Prace dyplomowe z kierunku: Politologia

Politologię można określić jako naukę, której przedmiotem badań jest polityka i życie polityczne.
Funkcja regulacyjna politologii dotyczy podporządkowania i ujednolicania działań politycznych. Realizowana jest w oparciu o normy polityczne jak również stabilizację działań politycznych. Istotnym jest, że brak właściwej unifikacji podejmowanych działań system polityczny nie miałby możliwości prawidłowego funkcjonowania.
Funkcja socjalizacji politycznej dotyczy procesu wdrażania i włączania się członków społeczności w kulturę polityczną. Oznacza to pogłębianie i nabywanie wiedzy o danym systemie politycznym jak również kreowanie poglądów wraz z postawami politycznymi oraz kształtowaniem hierarchii wartości politycznych.
Rola funkcji integracyjnej polega na tworzeniu podstaw do koordynacji działań politycznych. Funkcja ta polega tez na współdziałaniu bądź współpracy jednostek i grup w chęci osiągnięcia danych wartości i dóbr. Widać tu wyraźny związek z motywacją i wyjaśnianiu celowości faktycznych instytucji i norm politycznych jak również zasad organizacji i działalności systemów politycznych.

Poniżej oferowane przez nas prace dyplomowe z politologii

Wymogi zarobkowe kobiet i mężczyzn w dużych aglomeracjach miejskich

Wstęp 2
Rozdział I. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce 4
1.1. Polityka w zakresie zatrudnienia w UE i w Polsce 4
1.2. Przystąpienie do UE a sytuacja na polskim rynku pracy 7
1.3.1. Podmioty polityki państwa 14
1.3.2. Finansowanie polityki państwa 18
1.3.3. Środki przeznaczone na formy przeciwdziałania bezrobociu 20
Rozdział II. Wynagrodzenia w polskiej gospodarce rynkowej 24
2.1. Polityka płac 24
2.2. Zjawisko nierówności płac 28
2.2.1. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce 28
2.2.2. Wykształcenie i doświadczenie a poziom wynagrodzeń w Polsce 32
2.2.3. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w dużych aglomeracjach w poszczególnych działach gospodarki 34
2.3. Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń 35
2.4. Minimalne wynagrodzenia w różnych krajach świata 41
Rozdział III Praca z perspektywy płci 44
3.1. Nieopłacana praca kobiet 44
3.2. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy w dużych aglomeracjach miejskich 48
3.3. Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn jako czynnik warunkujący zarobki 54
3.4. Uwarunkowania istniejących dysproporcji na rynku pracy 56
3.5. Instytucjonalne mechanizmy wyrównywania statusu i zarobków kobiet i mężczyzn 60
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel i rysunków 67

Wybory prezydenckie w Polsce w roku 1995

Wstęp 3
Rozdział 1. Kandydaci i ich programy 4
Rozdział 2. Kampania wyborcza 10
2.1. Organizacja kampanii wyborczej, działalność sztabów 10
2.2. Formy kampanii prezydenckiej 14
2.3. Osobisty udział kandydatów w kampanii 17
Rozdział 3. Wyniki wyborów i ich interpretacja 22
3.1. Wpływ prasy i debat telewizyjnych na wyniki wyborów prezydenckich 22
3.2. Atuty wyborcze Kwaśniewskiego i Wałęsy i ich prezentowanie 28
3.3. Zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego 34
Zakończenie 36
Bibliografia 37
Spis tabel, zdjęć i wykresów 39

Wpływ różnic kulturowych na respektowanie praw kobiet na świecie a rola kobiet w islamie

nieukończona praca licencjacka

Wstęp 2
Rozdział I. Prawa kobiet jako prawa człowieka 3
1.1. Pojęcie prawa człowieka 3
1.2. Historia praw człowieka 5
1.3. Systemy i organizacje ochrony praw człowieka 8
1.4. Pojmowanie praw człowieka 11
1.5. Prawa kobiet – prawa ludzkie 11
Rozdział II. Prawa kobiet przez pryzmat Islamu 18
2.1. Zrozumieć Islam 18
2.2. Prawa kobiet w Islamie 21
2.3. Sytuacja realna kobiet 26
2.3.1. Jordania 26
2.3.2. Afganistan 26
2.3.3. Pakistan 28
Rozdział III. Pozycja kobiet w krajach europejskich 30
3.1. Chrześcijaństwo a prawa kobiet 30
3.2. Prawa kobiet w Unii Europejskiej 31
3.3. Szwedzki model uprawnienia kobiet i mężczyzn 35
3.4. Norwegia 41

