Prace dyplomowe z kierunku Politologia

Politologię można określić jako naukę, której przedmiotem badań jest polityka i życie polityczne.
Funkcja regulacyjna politologii dotyczy podporządkowania i ujednolicania działań politycznych. Realizowana jest w oparciu o normy polityczne jak również stabilizację działań politycznych. Istotnym jest, że brak właściwej unifikacji podejmowanych działań system polityczny nie miałby możliwości prawidłowego funkcjonowania.
Funkcja socjalizacji politycznej dotyczy procesu wdrażania i włączania się członków społeczności w kulturę polityczną. Oznacza to pogłębianie i nabywanie wiedzy o danym systemie politycznym jak również kreowanie poglądów wraz z postawami politycznymi oraz kształtowaniem hierarchii wartości politycznych.
Rola funkcji integracyjnej polega na tworzeniu podstaw do koordynacji działań politycznych. Funkcja ta polega tez na współdziałaniu bądź współpracy jednostek i grup w chęci osiągnięcia danych wartości i dóbr. Widać tu wyraźny związek z motywacją i wyjaśnianiu celowości faktycznych instytucji i norm politycznych jak również zasad organizacji i działalności systemów politycznych.

Poniżej oferowane przez nas prace dyplomowe z politologii

System wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Regulacje prawne wyboru do organów przedstawicielskich 4
1. Istota i rodzaje demokratycznych wyborów 4
2. Różnice pomiędzy prawem a systemem wyborczym 7
3. Pojęcie podstawowych zasad prawa i systemu wyborczego 19

ROZDZIAŁ II. Zasady wyboru do organów przedstawicielskich 22
1. Zasada powszechności 22
1.1. Czynne i bierne prawo wyborcze 22
1.2. Ograniczenia powszechności praw wyborczych 28
1.3. Konstytucyjne i ustawowe gwarancje praw wyborczych 33
2. Zasada równości praw wyborczych 34
3. Zasada bezpośredniości 42
4. Zasada tajności głosowania 45
5. Zasada wolności wyborów 48

ROZDZIAŁ III. Organizacja wyborów 51
1. Zarządzenie i termin wyborów 51
2. Podział na okręgi i obwody wyborcze 52
3. Organy przeprowadzające wybory 53
4. Spisy wyborców 55
5. Zgłoszenie kandydatów (list) 57
6. Rejestracja kandydatów (list) 60
7. Głosowanie 62
8. Ustalenie wyników głosowania i ważność wyborów 63
9. Uzupełnianie składu organów 72

ROZDZIAŁ IV. Systemy ustalania wyników wyborów 74
1. System większościowy 74
2. System proporcjonalny 78
3. Zalety i wady obu systemów 82

ZAKOŃCZENIE 96
BIBLIOGRAFIA 98

System partyjny Republiki Federalnej Niemiec

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. GENEZA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC 4
1.1. Rys historyczny RFN 4
1.2. Podstawowe dane dotyczące RFN 9
1.3. Historyczno- polityczne uwarunkowania systemu RFN 11

ROZDZIAŁ II. SYSTEM POLITYCZNY RFN 18
2.1. Ogólna charakterystyka ustroju politycznego RFN 18
2.2. Ustawa zasadnicza i system wyborczy 20
2.3. Bundestag i Bundesrat 21
2.4. Prezydent federalny 24
2.5. Kanclerz federalny i rząd 25

ROZDZIAŁ III. SYSTEM PARTYJNY I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE GŁÓWNYCH PARTII POLITYCZNYCH 27
3.1. Zadania partii politycznych w RFN 27
3.2. SPD 44
3.3. CDU/CSU 48
3.4. FDP 51
3.5. Partia Zielonych 52

ZAKOŃCZENIE 54
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 58

Rola partii politycznych w demokracji pluralistycznej

Wstęp 2

Rozdział I. Demokracja – istota, idea i zakres pojęcia 3
1.1. Koncepcje definicyjne demokracji 3
1.2. Demokracja w ujęciu Konstytucji Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 roku 6
1.3. Zasady demokracji 10
1.4. Demokratyczne instytucje w państwie prawa 17
1.5. Idea demokracji pluralistycznej 18

