki społecznej 6
1.2. Cele opieki społecznej 10
1.3. Instrumenty opieki społecznej 13
1.4. Organizacja opieki społecznej 14
1.5. Domy opieki społecznej 17
Rozdział II. Teoria organizacji i zarządzanie domami opieki społecznej 22
2.1. Zmiany w systemie opieki społecznej 22
2.2. Sieć organizacji domów opieki społecznej 25
2.3. Klasyfikacja domów opieki społecznej 27
2.4. Domy opieki społecznej jako systemy 28
2.5. Główne perspektywy polityki społecznej 31
2.6. Teoria organizacji i zarządzanie domami opieki społecznej 35
Rozdział III. Porównanie metod zarządzania domami opieki społecznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii 42
3.1. Domy opieki społecznej w Wielkiej Brytanii 42
3.2. Domy opieki społecznej w Polsce 52
3.3. Porównanie metod zarządzania domami opieki społecznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii 56
3.4. Postulaty i propozycje zmian w zarządzaniu domami opieki społecznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 67

Wybory do Parlamentu Europejskiego

praca licencjacka z administracji, specjalizacja prawo wyborcze

Wstęp 2
Rozdział I. Geneza polskiej Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego 3
1. Istota Parlamentu Europejskiego 3
2. Projekt rządowy 5
3. Projekt poselski 6
4. Pierwsze i drugie czytanie projektu ordynacji i odesłanie do dalszych prac w komisji 8
5. Skierowanie projektu do Senatu i zmiany, jakie zaproponował Senat 10
6. Ponowne skierowanie projektu pod obrady Sejmu i uchwalenie jednolitego tekstu ordynacji 12
Rozdział II. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego 13
1. Przepisy ogólne 13
2. Prawa wyborcze 14
3. Zarządzenie wyborów 15
4. Komisje wyborcze 15
5. Obwody głosowania 17
6. Komitety wyborcze i zgłoszenie list kandydatów 18
7. Kampania wyborcza i finansowanie kampanii wyborczej 19
8. Głosowanie i warunki ważności głosu 20
9. Ustalenie wyników wyborów oraz ich ogłoszenie 21
10. Protesty wyborcze. Ważność wyborów 22
11. Wygaśnięcie i utrata mandatu 23
Rozdział III. Przebieg i wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 24
1. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 24
2. Przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego 27
3. Ogłoszenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego 30
Zakończenie 34
Wykaz aktów normatywnych 36
Bibliografia 37

Komunikacja w społeczeństwie demokratycznym

Wstęp 2
Rozdział I. Komunikowanie społeczne 5
1. Definicje komunikowania społecznego 5
2. Teorie komunikacji społecznej 7
3. Etapy komunikacji społecznej 10
4. Cechy komunikacji społecznej 11
5. Funkcje komunikacji społecznej 12
6. Przebieg procesu komunikacyjnego 13
7. Efekty komunikacji społecznej 15
Rozdział II. 16
Marketing jako forma komunikacji społecznej 16
1. Pojęcie marketingu 16
2. Marketing polityczny 17
Rozdział III. Cechy środków masowej komunikacji (mass mediów) 20
1. Pojęcie mass mediów 20
2. Cechy mass mediów 21
3. Bariery w działaniu mass mediów 24
4. Media masowe a wizerunek 27
Rozdział IV. Społeczne uwarunkowania komunikowania 28
1. Uwarunkowania ustrojowe 28
2. Heterarchia 29
3. Język „walki” i język „dialogu” 30
4. Polityczny kontekst komunikacyjny w Polsce 31
Rozdział V. Przykłady kampanii komunikacyjnych 35
1. Ciągłość filozofii marketingowej 35
2. Inicjatywa obywatelska wyrazem marketingu społecznego 36
2.1. Kampania „Pajacyk” 37
2.2. Kampania „Dziecko na drodze” 39
2.3. Kampania „Płytka wyobraźnia” 40
3. Inicjatywa społeczna przykładem marketingu politycznego 41
Zakończenie 47
Bibliografia 49
Spis rysunków 52

Komunikacja w społeczeństwie demokratycznym

Wstęp 2
Rozdział I. Co to jest komunikowanie społeczne 4
Rozdział II. Komunikowanie interpersonalne i społeczne 13
Rozdział III. Cechy komunikacji masowej 21
Rozdział IV. Modele komunikowania 28
Rozdział V. System komunikowania w społeczeństwie demokratycznym 35
Rozdział VI. Organizacja społecznego udziału w procesie legislacyjnym (inicjatywa ustawodawcza, lobbing) 42
Rozdział VII. Projektowanie działań obywatelskich 50
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis schematów i rysunków 62

