Prace dyplomowe z dziedziny: Politologia

Politologię można określić jako naukę, której przedmiotem badań jest polityka i życie polityczne.
Funkcja regulacyjna politologii dotyczy podporządkowania i ujednolicania działań politycznych. Realizowana jest w oparciu o normy polityczne jak również stabilizację działań politycznych. Istotnym jest, że brak właściwej unifikacji podejmowanych działań system polityczny nie miałby możliwości prawidłowego funkcjonowania.
Funkcja socjalizacji politycznej dotyczy procesu wdrażania i włączania się członków społeczności w kulturę polityczną. Oznacza to pogłębianie i nabywanie wiedzy o danym systemie politycznym jak również kreowanie poglądów wraz z postawami politycznymi oraz kształtowaniem hierarchii wartości politycznych.
Rola funkcji integracyjnej polega na tworzeniu podstaw do koordynacji działań politycznych. Funkcja ta polega tez na współdziałaniu bądź współpracy jednostek i grup w chęci osiągnięcia danych wartości i dóbr. Widać tu wyraźny związek z motywacją i wyjaśnianiu celowości faktycznych instytucji i norm politycznych jak również zasad organizacji i działalności systemów politycznych.

Poniżej oferowane przez nas prace dyplomowe z politologii

Wpływ kwalifikacji na zagrożenie bezrobociem

Wstęp
Rozdział 1. Aspekty pojęciowe kwalifikacji i bezrobocia
1.1.Pojęcie kwalifikacji i związana z tym pozycja na rynku pracy
1.2. Znaczenie kwalifikacji w życiu społecznym
1.3. Pojęcie bezrobocia i jego pomiar
1.4. Rodzaje bezrobocia oraz ich znaczenie
Rozdział 2.  Znaczenie kwalifikacji zawodowych na tle wzrastającego bezrobocia
2.1. Kwalifikacje zawodowe a bezrobocie w latach osiemdziesiątych
2.2. Okres transformacji lat dziewięćdziesiątych
2.3. Czasy dzisiejsze
Rozdział 3.  Polityka państwa w zakresie bezrobocia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
3.1. Polityka państwa w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
3.2. Wpływ polityki państwa na rynek pracy
3.3. Prognozy na najbliższą przyszłość
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Globalna Wojna z Terroryzmem

Wstęp

Rozdział I.
Terroryzm ? terminologia i pojęcie
1. Definicja i istota terroryzmu
2. Klasyfikacja ataków terroryzmu
3. Terroryzm jako konsekwencja globalizacji
4. Antyterroryzm i kontrterroryzm

Rozdział II.
Globalizacja terroryzmu
1. Definicja  globalizacji
2. Postawy wobec globalizacji
3. AL-Kaida jako globalna organizacja
4. Terroryzm a media

Rozdział III.
Obowiązki państw w walce z terroryzmem
1. Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu ? doktryna Busha
2. UE w zwalczaniu terroryzmu
3. Polska wobec terroryzmu

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Islam a wejście państwa tureckiego do Unii Europejskiej

Wstęp    2
Rozdział I. Islam – geneza i rozwój    5
1. Historia powstania islamu    5
2. Koran i doktryny islamu    10
3. Nowe ugrupowania religijne w islamie w XIX i XX wieku    15
Rozdział II. Islam a demokracja na podstawie Turcji ? geneza    20
2.1. Geneza demokracji w Turcji    20
2.2. Europa a Turcja    29
Rozdział III. Turcja i kwestie polityczno ? demokratyczne w czasach współczesnych    34
3.1. Dylematy tureckiej polityki    34
3.2 Kwestia kurdyjska    36
Zakończenie    50
Bibliografia    53

Problem uchodźstwa we współczesnym świecie

Wstęp
Rozdział 1. Aspekty teoretyczno – prawne uchodźstwa
1. Podstawowe pojęcia dotyczące tematu
2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące uchodźstwa
Rozdział 2. Przyczyny uchodźstwa we współczesnym świecie
1. Przyczyny polityczne
2. Przyczyny ekonomiczne
3. Przyczyny społeczne
4. Inne przyczyny
Rozdział 3. Analiza wybranych przykładów
1. Skala i zakres zjawiska
2. Rozmiar i przyczyny na podstawie wybranych krajów
Rozdział 4. Działania społeczności międzynarodowej na rzecz uchodźców
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Globalna wojna z terroryzmem

Wstęp

Rozdział I.
Terroryzm – terminologia i pojęcie
1. Definicja i istota terroryzmu
2. Klasyfikacja ataków terroryzmu
3. Terroryzm jako konsekwencja globalizacji
4. Antyterroryzm i kontrterroryzm