Rozdział II. Partie polityczne w ujęciu teoretycznym 23
2.1. Definicja partii politycznej 23
2.2. Instytucjonalizacja partii politycznych 25
2.3. Formy partii politycznych 29
2.3.1. Partie kadrowe 29
2.3.2. Partie wyborcze 31
2.3.3. Partie masowe 37

Rozdział III. Rola partii politycznych w demokracji pluralistycznej 42
3.1. Partie polityczne a wybory 42
3.2. Partie polityczne w parlamencie 50
3.2.1. Pozycja partii politycznych w parlamencie 50
3.2.2. Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamencie 54
3.2.3. Swoboda partii i frakcji politycznych 56
3.3. Misja partii politycznych w demokracji pluralistycznej 60
3.3.1. Partie w systemie partyjnym 60
3.3.2. Partia a jej członkowie 63

Zakończenie 66

Bibliografia 67

Przywództwo we współczesnym świecie

Wstęp 2

Rozdział I. Przywództwo – istota i zakres pojęcia 4
1.1. Pojęcie przywództwa 4
1.2. Osobowościowe teorie przywództwa 7
1.3. Interakcyjne i sytuacyjne teorie przywództwa 12
1.4. Funkcjonalne teorie przywództwa 14
1.5. Istota przywództwa i typy przywódców 16

Rozdział II. Wielcy przywódcy – style przywództwa, cechy, sukcesy i porażki 23
2.1. Władza i jej różne historyczne oblicza 23
2.1.1. Teorie psychologiczne 23
2.1.2. Substancjalne teorie władzy 24
2.1.3. Operacyjne pojęcia władzy i typologie relacji władzy 26
2.1.4. Władza jako waluta w systemie komunikacji 27
2.2. Zdobycie pozycji lidera – wielcy historyczni przywódcy: ambicja, energia i płeć 30

Rozdział III. Współczesne przywództwo – Dalajlama duchowy i polityczny przywódca narodu tybetańskiego 44
3.1. Dalajlama Tenzin Gjaco – rys osobowościowy 44
3.2. Władza a kryteria charakteryzujące dobrego przywódcę 47

Zakończenie 59

Bibliografia 62

Spis fotografii 65

Polityka zagraniczna UE w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie

Wstęp 2

Rozdział I. Koncepcja polityki zagranicznej Unii Europejskiej w Północnej Afryce i na Wschodzie 4
1.1. Pojęcie i cele polityki zagranicznej 4
1.2. Koncepcja zagraniczna Unii Europejskiej wobec Afryki Północnej 14
1.3. Koncepcja polityki Unii Europejskiej z Bliskim Wschodem 17

Rozdział II. Partnerstwo Eurośródziemnomorskie 21
2.1. Geneza Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego 21
2.2. Założenia Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego 26
2.3. Funkcjonowanie stosunków w obszarze Morza Śródziemnego 27
2.4. Stosunki Unii Europejskiej z państwami Maghrebu 34

Rozdział III. Rola Unii Europejskiej w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskich 41
3.1. Polityczna rola Unii Europejskiej 41
3.2. Rola ekonomiczna Unii Europejskiej 44
3.3. Współpraca UE z innymi państwami w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskiego 46

Zakończenie 55

Bibliografia 57

Polska przedmurzem Europy – fakt czy mit

Wstęp 3

Rozdział I. Europa – idee, kultura, instytucjonalizacja 4
1.1. Przenikanie kultur w średniowieczu 4
1.2. Zróżnicowanie językowe a ujednolicanie religijne 9
1.3. Przeobrażanie idei w średniowieczu i czasach nowożytnych 11
1.3.1. Źródła koncepcji integracyjnych 11
1.3.2. Wizje państwa uniwersalnego 14
1.3.3. Koncepcje jedności suwerenów 18
1.4. Próby instytucjonalizacji jedności w I połowie XX w 19