Instytucje polityczne Wielkiej Brytanii

Wstęp 3
Rozdział I Czynniki kształtujące odrębność kulturową Wielkiej Brytanii 5
1.1. Warunki geograficzno- przyrodnicze 5
1.2. Ludność 20
1.3. Historia 22
1.4. Gospodarka 26
1.5. Kultura 29
Rozdział II Specyfika funkcjonowania instytucji politycznych 32
2.1. Król 32
2.2. Parlament 34
2.3. Partie polityczne 35
2.3.1. Istota partii politycznych 35
2.3.2. Partie polityczne w Wielkiej Brytanii 38
2.4. Media 42
2.5. Organizacje międzynarodowe 44
Rozdział III Wielka Brytania wobec znaków globalizacji 50
3.1. Unia Europejska 52
3.1.1. Europa kontynentem odwiecznych idei zjednoczeniowych 52
3.1.2. Wielka Brytania w Unii Europejskiej 55
3.2. Prawo międzynarodowe 59
3.3. Ekologia 69
3.4. Terroryzm 74
3.5. Patologie społeczne 76
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel, zdjęć i schematów 85

Budowanie społeczeństwa informacyjnego

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – STRATEGIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W KSZTAŁTOWANIU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 5
1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego 5
1.2. Era społeczeństwa informacyjnego 12
1.3. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego 16
1.3.1. Społeczny odbiór informatyki 17
1.4. Wyzwanie społeczne 21
ROZDZIAŁ II. INTERNET – NARZĘDZIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 28
2.1. „Internet – sieć sieci” 28
2.2. Internet a edukacja 34
2.2.1. Wiedza czynnikiem sukcesu w dobie przemian 36
2.2.2. Wiedza podstawą gospodarki 40
2.3. Internet w życiu i pracy 43
2.3.1. Uwarunkowania makrospołeczne, e-administracja 43
2.3.2. E-finanse a e-bizness 46
2.4. Internet – zagrożenia i konsekwencje 49
ROZDZIAŁ III. DYLEMATY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 52
3.1. Mity i stereotypy w postrzeganiu polityki informacyjnej 52
3.2. Polityka informacyjna Unii Europejskiej 58
3.3. Problem monopolizacji dostępu do informacji 66
3.4. Informacja czynnikiem kreującym obraz świata i człowieka przyszłości 71
ROZDZIAŁ IV. POLSKA NA DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 78
4.1. Dostęp do usług informatycznych 78
4.2. Programy i kierunki zmian na drodze do SI 90
4.2.1. Strategia e-Polska, zakres realizacji 90
4.3. Szanse i założenia a oczekiwania społeczne 99
4.4. Problemy i zagrożenia 100
ZAKOŃCZENIE 109
BIBLIOGRAFIA 111
SPIS RYSUNKÓW 116

Migracje jako zjawisko społeczne współczesnych czasów

praca magisterska z politologii

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i znaczenie migracji 4
1.1. Istota migracji 4
1.1.1. Wędrówki wewnętrzne 8
1.1.2. Wędrówki zewnętrzne 13
1.1.3. Metody mierzenia ruchów migracyjnych 16
1.2. Fenomen migracji 19
1.3. Migracje jako przedmiot refleksji naukowej 21
1.4. Typy migracji i ich prognozy 24

Rozdział II. Przyczyny i skutki migracji 26
2.1. Polskie migracje zarobkowe do Europy Zachodniej 26
2.2. Diagnozy i prognozy przepływu siły roboczej w związku z integracją 29
2.3. Implikacje przyjęcia Polski do Unii Europejskiej- perspektywy migracji zarobkowych. 32
2.4. Problemy migracyjne w krajach Unii Europejskiej 37
2.4.1. Problemy teoretyczne 37
2.4.2. Problemy praktyczne 39
2.5. Ekonomiczne i społeczne skutki migracji 41

Rozdział III .Migracje ludności w Polsce 44
3.1. Tendencje w migracji międzynarodowej 44
3.2. Migracje w XX wieku 47
3.3. Migracje stałe i czasowe a rynek pracy w Polsce 51
3.4. Migracje wewnętrzne ludności w Polsce 57
3.5. Migracje zagraniczne ludności w Polsce 60

Rozdział IV. Uwarunkowania zjawiska migracji w świetle przeprowadzonych badań 66
4.1. Cele i hipotezy badawcze 66
4.2. Problematyka badawcza 68
4.3. Teren i organizacja badań 70
4.4. Charakterystyka próby badawczej 71
4.5. Analiza wyników badań 72
4.6. Wnioski 85

Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis rysunków 92
Spis tabel 93
Spis wykresów 95
Załącznik – kwestionariusz ankiety 97

