Prace dyplomowe z kierunku: Politologia

Politologię można określić jako naukę, której przedmiotem badań jest polityka i życie polityczne.
Funkcja regulacyjna politologii dotyczy podporządkowania i ujednolicania działań politycznych. Realizowana jest w oparciu o normy polityczne jak również stabilizację działań politycznych. Istotnym jest, że brak właściwej unifikacji podejmowanych działań system polityczny nie miałby możliwości prawidłowego funkcjonowania.
Funkcja socjalizacji politycznej dotyczy procesu wdrażania i włączania się członków społeczności w kulturę polityczną. Oznacza to pogłębianie i nabywanie wiedzy o danym systemie politycznym jak również kreowanie poglądów wraz z postawami politycznymi oraz kształtowaniem hierarchii wartości politycznych.
Rola funkcji integracyjnej polega na tworzeniu podstaw do koordynacji działań politycznych. Funkcja ta polega tez na współdziałaniu bądź współpracy jednostek i grup w chęci osiągnięcia danych wartości i dóbr. Widać tu wyraźny związek z motywacją i wyjaśnianiu celowości faktycznych instytucji i norm politycznych jak również zasad organizacji i działalności systemów politycznych.

Poniżej oferowane przez nas prace dyplomowe z politologii

Rola organizacji pozarządowych w zwalczaniu ubóstwa

Wstęp 2

Rozdział 1. Uwarunkowania ubóstwa w Polsce 4
1.1. Pojęcie, istota i rodzaje ubóstwa 4
1.2. Podejścia do problemu ubóstwa 9
1.3. Przyczyny ubóstwa 11
1.4. Uwarunkowania ubóstwa w Polsce 19

Rozdział 2. Sposoby pomiaru ubóstwa 24
2.1. Określenie granicy ubóstwa 24
2.2. Badanie skali, zasięgu i głębokości ubóstwa 32
2.3. Wybrane mierniki poziomu życia ludności 37

Rozdział 3. Organizacje pozarządowe – podstawowe zagadnienia 45
3.1. Istota organizacji pożytku publicznego 45
3.1.1. Instytucje publiczne jako organizacje niekomercyjne 45
3.1.2. Organizacje pozarządowe jako organizacje niekomercyjne 50
3.2. Finansowanie działalności instytucji publicznych 56
3.3. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych 61

Rozdział 4. Działalność wybranych instytucji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem ubóstwa w Polsce 65

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 96

Pomoc społeczna w gminie

Wstęp 2

Rozdział I. Pomoc społeczna realizowana przez samorząd terytorialny 4
1. Zadania własne gminy 4
2. Zadania zlecone gminy. 12

Rozdział II. Zasady funkcjonowania pomocy społecznej na szczeblu gminy 15
1. Cele i funkcje pomocy społecznej 15
2. Sytuacja społeczna w gminie Czersk 18
3. Organizacja pomocy społecznej w gminie Czersk 21
4. Narzędzia i techniki pomocy społecznej stosowane w gminie Czersk 27

Rozdział III. Pomoc społeczna w strategii gminy Czersk 33
1. Problemy ludności w zakresie pomocy społecznej 33
2. Działania podejmowane w ramach pomocy społecznej w gminie Czersk oraz ich finansowanie 38

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 63

Pomoc instytucjonalna osobom niepełnosprawnym

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie 5
1.1. Pojęcie i rodzaje niepełnosprawności 5
1.2. Istota niepełnosprawności intelektualnej 9
1.3. Spostrzeganie osób niepełnosprawnych intelektualnie 12
1.4. Istota choroby psychicznej 19

Rozdział II. DPS jako forma opieki nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie 22
2.1. Cele i funkcje pomocy społecznej 22
2.2. Organizacja pomocy społecznej 25
2.3. Istota i zadania Domu Pomocy Społecznej 28
2.4. Dom Pomocy Społecznej jako instytucja opieki nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi 30

Rozdział III. Metodyka badania własnego 32
3.1. Przedmiot, cel, problemy badawcze 32
3.2. Metoda, technika badawcza 35
3.3. Teren, organizacja badania 36