Rozdział II. Europa po II wojnie światowej 27
2.1. Europa Napoleona 27
2.2. Europa nazistowska 29
2.3. Europa socjalistyczna 31
2.4. Idea integracji po II wojnie światowej 33
2.5. Europa w latach 40. i 50. XX w. 43

Rozdział III. Polska tożsamość narodowa 48
3.1. Pozostałości tradycji szlacheckich 48
3.2. Wpływy katolicyzmu 54
3.3. Tradycje „przedmurza” Europy 57
3.4. Etos romantyczny 73
3.5. Tolerancja religijna i dążenia wolnościowe 76

Rozdział IV. Prointegracyjne czynniki polskiego dziedzictwa narodowego 79
4.1. Wspólnota kultury i cywilizacji 79
4.2. Rzeczpospolita Obojga Narodów 93
4.3. Analogie systemu politycznego, związkowego i partyjnego 95

Rozdział V. Polska jako państwo broniące kraje chrześcijańskiej Europy przed „niewiernymi” 114
5.1. Mit Polski jako antemurale Christianitatis 114
5.2. Polska szlachta wobec wypraw zagranicznych 120
5.3. Polacy szermierzami powszechnej wolności 122
5.4. Współczesny nurt przedmurza – partie o charakterze narodowo – katolickim 123

Zakończenie 133

Bibliografia 134

Spis tabel 139

Spis fotografii 140

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA 3
1.1. Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 3
1.2. Zakres Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 13
1.3. Cele i Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 18
1.4. Finansowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 24

ROZDZIAŁ II. ROLA INSTYTUCJI W PROCESIE DECYZYJNYM WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 27
2.1. Komisja Europejska 27
2.2. Parlament Europejski 30
2.3. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 37

ROZDZIAŁ III. WYBRANE ASPEKTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 42
3.1. Polityka wobec Europy Środkowej i Wschodniej 42
3.2. Polityka wobec Bałkanów Zachodnich 46
3.3. Polityka w regionie śródziemnomorskim 50
3.4. Partnerstwo Transatlantyckie 63

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 70

WSTĘP

Celem niniejszej pracy jest ukazanie mechanizmu funkcjonowania polityki zagranicznej Unii Europejskiej oraz prowadzonych przez UE działań w ramach tejże polityki wobec wybranych regionów świata.

Metodą obraną dla potrzeb pracy jest analiza dokumentów, literatury oraz dostępnych źródeł dotyczących polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

Przedmiotem badań zatem jest owa polityka zagraniczna wobec wybranych regionów świata.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym ukazano istotę Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Rozdział drugi zawiera charakterystykę instytucji mających wpływ na proces podejmowania decyzji WPZiB.

Wybrane aspekty polityki zagranicznej Unii Europejskiej zaprezentowane zostały w trzecim rozdziale pracy.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Zaangażowanie Polaków w misjach pokojowych na Bałkanach

Wstęp 2

Rozdział 1. Udział Wojska Polskiego w operacjach pokojowych na Bałkanach 4
1.1. Obecność PKW w UNPROFOR i innych operacjach ONZ 4
1.2. Zaangażowanie w IFOR i SFOR 10
1.3. Rola PKW w operacji EUFOR 12
1.4. Zaangażowanie PKW w operacje NATO 13

Rozdział 2. Rozwój polskich stosunków dyplomatycznych z państwami byłej Jugosławii 24
2.1. Stanowisko wobec wojen jugosłowiańskich 24
2.2. Słowenia 29
2.3. Chorwacja 32
2.4. Bośnia i Hercegowina 34
2.5. Serbia 35

Rozdział 3. Wymiana gospodarcza Polski z państwami byłej Jugosławii 42
3.1. Polska- Słowenia 42
3.2. Polska- Chorwacja 45
3.3. Polska- Bośnia i Hercegowina 49
3.4. Polska- Serbia 50

