Motywowanie materialne pracowników w przedsiębiorstwie X

Wstęp 2

Rozdział I. Teoretyczne zagadnienia motywacji i motywowania 4
1.1. Istota motywacji i motywowania 4
1.2. Teorie motywacji 6
1.2.1. Teorie treści 7
1.2.2. Teorie procesu 9
1.2.3. Teorie wzmocnień 10
1.3. Modele motywacji 12
1.4. Narzędzia motywowania 15
1.5. Skuteczność motywowania 18

Rozdział II. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 20
2.1. Pojęcie płacy i systemu wynagradzania 20
2.2. Funkcje płac 24
2.3. Formy płac 27
2.4. Wewnętrzna struktura płac 33
2.5. Zasady motywacji płacowej 35
2.6. Strategiczne pojmowanie motywacji płacowej 41

Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa 45
3.1. Rys historyczny 45
3.2. Podmiot działalności 48
3.3. Struktura organizacyjna 51
3.4. Zatrudnienie 54
3.5. Warunki pracy 55

Rozdział IV. Charakterystyka wynagradzania w przedsiębiorstwie 63
4.1. Charakterystyka systemu wynagrodzeń 63
4.2. Poziom i dynamika wynagrodzeń 65
4.3. Struktura wynagrodzeń 68
4.4. Zróżnicowanie wynagrodzeń 71
4.4.1. Kryteria zróżnicowań wynagrodzeń 71
4.4.2. Wynagrodzenia wg płci 71
4.4.3. Wynagrodzenia wg wykształcenia 72
4.4.4. Wynagrodzenia wg zajmowanego stanowiska 73
4.5. Rozkłady wynagrodzeń w firmie 82

Zakończenie 85
Literatura 87
Spis tabel 89
Spis rysunków 90