Rozdział IV. Działalność DPS w Lesznowoli 37
4.1. Cele i zadania DPS, zakres świadczonych usług, warunki materialne sprawowania opieki 37
4.1.1. Zadania poszczególnych działów 40
4.2. Charakterystyka stanu zdrowia i sytuacji socjalnej mieszkańców 45
4.3. Prawa i obowiązki mieszkańca 48
4.4. Zajęcia grupowe 51
4.5. Zajęcia indywidualne 53
4.6. Ocena standaryzacyjna domu 53
Rozdział V. Autorska koncepcja usprawnienia działalności badanego DPS 55

Zakończenie 60

Bibliografia 62

Spis tabel 64

Aneks 65

Polityka gospodarcza Korei Południowej

Wstęp

Rozdział I. Rola państwa w procesie uprzemysłowienia Korei Południowej

1.1. Strategia rozwoju w I generacji krajów nowo uprzemysłowionych
1.2. Fazy uprzemysłowienia i główne branże
1.2.1. Pośredni wpływ państwa na rozwój branż przemysłowych
1.2.2. Ograniczona rola państwa w finansowaniu wzrostu gospodarczego – kryzys gospodarczy
1.2.3. Dominująca produkcja
1.3. Rola chaeboli w realizacji polityki gospodarczej państwa

Rozdział 2. Polityka rządu koreańskiego w sferze wymiany handlowej z zagranicą.

2.1. Instrumenty taryfowe i pozataryfowe regulujący handel międzynarodowy
2.2. Środki proeksportowe i bariery celne stosowane przez rząd koreański

Rozdział 3. Struktura towarowa obrotów w handlu zagranicznym według sekcji SITC

Rozdział 4. Obroty i kierunki w wymianie handlowej w latach 2017-2019

4.1. Obroty i bilans w latach 2017-2019
4.2. Handel zagraniczny Korei w układzie grup krajów i regionów w latach 2017-2019

Rozdział 5. Główni partnerzy w wymianie handlowej Korei w latach 2017-2019

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Mniejszości narodowe w Polsce oraz ich prawa w Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział 1. Prawa mniejszości w Polsce i w Unii Europejskiej 4
1.1. Prawa mniejszości w Unii Europejskiej 4
1.1.1. Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych 4
1.1.2. Sytuacja narodowościowa w państwach Unii 9
1.1.3. Wspieranie kultury mniejszości narodowych 13
1.2. Prawa mniejszości narodowych w Polsce 19
1.2.1. Ramy konstytucyjne 25
1.2.2. Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 26
1.2.3. Prawa polityczne mniejszości 27
1.2.4. Ochrona praw mniejszości religijnych 29

Rozdział 2. Charakterystyka mniejszości narodowych w Polsce 30
2.1. Mniejszość niemiecka 30
2.2. Mniejszość białoruska i ukraińska 40
2.3. Pozostałe mniejszości narodowe 47

Rozdział 3. Organizacja życia mniejszości w Polsce 49
3.1. Stowarzyszenia mniejszości 49
3.2. Uczestnictwo mniejszości w życiu publicznym 54
3.3. Działania mniejszości na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury 55
3.4. Realizacja prac mniejszości narodowych w Polsce 56
3.5. Dostęp mniejszości do środków masowego przekazu 57
3.6. Szkolnictwo i religia 57

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis rysunków 74
Spis tabel 75

Konsekwencje bezrobocia dla bezrobotnych i ich rodzin

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ASPEKTY POJĘCIOWE BEZROBOCIA 4
1.1. Istota i pomiar bezrobocia 4
1.2. Typy bezrobocia i ich identyfikacja 11
1.3. Przyczyny bezrobocia i bariery zatrudnienia 17
ROZDZIAŁ II. OBLICZA I KONSEKWENCJE BEZROBOCIA 25
2.1. Bezrobocie młodzieży 25
2.2. Bezrobocie wśród młodych kobiet 34
2.3. Bezrobotne małżeństwa jako grupa szczególnego zagrożenia socjalnego 39
ROZDZIAŁ III. BIEDA A BEZROBOCIE 47
3.1. Społeczny obraz ubóstwa 47
3.2. Polskie Instytucje i Działalności Społeczne przeciw biedzie i bezrobociu 53
3.3. Unia Europejska przeciw biedzie i ekskluzji społecznej 58
ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 77

Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POLITYKA SPOŁECZNA 5
1.1. Istota polityki społecznej 5
1.2. Modele polityki społecznej 9
1.3. Doktryny polityki społecznej 13
1.4. Cele i funkcje pomocy społecznej 18
ROZDZIAŁ II. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 22
2.1. Organizacja systemu pomocy społecznej 22
2.2. Zadania administracji w zakresie pomocy społecznej 28
2.3. Instrumenty pomocy społecznej 35
2.3.1. Rodzaje świadczeń 35
2.3.2. Kryteria przyznawania świadczeń 46
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA GMINY WAŁCZ 50
3.1. Sytuacja demograficzna 50
3.2. Struktura gospodarcza 53
3.3. Ocena warunków życia mieszkańców gminy 56
ROZDZIAŁ IV. ANALIZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE WAŁCZ 61
4.1. Instytucje pomocy społecznej w gminie Wałcz 61
4.2. Formy pomocy społecznej i źródła ich finansowania 64
4.3. Adresaci pomocy 70
4.4. Ocena efektywności systemu pomocy społecznej 72
ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 78

Partia Zielonych w Parlamencie Europejskim

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA POLITYKI EKOLOGICZNEJ 4
1.1. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej 4
1.2. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej 9
1.3. Struktura prawa ochrony środowiska 14
1.4. Stan harmonizacji prawa i polityki ekologicznej 20
ROZDZIAŁ II. DZIAŁALNOŚĆ PARTII ZIELONYCH W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 24
2.1 Istota i działalność Parlamentu Europejskiego 24
2.2. Ruchy ekologiczne w Europie 31
2.3. Programy specjalne w dziedzinie ochrony środowiska 35
2.4. Działalność Partii Zielonych 44
2.4.1. Historia Partii 44
2.4.2. Istota „zielonej polityki” 53
2.4.3. Zieloni w Parlamencie Europejskim 57
ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 61
3.1. Cel i problematyka badawcza 61
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 63
3.3. Metody i techniki badań 67
3.4. Charakterystyka próby badawczej 70
ROZDZIAŁ IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚĆ PARTII ZIELONYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 72
4.1. Analiza wyników badań 72
4.2. Wnioski 80
ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91
ANEKS 93

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka bezrobocia w Polsce 4
1.1. Definicje bezrobocia 4
1.2. Rodzaje i klasyfikacja bezrobocia 8
1.3. Regulacje prawne dotyczące Polskiej polityki rynku pracy 11
Rozdział II. Programy i środki przeciwdziałania bezrobociu 13
2.1. Pasywne i aktywne programy przeciwdziałaniu bezrobociu 13
2.2. Aktywna polityka państwa na rynku pracy 16
Rozdział. III. Rozwiązywanie problemu bezrobocia w powiecie piaseczyńskim 19
3.1. Bezrobocie jako jeden z głównych problemów społecznych w powiecie
piaseczyńskim 19
3.2. Rodzaje aktywizacji bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie 24
3.2.1. Szkolenia i przekwalifikowania bezrobotnych 24
3.2.2. Staże 29
3.2.3. Pożyczki dla bezrobotnych na utworzenie nowych miejsc pracy 30
3.2.4. Programy specjalne dla grup szczególnego ryzyka 32
3.3. Inne formy aktywizacji bezrobotnych 37
3.3.1. Roboty publiczne i prace interwencyjne 37
3.3.2. Wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy 38
Zakończenie 42
Bibliografia 44
Spis tabel 46

Akcje społeczne na rzecz dzieci w Internecie

kierunek praca socjalna

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. INTERNET JAKO NARZĘDZIE POMOCY SPOŁECZNEJ 4
1.1. Rozpowszechnienie Internetu w społeczeństwie 4
1.2. Media elektroniczne w akcjach społecznych 13
1.2.1. Media a społeczeństwo 13
1.2.2. Mediowanie stosunków społecznych 16
1.2.3. Media w akcjach społecznych 17
1.3. Specyfika akcji społecznych na rzecz dzieci. 21
ROZDZIAŁ II. OCENA SKUTECZNOŚCI AKCJI SPOŁECZNYCH NA RZECZ DZIECI PROPAGOWANYCH ZA POMOCĄ INTERNETU 24
2.1. Wybrane akcje społeczne na rzecz dzieci prowadzone w Internecie 24
2.2. Ocena skuteczności w propagowaniu postaw społecznych wobec wybranych problemów 32
2.3. Ocena realizacji niefinansowych celów akcji społecznych 39
ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ROZWOJU INTERNETOWYCH AKCJI SPOŁECZNYCH 41
3.1. Najbliższa przyszłość 41
3.2. Zagrożenia 45
3.3. Szanse rozwoju 48
ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS TABEL I ZDJĘĆ 65