Sytuacja społeczno-socjalna Czeczenów w Polsce

Wstęp 3
Rozdział 1. Polityka RP wobec uchodźców 6
1. Podstawowe pojęcia dotyczące tematu 6
2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące uchodźstwa w Polsce 13
3. Zjawisko uchodźstwa w Polsce 22
Rozdział 2. Napływ uchodźców do Polski 31
1. Napływ uchodźców- dynamika zjawiska 31
2. Status uchodźcy w Polsce 34
2.1. Warunki przyznania statusu uchodźcy 34
2.2. Pojęcie uchodźcy w praktyce UNHCR 38
2.3. Zjawisko uchodźstwa a zjawisko migracji tranzytowej 40
Rozdział 3 Formy pomocy oraz integracja uchodźców 44
1. Pomoc dla uchodźców 44
1.1. Świadczenia pieniężne 45
1.2. Pomoc medyczna 50
2. Proces integracji uchodźców 52
2.1. Determinanty procesu integracji 52
2.2. Działania integracyjne 58
3. Stosunek Polaków do uchodźców 63
Rozdział IV Sytuacja socjalna uchodźców w Polsce 71
1. Organizacje pomagające uchodźcom 71
2. Warunki w ośrodkach dla uchodźców 79
2.1. Problemy w ośrodkach 79
2.2. Sytuacja dzieci i młodzieży w ośrodkach 86
2.3. Warunki mieszkaniowe w wybranych ośrodkach dla uchodźców w Polsce 90
3.Pomoc prawna dla uchodźców 99
3.1. Projekt EDI (Edukacja dla Integracji)- cele i założenia 99
3.2. Towarzystwo Interwencji Kryzysowej 104
Zakończenie 107
Bibliografia 110
Spis tabel 115

Rola polskich sił zbrojnych w misjach pokojowych

Wstęp 3
Rozdział I. Rola organizacji międzynarodowych w utrzymywaniu pokoju na świecie ze szczególnym uwzględnieniem ONZ 5
1. Istota i znaczenie organizacji międzynarodowych 5
2. Podstawowe zasady działania ONZ 13
3. Rola Rady Bezpieczeństwa ONZ 20
4. Operacje pokojowe ONZ 25
Rozdział II. Udział wojsk polskich w misjach pokojowych ONZ 29
1. Pierwsze misje pokojowe z udziałem Polaków 36
2. Udział wojsk polskich w misjach w Azji Południowo-Wschodniej 39
3. Pozostałe misje z udziałem wojsk polskich 41
4. Nowe wyzwania dla misji pokojowych ONZ 42
Rozdział III. Udział wojsk polskich w działaniach NATO 51
1. Udział Polski w programie Partnerstwo dla Pokoju 61
2. Operacja wojskowa IFOR 67
3. Od IFOR do SFOR 73
4. Polskie Jednostki Wojskowe AFOR i KFOR 75
5. Wojska polskie w Afganistanie i Iraku 77
Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis tabel 92

Porównanie metod zarządzania domami opieki społecznej

Wstęp 2
Rozdział I. Opieka społeczna – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 4
1.1. Instytucja opieki społecznej 6
1.2. Cele opieki społecznej 10
1.3. Instrumenty opieki społecznej 13
1.4. Organizacja opieki społecznej 14
1.5. Domy opieki społecznej 17
Rozdział II. Teoria organizacji i zarządzanie domami opieki społecznej 22
2.1. Zmiany w systemie opieki społecznej 22
2.2. Sieć organizacji domów opieki społecznej 25
2.3. Klasyfikacja domów opieki społecznej 27
2.4. Domy opieki społecznej jako systemy 28
2.5. Główne perspektywy polityki społecznej 31
2.6. Teoria organizacji i zarządzanie domami opieki społecznej 35
Rozdział III. Porównanie metod zarządzania domami opieki społecznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii 42
3.1. Domy opieki społecznej w Wielkiej Brytanii 42
3.2. Domy opieki społecznej w Polsce 52
3.3. Porównanie metod zarządzania domami opieki społecznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii 56
3.4. Postulaty i propozycje zmian w zarządzaniu domami opieki społecznej w Polsce i w Wielkiej Brytanii 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 67

