Motywowanie pracowników na podstawie firmy XYZ

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1.1. Pojęcie motywacji 4
1.2. Motywowanie pracowników- teorie i modele 6
1.3. Komunikacja jako podstawa motywowania pracowników 16
1.4. Techniki motywowania indywidualnego i grupowego 19

ROZDZIAŁ II. MOTYWACYJNE-PŁACOWE I POZAPŁACOWE NARZĘDZIA I RODZAJE ŚRODKÓW MOTYWACYJNYCH 24
2.1. System wynagradzania a motywacja pracowników 24
2.2. Dodatki i świadczenia obligatoryjne 29
2.3. Awans 29
2.4. Świadczenia pozapłacowe oraz kafeteryjny system wynagradzania 30
2.5. Szkolenia – motywacja przez rozwój 32
2.6. Urlopy oraz system elastycznego czasu pracy 34
2.7. Warunki pracy i organizacja pracy jako środki motywacji 39

ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE XYZ 46
3.1.Teren i organizacja badań 46
3.2. Cel badań, problemy i hipotezy badawcze 47
3.3. Metody badawcze 48
3.4.Wyniki przeprowadzonych badań 48
3.4.1. Polityka personalna firmy 48
3.4.2. System wynagrodzeń 50
3.4.3. System ocen okresowych 54
3.4.4. System szkoleń i rozwoju 55
3.5.Wnioski z przeprowadzonych badań 57

ZAKOŃCZENIE 58

BIBLIOGRAFIA 60

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 62