Rozdział II.
Globalizacja terroryzmu
1. Definicja  globalizacji
2. Al-Kaida jako globalna organizacja
3. Terroryzm a media

Rozdział III.
Obowiązki państw w walce z terroryzmem
1. Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu – doktryna Busha
2. UE w zwalczaniu terroryzmu
3. Polska wobec terroryzmu

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Ruch nacjonalistyczny w Polsce na przykładzie Młodzieży Wszechposkiej

Wstęp

Rozdział I.
Historia i rozwój nacjonalizmu
1. ?Pionierscy” historycy nacjonalizmu lat trzydziestych XX wieku
2. Historycy i nacjonalizm w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku
3. Powstanie i upadek ?klasycznego modernizmu” 1970-2003

Rozdział II.
Nacjonalizm w Polsce ? geneza i rozwój
1. Istota i pojęcie nacjonalizmu
2. Prekursorzy ?teorii” nacjonalizmu
3. Intelektualne korzenie ruchu narodowodemokratycznego

Rozdział III.
Idea nacjonalizmu i jej realizowanie przez Młodzież Wszechpolską

1. Historia organizacji Młodzieży Wszechpolskiej
2. Struktura organizacyjna i władze organizacji
3. Idee nacjonalizmu i ich odzwierciedlenie w programie Młodzieży Wszechpolskiej

Zakończenie
Bibliografia

Dylematy i koszty działania politycznego

Wstęp 2
Rozdział 1. Moralny kontekst wypaczeń polityki 4
1.1. Reguły kultury politycznej 4
1.2. Wierność polityka wartościom moralnym 15
1.3. Dylematy decyzyjne polityka – ryzyko i odpowiedzialność 23
Rozdział 2. Patologiczne „układy” 26
2.1. Faworytyzm, nepotyzm i kumoterstwo w polityce 26
2.2. Patologia lobbingu „politycznego” 28
2.3. Mechanizmy patologiczne a skuteczność działania politycznego 34
Rozdział 3. Mechanizmy korupcyjne 39
3.1. Pojęcie i rodzaje korupcji w polityce 40
3.2. Źródła korupcji w polityce 52
3.3. Zjawiska związane z korupcją 57
Rozdział 4. Skutki i koszty zjawisk patologicznych 65
4.1. Społeczne reperkusje korupcji 65
4.2. Przeciwdziałanie korupcji 72
Zakończenie 79
Bibliografia 81

Bezrobocie w Polsce i formy przeciwdziałania zjawisku

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I BEZROBOCIE JAKO PROBLEM POLITYKI SPOŁECZNEJ 5
1.1. Definicja bezrobocia oraz osoby bezrobotnej 5
1.2. Rodzaje bezrobocia 11
1.3. Przyczyny bezrobocia w Polsce 19
1.4. Skutki bezrobocia 29
Podsumowanie 32
ROZDZIAŁ II BEZROBOCIE W POLSCE ? PRZYCZYNY I SKALA 35
2.1. Skala i dynamika bezrobocia 35
2.2. Fundusz pracy i jego charakterystyka 40
2.3. Finansowanie i dochody Funduszu Pracy 46
2.4. Oferty pracy 58
2.5. Przeszkolenia i kursy zawodowe 59
2.6. Pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców 66
Podsumowanie 71
ROZDZIAŁ III DZIAŁANIA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 72
3.1. Zasada działania organów pośrednictwa pracy 72
3.2. Pośrednictwo zawodowe – zasady kierowania lub przeszkalania i kursy zawodowe 82
3.3. Aktywizacja zawodowa absolwentów 84
3.4. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych 93
3.5. Znaczenie wspierania drobnej przedsiębiorczości 100
Podsumowanie 106
ZAKOŃCZENIE 108
BIBLIOGRAFIA 112
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 116

Bezrobocie wśród ludzi młodych – metody poszukiwania pracy

Wstęp 2
Rozdział I. Istota bezrobocia w Polsce 5
1.1. Problem bezrobocia w Polsce 5
1.2. Bezrobocie jako problem społeczny 13
1.3.       Zwalczanie bezrobocia 17
Rozdział II. Przyczyny, skutki i zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży 26
2.1.        Młodzież jako grupa ryzyka na rynku pracy 26
2.2.        Przyczyny bezrobocia młodzieży 31
2.3. Długotrwałe bezrobocie młodzieży i jego konsekwencje 35
2.4. Zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży 39
Rozdział III. Poszukiwanie pracy przez młodzież 43
3.1.       Bezrobocie w oczach młodzieży 43
3.2.       Mobilność młodzieży na rynku pracy 45
3.3.       Sposoby zdobywania pracy przez młodzież 48
3.4.      Ocena perspektyw młodego pokolenia na rynku pracy 54
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 66