Prace dyplomowe z kierunku Politologia

Politologię można określić jako naukę, której przedmiotem badań jest polityka i życie polityczne.
Funkcja regulacyjna politologii dotyczy podporządkowania i ujednolicania działań politycznych. Realizowana jest w oparciu o normy polityczne jak również stabilizację działań politycznych. Istotnym jest, że brak właściwej unifikacji podejmowanych działań system polityczny nie miałby możliwości prawidłowego funkcjonowania.
Funkcja socjalizacji politycznej dotyczy procesu wdrażania i włączania się członków społeczności w kulturę polityczną. Oznacza to pogłębianie i nabywanie wiedzy o danym systemie politycznym jak również kreowanie poglądów wraz z postawami politycznymi oraz kształtowaniem hierarchii wartości politycznych.
Rola funkcji integracyjnej polega na tworzeniu podstaw do koordynacji działań politycznych. Funkcja ta polega tez na współdziałaniu bądź współpracy jednostek i grup w chęci osiągnięcia danych wartości i dóbr. Widać tu wyraźny związek z motywacją i wyjaśnianiu celowości faktycznych instytucji i norm politycznych jak również zasad organizacji i działalności systemów politycznych.

Poniżej oferowane przez nas prace dyplomowe z politologii

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA 3
1.1. Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 3
1.2. Zakres Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 13
1.3. Cele i Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 18
1.4. Finansowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 24

ROZDZIAŁ II. ROLA INSTYTUCJI W PROCESIE DECYZYJNYM WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 27
2.1. Komisja Europejska 27
2.2. Parlament Europejski 30
2.3. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 37

ROZDZIAŁ III. WYBRANE ASPEKTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 42
3.1. Polityka wobec Europy Środkowej i Wschodniej 42
3.2. Polityka wobec Bałkanów Zachodnich 46
3.3. Polityka w regionie śródziemnomorskim 50
3.4. Partnerstwo Transatlantyckie 63

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 70

WSTĘP

Celem niniejszej pracy jest ukazanie mechanizmu funkcjonowania polityki zagranicznej Unii Europejskiej oraz prowadzonych przez UE działań w ramach tejże polityki wobec wybranych regionów świata.

Metodą obraną dla potrzeb pracy jest analiza dokumentów, literatury oraz dostępnych źródeł dotyczących polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

Przedmiotem badań zatem jest owa polityka zagraniczna wobec wybranych regionów świata.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym ukazano istotę Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Rozdział drugi zawiera charakterystykę instytucji mających wpływ na proces podejmowania decyzji WPZiB.

Wybrane aspekty polityki zagranicznej Unii Europejskiej zaprezentowane zostały w trzecim rozdziale pracy.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Zaangażowanie Polaków w misjach pokojowych na Bałkanach

Wstęp 2

Rozdział 1. Udział Wojska Polskiego w operacjach pokojowych na Bałkanach 4
1.1. Obecność PKW w UNPROFOR i innych operacjach ONZ 4
1.2. Zaangażowanie w IFOR i SFOR 10
1.3. Rola PKW w operacji EUFOR 12
1.4. Zaangażowanie PKW w operacje NATO 13

Rozdział 2. Rozwój polskich stosunków dyplomatycznych z państwami byłej Jugosławii 24
2.1. Stanowisko wobec wojen jugosłowiańskich 24
2.2. Słowenia 29
2.3. Chorwacja 32
2.4. Bośnia i Hercegowina 34
2.5. Serbia 35

Rozdział 3. Wymiana gospodarcza Polski z państwami byłej Jugosławii 42
3.1. Polska- Słowenia 42
3.2. Polska- Chorwacja 45
3.3. Polska- Bośnia i Hercegowina 49
3.4. Polska- Serbia 50

Rozdział 4. Możliwości dalszego zdyskontowania obecności wojskowej RP na Bałkanach 53
4.1. Próba oceny dotychczasowych kontaktów i współpracy 53
4.2. Możliwość dalszej dynamizacji współpracy 62

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 73

Polityka bezpieczeństwa USA w kontekście wydarzeń 11 września 2001 roku

Wstęp 2

Rozdział I. Istota bezpieczeństwa i jego ewolucja 3
1.1. Definicje i rodzaje bezpieczeństwa 3
1.1.1. Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa 3
1.1.3. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa 7
1.2. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych 9
1.2.1. Znaczenie broni nuklearnej 9
1.2.2. Koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego 12
1.2.3. Bezpieczeństwo po zakończeniu zimnej wojny 15
1.2.4. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo 17

Rozdział II. Polityka bezpieczeństwa USA 29
2.1. Doktryny i metody mające zapewnić USA bezpieczeństwo (doktryna George’a W. Busha / wojna prewencyjna) 29
2.2. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa 30
2.2.1. Promocja wolności, sprawiedliwości oraz poszanowanie praw człowieka 31
2.2.2. Istota społeczności demokratycznej 32
2.3. Zagrożenia bezpieczeństwa 33
2.4. Multilateralizm i środki niewojskowe 42

Rozdział III. Wpływ wydarzeń z 11 września na politykę USA w dziedzinie bezpieczeństwa – konsekwencje dla świata 44
3.1. Atak na WTC – 11 września 2001 44
3.2. Polityka bezpieczeństwa USA po ataku na WTC 47
3.3. Relacje na arenie międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa USA 47
3.4. Relacje między USA a państwami wchodzącymi w skład NATO i Unii Europejskiej 54
3.5. Wspólna polityka bezpieczeństwa 57

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis fotografii 66

Sytuacja społeczno-gospodarcza krajów Trzeciego Świata na przykładzie Etiopii, Senegalu i Mozambiku

Wstęp 3

Rozdział 1. Problemy gospodarcze i społeczne w KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ 5
1.1. Kraje Trzeciego Świata – istota i zakres pojęcia 5
1.1.1. Ujęcie definicyjne 5
1.1.2. Kraje najsłabiej rozwinięte gospodarczo 6
1.1.3. Kraje naftowe I i II 9
1.1.4. Pozostałe kraje słabo rozwinięte gospodarczo 12
1.1.5. Koncepcja zagranicznej polityki ekonomicznej pozostałych krajów słabo rozwiniętych 13
1.2. Globalizacja a marginalizacja – na przykładzie Afryki 21

Rozdział 2. Sytuacja społeczno- gospodarcza w wybranych krajach Afryki 29
2.1. Rola i miejsce Afryki w gospodarce światowej 29
2.1. Analiza sytuacji społeczno- gospodarczej w Etiopii 33
2.1.1. Ogólna charakterystyka Etiopii 33
2.1.2. Sytuacja polityczna w Etiopii 36
2.1.3. Sytuacja społeczna w Etiopii 39
2.1.4. Sytuacja gospodarcza w Etiopii 42
2.2. Analiza sytuacji społeczno gospodarczej w Senegalu 45
2.2.1. Ogólna charakterystyka Senegalu 45
2.2.2. Sytuacja polityczna 49
2.2.3. Sytuacja społeczna 49
2.3.4. Sytuacja gospodarcza 49
2.3. Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej w Mozambiku 50
2.3.1. Sytuacja polityczna 50
2.3.3. Sytuacja społeczna 51
2.3.4. Sytuacja gospodarcza 52
2.4. Cechy wspólne i różnice 53

Rozdział 3. Kierunki wyjścia z zacofania 55
3.1. Inicjatywy podejmowane przez rządy i organizacje 55
3.2. Efekty działań 71

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 94
Spis rysunków 95

Polityka rozszerzania Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Teoretyczne i historyczne podwaliny integracji i rozszerzenia Unii Europejskiej 4
1.1. Polityczne i ekonomiczne przesłanki procesów integracyjnych w Europie 4
1.2. Etapy rozszerzania Unii Europejskiej – od 1958 do 1998 roku 16
1.3. Szczyt w Kopenhadze 13 grudnia 2002 roku 24
1.4. Instytucjonalno-prawne zasady funkcjonowania Unii Europejskiej 24

Rozdział II. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej w latach (2004-2008) 29
2.1. Największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej – 1 maja 2004 roku 29
2.2. Rok 2007 – szóste rozszerzenie 31
2.3. Perspektywy kolejnych etapów rozszerzenia Unii Europejskiej 31
2.4. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej jako czynnik wzmacniający i osłabiający Unię Europejską 40

Rozdział III. Negocjacje Unii Europejskiej z Turcją, Chorwacją i Macedonią 45
3.1. Sprawa Turcji jako pełnoprawnego członka Wspólnot Europejskich 45
3.2. Negocjacje w sprawie wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej 49
3.3. Macedonia w drodze do Unii Europejskiej 50
3.4. Doświadczenia innych krajów ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej 51
3.5. Podsumowanie 55

Zakończenie 63

Bibliografia 69

Spis rysunków 72

Korupcja w różnych środowiskach społecznych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE KORUPCJI 4
1.1. Zachowania korupcyjne 4
1.2. Korupcja jako przedmiot przepisów karnych 8
1.3. Zagrożenia korupcyjne ze strony zorganizowanych struktur przestępczych 15
1.4. Pozakarne przeciwdziałanie zorganizowanej korupcji 21

ROZDZIAŁ II. ZASIĘG KORUPCJI W POLSCE 24
2.1. Przyczyny korupcji 24
2.2. Korupcja w Polsce na tle światowym 26
2.3. Stan sądownictwa polskiego a zagrożenie korupcją 32
2.4. Korupcja w polskiej służbie zdrowia 39
2.5. Korupcja w administracji publicznej 40

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.3. Metody i techniki badań 48
3.4. Teren i organizacja badań 51
3.5. Charakterystyka grupy badawczej 55

ROZDZIAŁ IV. KORUPCJA W ŚRODOWISKACH SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 57
4.1. Analiza i interpretacja wyników badań 57
4.2. Wnioski 62
ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 76
ZAŁĄCZNIK 77