Wybory do Parlamentu Europejskiego

praca licencjacka z administracji, specjalizacja prawo wyborcze

Wstęp 2
Rozdział I. Geneza polskiej Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego 3
1. Istota Parlamentu Europejskiego 3
2. Projekt rządowy 5
3. Projekt poselski 6
4. Pierwsze i drugie czytanie projektu ordynacji i odesłanie do dalszych prac w komisji 8
5. Skierowanie projektu do Senatu i zmiany, jakie zaproponował Senat 10
6. Ponowne skierowanie projektu pod obrady Sejmu i uchwalenie jednolitego tekstu ordynacji 12
Rozdział II. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego 13
1. Przepisy ogólne 13
2. Prawa wyborcze 14
3. Zarządzenie wyborów 15
4. Komisje wyborcze 15
5. Obwody głosowania 17
6. Komitety wyborcze i zgłoszenie list kandydatów 18
7. Kampania wyborcza i finansowanie kampanii wyborczej 19
8. Głosowanie i warunki ważności głosu 20
9. Ustalenie wyników wyborów oraz ich ogłoszenie 21
10. Protesty wyborcze. Ważność wyborów 22
11. Wygaśnięcie i utrata mandatu 23
Rozdział III. Przebieg i wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 24
1. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 24
2. Przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego 27
3. Ogłoszenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego 30
Zakończenie 34
Wykaz aktów normatywnych 36
Bibliografia 37

Komunikacja w społeczeństwie demokratycznym

Wstęp 2
Rozdział I. Komunikowanie społeczne 5
1. Definicje komunikowania społecznego 5
2. Teorie komunikacji społecznej 7
3. Etapy komunikacji społecznej 10
4. Cechy komunikacji społecznej 11
5. Funkcje komunikacji społecznej 12
6. Przebieg procesu komunikacyjnego 13
7. Efekty komunikacji społecznej 15
Rozdział II. 16
Marketing jako forma komunikacji społecznej 16
1. Pojęcie marketingu 16
2. Marketing polityczny 17
Rozdział III. Cechy środków masowej komunikacji (mass mediów) 20
1. Pojęcie mass mediów 20
2. Cechy mass mediów 21
3. Bariery w działaniu mass mediów 24
4. Media masowe a wizerunek 27
Rozdział IV. Społeczne uwarunkowania komunikowania 28
1. Uwarunkowania ustrojowe 28
2. Heterarchia 29
3. Język „walki” i język „dialogu” 30
4. Polityczny kontekst komunikacyjny w Polsce 31
Rozdział V. Przykłady kampanii komunikacyjnych 35
1. Ciągłość filozofii marketingowej 35
2. Inicjatywa obywatelska wyrazem marketingu społecznego 36
2.1. Kampania „Pajacyk” 37
2.2. Kampania „Dziecko na drodze” 39
2.3. Kampania „Płytka wyobraźnia” 40
3. Inicjatywa społeczna przykładem marketingu politycznego 41
Zakończenie 47
Bibliografia 49
Spis rysunków 52

Komunikacja w społeczeństwie demokratycznym

Wstęp 2
Rozdział I. Co to jest komunikowanie społeczne 4
Rozdział II. Komunikowanie interpersonalne i społeczne 13
Rozdział III. Cechy komunikacji masowej 21
Rozdział IV. Modele komunikowania 28
Rozdział V. System komunikowania w społeczeństwie demokratycznym 35
Rozdział VI. Organizacja społecznego udziału w procesie legislacyjnym (inicjatywa ustawodawcza, lobbing) 42
Rozdział VII. Projektowanie działań obywatelskich 50
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis schematów i rysunków 62

Instytucje polityczne Wielkiej Brytanii

Wstęp 3
Rozdział I Czynniki kształtujące odrębność kulturową Wielkiej Brytanii 5
1.1. Warunki geograficzno- przyrodnicze 5
1.2. Ludność 20
1.3. Historia 22
1.4. Gospodarka 26
1.5. Kultura 29
Rozdział II Specyfika funkcjonowania instytucji politycznych 32
2.1. Król 32
2.2. Parlament 34
2.3. Partie polityczne 35
2.3.1. Istota partii politycznych 35
2.3.2. Partie polityczne w Wielkiej Brytanii 38
2.4. Media 42
2.5. Organizacje międzynarodowe 44
Rozdział III Wielka Brytania wobec znaków globalizacji 50
3.1. Unia Europejska 52
3.1.1. Europa kontynentem odwiecznych idei zjednoczeniowych 52
3.1.2. Wielka Brytania w Unii Europejskiej 55
3.2. Prawo międzynarodowe 59
3.3. Ekologia 69
3.4. Terroryzm 74
3.5. Patologie społeczne 76
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel, zdjęć i schematów 85