Rozdział 4. Możliwości dalszego zdyskontowania obecności wojskowej RP na Bałkanach 53
4.1. Próba oceny dotychczasowych kontaktów i współpracy 53
4.2. Możliwość dalszej dynamizacji współpracy 62

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 73

Polityka bezpieczeństwa USA w kontekście wydarzeń 11 września 2001 roku

Wstęp 2

Rozdział I. Istota bezpieczeństwa i jego ewolucja 3
1.1. Definicje i rodzaje bezpieczeństwa 3
1.1.1. Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa 3
1.1.3. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa 7
1.2. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych 9
1.2.1. Znaczenie broni nuklearnej 9
1.2.2. Koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego 12
1.2.3. Bezpieczeństwo po zakończeniu zimnej wojny 15
1.2.4. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo 17

Rozdział II. Polityka bezpieczeństwa USA 29
2.1. Doktryny i metody mające zapewnić USA bezpieczeństwo (doktryna George’a W. Busha / wojna prewencyjna) 29
2.2. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa 30
2.2.1. Promocja wolności, sprawiedliwości oraz poszanowanie praw człowieka 31
2.2.2. Istota społeczności demokratycznej 32
2.3. Zagrożenia bezpieczeństwa 33
2.4. Multilateralizm i środki niewojskowe 42

Rozdział III. Wpływ wydarzeń z 11 września na politykę USA w dziedzinie bezpieczeństwa – konsekwencje dla świata 44
3.1. Atak na WTC – 11 września 2001 44
3.2. Polityka bezpieczeństwa USA po ataku na WTC 47
3.3. Relacje na arenie międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa USA 47
3.4. Relacje między USA a państwami wchodzącymi w skład NATO i Unii Europejskiej 54
3.5. Wspólna polityka bezpieczeństwa 57

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis fotografii 66

Sytuacja społeczno-gospodarcza krajów Trzeciego Świata na przykładzie Etiopii, Senegalu i Mozambiku

Wstęp 3

Rozdział 1. Problemy gospodarcze i społeczne w KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ 5
1.1. Kraje Trzeciego Świata – istota i zakres pojęcia 5
1.1.1. Ujęcie definicyjne 5
1.1.2. Kraje najsłabiej rozwinięte gospodarczo 6
1.1.3. Kraje naftowe I i II 9
1.1.4. Pozostałe kraje słabo rozwinięte gospodarczo 12
1.1.5. Koncepcja zagranicznej polityki ekonomicznej pozostałych krajów słabo rozwiniętych 13
1.2. Globalizacja a marginalizacja – na przykładzie Afryki 21

Rozdział 2. Sytuacja społeczno- gospodarcza w wybranych krajach Afryki 29
2.1. Rola i miejsce Afryki w gospodarce światowej 29
2.1. Analiza sytuacji społeczno- gospodarczej w Etiopii 33
2.1.1. Ogólna charakterystyka Etiopii 33
2.1.2. Sytuacja polityczna w Etiopii 36
2.1.3. Sytuacja społeczna w Etiopii 39
2.1.4. Sytuacja gospodarcza w Etiopii 42
2.2. Analiza sytuacji społeczno gospodarczej w Senegalu 45
2.2.1. Ogólna charakterystyka Senegalu 45
2.2.2. Sytuacja polityczna 49
2.2.3. Sytuacja społeczna 49
2.3.4. Sytuacja gospodarcza 49
2.3. Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej w Mozambiku 50
2.3.1. Sytuacja polityczna 50
2.3.3. Sytuacja społeczna 51
2.3.4. Sytuacja gospodarcza 52
2.4. Cechy wspólne i różnice 53

Rozdział 3. Kierunki wyjścia z zacofania 55
3.1. Inicjatywy podejmowane przez rządy i organizacje 55
3.2. Efekty działań 71

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 94
Spis rysunków 95