Instrumenty polityki społecznej w procesie zatrudnienia

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 5
1.1. Pojęcie niepełnosprawności w polityce społecznej 5
1.2. Cele i zasady realizacji polityki społecznej wobec niepełnosprawnych 16

ROZDZIAŁ II. PROBLEMY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY 27
2.1. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce 27
2.2. Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 35

ROZDZIAŁ III. INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ZATRUDNIENIE ORAZ REHABILITACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 45
3.1. Podstawy polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych 45
3.2. Instytucje wspomagające poszukiwanie pracy przez osoby z ograniczoną sprawnością 48
3.3. Cele rozwoju Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 53
3.4. Świadczenia pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych 55

ROZDZIAŁ IV. OCENA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 64
4.1. Metodologia badań 64
4.2. Wywiad z ekspertem: aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych 68
4.3. Wyniki ankiety 70
4.4. Podsumowanie i wnioski 74

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL 83
SPIS RYSUNKÓW 84
SPIS WYKRESÓW 85
ZAŁĄCZNIK 86

Działalność Caritas Polska. Analiza problemu na przykładzie Diecezji Warszawsko-Praskiej

Streszczenie 2
Wstęp 3

Rozdział I. Podstawy prawne działalności Caritas Polska 9
1.1. Ustawowe podstawy działalności Caritas Polska 9
1.2. Podstawowe założenia statutowe 24

Rozdział II. Charakterystyka stowarzyszenia Caritas Polska 29
2.1. Tradycja działalności Caritas Polska 29
2.2. Struktura organizacyjna Caritas Polska 37

Rozdział III. Działalność charytatywna Caritas Polska 40
3.1. Działalność charytatywno – opiekuńcza Caritas Polska 40
3.2. Zagraniczna działalność Caritas Polska 41
3.3. Działalność Caritas Polska na rzecz Polonii na wschodzie 43
3.4. Środki materialne Caritas Polska 44

Zakończenie 49
Bibliografia 53
Spis fotografii 56
Spis rysunków 57
Aneks 58
Załącznik 1 58
Załącznik 2 60

Budowanie społeczeństwa informacyjnego w oparciu o założenia Strategii Lizbońskiej na przykładzie Polski

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego 5
1.1. Definicje, cechy i funkcje społeczeństwa informacyjnego 5
1.2. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego we współczesnych demokracjach 16
1.3. Wkład Polski dla budowania SI w zjednoczonej Europie (2004 – 2008) 24

Rozdział II. Strategie integracji i stabilnego rozwoju Europy 32
2.1. Cele i założenia Unii Europejskiej dla rozwoju społeczno gospodarczego państw członkowskich 32
2.2. Strategiczne cele rozwoju SI w Europie wynikające ze Strategii Lizbońskiej 43
2.3. Działania i programy Unii Europejskiej wspierające rozwój SI 44

Rozdział III. Geneza i rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce 50
3.1. Społeczeństwo informacyjne w Polsce – przegląd dokonań (2004 – 2007) 50
3.2. Polska strategia wykorzystania i budowy SI do szybszego i zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego kraju (2007 – 2013) 67
3.3. Prognozy i przyszłość SI w Polsce 70

Zakończenie 74

Bibliografia 76

Spis tabel 81

Spis rysunków 82

Bezrobocie a pomoc społeczna na przykładzie wybranych gmin

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE BEZROBOCIA 4
1.1. Zakres pojęciowy bezrobocia, podstawowe przyczyny bezrobocia w Polsce 4
1.2. Bezrobotni w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 7
1.3. Oblicze współczesnego bezrobocia 11
1.4. Przyczyny i etapy zmian na rynku pracy 13
1.5. Negatywne i pozytywne skutki bezrobocia 18
1.6. Przeobrażenia zadań polityki społecznej w sferze pracy 23

ROZDZIAŁ II. POMOC SPOŁECZNA DLA BEZROBOTNYCH W GMINACH 27
2.1. Obowiązki gmin wobec bezrobotnych w świetle obowiązujących aktów prawnych 27
2.2. Instytucja pomocy społecznej 29
2.3. Cele pomocy społecznej 33
2.4. Funkcje pomocy społecznej 40
2.5. Organizacja pomocy społecznej 41
2.6. Formy pomocy społecznej 42

ROZDZIAŁ III. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 47
3.1. Przedmiot i cel badań 47
3.2. Problemy i hipotezy 48
3.3. Metody, techniki i narzędzia badań 53
3.4. Organizacja i przebieg 59
3.5. Teren badań i osoby badane 62

ROZDZIAŁ IV. WYNIKI BADAŃ I ICH INTERPRETACJA 64
4.1. Charakterystyka osób badanych i ich rodzin 64
4.2. Przyczyny bezrobocia na terenie badanych gmin 68
4.3. Skutki bezrobocia 72
4.4. Formy pomocy bezrobotnym 74
4.5. Efektywność pomocy bezrobotnym 83
4.6. Wnioski i weryfikacja hipotez 85

ZAŁĄCZNIKI 88
ZAKOŃCZENIE 94
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS WYKRESÓW I TABEL 102