Bezrobocie i przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I Charakterystyka bezrobocia w Polsce 5
1.1 Bezrobocie – zagadnienia wstępne 5
1.2 Ramy teoretyczne analizy bezrobocia 8
1.2.1 Wcześniejsze teorie bezrobocia 8
1.2.2 Współczesne teorie bezrobocia 11
1.3 Rodzaje i przyczyny bezrobocia 13
1.4 Skutki bezrobocia 16
Rozdział II Metody zwalczania bezrobocia 21
2.1 Otoczenie i środowisko gospodarczo – polityczne oraz jego wpływ na kształtowanie się bezrobocia 24
2.2 Dekompozycja źródeł bezrobocia 27
2.3 Wykształcenie a względna sytuacja na rynku pracy 32
2.4 Sektorowa i regionalna struktura bezrobocia 42
2.5 Bezrobocie w Polsce na tle bezrobocia zarejestrowanego w Unii Europejskiej 45
Rozdział III Instrumenty fiskalno – pieniężne w polityce zatrudnienia 48
3.1 Polityka fiskalna 48
3.2 Polityka monetarna 55
3.3 Polityka cenowo– dochodowa 56
3.4 Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą 59
3.5 Polityka edukacyjna 64
3.6 Polityka strukturalna 65
Rozdział IV Aktywne i pasywne sposoby zwalczania bezrobocia 73
4.1 Metody aktywne walki z bezrobociem 73
4.1.1 Roboty publiczne 73
4.1.2 Aktywizacja zawodowa absolwentów 74
4.1.3 Pożyczki z Funduszu Pracy 75
4.1.4 Szkolenia bezrobotnych 76
4.2 Metody pasywne walki z bezrobociem 83
4.2.1 Zasiłki dla bezrobotnych 83
4.2.2 Zasiłki i świadczenia przedemerytalne 86
Rozdział V \Rola powiatowych Urzędów Pracy w zwalczaniu bezrobocia 93
5.1 Uwarunkowania sprawności działań urzędów pracy 93
5.2 Propozycje ocen sprawności urzędów pracy 101
5.3 Strategia na przyszłość 104
5.4 Absolwenci na rynku pracy 110
Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis rysunków 118
Spis tabel 119

Wpływ polityki gospodarczej na poziom bezrobocia

WSTĘP 3
Rozdział I. BEZROBOCIE 6
1.1. Rodzaje bezrobocia 10
1.2. Teorie przyczyn bezrobocia 13
1.2.1. Neoklasyczna teoria bezrobocia 14
1.2.2. Keynesowska teoria bezrobocia 19
1.2.3. Teoria naturalnej stopy bezrobocia 22
1.2. Sposoby pomiaru poziomu stopy bezrobocia 24
Rozdział II. POWSTANIE PROBLEMU BEZROBOCIA W POLSCE 30
2.1. Poziom i dynamika bezrobocia w latach 1990-2003 36
2.2. Struktura bezrobocia 46
2.3. Społeczno – przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia 53
Rozdział III. KIERUNKI POLITYKI GOSPODARCZEJ W POLSCE PO ROKU 1989 57
3.1. Równowaga na rynku pracy w hierarchii celów polityki gospodarczej 57
3.2. Wpływ narzędzi polityki gospodarczej na wielkość bezrobocia 66
3.2.1. Polityka budżetowa 70
3.2.1. Polityka pieniężna 73
3.2.2. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą 75
3.2.3. Polityka cenowo-dochodowa 79
3.2.4. Zastosowanie narzędzi polityki gospodarczej i ich wpływ na poziom bezrobocia 82
PODSUMOWANIE 90
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL 94
SPIS RYSUNKÓW 95

Sposoby walki z biedą na świecie

Wstęp
Rozdział I. Bieda w dobie globalizacji
1. Koncepcja człowieka i społeczeństwa
1.1. Hierarchia potrzeb ludzkich
1.2. Koncepcja rozwoju społeczno-gospodarczego
2. Definicja nędzy, biedy i linii ubóstwa
3. Zjawisko biedy w krajach Zachodu
4. Bieda schyłku XX wieku
5. „Kultura ubóstwa”
Rozdział II. Skala biedy w krajach trzeciego w świetle rozwoju gospodarczego globu w latach 1960 – 1993
1. „Cicha rewolucja” w regionie Azji południowo-wschodniej
1.1. Chiny
1.2. Indie
1.3. Indonezja
1.4. Filipiny
1.5. Korea Południowa
1.6. Malezja
1.7. Tajlandia
1.8. Tajwan
1.9. Wietnam
2. Sytuacja w regionie Ameryki Łacińskiej
2.1. Argentyna
2.2. Brazylia
2.3. Chile
2.4. Meksyk
2.5. Peru
2.6. Wenezuela
Rozdział III. Analiza porównawcza
3.1. Zmniejszanie obszarów biedy i nędzy
3.2. Edukacja i opieka zdrowotna
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków