Obce źródła finansowania aktywów jednostki gospodarczej

Wstęp 2

Rozdział I. Zewnętrzne źródła finansowania jednostek gospodarczych 3
1.1. Przedsiębiorstwa i jego cele gospodarcze 3
1.2. Obszary decyzji finansowych w przedsiębiorstwie 13
1.3. Zarządzanie zewnętrznymi źródłami finansowania 18
1.4. Wybór źródła wspomagania finansowego 22

Rozdział II. Leasing – istota, rodzaje, zasady udzielania i ewidencji księgowej 26
2.1. Istota leasingu 26
2.2. Kryterium podziału leasingu 30
2.3. Strony i przedmiot leasingu, zwieranie umów 33
2.4. Ujęcie leasingu w księgach finansowych 41

Rozdział III. Inne wybrane źródła finansowania aktywów jednostki gospodarczej 49
3.1. Kredyt bankowy – rodzaje, dostępność i formy zabezpieczenia spłaty kredytów 49
3.2. Ujęcie kredytu w księgach finansowych 58
3.3. Faktoring – zabezpieczenie bieżącego finansowania aktywności przedsiębiorstwa 60
3.4. Zasady ewidencjonowania factoringu w księgach finansowych 66

Rozdział IV. Leasing, kredyt, factoring jako obce źródła finansowania analiza porównawcza 70
4.1. Analiza efektywności leasingu 70
4.2. Amortyzacja kredytu 76
4.3. Finansowa ocena opłacalności stosowania leasingu i faktoringu 79

Zakończenie 83
Bibliografia 86

Wstęp

Brak środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnych pieniędzy (własnego kapitału) bądź dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania firmy nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju. Całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywa się finansowaniem działalności gospodarczej. Temu zagadnieniu poświęcona jest niniejsza praca.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty obcych źródeł finansowania aktywów jednostki gospodarczej. Taki też był zasadniczy cel opracowania.
Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to zewnętrzne źródła finansowania jednostek gospodarczych: przedsiębiorstwa i jego cele gospodarcze, obszary decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, zarządzanie zewnętrznymi źródłami finansowania oraz wybór źródła wspomagania finansowego.

Rozdział drugi to leasing – istota, rodzaje, zasady udzielania i ewidencji księgowej: istota leasingu, kryterium podziału leasingu, strony i przedmiot leasingu, zwieranie umów oraz ujęcie leasingu w księgach finansowych.

Rozdział trzeci to inne wybrane źródła finansowania aktywów jednostki gospodarczej: kredyt bankowy – rodzaje, dostępność i formy zabezpieczenia spłaty kredytów, ujęcie kredytu w księgach finansowych, factoring – zabezpieczenie bieżącego finansowania aktywności przedsiębiorstwa oraz zasady ewidencjonowania faktoringu w księgach finansowych.

Rozdział czwarty to leasing, kredyt, factoring jako obce źródła finansowania analiza porównawcza: analiza efektywności leasingu, amortyzacja kredytu oraz finansowa ocena opłacalności stosowania leasingu i faktoringu.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne, źródła ze stron WWW.