Leasing i kredyt inwestycyjny jako źródła finansowania aktywów

Wstęp 2

Rozdział I. Leasing – charakterystyka pojęcia 4
1.1. Ujęcie definicyjne leasingu 4
1.2. Podstawa prawna funkcjonowania leasingu 6
1.3. Rodzaje leasingu 12
1.4. Umowa leasingu i strony umowy leasingu 15
1.5. Leasing jako źródło finansowania inwestycji 16

Rozdział II. Kredyt inwestycyjny – istota i zakres pojęcia 22
2.1. Definicja kredytu inwestycyjnego 22
2.2. Charakterystyka kredytów inwestycyjnych oferowanych przedsiębiorstwom 27
2.3. Wyznaczniki kosztu kredytu dla przedsiębiorstw 28
2.4. Finansowanie nakładów inwestycyjnych przez banki a rozwój polskiej przedsiębiorczości 36

Rozdział III. Leasing i kredyt inwestycyjny jako źródła finansowania aktywów trwałych – doświadczenia salonu fryzjerskiego Aleksander 43
3.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 43
3.2. Warunki ekonomiczne inwestycji 45
3.3. Zakup przedmiotu ze środków pochodzących z kredytu 48
3.4. Pozyskanie przedmiotu dzięki leasingowi operacyjnemu 52
3.5. Pozyskanie przedmiotu dzięki leasingowi finansowemu 55
3.6. Podsumowanie i wnioski 56

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków 66
Spis tabel 67

Wstęp

Niedobór środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnych pieniędzy bądź dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstwa nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju. Można powiedzieć, że całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywa się finansowaniem działalności gospodarczej.

W dzisiejszych czasach w procesie zarządzania przedsiębiorstwem znajomość dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej w Polsce okazuje się nieodzowna. Ustalenie optymalnej struktury kapitału w przedsiębiorstwie należy do najistotniejszych decyzji finansowych podejmowanych przez jego właścicieli. Przedsiębiorstwa, decydując się na skorzystanie z zewnętrznych lub wewnętrznych źródeł finansowania rozwoju, biorą pod uwagę różne kryteria potwierdzające racjonalność ich decyzji.

Mając na uwadze postępującą globalizację rynków finansowych warto zauważyć, że wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej podmioty gospodarcze w naszym kraju mają coraz większą możliwość pozyskania kapitałów obcych na sfinansowanie działalności gospodarczej. Znajomość tych źródeł finansowania i ich efektywne wykorzystanie jest dziś nieodzownym atutem każdego przedsiębiorcy, który chce się rozwijać na konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy było ukazanie istoty leasingu i kredytu inwestycyjnego jako źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstwa w aktywa trwałe.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki leasingu. Na wstępie zdefiniowano pojęcie leasingu oraz omówiono podstawę prawną funkcjonowania leasingu. Następnie przedstawiono rodzaje leasingu, umowę oraz strony umowy leasingu. Pod koniec rozdziału omówiono leasing jako źródło finansowania inwestycji.

W rozdziale drugim dokonano ogólnej charakterystyki kredytu inwestycyjnego. Na wstępie zdefiniowano pojęcie kredytu inwestycyjnego oraz dokonano jego charakterystyki jako kredytu dla przedsiębiorstw. Przedstawiono także wyznaczniki kosztu kredytu dla przedsiębiorstw. Pod konie rozdziału omówiono istotę finansowania nakładów inwestycyjnych przez banki i ich wpływ na rozwój polskiej przedsiębiorczości.

W rozdziale trzecim dokonano analizy opłacalności inwestowania salonu fryzjerskiego Aleksander w aktywa trwałe za pomocą leasingu oraz kredytu. Badania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanego przedsiębiorstwa. Następnie omówiono warunki ekonomiczne planowanej inwestycji. W badaniach przeanalizowano opłacalność inwestowania w aktywa trwałe za pomocą kredytu inwestycyjnego oraz leasingu operacyjnego i finansowego. Pod koniec badań dokonano istotnego podsumowania oraz wyciągnięto wnioski z przeprowadzonej analizy.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne salonu fryzjerskiego Aleksander.